Goudsche Courant, donderdag 7 december 1865

huis der afgevaardigden te doen strekken tot nut van het vaderland Gaat zij op die wijze voort dan zal de kwestie tusschen haar en het huis der afgevaardigden gelijke vruchten dragen als vroeger herhaaldelijk het geval is geweest en de begrooting zal andermaal niet tot stand komen Madrid 3 Decemb De Correspoadenoia weerspreekt het berigt als zou het gouvernement bevel hebben gezonden aan den admiraal Pareja om de vijandelijkheden tegen Chili te staken Het blad wil dat het gouvernement zelfs geene bemiddeling zou aannemen De minister van marine heeft bevel gegeven om zooveel mogelijk spoed te maken met het herstellen en de constructie van oorlogsvaartuigen Weldra zullen drie nieuwe stoomfregatten benevens twee transportsc pen met 2400 mariniers de haven van Cadix verlaten ömnenlanö GOUDA 6 December Zatnrdag is in de zitting van de tweede kamer der statengeneraal ingekomen ecne missive van den minister van jastit 3 ad inierim beiast met het dep van financiën houdeude datde aftreding van den minister van laatstg dep uoodig maakt dat de hoofdstukken der begrooting VII o en 6 als credietwetten wordeji ingerigt daartoe strekken eenige wijzigingen indie ontwerpen Voorts is bepaald dat op dingsdag aanst deinterpellatie van den heer v Goltstein zal plaats hebbeu overde al üf niet wederindiening van het ontwerp der grondbelasting in Limburg Vervolgeus zijn met algemeene stemmen aangenomen het wets ontwerp tot nadere regeling van het koloniaal batig slot voor 1 is eu dat tot vaststelling van hoofdst X onvoorziene uiigavMii der begrooling lu de gisteren gehouden zitting van de tweede kamerder stateugeueraal heeft de heer van Goltstein Jr de regeringgeïnierpelleerd egens de grondbelasting in Limburg Nalanjrdu ge discussie is op voorstel van den heer van Boesemet 3 5 legeu 29 stemmen besloten om het ontwerp vau wet betreSViule iie grondbelasting in Limburg in beraadslaging tebreugtn nadat de wet op de middelen zal zijn behandeld De eerste kamer der staten generaal is bijeengeroepen tothervatting harer werkzaamheden tegen dingsdag 12 dezer Het voorioopig verslag over het voorstel tot enquête betrekkelijk de verkiezingen in Limburg geeft ak slotsom vauhet onderzoek door 6Ö leden ingesteld aat het gedane voorstel iioewel in het oog vaneenige leden een niet af te keurenof zelfs noorlweudig gevolg van het voorgevallene in de limburg che zaak naar het gevoelen der groole meerderheid iigtvaardig is gedaan eeue hoogst verderfelijke strekking verraadten nog u iarenboven wat vorm en inhoud betreft ten eeneumale verwerpelijk is Ten aanzien dezer enquête schrijft de Arnh Cour o a u de co lmi ic van rapporteurs gemeend heeft een voor loopitr ve lag te moeten uitbrengen en er dus een schriftelijk ahiv oord van den voorsteller kan worden te geraoet gezien zal het nog wei eeuige dagen duren voor de openbare behandeling van het voorstel plaats zal hebben zoo dit ooit het gc val zal zijn want vau onderscheidene kanten heb ik gehoord dat de heer van Zuylen na de slechte ontvangst aan zijn voorstel te beurt gevallen er ernstig aan deukt het in te trekken ten einde niet met écrasante meerderheid geslagen te worden En ten aanzien der minist vacaturen Men hoort dezer dagen allerlei namen noemen van personen die voor de betrekking van minister v n financiën gepolst of aangezocht zouden zijn Ik meen reden te hebben om te kunnen aannemen dat al de namen die men hoort noemen niet die zijn van serieuse kandidaten müar ik meen ook reden Ie hebben om te gelooven dat de ngering ijverig poogt het interim zoo kort mogelijk te doen duren De heer van der Maesen de Sombreff heeft zich bij eenbrief aan de kiezers weder kandidaat gesteld voor het lidmaatschap van de tweede kamer der stalen generaal Meu schrijft uit süravenhage aan de Middelb Ct Xaar men verneemt wordt in de bureaux van het ministerie van binnenlandsche zaken ijverig gearbeid aan ontwerpen van wet strekkende om ten behoeve van sommige gemeenten uitzonderingen vast te stellen op de wet tot afschaffing der gemeente accijnsen Het schijnt dat de regering daaromtrent vrijgevig is en zelfs meer uitzonderingen wil toestaan dan sommige coUegiên vau gedeputeerde staten bijv van Zuid Holland noodig hebben geacht Voor Zeeland noemt men Middelburg Vlissingen en Veere De bedoeling van den minister schijnt té zijn tijdelijke heffing van den gemeente accijns op het gemaal toe te laten maar in eeue afdalende schaal Zoo zonden wel ruim 50 gemeenten in de voordragten begrepen zijn Dl regtbank te Leyden heeft een persoon die onder de gemeente Alphen eene koe van den regter njaöerer door middel van eene Ijjn door het water naar den linkeroever had getrokken en had overgebragt op den Hoogen Eyndijk die uitmaakt de van regeringswege tot wering der veeziekte bewaakte lijn van afsluiting veroordeeld tot e ie gevangenisstraf van twee maanden met verbeurdverklaring van d in beslag genomen koe Betreffende de gebroeders MuHer die zatnrdag avond bijH M de koningin eeu uitvoering gaven schrijft men uit Arnhem En wat zullen wij nu meer dan de dagbladen in den vreemde en in ons land reeds tot lof vaa de gebroeders Maller vermeld hebben nog van het verdienstelijk viertal zeggen Zullen ivij het adagio en presto van Haydn s quatuor of de twee adagio s en het finale uit Beethoven s serenade of het geniale quatuor vau Sehubert wat de uitvoering betreft eenigen voorrang toekennen Neen dat kunnen dat mogen wij niet om de eenvoudige reden dat elke voordragt het bewijs leverde van de uitstekende talenten der gebroeders elk hunner is verdienstelijk kunstenaar cp zijn instrament Immers ook de altpartij dikwijls partie honleuse genoemd werd vervuld op eene zoo verdienstelijke wijze dat aan de solo s van die partij eene bijzondere toejuiching ook c u den heerlijken toon van het instrument ten deel viel In één woord de gebroeders Muller vormen in hunne quartetlen door voortreffelijke opvatting door fijne nuancering uoor volkomene zpmenstemming en zamenwerking een zoo bekoorlijk geheel da er niets te wenschen overblijft dan alleen dat men spoedig nogmaals de gelegenheid moge hebben hen te hooren en alzoo dat zelfde hooge zoo zeldzaam aangeboden kunstgenot te smaken Uit Dordrecht meldt men aan de N Utr Ct De doorvoer van vee uit de provinciën Noord Brabant en Gelderland voor de engelsche markten bestemd die hier een ongekendedrukte veroorzaakte is aanmerkelijk afgenomen sinds de minister van binnenlandsche zaken onder zekere voorwaardendispensatie geeft van de bepalingen betreffende den door ofinvoer van runderen enz Nu worden de engelsche marktenweder voorzien uit Rotterdam dat den gauschen transito handel van vee naar Dordt z ig verplaatsen en dit natuurlijk nietverkroppen kon en daarom bij den minister aandrong op wijziging der verorilening Toch breidt onze handel zich steeds uit en aanzienlijk blijft het aantal runderen dat hier wordt aangevoerd om per boot naar Londen te worden gebragt Het hier gestationneerde oorlogschip bewijst goede diensten Aan den mond van de Noord kruist eene sloep geivapenden die elk schip aanhouden om zich te verzekeren dat het geea vee aan boord heeft De rivier vormt hier juist het cordon dat om een deel van Zuid HoUaud getrokken is Wij vernemen dat de directie der binnenlandsche schroefstoomboot reederij te Dordrecht onder directie van deu heerJ J B J Bouvy eene overeenkomst heeft gütroffen metden spoorweg Grand central beige om goederen te vervoerenvan den Moerdijk naar Gouda en Amsterdam en omgekeerd Hierdoor wordt het mogelijk binnen enkele dagen en tot voordeelige tarieven goederen uit de carrière en fabriekdistrictenvan België naar Gouda en Amsterdam te vervoeren waarvoor vroeger even zooveel weken vereischt verden Hetvervoer zal op de e lijn nu geen dubbele overlading meernoodig is zeer toenemen Van 26 nov tot 2 dec zijn te Delfshaven door de veeziekte aangetast 62 rnnderen aan de ziekte gestorven geen afgemaakt 21 hersteld 1 aan het einde der week nog ziek 40 Sedert het begin der veeziekte zijn aldaar in het geheel aangetast 601 aan de ziekte gestorven 21 afgemaakt 380 hersteldi30 runderen In het geheel zijn er in de afgeloopene weekwederom 44 runderen geslagt geworden Den SO nov jl werd het 25jarig bestaan herdacht vanhet leesgezelschap van Eeeuwijk en Sluipwijk onder de zinspreuk ter verlichting van t verstand en veredeling van t hart in eene voor die gelegenheid smaakvol gedecoreerde zaal bijden heer J J B Tamse te Eeeuwijk Yóór het optreden van den spreker den weleerw heer A H Overman predikant te Sluipwijk en president van dat gezelschap welke eene boeijende en sierlijke feestrede hield deed de edel achtbare heer C Brack burgemeester van Eeeuwijk den feestgenooten eenige mededeelirgen van het sedert den jare 1816 destijds bestaande en het daarna i 1840 opgerichte leesgezelschap van welke beide Z E A oprichter en gedurende die jaren lid is geweest De weledele heer doctor P de Wilde met voornoemden heer de eenige overgeblevene oprichter van het thans bestaande leesgezelschap en de later toegetredene heeren J Dz Kruijt J van der Heijden en J J Alblas deden van hunne sympathie voor het leesgezelschap in proza en poëzie onder algemeene toejuiching blijken Ïeveu3 werd het groot verlies vermeld dat ons gezelscliap trof door hei afsterven van den 200 hoog geachieu secretaris den heer H L de Jager die als werkend lid veel ijver ea groote bekwaamheid tijdens oüze bijeenkomsten aan den dag legde Een groot getal dames en gasten woonden onze feestvierin bij welke door den president werd besloten met den wensclf dat deze vereenigmg steeds moge toenemen in bloei en rijke vruchten ter verspreiding van kennis en ontwikkeling dragen Bui eptrew oue reis Ieder die iets van varen weet zegt de Uubi n Express zal met belangstelling vernemen welkeen stoute daad de eigenaar van een klein jacht van 23 tonheeft ondernomen De moedige bemanning van dat kleine vaartuig heeft de reis durven ondernemen van Liverpool naar onze tegenvoeters en arriveerde na eene reis van 180 dagen behouden te SydDeij in Australië na een afstand van 1600 mijlen te hebben afgelegd Zulk eene onderneming met zulk een gevolg uitgevoerd bewijst niet alleen het uitstekend zeevaarders talent onzer liefhebbers maar ook hun ondernemenden avontuurlijken geest die het moedsbetoon van alle Alpen beklimmers in de schaduw stelt Uit New York wordt dd 20 nov aan het Handelsbladgeschreven De fenians hebben thans formeel hun nieuw hoofdkwartier geopend en wel op eene prachtige wijze op een dereerste pleinen van New York Het nieuw betrokken gebouwis het welbekende Mofl at Mansion in union so r Dit paleisis misschien het schoonste gebouw in geheel Amerika liet iseen hoofdkwartier inderdaad zboals geerc vereeniging hetzijfinancieel politiek of commercieel in de jnie bezit Het gebouwis van bruine steen vijf verdiepingen loog met portico s en eenkoepel 50 voet breed en 160 voet lang en cp de bohitterendste wijze gedecoreerd Van binnen is het vol fresco ea beeldhouwwerk standbeelden schilderijen v apentrofeên en schilden goden en godinnen iu bas relief ontmoet het oog overal Dedeuren op de eerste verdieping zijn van rozenhout en hebben 280 dollars het stuk gekost de groote porte brisce van dereceptiezaai kost 2000 dollars ledere deur draagt een wapen iedere rondboog een gebeiteld beeld Al die pracht was nietnoodig voor de zaken der broederschap maar geen andergebouw van de verlangde grootte kon gevonden worden endaar de vereeniging niet veel pretentie maakte in de vorigehoofdkwartieren wint zij er thans bij voor zoover achtenswaardigheid betreft De uarp van Erin op het groene veldwaait nu trotsch van het looge gebouw wappert uit over bethistorische union square regt over het rniterstandbeold van dengrooteu revolutionair George Washington De eerste verdieping bevat de financie kamers waar gelden worden ontvangen effecten verhandeld eti de administratie gehouden Een groote scbatkelder paalt er an De receptie zaal is een prachtigapartemeut Wij vinden da r een bibliotheek die krijgskundigearchieven bevat loopende van den bffaamJen strijd bij Ventrybaai tot den veldtogt van generaal Grant alsmede krijgstaktieken werken over staatkunde diplomatie en conspiratie kaartenen de laatste feniansche limdraetiiig vau Ierland tot de meestverwijderde archieven iu het Sanskrit kunnen gevonden worden in dit Tara der v staten als een origineele kwakerstadman het heeft genoemd Gij kunt er zeker van ïijn uitdat gebouw van onder die vlag zal vroeg of laat een verschrikkelijke slag op Engeland uitgaan Gemengde Berigten Twaalf italiaansche verkicjingen zijn vernietigd In januarij zal ie spoorweg van Florence naar Kome iloor Uinbrie geopend worpen In ZuidHolland zijn van 19 25 nov aangetast 1217 runderen gestorven 112 argemaalit 287 he Steld 78 Sedert tiet begin der iekte aaaugetast 9930 gestorven 3006 a semaakt 267S hersteld 791 Luby aanvoerder der fenians is te Dublin veroordeeld tot twioi gjangen dwangarbeid Zweden heeft in Duiischland eene spooiwegleemng aangegaan van 9 millioen tb In Enpelaud en SchoÜand lijn van het bcgm der randerpcst aangetast 33983 runderen iu de drie laatste weken 2o80 2669 en 3610 De conserratieve hoogeschool van Upsal in weden verklaart zich voor de staat ku dige hervormingen De japaiische gezanten vertrekken nit Frankri naar Engeland om van daar huiswaarts te keeren De pokziekte is onder ie schapen op Tciel op meuw uitgebroken Bij Swansea is een steenkolentroin van 23 wagens door het openstaan van een draaibrog ir een slniskolk gestort waarbij de machinist en de stoker omkwamen Te Weenen is mt Egypte gearriveerd het standbeeld der ïronw vim Potiphar Aan den dom te Keulen is nog tien jaar werk dat twee en een kwart mülioen th moet kosten Van het Petit Jo rnal te Parijs worden 2ST 000 exemplaren gedrukt De mormonen in Utah dreigen oproerig te worden Ie Pariis is men bezig met het bonwen van zes nieuwe kerken H t hritsche museum heeft onlangs voor ƒ U40 gulden gekocht de dop van het ei van den australischen vogel Dinorns ingens aaugebragt uit M Zeeland Men beweert dat eerlang de pas ingevoerde schonderbedekking bij de infanterie afgeschaft en door eene andere zal viorden vervangen De tnrksche redering heeft eene nieuwe leeniug gesloten van 6 mitlioen piasters me het ariiscl e credit mobilier tegen 6pCt De panjzenaars zijn zeer ongerust over het plan om een groot gedeelte van de Jardm lil Luxembourg ie bebouwea De graal zu tüUnberg Jie deu kok Ott vermoordde is tot uegen maandeo opsluitiug ia eene vesling veroordeeld In le nabijheid van Frankfort heeft men op eene diepte van S a U voet eene ader zuiver gouderts ontdekt die eel goeds belooft Te Athene heeft men den staatsraad afgeschaft Te Liverpool is een lakenfabriek door brand vernield de schade wordt begroot op 2 a 3 millioen gulden De openbare ve ligheid te Berlijn laat veel te wenschen over In al ae oostenrijkscbe kroonlanden worden de lijfstraSén afgeschaft Graaf Portaiiügtao een groet weerprofeet voorspelt een strengea wiater Ver de meeste oosten rij ksche landdagen verklaren zich TOor de spoedige herstelling der geschorste grondwet De Hongaren zijo verstandig genoeg geweest om niet in te schrijven voor de oostenrijksche Icciiiug Keizer Napoleon geeft zijne plannen met Algerie op omdat zij niemand bevallen De Turken willen wel praten over gezondhei ds maatreg lcn maar consequent allfs bij het oude laten Ingezonden Kunstnieu s Met een enkel woord willen wij de aandacht van het publiek vestigen op de aangekondigde quartet soiree van de gebroeders Muller alle dagbladen verkondigden met groote ingenomenheid hunnen lof maar wanneer wij een klein uittreksel van eene kritiek uit Itotterdam laten volgen zal men voorzeker toegeven dat zulke uitvoeringen iu streng classieke rigtiug bij uitnemendheid geschikt zijn om de kunst ontwikkeling ook hier ter stede te bevorderen en aanspraak maken op grooten bijval en ruime ondersteuning De CfHIia zegt van hunne uitvoering Het qnartet spel van de gebroeders Muller heeft ook hier den diepsten indruk gemaakt Waardige navolgers van liuii vader ca zijne drie broeders munt ook dit viertal uit door bree len eJeieu stijl fijne opvatting hoogst afde voordragt en der volmaakt heid nabij komende techniek Onbeschrijtelijk schoon is zoowel de afzonderlijke ais de lotaalklank dien zij weten voort te brengen en waartoe ongetwijfeld de voortretïclijkheid der dcor hen gebezigde instrumenten veel bijdraagt Ho ge bewondering wekken de fijne nuancerin ii inzonderheid het tot dei iioogsteu griuid van volkomen iieid opgevoerde piano en pianimmo Geheel lioordrongen tot den geest der comi len welke zij zich ter vertolking kozen beblieu zij geleerd dien o verstaan weder te geven en iu het gemoed hunner hoorders over te storten Zoo welen zij het oog menigen traan te ontlokken door het week adagio zoo wekken zij een g noe jiijken giiml ich bij het bevallige of naïve xcher o zoo weten zij bij het vurig allegro tot raannelijken ernst te stemmen Wij achten het onnoodig na eene reoensie uit eene stid zoostreng in hare kunstkritiek in verdere beschoawin en te treden maar houden ons overtuig l dat he puliüek na hen gehoord te hebben ons dank zal weten hen gewezen te hiiibenop eene uitvoering welke een rein verheven en oiivei lct ddgenot belooft B Kantongeregt Door het kantongeregt alhier zijn op deu 29 november jl veroordeeld Vier personen ieder in een geldboete van 1 bij wanbetaling elk een dag gevangenisstraf ter zake van het zondernoodzaak rijden met een kruiwagen over klinkerstraat te Gouda Een in een geldboete van ƒ 3 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf wegens het rijden met een aangespannen hijndcnkar over den hoogen IJsseldyk bin de gemeente Stein Een in een geldboete van ƒ 1 bij wanbetaling een d iu gevangenisstraf ter zake van het schroljben der Drie ieder in een geldboete van ƒ 5 31 bij wanbetaling elk een dag gevangenisstraf wegens het verwekken van nachtelijk burengerucht verstorende de rust der inwoners En al de veroordeelden solidair in de kosten Burgerlijke Staud GOUD OfnnREN30 N ov Carolos Bernardus ouders J F B Koets en V M Skmmers 2 Dee Jacob ouders Jl er en J J Sl A il Sleminers p Johanna ouders D o kLdTn 3 Dec 1 M L van Vreumingen A Sliedreeht U v J C IT Zel lennjk 4 ra