Goudsche Courant, donderdag 30 november 1865

ijveri ter aantal het bankdisconto op nieuw heer Trakranen met uit maart zal aftreden als president van de factorij der N E M en zal wonleu vervangen door den heer van Oosterzee dat zich tot het afleggen van het examen voor Indisch ambtenaar 26 candidaten hebben aangemeld dat de voorstellingen van het operagezelschap met algemeen genoegen worder bijgewoond en dat de nijverheids tentoonstelling morgen zal worden geopend In een door ons ontvangen schrijven uit de Preanger wordt medegedeeld dat het berigt als zoude de rijstoogst door misgewas en veldmuizen zeer ongunstig zij i uitgevallen overdreven is Over t algemeen is men over den oogst tevreden en wordt er veel rijst uitgevoerd zoodat de prijs in het Tjanjorsche daardoor zeer hoog is en daaraan welligt het berigt van misgewas zijn oorsprong te danken heeft Men schrijft uit Samarang van 29 sept Berigten uit den oosthoek stellen den stand der koffijcultuur in de residentie Bezoekie over het geheel als zeer gunstig voor De koffij productie zal naar alle waarscliijnlijkheid de taxatie verre overtreffen ak zij den betoorden zorgvukligen ijver Vooral munt de afdecling Bondowosso uil officierau Ue tot de telegraafdienst worden toegelaten zullen onmiddellijk eene plaats bekomen met liOO frs tractement LI dingsdag zijn al de financiële specialiteiten onder de raadslieden des keizers te Compiègne vergaderd geweest en bij die gelegenheid zijn al de hervormingen op het budget definitief vastgesteld De bezuinigingen bedragen te zamen 45 millioen Jien zegt thans dat Engeland het voorbeeld van Frankrijk zal volgen en eene kleine verminderiag brengen in het effectief van zijn leger Men lacht hier echter met dergelijke maatregelen die zoo weinig ingrijpend zijn Het wordt niet voldoende geoordeeld dat elke mogendheid zijne legermagt met vier man en een korporaal vermindert en dat alsdan van de jaken gepredikt wordt dat Europa zich ontwapent en dat men offers braudt op het altaar des vrtdes In Frankrijk bedraagt het leger na de vermindering nog 390 00C man Berlijn 26 Nov De heer Löwe lid der liberale partij heeft gisteren zijne eerste voordragt gel oudcn in de zaal der vereeniging van leden van den handwerksstand De inhoud zijner rede is in korte woorden deze De volksgezinde partij behoort opentlijk en met al de haar ter dienste staande krachten aan te dringen op eene doortastende hervorming van de grondwet het belastingstelsel de bepalingen ten opzigte van de militaire dienst en het esregt In het district Oschersleben mag volgens eene verordening door den landraad dezer dagen uitgevaardigd niemand varkensvleesch of spek ten verkoop aanbieden dan nadat een gedeelte daarvan vooraf microscopisch is onderzocht Üe aanleiding daartoe is het uitbarsten der trichinenziekte in gemelde laats en in vele der omliggende gemeenten Te Hederslebeu leerscbl de ziekte in hevige mate Voor eenige dagen stierven na het verduren der schrikkelijkste pijn op eenen dag vijf personen aan deze ziekte in laatstgemelde stad alwaar thans ruim 200 persooen er door zijn aangetast Frankfort 27 Nov Uit Bern wordt gemeld dat de radicalen niet te vreden zijn met de voorgestelde wijzigingen der groudwel uithoofde zij niet doortastend genoeg zijn Er hebben reeds volksvergaderingcn plaats gehad wier resolutien allen in dien geest zijn vervat en de dagbladen der radicale partij ijveren zeer ora eene verwerping dier voorstellen bij de aanstaande volksstemming in de verschillende kantons voor te bereiden In Bazelland mag de afstemming met zekerheid te gemoet worden gezien In geen enkel kanton is men zoo zeer tegen de toelating van Israëlieten en het verleeuen van gelijke regten aan hen als de zwitsersche burgers bezitten als in Bazelland Er blijft echter geen twijfel over rf het besluit van de bondsveigadering te dien aanzien zal iu dat kanton spoedig ten uitvoer gelegd worden B mnenlanh GOUDA 25 November Naar wij vernemen is tot kapelmeester bij het muziekkorps der dd schutterij te dezer stede benoemd de heer A J Beusenkamp laatstelijk woonachtig te Zutphen aiwaar hij tot op t oogenblik van zijn vertrek naar hier reeds enkele jaren die betrekking bekleedde Bedriegen wij ons niet dan is ZEd allezins berekend om gemel muziekkorps t welk in den laatsten tijd door gebrek am een kuudigen en knappen chef op den weg van vooruitgang stilstond eene betere muzikale toekomst te gemoet te doen treden Seeds een korten tijd te voren had de heer kapitein B van Galen zijne functie als officier der muziek nedergelegd en is het beheer van voormeld muziekkorps overgegaan in handen van eene commissie uit het korps officieren dezer schutterij onder het presidium van den heer W D de Lange Jr kapi teinkora ra and iuit In de zitting van de tweede kamer der statengeneraalvan luaamLig heeft de heer van der Maeseu de Sombreff zijnomslag genomen als lid der kamer aangezien na de discussieop 20 dezer het vermoeden zou kunnen ontstaan dat hij nietdoor vrije keuze was benoemd Voorts is een voorstel toteuquCte door den beer van Zuvlen van Arnhem ingediendnopens deze twee vragen 1 of er door een of meer ministersmiddeilijk of onmiddellijk in 1SG5 op de verkiezingen in Limburg invloed is uitgeoefend strijdig met de vrije werking derverkiezingen 2 Of er door of van wege den minister vanfinanciën last gegeven is om overtredingen in zake van belastingen in Limburg door de vingers te zien Dit voorstelis naar de afdeelingen verzonden tot onslerzoek De dicussieover het lager onderwijs is daarop voortgezet In de gisteren gehouden zitting van de tweede kamerder statengeneraal is de beraadslaging over hoofdstuk V derstaatsbegrooting binnenl zaken voortgezet en ten einde gebragt Het geheele hoofdstuk is daarop aangenomen met 53 tegen 18 stemmen De discussie over hoofdstuk VI marine is aangevangen De afdeelingen van de tweede kamer der statengeneraalzijn gisteren morgen vergaderd geweest om te onderzoekenhet voorstel van den heer van Zuylen van Nijevelt tot hethouden van eene enquête over de limburgaohe aangelegenheden Men zegt dat dit voorstel ongunstig is ontvangen Het Handelsblad zegt Wij zien den heer Betz met leedwezen uit het ministerie treden in de eerste plaats om de diensten die hij aan den lande heeft bewezen en nog had kunnen bewijzen en ten tweede om de reden die tot zijne verwijdering aanleiding heeft gegeven Intusschcn was het na al het gebeurde niet wensohelijk dat hij zijne hooge betrekking bleef bekleeden Wat zullen echter de limburgsohe verkiezingen nog meer baren De heer van Wintershoveu heeft verklaard dat hij een brief van den heer Thorbecke heeft gezien en daarin de woorden heeft gelezen De regering laat de wetsontwerpen los Eene gelijke verklaring moet gisteren in de fitting der staten van Limbur zijn afgelegü door Dr Gelekerien In weerwil van die ver klaringen kunnen wij niet geiooven dat de heer Thorbecke een dergelijken brief zou hebben geschreven Zijne kennis zijne strenge beginselen zijne ondervinding zijne voorzigtigheid ea al zijne antecedenten verzetten zich tegen het aannemen van zoodanig feit Zijne stellige ontkentenis zou bovendien reeds voldoenile zijn om ons aan daarmede strijdige verklaringen voor het minst te doen twijfelen Onder de tegenwoordige omstandigheden achten wij bet niettemin zoowel in het belang van het algemeen als in dat van den heer Thorbecke wensohelijk dat het voorstel tot het houden eener enquête door den heer van Zuylen n de tweede kamer gedaan worde aangenomen Wij verwachten dat ook de heer Thorbecke overtuigd dat zoodanig onderzoek niets te zijnen nadeele zal kunnen opleveren zich niet tegen dat voorstel zal verzetten Bij besluit van den 27 nov 1865 o 48 heeft Zijne Majesteit goedgevonden aan den heer G H Betz op het daartoe door hem gedaan verzoek een eervol ontslag te verkenen uit zijne betrekking van minister van financiën met dankzegging voor de vele en gewigtige diensten door hem den lande bewezen en het beheer van het departement van financiën ad interim op te dragen aan den heer mr N Olivier minister van justitie Een inzender in de N E Courant van 28 nov steltvoor om nu de kamer toch en veine d enquête is nog dedrie volgende te houden 1 Eene enquête om te onderzoeken of en zoo ja op welke wijze de schatkist door de Pangka hout contracten en zekere pensioenen benadeeld werd 2 Eene enquête om te onderzoeken of de verkiezing van de bh de Bruuw en baron viio Zuijlen in 1864 geschied is zonder inbreuk op de kieswet en de grondwet 3 Eene enquête oru te onderzoeken of door een voormalig gezant in Turkije aan den sultan geld op diamanten geleend is en zoo ja of het met de waardigheid van een gezant van Nederland strookt om door eene hooge rente op die wijze gelden te verkrijgen tot herstel van gebouwen waarvoor de gelden waarschijnlijk door de kamers zouden geweigerd zijn en op welke wijze die verkregen renten verrekend zijn Bij vonnis der arrond regtbank te Breda dd 25 nov is mevrouw C S B C 1 d M v V echtgenoot van denkapt van het aldaar in garnizoen liggend 3e rsg inf v H schuldig verklaard aan het haar bij acte van dagvaarding tenlaste gelegde het plegen van 9 feiten van bedriegelijke opligting en te dier zake veroordeeld tot eene gevangenisstraf voorden tijd van 4 niaaiiden 9 geldboeten ieder van ƒ 25 waarvan 6 bij wanbetaling zullen worden vervangen ieder door 3 dagen gevangenisstraf terwijl de overige bij lijfsdwang verhaalbaar zijn en in de kosten De commissie benoemd bij besluit der algemeene vergadering der nedjirlandsche maatschappij tot bevordering dergeneeskunst en die tot bevordering der pharmacie tot onderzoek der geheime geneesmiddelen en bestaande uit de hh prof A lleijnsius prof C J A J Oudemans A H Walter W Stoeter en Jac Polak te Amsterdam P Brouwer en W Robertson te Eotterdam Jac Dnparo en T ü Vrijdag Zijnen Jr te s Gravenhage heeft op den 1 nov jl eene vergaderinggehouden waarin prof Heijnsius tot voorzitter en A H Walter tot secretaris zijn gekozen In die vergadering zijn verdereenige bepalingen vastgesteld en besloten de hier volgende uitnoodiging door de organen vcor genees en arlsenijmengkundebekend te maken De commissie benoemd tot onderzoek van de zamenstelling en bereiding der hier te lande in ds dagbladen als anderzins aangeprezen geheime geneesmiddelen neemt de vrijheid ter vervulling harer taak de hulp van hh genees eu artsenijmengkundigen in te roepen Zij houdt zich overtuigd dat er behalve de in de dagbladen aangeprezen en derhalve haar bekende middelen nog vele andere verkocht worden die hoewel minder publiek aangeprezen een niet minder groot nadeel berokkenen Ten einde nu ook de e zooveel mogelijk te leeren kennen Eoodigt zij allen in wier kring dergelijke middelen worden verkocht of gebruikt uit haar daarvan opgaaf te willen doen en zal zij daarbij gaarne alle verdere inlichtingen ontvangen die strekken kunnen om den aard eu zamenstelling dier middehn te leeren kennen Z M heeft aan H Baat op zijn verzoek eervol ontslagverleend als burgemeester van Woerden ea als zoodanig benoemdJ A Muller Z M heeft op verzoek eervol ontslag verleend aan J J van Stapele als ontvanger der accijnsen te Haarlem Men leest in de Tijd van 25 nov het volgende De klagten over de exploitatie van de rijnspoorwegmaatschappij zijn dunkt ons alles behalve zonder gror d De omslagtige administratie met haar lastig stelsel van kaartjescontrole dat gedurig onnoodig oponthoud veroorzaakt de onvoldoende inrigting van het station te Utrecht waar de treinen achter en naast elkander moeten wachten en één voor één als vigeluntes bij het uitgaan van een schoun jurg voorkomen de dure snel en de langzame gewone treinen verdienen de opmerking wel dat de regering niet al te gezind moet wezen om deze maatschappij de exploitatie van nieuwe lijnen toe te vertrouwen al zijn ook de rijtuigen zoo slecht niet als sommigen beweren Er is overigens slechts ééne klasse van het publiek welke niei over den rijnspoorweg ontevreden is namelijk die harer dividendhefFers doch juist de hoofre stand hunner aandeden toont dat het deze onderneming niet aan middelen ontbreekt om aan de algemeene grieven ten minste eenigzins te gemoet te komen Uit Batavia dd 15 oct meldt het bat Handelsblad Het belangrijkste nieuws der laatste dagen is het zeer gunstige berigt omtrent de expeditie naar Assahan door de Javasche C urant bekend gemaakt De singapoorsche bladen haddeneen gerucht medegedeeld dat de onzen een gevoelige nederlaagzouden hebben geleden en dat de kommandant der expeditiegesneuveld zoude zijn doch teregt voegden diezelfde bladeniiierbij dat aan dit gerucht weinig waarde gehecht konde worden Het is nu gebleken dat de hoofdstad au het rijkje Assahan op de nadering der expeditie door den vorst enzijn grooten verlaten geworden en zonder slag of stoot doorde onzen in bezit genomen is Het voornemen is thans denvijand die het neclerlanJscli gezag zoo moeiUvillig heeft uitgetar en nu het er op aankomt slechts in de vlugt zijn heilweet te zoeker verder te vervolgen waarschijnlijk tot devorst zich op genade of ongenade overgegeven hebben zal Een eenigzins krachtige tegenstand schijnt iu geeu geval teduchtei en de vredesvoorwaarden zullen or ïtwijfeld naar hetgoedvinu n der regering kuimeu ncrdeii gedicteerd Het eenigewaaronder onze troepen hebben e lijdeu gehad is zware vermoeijenis De inboorlingen van Borneo zijn krijgshaftiger dan die van Assahan daar wordt nog altijd gestreden en het volraaakte herstel der rust schijnt vooreerst niet bereikbaar te zijn tot 19 november aangetast 93 Te Delfshaven zijn van estorvei O afgern akt 39 hersteld 5 runderen aan de ziekte gi Van de buitenbezittingeu valt overigens uiets belangrijks te vermelden Van Java slechts dit dat de aiirdbevingen te Ambarawa nog niet ophouden en het staken der werkzaamheden aan den spoorweg in die rigiing derhalve zeer raadzaam zoude zijn waartoe echter naar ons inzien de goedkeuring der wetgevende magt wordt vereischt dat overigens het spoor egv crk wordt voortgezet en de arbeiders zich wederom i i groodan eenige weken geleden komen aanbieden dat verhoogd tot 7 pCt dat de aan het einde dier week nog ziek 49 Sedert het begin der veeziekte zijn iu het geheel aldaar aangetast 539 aan de ziekte gestorven 21 afgemaakt 336 hersteld 111 Van u deze week aangetasten zijn 39 doch in het geheel in deze week 62 runderen goalagt De ziekte heerscht zeer hevig Melk begint te ontbreken Zwolle 26 Nov Eene oude zaak ia voor eenige dagen weder opgewarmd Het bewuste kind van mevr de weduwe Pruimers is uit Zwitserland gearriveerd Het is alsnu gesteld onder bescherming van den wettigen voogd van Rijn noch de weduwe Pruimers laten iets van zich hooren Het gerucht wil ze in Ierland hebben Wellicht wijdt de ex predikant zijne beruchte talenten aan de zaak der fenians De bijeenkomst der zwolsche kiezers tot daarstelJlng eener kiesvereenigiag is niet zonder gevolg gebleven Mannen van bekende bekwaamheid en ervaring hebben zich met de zaak ingelaten en de oprichting is reeds voltooid In de eerstvolgende vergadering die deze week plaats grijpt zullen er kandida en voor den gemeenteraad gesteld worden Deze oprichting mag voor Zwolle met recht eene politieke aanwinst heeten vooral met t oog op de algemeene verkiezingen want alles laat zich aanzien Jat deze vereeniging zich flink van haar taak zal k i ijten Deventer 28 Nov Deze week verspreidde zich het gerucht door deze stad dat er concessie zou worden aangeviaagd tot aanleg van de spoorweglijn Scheveningen Almelo met bijhoorende werken geheel voor eugelsche rekening Dit gerucht in verband met de woorden door den heer minister van binnenl zaken jisproken heeft onze hoop weer verlevendigd Er hebben zich in de laatste dagen verschei en gevailen opgedaan dat kinderen bij onze winkeliers goederen meenamen voor de deftigsteu onder onze ingezetenen die goederen werden terügge racht r och betaald eindelijk is gebleken dat zich eene beude jeugdige bedriegers op genoemde wijze van allerlei goederen heeft meester gemaakt De politie verzoekt inlichtingen Gcineiigue Bcrigten lü F ngeland gaat men de zieke kocijcn hocomoliatLisch genezen T Koper nagea wil men de ministers over grondwetschennis in s taat van beschuidigiug stellen iua Mural ontvangt van den keizer een pareisnoer van 5UÜ 0Ö0 fr als huwelijksgeschenk De eng regering zal spoedig een einde maken aan de spaauSLhe stontigheden tegen Chili Vier fransche dames hebben sedert korten tijd examen afgelegd in de le teren Bij de verki ngcn te Praag heelt de bohef msche jjartij gezegevierd over de duitsche Garibaldi betit zijn n andaat niet aangenomen In Stiermarken is de geldnood zoo hoog geklomuien da aaazieulijke eige domnieu voor spotprijzen verkoclit orden Den 22 nov heeft te Londot en omstreken een vreeselijke storm g wued Hanover wil Italië niet erkeaiicn Ee volksstemming over de herziene coustitutis zal in Zwitserland den 1 1 januarij a s pliati hebben In Engeland zijn in het geheel 27432 runderen aangetast waarvan S99S doodelijk terwijl er 12680 werden afgemaakt Utn 22 October heeft te Havana een storm gewoed waardoor 3 0 schepen schade bekwamen l ord Dadlcy heeft bruid een diadeem ter wiarde van 3 J duizend gulden eschonken Voor het stanabccid van Lamoricicre is 50 1100 fr ingeschreven zijl Oor het stauUüccm van j amoiicieie ia j i j ugt i u De gele koorts rigt grv ole verwoestingen aan op Guadeloupe Men verzekert dat de portu tsc ie zwa er l eizer en prins verzoend heeft Het hoofd der iersche leuians StcpaLMis ii i t de gevaugenis te Dublin ontvlngt Te l eberan zijn moLijelijkheden gerezen tusschen den minister vau buitcnl zaken en het corps diplomatiyuc In Griekenland is een nieuw mii sterie tot stand gekomen iiij de verkiezingen oor den hougaarselien landdag beelt de partij van Deak gezeg vierd De opstand op Jamaica is volledig onderdrukt Te Slokholm zijn 4000 man op hlmien gerukt Do venetiaanschc kwestie zal regtstreeks voor heti taÏÏaa n5che parlement gebragt worden De uitrusting van troepen ende levering van oorlogsmaterieel naar Texas is te ew ork verboden De ondernemer van de speelbank te Baden geeft aan de uitgeplnnderde spelers reisgeld om zicL er van daar van kaut te helpen Daburitemeester van Burgerlijka Stand GOUDA Gfroeen 2 Nov Maria Hendrika Wilhelraina ouders G H de Peer en W Danens 21 Geertruij ouders J Wiltenhurg en L Brugman 23 Johannes Te e= T f VDlke L Bruaman huisvr van J Wiltenhurg 40 i