Goudsche Courant, donderdag 7 december 1865

1MJ Dcnderdag 7 December W 385 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 1 December 1 Laagste Hoogste Gebleven pCt 1 koer koers kotrs Ned w sch 21 3 dito 3 dito 4 601 8 601 94Vi 9 8 Handelm op resc 147 V4 147V 14V 8 België Roths 2Vs Spanje obl 2 2 37 Portugal obl 3 4 78 44 V 6 4478 Rusl obl H 5 TV 98 d 1828 29 5 d 6 = serie 5 81Ve 8178 do Lond 1862 5 881 8 5 94 943 8 dO Amst 1860 41 2 853 851 2 Aaud spoorw ƒ i90V 191 56 56V fi 561 8 dito dito 2V2 28V8 2SVs d renteAmst 5 7C d nat 1854 5 63V8 633 dx inzilv 1854 5 687 r 6Sli 5 esVs Itaiie Amst 5 60 Turk binn 6 H Vifi 4178 41 Vl6 Griekenland 5 15Vl6 151 2 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 6S1Vk 69 69 Mexico 1851 3 243 8 1 24V8 mUDSCHECOURAJÜT Heden ontvingen wij het treurig berigt dat onze veel geliefde tweede zoon WILLEM JAN FREDEEIK op den 11 October 11 in de Oost Indiên aan de gevolgen eener hevige ziekte in den ouderdom van circa 21 jaren is overleden M J A BANNIER S P C BANNIER VAN M ele GocD i 29 November 1865 Emige en alyemeetu keimisgeting STEENKOLEN Bij A JONKER op de Gouwe zijn te bekomen Beste Ruhr kagohelkolen ƒ 0 70 per mud Grove Ruhr haardkolen 1 Grove eng kagchelkolen 1 10 Grove eng haardkolen 1 20 Vrij in huis bij contante betaling geniet men korting Uitgave van A BRINKMAN LmkQt Tkndeioeg D xfi 60 Raderstoomboot e Ussel Van Gouda Maandag en Dingsdag s morgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Van Rotterdam alle dagen s namiddags 2 uren Van GrOUda des Zondags s morgens 6V2 uren Van Rotterdam s namiddags 2 uren Dagelijks Retourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G j P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan è contant I Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 o q per kan 60 cents Jenever 2 soort Moutwiju a467io o per kan 58 ccnts inl BRANDEWIJN 462 io per kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouD t 2 December 1865 J L KülPHniJZEN Gouwe C 249 Gebreveteerd door Z M den KONING DEH NEDERLANDEN maakt zijnen getierden Stadgenooten en Begvvitigers bekend dat hij voor het aanstaande St NiCOlaasfeest ruim voorzien is van een groot assortiment SmKER en CHOCOLAAD FIGUREN en verder al wat tot het vak behoort alsmede van heden af te bekomen GOED GEVULDE Boterletters De nieuwe banketbakkerij De ondergeteekende heeft de eer aan zijne geachte begunstigers en stadgenooten te berigten dat gedurende het St NIK OL ASFEEST van heden af bij hem steeds in gereedheid zal zijn eene ruime sortering van allerhande SURPRISES in chocolaad en fijne suikerwerken saucijsenbroodjes bcinket letters goed gevulde WARME BOTERLETTERS eu verder alle soorten van groote en kleme GEBAKKEN en wat verder tot het vak behoort Zich beleefdelijk aanbevelende in ieders gunst hoopt hij zich vereerd te zien door een talrijk bezoek terwijl hij niets oubeprotfj zal laten zich dat waardig te betoonen WijDSTEAAT M van der BURG A 173 Confiseur St Mcolaas Cadeaux De ondergeteekende heeft de eer berigten dat zij heden ontvangen heeft eene fijne collectie Fraaijigheden Kinder Speelgoed Cartonages en Surprises IXt Palmen Boekdiukkerij van A BKIKKMAN 4 M St Mcolaas berigt A Quant Kleiweg E 107 beeft de eer te berigten dat zijn Magazijn voor het aanstaande St NICOLAAS FEEST in ruime mate en zeer fraai gesorteerd is iu vele Artikeb n geschikt tot CADEAUX voor St NICOLAAS als PORTRET ALBUMS in rijke keuze en zeer voordeelige prijzen LESSENAARS voor ALBUMS SCHRIJF en ZAKPORTEFEUILLES in meer dan 60 verschillende soorten POESIES PAPETERIES CARTONNAGES SURPRISES STÉRÉOSCOPEN met een fraai Assortiment plaatjes van af 6 cent het stuk PORTEMONNAIES SIG ARENKOKERS LUCIFERDOOSJES SIGARENPIJPJES Eene groote keuze in MARMER en een groot assortiment artikelen de LUXE Als ook voorhanden eene groote verscheidenheid van KINDERSPEELGOEDEREN tot zeer lage prijzen Dingsdag 5 December groote TOMBOLA zonder nieten a 30 cents het Lot voorzien met allerliefste Prij ea Te KOOP voor ƒ 160 eene soliede PIAM 0 7 Octaaf goed van toon met eene nette Kast te zien bij W KAMPHUIJZEN Korte Tieudeneg Openbare Verkooping y Op Zaturdag den 9 December R 1S65 des morgens ten half twaalf nre zal aan de houtzagerij van den heer W HOOGENDIJK Wz te G mia ten overstaan an den Notaris MONTIJN aldaar om contani geld worden verkocht bij gedeelten de geheele opstand van eenen geamoveerden achtkanten WINDMOLEN van 2 i ned ellen vlugt en dus bestaande in 2 ROEDEN BOVENAS 1 GROOTE en 1 KLEINE staande SPIL 7 groote en kleinere KAMVVIELEN en SCHIJFLOOPEN STAART met KRUIKESPEL lange en korte SCHOOREN KAP ACHTKANTSTIJLEN en BINDTEN een partij oud HOUTWERK RIETEN BEDEKKING enz benevens 1 zware ijzeren MOLENKRÜK met pummels en eene partij oud IJZERVVERIC THEEOOGST Depot GOIDA en OMSTREKEN Bij H J KABEL OOSTHAVEN zijn te bekomen de THEEËN van de firma Wed = J tan der CHIJS ZOON te Delft in pakjes v in B 2 en 1 ous Prijzen van 60 Cents tot ƒ 2 50 per 5 ons Vi jHOioanttn hKrt an iosteloos te helointn OeK Coumiit verKhijnt dei Doadardsga eu Zondags 1q de Stad geBcliiedt de uitgave des avonds te voren Deprij per drie maanden ƒ 2 francop post 2 25 De imieséing der Adveitentiën kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuttenlanïK dd Londen 5 December Aan berigten uit New Tork I Ï3 nov wotdt Dog bet volgende ontleend Het was nog onI eker of generaal Logan den post van mexieaansch gezant zou aannemen In Florida had de conventie het besluit der afgescheidenen wegens de rebelten schuld en de slaverng vernietigd zy nam de ge uigenis der negers aan De oandidaat voor den post van president in het huis der vertegenwoordigers Col had zich verklaard tegen de dadelgke toelating in het congres 1 van leden der zuidelyke staten Het berigt dat de bemanning T van de Shenandoah op vrije voeten was gesteld had te Washington veel verbittering tegen Engeland te weeg gebragt Pe Herald verlangt dat die bemanning wordt uitgeleverd I e Time zegt over Spaoje s willekeurige handelwijze ten opzigte van Chili De oorlog zegt dat blad moet geregtvaardigd kunnen worden anders worden de onzijdigen genoopt ïelven oorlogvoerende partij te warden ten einde aan de vijandelijkheden een einde te maken In elk geval moet dus de blokkade der havens in ChUi ophouden indien Spanje zelf daartoe niet besluit dan behooren ande en de blokkade te doen opheffen Parijs 4 December Volgens dj Italia heeft de kardinaal Antonelli dezer dagen wel degelij eene dépêche aan eenige buitenlandsche regeringen gezcaden betreffende de oonveatie van 15 ept I e kardio moet zich In deze dépêche over Frankrijk utlaten op f ae wijze die alle behalve van vrieodïchappelijke iiidheid getuigt Overigens zegt hij dat de heilige stoel de convtni O niet aanneemt en dus ook de gevolgen er van niet op zich neei t Veder treedt de kardinaal in eene historische schets der eb urtenissen te Rome sedert de laatste jaren en doet uitkoken dat de paus sinds 185S herhaalde malen den keizer der Franschen heeft verzocht zijne troepen uit den romeinsche staat terug te trekken maar zonder dat de laatste daartoe heeft willen overgaan De officiële berigten uit Mexico door den Moniteur medegedeeld ziin als gewoonlijk zoo fraai mogelijk gekleurd maarde particuliere berigten luiden zeer verschillend Men beweert dat daar ginds de grootste anarchie beersoh Bij de behandeling van drukpers processrn worden de regtbanken uitgefloten en de kreet aangeheven eg met de interventie Het geschil tusscheu Spanje en Chili is nog altijd aande orde Men verneemt thcns dat de admiraal Pareja op verzoek van den consul ondanks de blokkad een zeker aantalschepen heeft laten vertrekken waaronder in de eerste plaatsdie welke in lading hadden de producten der goud zilver enkopermijnen die door engelsche maatschappijen worden geëiploiteerd Men maakt uit dit feit op dat de waarschijnlijkheideeuer aanstaande schikking wel degelijk bestaat In die opvatting wordt men versterkt door het hier ontvangen berigt datin een dezer dagen te Madrid gehouden ministerraad de meerderheid zich verklaard heeft voor eeue transactie met ChHi Men acht het te meer jewenscht dat Spanje zijr e eischen tegenover de zu d amerikaansclie republiek niet tot het uiterste drgve omdat de verecnigde staten wel eens van oordeel zouden kunnen zijn dat Europa zich in den laatsten tijd wat te veel in de zaken van hun werelddeel mengt Reeds liep gisteren ter beurze het gerucht dat een amerikaansch eskader in de Antilles was aangekomen en zich gereed maakte tot eene dreigende demonstratie ter gunste van het beginsel van Monroe Volgens een ander gerucht is de amerikaansche generaal Shofield die hier heden is aangekomen belast met eene belangrijke zending bq ons hof Men beweert zelfs dat deze generaal oud adjudant van Sherman in last heeft met ons gouvernement eene overeenkomst te sluiten betrekkelijk de ontruiming van Mexico door de fransche troepen Als voorname reden voor het daartoe strekkende voorstel van zyn gouvernement zou hij in laat hebben aan te voeren den staat van verbittering der De pnJ8 der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsrnimte publieke opinie in Amerika ten gevolge van het gedrag van Spanje tegenover Chili eene verbittering die zich vervolgens ook gerigt heeft tegen de fransche interventie in Mexico Men schrijft uit Madrid Volgens een der dagbladen kanSpanje voor den oorlog tegen Chili binnen kort 25 schepenin de Stille Zuidzee hebben De admiraal lareja heeft op denota van de vertegenwoordigers der mogendheden geantwoord dat hij wel de bestaande feiten te banner kennis gebragt maarhen niet om raad gevraagd heeft De Diario zegt dat bij de verkiezingen de meerderheid zich ter gunste van het ministerij heeft verklaard Het artikel van den constitutionnel waarin dezer dasende heer de Limayrac een voor Pruisen minder vijandigen toonaansloeg heeft eenig opzien verwekt De rcdeu daarvan is deze B zijne terugkomst te Berlijn heeft graaf v Bismarck eeubrief aan den graaf von der Goltz jresclirevea om te klagenover de bitterheid van de fransclie officieuse pers ten aanzienvan Pruisen en over het aanhoudend door bladen partij nemenvopï Oostenrijk tegen Pruisen In den brief komt zelfs de zinsnede voor dat men Bsrlijn scheen te willen vernederen tergunste van Oostenrqk De graaf von der Goltz heeft die klagtenaan den heer Drouin de Lhuys medegedeeld en het is ten gevolge daarvan dat na ingewonnen iustruetieu van den keizer het artikel in den Coastitutiounel verscheen Het besluit om het eskader gepantserde schepen te verminderen ofschoon vroeger werkelijk reeds genomen is weder ingetrokken tot groot genoegen der officieren De verminderingzal eerst over drie maanden worden ingevoerd Brussel 4 Uec De MoiHt4 ir deelt mede dat zich in den toestand des konings den 2 dezer eene nieuwe phase heeft voorgedaan die tot gisteren avond heeft voortgeduurd maar dat de toestand toch verder niet in beterschap is toegenomen Stockholm 4 Dec In de zitting v in den burger en die van den boerenstand is het voorst tot her irninï bij acclamatie aangenomen Bij den ridderstand zijn de debaticii daarover heden morgen aaugev iüi en eu nog niet afgeloopen De geestelijke stand heeft met de discussie over dat onderwerp een aanvang gemaakt Er heerscht bij de bevolking eene opgewonden stemming Weenen 4 Dec Ook het ontwerp adres der commissie voor de constitutie uit den opper oostenrijkschen landdag in Linz verklaart zich onder ecuig vo behoud tegen het september patent en eischt dat de toestand volgens de constitutie worde geregeld Berlijll 5 Dec Men wil dat de groothertog van Oldenburg zijne kandidatuur voor de hertogdommen definitief opgegeven heeft omdat hij tot de overtuiging zou zijn gekomen dat de inlijving der hertogdommen bij Pruisen onder de bestaande omstandigheden het meest wonsehelijk is De petroleum productie neemt in Hannover en wel in Burgdorf aanzienlijk toe In drie aldaar gemaakte boorputten werd in nov dagelijks gemiddeld 3 ton of centenaars ruwe petroleum gewonnen d C in kwaliteit de amerikaansche verre overtreft daar in Amerika 50 en in Hannover 75 percent zuivere petroleum in het product voorkomt Op eene plaats heeft men daar evenwel ook ten p oduct van 10 pCt Eene engelsche compagnie heeft dai r nieuwe boringen voorgenomen Pe Nordd Aiiaemeine Zeitunp iofrenstraft het berigt van het Memorial Diplomatique dat de president der pruisische bank met eene verhooging van het disconto gedreigd heeft indien invloedrijke bankiers in Pruisen deel mogten nemen aan de oostenrijke leening De president vf n den ministerraad beslist niet over de handelingen van de bank Ook Aordt van goed onderrigte zijde het door de Globe medegedeelde plan tegengesproken tot inlijving der hertogdommen waaromtrent de heer von Bismarck reeds voor geruimen tijd eene memorie aan den koning zou hebben overhandigd De National Zeitung 7egt op goeden grond te t verzekeren dat de regering tot heden nog geen heeft gedaan op den veg om de laustaande zitti