Goudsche Courant, donderdag 7 december 1865

38a Zondag 10 December O JDEWATER SCHOONHOVEN Ingeschreven van 24 Nov tot en met 1 Dee 1865 Ge ore n Gerrit ottdere A de Lange en P Oosterlaak Gerrit banoes ouders H Oostrcm en P Mo maD Oteeledex A de Jooden 54 j Ingeschreven van 29 Nov tot B Dec 1865 Betaileni W Eisvogel geb vm Hardeveld d M van Diik J TI J JU va van Oostrom d T de Kuiter geb van Kolfschoten d Veen geb Vreeswijk 2 OVEBLEDEN C Vermenlen GOUDSGHECODKAWT N M van Heijningcn weduwe van C Voorend 87 in 4 m J ADVERTENTISN ave van A BRINKMAN Lange Tiendew g D v9 60 Heden ontvingen wij het treurig terigt dat onze veel geliefde tweede zoon WILLEM JAN FKEDERIK op den 11 0 tober 11 in de Ooat Indien aan de gevolgen eener hevige ziekte in den ouderdom van circa 21 jaren is overleden M J A BANNIER S P C BANNIER VAN Mable GocDA 29 November 1S65 Seniffe en algtmeene iennügeting Lokaal OTTeoVERMAAR op de Oosthaven te GOUDA QUARTET SOmÉE TE GEVEN DOOR DE Gebroeders Muller uit Bru smjk Op Zondag 10 December 1865 de3 avonds te half acht ure ENTREE 99 cent de PERSOON boelhüis te AMMERSTOL dasrs ten sterf huize van Jan Blan X£N Dz op Vrijdag den 15 December 1865 des voormidten 10 ure van MEUBILAIRE GOEDEKEN en INBOEDEL een PAARD twee BIGGEN RIJTUIGEN BOUW en MELKGEREEDSCHAP HOOI en MEST Nadere informatien te bekomen bij den Notaris MOLENAAR U Zuid fTaddinxveen De beneficiaire erfgenamen van den HoogEdel Gestrengen Heer PIETEB JOANNES LARINUS QUANT in leven Hoofd Ingenieur der Marine op Wachtgeld gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden roepen bij deze ter voldoening aan artikel 1082 van het Burgerlijk Weiboek op de bekende en onbekende schuldeischers in de nalatenschap van gemclden Heer QUANT om op Donderdag den Zl December 1865 des voormiddags ten 10 ure te verschijnen ten kantore van den notaris W J FORTUIJN DBOOGLEEVER te Gouda ten einde aan hen dadelijk Rekening en Verantwoording van hun behe r afteleggen en hunne schuldvorderingen te voldoen voor zoo ver het bedrag der nalatenschap toereikend zal zijn Zullende acht werkdagen te voren van des voormiddags 9 tot des namiddags 1 ure bzage der gemelde Rekening en van de bescheiden daartoe betrekkelijk kunnen worden genomer ten kantore Genees Attesten DER ZOO ZEER ALOM BEROEMDE Sdimidtsclie W aldwol Artikelen M H Hierbij per postwissel het bedrag der door mij verkochte Waldwol Artikelen gelieve mij nug Waldwol Watten en Dennen Olie te zenden daar die art veel aftrek hebben en degene die er zich van bedienden my de verzekering gavener veel baat bij gevonden te hebben UUd Dienaar Tilhtirg 10 April 1865 J tan NüNEN De Heer Matheus Seii r te St Maarten bij Schagen betuigd reeds verschillendeartikelen tegen de Rheumatiek gebruikt te hebben doch alles zonder hulp Veelgoeds van de Schmidtsehe Waldwol rtikelen gehoord hebbende heeft hij ook deWaldwolWatten en Dennen Olie gebruikt met dat gelukkige gevolg hij geheelvan zijn Eheumatische pijnen hersteld is G W STöVE Junij 1865 Depóth te Schagen Jicht en Rheumathieklijders Een onfeilbaar gen c niddel tegen alle Jicht en Rheumatische aandoeningen zijn de zoo zeer beroemu Schmidtsehe Anti R heumatische WaldwolWatten a 25 en 50 et t pakje Dennennaalden Olie a 35 en 70 et t fleschje en verdere Waldwol Gezondheids Kleedingstnkken en prsparaten volgens prijscourant dt Schmidtsehe Waldwol Artikelen hebben de bijzondere aandacht der HH Geneeskundigen getrokken en worden door HEd in voornoemde gevallen zeer aanbevolen kunnende behalve bovengenoemde nog verschillende gunstige uitkomsten bewijzen Men gelieve attent te zijn dat gen Watten van eene bruine kleur zijn en gelijk de overige artikelen bereid uit de versche Naalden der Pijn en Dennenboomen Verkrijgbaar aan het Hoofd Depót M J C HAM utrecht Verder te GOUDA Wed BOSMAN Schoonhoven Wed WOLFF en ZOON IToerden Gebr PFENNING IJssehtein J B MOLLE O Mhkoorn A T HOOFT Woubrugge A DE WILDE Boskoop J GOUDKADE Bazerswmde Mej J GAARKEUKEN Harmeien W G KÜRVERS Oudewater A BUIJS Roelufarendsveen H NADERMAN En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPóf hi j M J C HAM Utrecht Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 5 December Openbare Verkooping Laagste Hoogste GeUnes koers koers koers 603 60 6 60 aVs nVs 71 Ï4V 95 95 147 V 147V4 H7V 52 4 a 5V 98 8i v OS 94V 9 l 94 V 85 85V 91V 192 191 4 55V 8 5 65 28V 28Vie 76 76 76V 58 58 i 58V 37 6 63 8 4lVa 41 iV 63V 63 68ï 68 üa t 23Vg 23V pCt Ned w ach 21 5 ito 3 dito 4 Handelm op resc België Rolhs 2VJ Spanje obl 2 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1328 29 5 do 6 serie 5 dc Lond 1862 5 d Amst 1864 d Amst l8S0 4V Aand spoorw ƒ Oost Metall 5pCt dito dito 2 dO renteAmst 6 d nat 1854 5 do iazilv 1864 6 Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 6 V r Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexieo 1851 3 Op Zaturdag den 9 December Ê B 1865 des morgens ten half twaalf ure zal aan da houtzagerij van den heer W HOOG ENDIJK Wz te Gouda ten overstaan van den Notaris MONTIJN aldaar om comtakt geld worden verkocht bij gedeelten de geheele opstand van eenen geamoveerden achtkauten WINDMOLEN van 24 ned ellen vlugt en dus bestaande in 2 ROEDEN BOVENAS 1 GROOTE en 1 KLEINE staande SPIL 7 groote en kleinere KAM WIELEN en SCHIJFLOOPEN STAART met KRUIKESPEL lange en korte SCHOOREN KAP ACHTKANTSTIJLEN en BINDTEN een partij oud HOUTWERK RIETEN BEDEKKING enz benevens 1 zware ijzeren MOLENKRUK met pummels en eene partij oud IJZERWERK Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te gouda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien ksm é contant Botkdrukkcrü vu A EBINKMAN Zuiver overgehaalde JENEVERa 46 ij q per kan 61 cents Jenever 2 soort Moutwijn a 46 io o per kan 59 cents inl BRANDEWIJN 46 i o o per kan 64 cents Moerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoüDA 6 December 1865 Uitg X eze Coarant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Adrertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overziet GOUDA den 9 December De engelsche prinses Helena is verloofd met prins Christiaan van Augustenbarg ecu jonger broeder van den jleeswijkhol steinschen pretendent De kans staat thans uiterst slecht voor dea laatstgenoemde en jet huwelijk van zija broeder is van geene politieke beteekenis De opening van het parlement is nu officieel aangekondigd tegen 1 februarij tot zoolang zal men geduld moeten hebben om ingelicht te worden ten aanzien van de vooraeraens der regering Men rekent intusschen vrij zeker op een voorstel ter uitbreiding van het ki sregt De gevangen fenians staan te regt enkele belhamels worden tot zware straffen veroordeeld en het blijkt dat uit Amerika aanzienlijke geldsommen zijn overgemaakt Onzekerheid heerscht ten aanzien van het geschil tusschen Spanje en Chili Engeland en Frankrijk zegt men dreigen niet en Spanje wil niet hooren van bemiddeling doch men verwacht echter dat de zaak spoedig geschikt zal worden zonder groot onheil Spanje is te uiigeput om zich met ernst te verzetten tegen den wensch zijner maglige bondgenooten De duitsche landdagen der oosteuryksche monarchie komen krachtig op tegeu het september palent en eischen vry algemeen de opheffing van de schorsing der constitutie Mogt het dan al gelukken wat altijd vrij onzeker is met Hongarije in schikking te komen dan zal de aigemeene ontevrtdanheid der duitsche landen geen gering bezwaar opleveren Te Panja is de generaal Schofield adjudant van Sherman aangekomen waaruit geruchten ont caan vau verschillenden aard o er de betrekkingen tusschen Mexico en de vereen staten misschien hebben zij geiijk die alle politieke beteekenis aan zijn verblijf ontzeggen Uit Zweden verneemt men gunstige berigten ten aanzien der voorgestelde staatshervoru iiig De grijze koning van België vtrkeert in stervenden toestand dagen lang ziet men zijn overlijden met vrij groote zekerheid te gemoet Sommigea zien de gevol en van zijn afsterven donker in het heef sedert geruiinen tijd niet ontbroken aa onheilspellende geruchten vooral ten aanzien der bedoelingen van Frankrijk Toch bestaat daarvoor tot nu geen grond en ii Belgen mogen zich verzekerd houden dat Engeland belang stelt ia en belang L ft bij de ongekreukte instandhouding van het bloeijende koninarijk door zijn invloed vooral in het aanzijn geroepen Het voorstel tot enquCit door den graaf van Zuvlen hoe uiterst ongunstig ook bij de groote meerderhfid der stateu generaal ontvangen wordt door hem volgehuudeu Hij heeft het voorlïopig erehg getracht te beantwoorden en Ie openbare discussie aangekondigd De nitkomst kan niet t ijfelac itig zijn maar he doel is slechts groot schandaal te maken de gemoederen in beweging te brengen en langs indirecten weg te verkrijgen wat langs regte wegen onbereikbaar is Waar toch zou hei heen dat zoo e s een of ander kwaadwillige een of meer minister beschuldigde dit voldoende geacht werd om eene enquête in te stellen die den gang van het bestnur moet verlarairen Er moeten feiten zijn of getuigenissen geloofwaart iger en belangrijker dan hier na langdurige inspanning bijgebragt worden De interpellatie Goltstein heeft geleid tot een sicllig besluit ter behandeling van het limburgsche grondbelasting ontwerp De afdoening dezer zaak is gewenscht en schijnt velen zoo noodig dat men daartoe komen wil ook zonder een minister van financiën Voor den minister van jnstilis is de taak echter hoog t moeiielijk en het strijdt met den gewonen regel zulke ontwerpen gedurende een interim te behandelen De prijs der Advertent n vtn één ïfA tea regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken re el daarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte 6uttenlan Londen 7 Deo Uit New York zijn beriglen tot 25 nov Berigten uit Brownsville behelsden de verzekering dat de keizerlijken op een vaartuig der unie op de Rio Grande geschoten hadden en generaal Weitzel deswege opheldering had gevraagd In weerwil van de rundemest wordt te Birmingham alsnaar gc voonte de tentoonstelling gehouden van rundvee pluimgedierte en honHen In usschen is het vee er niet zoo uitstekend vertegenwoordigd als andc s daar de betere soortenniet opgezonden zyn eo tevens dewijl er thans geene gelegenheid zal zijn om dé bekroonde exemplaren ter verdere mededinging te Lonc en te doen optreden De geneesheer Lettebj voor de city met het toezigt opde levensmiddelen belast heeft medegedeeld dat gedurende delaatste week 8500 ponden beilorven vleeseh alleen opdejnarkten der city ten verkoop waren aangeboden De Economist wiist op de altoos nog zeer uiteenloopendecijfers betreffende den katoenvoorr iad in Aa erika en meeut datde handelaars het cijfer niet hooger moeten stellen dan op 1a 11 2 millioen balen met inbegrip van den nieuwen oogst zoodat de katoenplanters in andere staten de productie nog nietbehoeven te staken uit vrees van eene plotselinge dadelijke ofwelligt spoedige vermindering van vraag ülgens eene correspondeutie uit New Tork heeft deheer Logan verklaard d benoeming tot gezant der unie bijiet gouvernement van aarez te zullen aanuem n wenueerslechts de regering bereid is hem een corps van 20 000 manmede te geven De oorrespondent zegt dit berigt van tweeverschillende kanten te hebben ontvangen Parijs 7 Dec üit Florence verneemt men dat na twee stemmingen tusschen Mr ii en Mordini de kamer Mari tot president heeft gekozen met 141 van de 27 stemmen Uit Rome wordt gemelil dat de fiu inciele toestand van denkerkelijken staat nog alles behalve gunstig is en de pauselijkeregering er dientengevolge ernstig a m denkt om in Fr nkrijteene leening te sluiten van 9 mihioen romeiiische daalder waarbij kerkelijke goederen en eigendommen v iu godsdienstigegenootschappen tot ondt rpand zullen strekken Men zal zichherinneren dat de zoogenaamde katholieke leening wairmedein het vorige jaar in België eene kans gewaagd werd slechtsongeveer de helft der verwachte som opbragt De paus verkeertdoor dit alles in eene zeer gedrukte stemming en vaak hoortmen hem uitroepen Allen behalve God hebben mij verlaten I Eene kaart van Frankrijk wij t den staat van de verstandelijke ontwikkeling in dat land aan In drie deoartementeiialleen bedraagt het aantal lotelingen die lezen noth schrijvenkunne 5 ten honderd Daarentegen vindt men in de departementen die tusschen Bretagne en de Pyreneen liggen er 6 op de iOO De Ind Beige verzekert dat de mexicaansche kwestieweldra weer op den voorgrond zal treden Er blijft blijkbarespanning heerschen tusschen het kabinet der tuilerien en Mexico ter zake van de beschikkingen omtrent den heer Langlais genomen enz waarbij de houding der unie vooral niet buitenrekening mag worden gelaten Iiiiniers w it d c Constiturionnel ook daar egen moge aanvoeren er valt naauwelijks pan tetwijfelen of de heer Schoheld heeft bepaaldelnk in last de icii wijze van president Johnson ter kennis des keizers te brcnu en die trouwens thans genoeg aam overtuiad z il zijn van de onveranderlijkheid der amerikaansche politiek ten aanzien vaii deinment ing van Europa in wat zij als hare binnenlaudsche aangelegenheden beschuuivt Volgens een rapport van den prefect der Seine aan den algemeenen raad van het departement ingediend zijn in de jaren 1860 tot 1863 te Parijs gebouwd 12443 huizen bevattende 71556 woningen onder deze laat ten beviudeu zich j uii