Goudsche Courant, donderdag 30 november 1865

ADVERTENTIEN tS05 Zondag 3 December 3$4 GOUDSCHECOURAJST Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Be oadergeteekenden betuigea door deze ook namens hunne kinderea en behuwdkinderen hartelqken dank toot de vele belangstelling en deelneming zoo van hier als elders ondervonden ter gelegenheid hunner vijftigjarige echtvereeniging op den 22 = dezer maand F GEENDEL M H E GEE EL TAN Ovekzee GorDA 28 November 1865 De ondergeteekende betuigt zijnen opregten dank aan al degenen welke hem in zijne ernstige langdurige ziekte bewijzen van belangstelling hj ben gegeven P TAN ESSEN Gouda 29 November 1865 OPENBARE Aanbesteding BÜKGEMEESTEH en WETHOUDERS van jouda zijn voornemens op Donderdag den 14 December 1865 des middags ten twaalf ure in het RAADHUIS aldair bij inschrijving AAN TE BESTEDEN Be ter dienste der Gemeent gedurende het jaar 1866 benoodigde MATERIALEN in 8 percelen als 1 Houtwaren 2 IJzer ea Smidswerk 3 Spijkers en ligte Uzerwaren 4 Lood Zink en Soldeer 5 Verwwaren en Glas 6 Usselsteen 7 Kalk en Tras en 8 Zand en Grind Waarvan de Voorwaarden dagelijks de zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie en aan de Stads Timmericerf ter inzage zullen liggen zullende de Inschrijvings biljetten op segel gesebreven geteekend en gesloten uiterlijk des namiddags ten tier ure van den 13 December 1865 op gezegde Secretarie moeten ingeleverd zijn St Nicolaas De ondergeteekende berigl dat voor deze gelegenheid haar Winkel ruim voorzien is van allerlei ARTIKELEN bijzonder geschikt tot CADEAUX zoowel voor Dames en Heeren als voor Kinderen alles is van heden uitgestald waardoor de keuze zeer gemakkelijk is en beveelt zij = ich in ieders gunst aan w A C SCHOUTEN Markt A n 69 St IVicolaas berigt A Quant Kleiweg E 107 heeft de eer te berigten dat zijn Magazijn voor het aanstaande St NICOLAAS EEEST in ruime mate en zeer fraai gesorteerd is in vele Artikelen geschikt tot CADEAUX voor St NICOLAAS als PORTRET ALBUMS in rijke keuze en zeer voordeelige prijzen LESSENAARS voor ALBUMS SCHRUP en ZAKPORTEFEUILLES ia meer dan 60 verschillende soorten POËSIES PAPETERIES CARTONNAGES SURPRISES STÉRÉOSCOPEN met een fraai Assortiment plaatjes van af 6 cent hei stuk P0RTEM0NNAIE3 SIGARENKOKERS LUCIFERDOOSJES SIGARENPIJPJES Eene groote keuze in MARMER en een groot assortiment artikelen de LUXE Als cok voorhanden eeue groote verscheidenheid van KINDERSPEELGOEDEREN tot zeer lage prijzen Dingadag 5 December groote TOMBOLA zonder nieten a 30 cents het Lot voorzien met allerliefste Prij en PHOTOGRAPHIE De ondergeteekenden hebben de eer bij dezen in verband met hunne rondgezonden Circulaire ter kennis te brengen dat hunne collectie Groepen en Beelden in diverse afmetingen op ieder model is gemakshalve de prijs aangegeven steeds kosteloos te bezichtigen is ten kantore van den heer G B van GOOR Kleiweg E 99 alhier waar tevens de lijst ter teekening ligt waartoe degenen die hun portret wenschen te doen nemen verzocht worden hunne namen te deponeren en dai zij voor nemens zijn Donderdag den 30 November a s de werkzaamheden aan te vangen in het Lokaal der Sociëteit gOm Genoegen in de Boelekade alhier BAUER k TAN ALPHEN Photographen vin Amsterdam Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inb grip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVER 3 46 o per kan 60 ceuts Jenever 2 soort Moutwijn a462 jgO per kan 58 cents inl BRANDEWIJN iB o P kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoCD 29 November 1865 Het oog moet ook wat hebben Deze spreuk bevat veel waarheid i zich en is op vele zaken met voordeel toe te passen het zij er echter verre van sf dat al het aangename nuttig noch ai wat schoon is doelmatig zoude zijn Dat ik deze voorafspraak maak is namelijk omdat zoo menigmaal het zachte verwijt tot mij komt Mijn heer kon uwe Olie niet wat aanzienlijker zijn en even zoo dikwijls vraagt men mij uit vele plaatsen Kan er aan uwe olie niet een aangenamer geur worden gegeven Het is dus alleen om de belangstellenden bekend te maken dat de OUD CARTAGENA S BERGPLANTENOLIE is een geneesmiddel voor het reeds dorrende of uitvallende haar een krachtig bevorderingsmiddel voor den aanwas van nieuwe haren en een zeker voorbehoedmiddel tegen te vroegtijdige grijsheid of verdorring zoodat hoezeer dezelve ook is aan te prijzen voor hare veelomvattende nuttigheid men zich toch lou vergissen dezelve alleen voor de aangename geur te gebruiken daarvoor kan men goedkooper ea beter zich bij andere soorten bepalen welke mede in den uitgebreidsten zia aan het Hoofddepót te verkrijgen zijn De Oud Cartagena s Bergplanten Olie is op franco aanvragen verkrijgbaar a 60 cents het fleschje aan het Hoofddepót te Delft bij A BREETVELT Az en verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotterdam Westewagestraat A REIJNARD Oostpoort C WILHELMUS te Jf oerden A PEINS Zevenhuizen W BARES Gorinchem A D LIVEU Dordrecht A J v D BERKHOF Vtrecht En mt bekende dépóts in ons Rijk Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 28 Novemoer Laagste Hoogste Geblf en pCt koers koers koers Ned w sch 21 2 ÖOV16 60 dito 3 7i 71 f dito 4 941 1 94 Handelm op resc 147 V4 België Roths 2i s 54 Spanje obl 2V2 37V8 37 V Portugal obl 3 443 4 44 Eusl obl H 5 97 d 1828 29 5 d 6 serie 5 81 81 d Lond 1862 5 SSVs d Amst 1864 5 94V8 94V8 91 d Am3t l860 4V2 85 2 Aand spoorw ƒ 191 I9IV2 56V r 56V 5ti l6 dito dito 273 288 dO renteAmst 5 763 4 77 7 dO nat 1854 6 58S 4 59 8 d inzilv 1864 5 63 64 63 Vl6 Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 15Ve Ver Staten 1874 5 63V8 633 4 d 1881 6 d 1882 6 68 68 68 l6 Mexico 1851 3 24 24V2 ftjekdrukkerij v ii A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden ia 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA den 2 December Men vleit zich m Engeland met de hoop dat de koningin hare afzondering opgeven en weder meer naderen zal tot het maatschappelijke leven Ten aanzien der reformbill koestert men ook goede verwachtingen vooral wegens de benoeming van een paar liberale leden in het kabinet hoewel lord Russell zeer terughoudend is in zijne uitlatingen over dezen maatregel De oostenrijksche leening schijnt weder goed geslaagd zoo berigt men ten minste uit Weenen en Parijs D last van het verdrukte volk is weder vergroot om eea onmogelijken staat an mVtn nog korden tijd te rekken De daar vereenigde landdaj en bieden uif rst weinig vooruit igt op overeenstemming Even weiiiig kan men in Pruisen verandering ten goede voorzien de bijeenroeping der kamers zal geen uitkomst bieden het einde ligt in willekeurig geweld of ia revolutie In Zweden koestert men hoop op vreedzame schikking in Denemarken heeft eene groote meerderheid het voorstel afgewezen om het ministerie in staat van beschuldiging te stellen Kudelijk zal de onrust stokende exkoning van Napels Rome verlaten ïr het den nieuwen minister ernst schijnt ie worden met het vefolgen van s konings vrienden de roovers De fransche hervormingen en bezuinigingen beteekenen niet veel meer gelooven wij aan den ernst der pogingen om het tusschen Oostenrijk en Italië tot een vergelijk te brengen dat echter niet dan een tijdelijk palliatief kan zijn en de beslissing verschuift tot den grooteu verzoendag De nieuwe italiaansche kamer begint met bezadigdheid Uit de vereenigde staten verneemt mea dat enkele der zuidelijke gewesten zich onhandelbaar betoonen de president blyft zich gelijk in matiging en vastheid Hij handhaaft de onzijdigheid ten aanzien van Mexico en de onderhandelingen over de Alabama met Engeland wekken geene bekommering De disoussien over de staatsbegrooting lijden zeer onder den tegenwoordigen toestand maar het bleek toch in allen gevalle dat eene groote meerderheid vertrouwen stelt in den minister van binnenlandsche zaken die van marine en ooi log zien hunne taak zeer verligt in de verdediging hunner hoofdstukten door de mindere opgewektheid in de beraadslaging daar de eene partij den val van het ministerie wacht van an sre manoeuvres en de vrienden schromen de beswaren van het oogen blik te vergrooten De aandacht is geheel gevestigd op het voorstel tot enquête van den graaf van Znylen Meii meende dat de aftreding van den minister van financiën en het besluit der limburgsohe staten voorloopig een einde zou maken aai het geraas Maar de oppositie houdt zich iet tevreden met zoo sober resultaat Thorbecke is de steen des aanstoots hem zoekt men hem moet men bederven en de voorgestelde enquête moet den ultstekendeu man vellen om voor kleiner en gelijker soort plaats te maken Toch is dat voorstel tnt enquête hoe listig ook ingekleed 200 kwaad niet Het is zeer geschikt om tot eene beslissing te komen De leden der staten gencraa zullen in hun oordeel over dit voorstel verklaren of zij vertrouwen stellen in den minister Thorbecke als een eerlijk man wiens stellige ontkentenis geen nader bewijs behoeft De enquête is immers ook het voorstel reeds vooraf gegaan maanden lang leeft men met den besten wil naar mogelijke bewijzen gezocht en niets gevonden Nu behoort de kamer te weten ot z j gelooft het woord vanden minister Wantrouwt zii zijn woord is er opzettelijk onderzoek oodig dan kan het ministerie geen oogsnbilk blijvenaan het hoofd des bestuurs maar i verpligt plaats te makenvoor de edele en bekwame mannen die zulk een treffelijk planberaamdca En als dan na de enquête duidelijk blijkt van de ongekrenkte regtschapenleid van den belasterden minister dan zullen zijne De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar I plaatsruimte vijanden niet schaamrood altreden maar vrolijk juichen zalig zijn de bezitters öuttenlanïï Londen so Nov De argumenten in het rapport der koninklijke commissie tot onderzoek der veeziekte hebben bij den Privy Council geene volledige goedkeuring verworven Intusschen breidt de veeziekte zich meer en meer uit en wat de geneesmiddelen betreft die men nu aan eudt deze worden na welligt nog gevaarlijker dan de kwaal zelve daar men uu hiertoe grootendeeis arsenicum jebruikt hetwelk natuurlijk niet weinig aanleidiug geeft tot wantrouwen ten opzigte van Let vleesch dat ten verkoop wordt aangeboilen Zoo ook zijn er tegenwoordig vele veehouders die hunne schapen in de weiden laten loopen na de vachten ter wering van ongedierte terk bevochtigd te hebbec met een mengsel waarin eene sterke dosis rattekruid is verwerkt ten gevolge aarvan dat vergift zijn weg vindt in het gras en in den bodem of in de maag van grazende dieren Hierop wordt alsnu door sommigen opentlijk de aandacht der veehouders gevestigd ten einde hen in bedenking te geven of dit geen gevaar voor de menschen oplevert Berigten uit New York van 23 aov melden i j geheeleboudskavallerie heeft bevel ontvangen zich naar San Antonio in Texas te begeven Het gouvernement heeft de helft der geemploijeerden aan drie maritieme werven ontslagen De republikeinen hebben het beleg van Matamoras opgeheven en zichverstrooid achtervolgd door de keizerlijke troepen Parijs 29 Nov De Constitutionnel bevat een artikel van den heer Boniface waarin deze zegt gemagtigd te zijn te verklaren dat het berigt onjuist is alsof de spaansche gezant te P irij3 op vertrouwelijke wijze zou hebben verklaard dat de admiraal Pareja al te vijandig in Chili is te werk gegaau en ongetwijfeld gedesavoueerd zou worden De gezant zegt de heer Boniface heeft nimmer kunnen gelooven noch zeggen dat zijne regering het gedrag zou desavoueren van den admiraal die overeenkcmstig zijne instructien gehandeld heeft door eeue gematigde voldoening te eischen Op grond eener bijzondere geloofwaardige mededeelinguit fiome heeft de nieuwe oostenrijksche gezant de baron vouHubner bij het overgeven zijner geloofsbrieven aan den pausverklaard dat zijn gouvernement zich voortaan hoogstens bijhet zedelijk ondersteuuen van d n h Stoel zal moeten bepalen Die verklaring schijnt een diepen indruk op het vaticaan tehebben gemaakt Er is sprake geweest van het uitrusten eener expeditie naar Madagascar en wel naar aanleiding van een daartoe door den maarsclialk Eandon gedaan voorstel Reeds had de keizer een vla officier der marine aaar Conipic jrne ontboden om hem over dat plan te raadplegen toen Z iVI het in den ministerraad ter sprake bragt De meerderheid verklaarde zicL tegen het plan vooral in verband met de bezuinigingen die men bij de depa rtementen van oorlog en marine tracht in te voeren Daaruit ontsionden hevige disuussien waaraan de keizer een einde maakte door te verklaren dat hij de riak zou overwegen Napoleon III schijnt zich inmiddels echter door de oppositie te hebben laten overreden om een gevolg aan het plan van den maarschalk Eandon te geven Weenen S i o Volgens de morgeubl iden heeft er naaraanleiding van hetgeen in den kroatischen landdag is voorgevallen een ministerraad plaats gehad Alhier is aangekomeneene deputatie der fusie partij die bij den keizer hare bezwarenwil indienen over de opdragt van het prasidium bij den h iidda Zij zal de7er dagen door den keizer worden ontvangen VÓlg ns de Morgen Post zou de regering het plan hebben overwogen om den kroatischen laudJasr te ontbinden De romnussieder constitutie nit de grazer landdag z il ï=cr tellen een adresaan den keizc te rigten tegen het september p itent Door denlanddag van Bregeuzen is het voorstel betrekkelijk het segteijberpntent aangenomen