Goudsche Courant, zondag 26 november 1865

ill 883 1865 Donderdag 30 IVovember Johannes oniers J van Leeuwen en M van Eiemsbcrgen Johanna Maria Geertrnida ouders G Schieveen en N van Vunren Michfel Christianas Ferdinandus ouders G Kabel en E C van der Veer 22 Aart oudfrs P Mul en J Keij 23 Marie Thereze Margrite onder A A Rocour en M Sparnaaij 24 Engel ondeis G vaa G ent n H Hoskijn Overleden IS Nov J A C IJsselstijn 2 j H van Riemshpf gen 14 w 19 J van Kijk 5 m 20 J de Heer wed P Kroon 76 j J H Boere 10 m 22 K Polet 4 i 11 m J Lens wed D aa Staveren 73 j 24 J B de Beer 58 j GtHi WD 22 Nov W F P Verkerk en G A Reparon WOEEDEN van 15 tot en met 22 Nov 1865 Geboren Fietje ouders M Engelsman en C J Babher Theodoras ouders A van den Bremer en M de Beer OvEKLEDtN P van Leeuwen ruim 2 m T Westerningh ruim 2 maanden 0 DEKTKOUBD C T Keijsers ruiü 36 j en O Augusten ruim 29 j E Kok ruim 30 j en C C van der Ylist ruim 25 j GETRoirwD K Blok ruim 22 j en M Schoenmaker ruim 23 j C Hagen ruim 25 j en M Verbeek 2G j W Hamerslag 24 eu C van Muijen 26 j M Doesburg 68 j wcduwenaar vaa C Heme rib en M Castelijn ruim 61 j weduwe van D Eurgerhout H Loon ruim 33 j en B Biok 31 j Schapen met geringen aanvoer en tragen handel ooic varkens waren weinig aangevoerd 22 a 26 cents per 5 ons magere varkens meer aangevoerd en vlugger handel Kaas Aangevoerd 18 partijen ƒ 25 a ƒ 29 Goeboter 1 24 a 1 32 Weiboter ƒ 1 03 a ƒ 1 16 p n 2 Delft 23 Nov De graanmarkt met geringen aanvoer en beperkten handel De hooge eischen slepende en alleen door behoefte ingewilligd Tarwe ƒ 9 50 a ƒ 10 60 Kogge ƒ 6 10 a ƒ 6 60 Zomergerst ƒ 4 50 a ƒ 5 80 Korte haver ƒ 4 50 a ƒ 5 Lange do ƒ 3 60 a ƒ 4 Duiveb ƒ 8 50 Paardeboonen ƒ 7 30 Br boonen 14 a 16 Groene erwten ƒ II a ƒ 13 Witte do ƒ 7 a ƒ 8 Boter ƒ 56 a ƒ 65 het vierde per n E ƒ 1 40 a 1 625 Aan stads waag gewogen van 16 23 Nov 2 4 404 8 en 99 16 boter te zamen 9150 ned S Ter markt 625 mud aardapp ƒ 2 40 a 2 80 Burgerlijke Stand GOCDA Gebohen 20 Nov Elizabetli ouders L Ouweneel en J C E Michaelis Sara ouders M van Dantzig en J Olmaa 21 Franciscus GOUDSCHE COURAIÏT T T TlkTirilJA KT = prijs der Advertentien van e én tot lesUitgave van A iJitlNKMAlV regels met inbegrip van het zegel is so Cent voor r m j T t et eiken regel daarboven 10 Cent Lange Tiendeu g D n 60 Bnittugewone letters worden berekend naar plaatsruimte ADVERTENTIEN ALEXANDER DORTLAi JD Wednwenaar van ALETTA ADRIANA CORNELIA TAN DER SLUIJS met COKNELIA DE HAAN Ouderkerk a d IJssel 24 November 1865 Een derde offer werd van ons ouderhart geëischt Ook ons geliefd zoontje JOHANNES ADEIANUS C0B NEL1S bezweek na kort en smartelijk lijden ruim twee jaren ond C IJSSELSTIJN C M IJSSELSTIJN Jonker GoiBA 18 November 1865 De ondergeteekende verwittigt bij deze zijnen geeerden Bcgunst gers dat bij hem van af heden voorhanden en te verkrijgen is ECHTE BRUS3ELSCHE LAMBIEK FAEO en BEIJERSCH BIER BRUIN OUD JONG OUD en JONG BOSCH BIER GORINCHEMSCHE FARO en oud BRUIN BIER OUD en GERSTEN BIER WIJNEN LIKEUREN BUITEN en BINNENLANDSCH GEDISTILLEERD en verdere Ter erschingen tegen de minst mogelijke prijzen JAC ROST M Schilder Stal en KofBjhuishouder op den Veerstal PIANIHO ZIEGLER SPLINTERNIEUW ƒ 400 Door vertrek naar elders wordt voor bovenstaande spotprijs te koop aangeboden met guarantie van 2 jaren eene splinternieuwe Pianino uit de beroemde fabriek van ZIEGLEE 7 octaaf 3 siiarig oblique groot cijlinder model door den tegenwoordigen eigenaar slechts ticeemaul bespeeld Adres onder letter Z bij den boekhandelaar G B v s GOOR te Gouda LokaamUTenVERMAAR op de Oosthaven te GOUDA SOIREE MSIGALE op Maandag den 27 November 1865 TE GEVEN DOOR DE Beijersche Alpen Zangers onder Directie van de Heeren Huber Schneider uit Muncken MET mjUEBBEXD GEZELSCILiP Aanvang ten half acht Ure ENTREE 50 CENTS Binnen Gouda te huur een sedert jaren bestaande BROODBAKKERIJ met TOONBANK WINKEL OPSTAND BAKKEN enz Te bevragen bij den Uitgever dezer Franco HÜZMlirZMG Op Donderdag 30 November 1865 des middags ten één ure op de Bovenzaal in het KOPPIJHTJIS HARMONIE op de Markt bij W LAMPE ENTREE 25 Cents per PERSOON gedeeltelijk in vertering De benedenzaal blijft zoo als gewoonlijk voor gewoon Kofüjhuis geopend VRUWILLIE OPENBARE Verkoopingy op de Woning Hulkestein van den Heer J J VAN HOUWENINGE onder MoordrecJd in den Zuidplaspolder ten overstaan van den Notaris ADEIAAN KLUIT Hz residerende te Moordrecht op Woensdag den 6 December 1865 des morgens ten 9 ure om COntant geld van eenige PAARDEN diverse goed onderhouden BOUWen MELKGEEEEDSCHAPPEN alsmede eene partij best gewonnen HOOI alles breeder bij biljetten Informatlen zijn te bekomen ten kantore van voorn Notaris In de Landman De van ouds gerenommeerde Goudsche Spritsen zijn te bekomen bij den Ondergeteekende Ontvangen uitmuntende en geurige THEEËN uit het Magazijn van EAVENSWAAIJ ZONEN te Gormchm Deze Theeën worden afgeleverd in verzegelde pakjes van twee en een half en een ned ons van af 80 Cent tot en met ƒ 3 75 de 5 ons of 16 Cents tot en roet 75 Cents het ons A van der KLEIN Sz Gouda Nov 1865 Cmifiturier BOTEKMARKT A N 56 STEENKOIEN Bij A JONKER op de Gouwe zijn te bekomen Beste Ruhr kagchelkolen ƒ 0 70 per mud Grove Ruhr haardkolen 1 Grove eng kagchelkolen 1 10 Grove eng haardkolen 1 20 Vrij in huis bij contante betaling geniet men korting Raderstoomboot d Ussch Van Gouda Maandag en Dingsdag s morgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Van Rotterdam alle dagen s namiddags 2 uren Van Gouda des Zondags s morgens 6V2 uren Van Rotterdam s namiddags 2 uren Dagelijks Eetoiirkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVEE a 46Vio pcf kan 60 cents Jenever 2 i soort Moutwijn a4fi2 j per kan 58 cents inl EEANDEWIJN 462 0 0 per kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 25 November 1865 Boekdrukkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de nitgave des avonds te voren De pr j l r drie maanden is 2 franco p post 2 25 De iniending der Adverteutien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure AF KOND IGING De BURGEMEESTER n WnTHOÜDERS van GOUDA doen te weten dat bij Koninklijk besluit van den 6 November 1865 n 42 is goedgekeurd dat ten behoeve der Gemeente Gouda worde geheven eene belasting voor het in die Gtmeente te ontvangen onderwijs op deLATIJNSCHE SCHOOL tot het bedrag ia het Baadsbesluit van den 6 October 1865 uitgedrukt in te vorderen overeenkomstig de voorschriften der Verordening van dezelfde dagteekeuing zijnde de inhoud van beide stukken als volgt De RAAD der Gemeente Gouda Overwegende dat het GYMNASIUM is opgeheven en vervangen door eene LATIJNSCHE SCHOOL Overwegende voorts dat het schoolgeld voor het aldaar te ontvangen onderwijs behoort te worden geregeld SLUIT Voor iederen leerling die de LATIJNSCHE SCHOOL bezoekt is een schoolgeld van vijftig Gulden s jaars verschuldigd Gedaan te Gouda ter openbare Raadsvergadering van den 6 October 1865 Se Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVEE FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOORN VERORDENING op de invordering van SCHOOLGELD op de LATIJNSCHE SCHOOL Art 1 Het Schoolgeld zal door de Ouders of Voogden der leerlingen aan den Gemeente Ontvanger of die hem vervangt bij vooruitbetaling worden voldaan in vier driemaandelijksche termijnen verschijnende op den eersten werkdag üer maanden Januarij April Julij en October Art 2 V oor leerlingen die in het uidden van een kwartaal op de School komen is voor dat vierendeeljaars het volle Schoolgeld verschuldigd terwijl het aan hen die ze tusschentijds verlaten niet wordt teruggegeven Art 3 Leerlingen voor wie het Schoolgeld niet is voldaan worden op de School uiet toegelaten Gedaan te Gouda ter openbare Eaadsvergadeiing van den 6 October 1865 De Secretaris De Burgementer DROOGLEEVEE FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOORN En is hiervan afkondiging geschied wa r het behoort den 28 November iSfiS De Secretaris De Burgeineester DROOGLEEVER FORTÜIJN v BEEGEN IJZENDOORN KENNIS ÏEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOVDA brengen ter kennis van hen wien zulks zoude mogen aangaan dat tot aflossing van de bijzondere geldleeuingeu in dato 31 December 1858 en 31 December 1859 zijn uitgeloot de nummers 15 en 14fl bedragende te zamen ƒ 2000 aan obligatien ten laste dezer Gemeente En worden de houders van gezegde obligatien opgeroepen om zich met dezelve te vervo ïgen ten kantore van den Ge meenteOntvanger op het Raadhuis alhier op den 31 Decemberaanstaande voormiddags tusschen 9 en 12 ure ten einde deafgelost wordende gelden tegen overgifte van de obligatien ende niet verschenen coupons ie ontval gen met de daarop totdie dagteekeuing vt gehuldigde irteresten zullende na dien tijdgeene renten meer vvorden te goed gedaan Gouda den 24 November i865 Bbbqemeesibb en Weihocders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGI SEVER FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOORN 0uttenlan ♦ Londen 27 November Spoedig na de opening van het parlement zal een ontwerp van wet v orden ingediend tot wijziging van de bestaande wetgeving op het faillissement en wel in dien zin dat handelsregtbanken in zoodanige gevallen zullen ageren in plaats van de gewone rcgters wier hulp alleen bij frauduleuse bankroeten zal worden ingeroepen Er zal tevens eene wetgeving op het vervoer en verkeer langs de spoorwegen in het leven vorden geroepen Alhier zijn mededeelingen ontvangen uit New Ynrk dd 18 dezer des avond Zij melden dat de generaal Grant op eene redesoering bevattende de betuiging van ingenomenheid met Mexico waarbij tevens de hoop werd uitgedrukt dat het weldra bevryd zou zyn heeft geantwoord dat de gehouden rede als de uitdrukking mogt worden beschouwd van zijne eigene denkbeelden omtrent die aangelegenheid Hij voegde er bg dat bondstroepen naar Rio Grande war n gezonden De republikeinen in Mexico hebben Monterey ingenomen de bel pering van Matamoras wordt voortgezet Er z jn talrijke filiflsche troepencorpsen aangekomen Volgens de Tribune is het gerucht dat de regering bevel heeft gegeven om de vloot gereed te maken ten eenen male onjuist Twee oorlogsbodems de Liverpool en de Achilles hebben 3e haven van Queenstown verlaten en zijn in zee gestoken Er zijn agenten van politie aan boord dier schepen Hieruit is men tot de gevolgtrekking gekomen dat zij jagt maken op een vaartuig aan boord van hetwelk ziel Stephens bevindt Blijkens de heden ontvmgeu telegrammen uit NewTorkwordt uit eene goede bron gemeld ddt het gouve jement dervereenigde staten tot hai dhaving der neutraliteit tegenover deoorlogvoerende partijen in Mexico voornemens is aan geenReewapende benden het passereu van de grpu en der unie toete laten en tevens de verzending van alle ammunitie derwaarts te verbieden De Observer meldt dat de vertoogen der engelsche regering aan Spanje wegens de handehvj e van den admiraalPareja ten opzigte van Chili geene enkele bedreiging bevatten Men hoopt dat vriendschappelijke vertoogen Spanje zullen bewegen om de geschillen met Chili aan eene scheidsregterlijkeuitspraak te onderwerpen zoodai het geva van een werkdadige tussohenkomst van Engeland FrankrijK en Amerika vermeden zou worden want de aanvallende staatkunde die Spanjejegens St Domingo Marokko en Peru aan den dag heeft gelegd moet voortaan voorkomen worden Met de veeziekte staat het weer r A te best Uit verschillende districten komen berigten dat de zie j z ch meer uitbreidt inzonderheid in Hertfordshire en Buckinghamshire terwijl zij ook nog steeds in Norfolk Cambridgeshire en Huntingdonshire groote verwoestingen aanrigt De benoeming van den heer Forster tot onder secretaris van het departement van koloniën maakt algemeen een zeergunstigen indruk Men verwacht dat hij zich tegenover den 1 TnrHp t rachtiff zal kwijten wordt verzekerd dat ISngelana ais ueiuiuucnu = g in de kwestie tusschen Spanje en Chili De riissische en de engelsche regeringen stellen ijverige pogingen in het werk om noordelijk Sleeswijk weder aan Denemarken te doen teruggeven De voorstellen deswege gedaan zijn uier gunstig opgenomen Het gouvernement doet alles om de verbittering die door den genomen bezuinigingsmaatregel onder het leger te