Goudsche Courant, zondag 10 december 1865

waarvoor geea hoogere huurprjs dan 500 frs sjaars verlangd wordt Er staan te Pririjs 17040 woningen ledig zijnde meer dan in 1S64 toen het aantal ledige woningen slechts 15650 bedroeg In Spanje ordt de maatregel van de vri making der inde doode hand zijnde goederen door het tegenwoordige mimsterie erost g doorgezet Van de 61 bisschoppen hebben teed 48 dt kerkelijke goederen in vollen vorm aan de regering afgestain eeiie formiUteit die volgens het kanonieke regt ereiseht wordt om vervreemding van goederen der kerk geoorloofd en geldig te maken Wat de decreten ten aanzien van Algerie betreft die totop dit oogenblik zijn uitgesteld ij zullen die niet ontvangen gelijk ze beloofd ziju dewijl de keizer van dt radicde hervormingen die hij zich had voorgencnen heeft afgezien Intosschen zal men niet villende doen blijken dit men zich teneenenm Ie ueeft vergist eenige kleine derreten zonder veelbelang m de wereld zenden in afwachting dat eene definitievebeslissing zal zijn genomen Er 13 op nieuw sprake van de invoering van parlementaire hervormingen Tot dusver aren ouze gedeputeerdenverstoken van het regt van interpellatie m n ml thans w eten dat dit regt niet wetiig zou worden toegestaan maar dat mende uitoefening daarvan oogluikend zou toelaten ouder controlevan den president Brussel 7 Dec De toest ind van koring Leopold blijft geva irlijK l e geneesheeren zelven hebbeu zeer weinig hoop meer zij ge ooveu met dat de konii g deze week zal oierleven De dvssenterie blijft a inhouden en deze put de hitsle krichten vin den lorst uit Door het toedienen vau slaapverwekkende middelen wordt den Ijiler eenige rust be orgd en il wat hij nog van tijd lot tijd gebruiken mag bepiilt zich tot een paar droppels bouillon en eenige sterke tliee Gelukkig be eft koning Leopo ü niet m welken hopeloozen toe i inJ hij verkeert Hij onderhoudt zi h veel met den prins en vormt dm met hem reisplinueu naar Nizza en het meer van Como Hij wacht slechts dat hij wat sterker zal zijn om zijne wandelingen in het park te hervatten bfmoeit zich met regeringszaken ttekent met bevende h md besluiten eu leest zijne gewone dagbladen waarnit zor r uldig alles wal zijne ziekte betreft is weggelaten De geneesheeren meenen dat hij geen zwaren dooastrijd zal hebben te door t lan s Pec Blijkens het ofEcieel bulletin van gisteren avondbevond de koning zich nog steeds in denzelfden toest ind alsden vorigea dag Stockholm 7 Dec De adelstand heeft het hervormmgs voorstel met bl tegen 294 stemmen aangenomen Morgen zil de priesterst lud stemmen waarschijnlijk ook in toeslemmeiKieii zin Er hc rscht roote vreugle w Dec De geestelijke st md heeft heden de hervormmgs voorstellen aaii2enomen zoodat nu alle standen zich diirmede vereeuigd hebben Er orden groote feestelijke demonstratien voorbere d Weenen S Dec a een bijzonder levendig debat dat drie d igeu duuide heeft ue neder oostenrijksche hnddag heden het ecgen het epteinber piient gerigt ontwerp ad es met 46 tegen 10 stemmeu ningciuoapu Ook de ODt erp adressen der luddagen v m Carniole eu Cannthie eischen opheffing van het besluit tot stliorsing en herstel van de grondwettige regten van den rijkmd BorllJU 6 Dec De provincial Correspondenj meldt dat de onderhandelingen tu schen Oostenrijk en Pruisen over üe zaak oer hertogdommen sedert het verdrag van Gastein geheel hebbeu stii e taan De dagbladen berigten omtrent voorstellen die van de zijde van Pruisen of verkl ringee die van oosteiinjk chen kant zijn gedaan kan men als verdacht beschoutteu Noch schrit elijk noch mondeling beeft men over de regeling dezer aangelegenheid van gedachten gewisseld le berigten omtrent eeii opzettelijke buitengewone zending naar ecnen zijn ev euzeer van grond ontbloot Pruisen en Oostenrijk kunnen het niet eens worden overeen gezamenhjken stap bij den bondsdag betreffende hun verschil mt den senaat der vrijC stad Frankfort eu hebben derhalve be loten hiervan af te zien Of nu elke der beidemoïendheden afzondrlijk te Frankfort zal optreden is nog nietbekend Madnd 5 Dec Volgens de Correspondencia heeft de regering van Chili de lu die republiek gevestigde Spanjaarden als gijZeUar in verzekerde bewaring genomen De admiraal Pareja heeft op dezen maatregel met de bedreig ng geantwoord dat hij op een of ander punt der kust zal landen en 500 chilische familien zal medcuemen welke hem met haar leven voor de goede behandeling der achtergebleven Spanjaarden borg lillen ziju öinnenlanïr GOUDA 9 Decembe In de zitting van de tweede kamer van donderdag a deberaadslaging over et voorstel van den heer van Zuylen vanNyevelt wegens eene itt te stelleo enquête bepaald op traandagaaust lande lot toelating van het iiPi b noemde lid deaheer Audreae is besloten Tot rapporixurs over tie cultuurwet zijn door de afdeelmgen benoemd de hh Eochussen Mjger vanBosse van Heukelom en Blussé De afdeelmgen van de tweede kamer der staten generaalhebben zich woensdag en donderdag bezig gehouden met hetonderzoek van de ontwerpen tot 1 regeling der cultures 2 intrekking van de wetten van October 1791 enz 3 m breiding van art 14 der wet van 22 april 1855 en 4 vereenigmg der gemeenten Zonflemai e en Bommeneden De afdeelmgen van de tweede kamer der statengeneraalhebben gisteren voortgezet het ouderzoek over de cultuurwet envoorts onderzocht de wetsontwerpc 1 intrekkingen van dewetten van October 1791 erz 2 uitbreiding van art 14 derwet van 22 April 1855 3 veroeniging der gemeenten Zonnemaire en Boinirienede en 4 verbetering van het vaarwaterv m Litz te Oostermeer Men meldt uit Maastricht dat de kiezersvereeniging Limburg tot candidaat voor ► t lidmaatsch ip van de tweede kimerder staten generaal heeft gesteld den heer Paul van der Maesende Sombrefï Bij de beraadslagingen m de utrechtsche statenvergaderinggevoerd over het reglement tot beteugeling van de runderpestwerd met betrekking tot de vraag in hoeverre onteigemns enafmaking van het aangetaste vee riadzaam was te achten doorden commissaris des kcnings aangevoerd dit diardoor de ziektete Miirsseveen en te Mairssen as gestuit en uit redoofd terwijl in SnelrcAiard Lmschoien i Kamerik wair men warsvan doorta ïtende maatregelen zich bepaalde tot de afzonderingen het beproeven van genezing de plaag zich at meer en meeruitbreidt en een kwaada irdig Heloop aanneemt Men kan uitdeze gegevens dus duidelijk ontna eu dit het systeem van afmaking bij het ontstaan dei ziekte op eenig erf zeer aanbeveling verdient Men schrijft uit Zevenbergen van 5 December De zoogevreesde veeziekte is m het naburige KUindert uitgebrokenBij br V ermeulen aldaar in een stai met 30 runderen zijnreeds 9 aangetast Alle maatregelen orden genomen om zoomogelijk de ziekte bij dieu enkelen stal te bepalen Men zegt dat genoemde V reeds een beest had afgemaakt en begraven zonder dat er iets van bekend was Alen verneemt dat hetbi est dior zonder kemiisgeung afgemaakt ouder toezigtzal worden opgegraven De mirt hiussees bewaken nacht eadag de besmette pints be ontsteltenis is hier groot daarde provincie tot heden voor den ramp bew lard was gebleven Nader berigt van 6 dec zegt Op last van den commissaris des koniiigs m de e provincie ijn al de 30 underen zoowel gezonde als besmette van A Vermeulen te Klundertheden morgen afgemaakt en begraven Hoenel het velen trof 21 gezonde bee ten te zieu opofteren is men algemeen met diekrachtdadige handelwijze ingenomen De commissaris des konings pesseerde hier heden reeds vroegtijdig om m loto onderzoek te gaan doen lot heden wee men geen reden voordie besmetting te geven De hoeve van A Vermeulen staatgeheel afgezonderd Zwolle 7 I ecemb r Onze gemeente heeft tot daarsteilmg der hoogere burgerschool eene rijks iubsidie van ƒ 20 000 gekregen Hiervan is een gevolg dat het leggen der fondamenten voor bedoelde school binnen kort wordt aanbesteed Men verwach dat hier gevestigd zal worden de algemeene werkplaats der staats poorweger GSorinchem 6 Dec De gunstige weersgesteldheid veroorlooft den landlieden hun vee nog allerwege m de weiden te kunnen houden Er is nog veel en deugdzaam gras voorhanden an ziekte onder het vee vernemen wij hoegenaamd niets De prijzen van den hennip blijven zeer laig en men vernacht daarin nog geeoe verbetering Daarentegen zijn boter en kias enorm hoog in prijs Voor de kaas besteedt men ƒ 28 de 50 ned ponden terwijl voor de goêboter tot ƒ 1 25 en voor de weiboter tot ƒ 0 90 het ned pond Detaald wordt Aardappelen muider in prijs Beste soorten van ƒ 1 60 tot ƒ 2 10 het mud GcDiengde Berigten Donderdag 1 febr a s zal het eng parlement bijeenkomen Het ïtat zoo slecH m Griekenland dat ztJs de terugkeer van Otto ouder de moeehjkhea u begint ie bshooren In het landathing te opeiiiia gen IS de ge Mj7igde groodwet voor de tweede maal onveranderd aange nomen De snud imoth Hogart die de pieken oor de feniajs Bjaakte is door de politie van Cork e angen I l bel isthe uu Bister Bara is te Doornik tot lid der kamer herkoaea met 1563 van de 787 stemnfn Op den Lancashire en Yorkshire spoorweg fcij Holm firth IS een vnduct ingestort van 20Ö cl lengte rustende op id bogeu an 1 J n tot 15 nov 1865 ziju te ett York aangekomen 168 336 1 adverhuizers Lit eng T die ierigt men an oorlog tegen Bhootan TS1 hongersnood in Bengalen en van cholera in m scn 1 Te Weenen komen vele failhssemeDten voor in den katoenhaidel Ie Bli Ijn komen geviUen voor van tnchinenziekte len btrigt nog eens dat de fransche politie Jud heeft oitdekt Engelsche gazellen hebben dca vet ypbus overgebragt usar dea fransehen a ciiraatatie tuin De hoogeie bnrgerschool te Arnhem s aanbesteed oo ƒ 72 6Cj In Span L spreekt lu n van aanmerkelijke bezuinig ngen Ie Klunuert in li ezonden GoiDA 7 December 1865 Onder de opïeweksle auigenaamste eu vriendschippelijkste bjeenkomsten binnen Gouda beloort voorzeker het zamenkomeu der vereeuigiug van het metalen kruis 1 = sec ie afdee Img Oouda en c i streken Zoodanig ameuzijT had des avonds op b dezer weterom plait en bj de e e herinneringen ver b juden aan zulk een bijeen ijn leid zoowel uit eigen beweging als op aandrang van il de leden dier vereen ing door den geichten preoulent den heer mr J L de drave in sierlijKe bewoortlingeu een iiartelijken r welgemeeuden toast toe gebriot op en naariligen secret iris dier afdeelmg Vi D de Luige die toiü stond ook lu het naauwate verband tot den 20 september Jeze jaar dig waarop het i lea geichten secretaria vergund was zijn 2ojarig jubileum te vieren ah officier der dd thntterij te le tr stede mur bestond erop gezegden 20 septemi er slechts gelegenheid voor enkele leden des bestuurs de er afdeehng om inoiena il de leien dier ver eeniguig den jubilaris h irlelijk geluk te enschen nu wilden al de leden daarvan getuigen ijn eu diarom vervulde de president de voor hen oo aiii enui tuk de noorden te herhalen die destijds lour de commis e den jubit ins zoo hartelijk zoo vvelgemeend utren toece prokcn Mogen bij het klimmen dtr jiren vu velen der l den die bijeenkomsten door hen hjs i i kij1s g vierd en herdacht worden dit uopeu dit bidden wij Vergadering van den Gremeenteraad njd ig 8 De ember Nadat de vergadering ireopcnd as u rJt oumiddtllyk o t c aan tot eene zit lDg met gesloten deuren a tci igen tijd wordt k i i ing voortgezet onder het voorzitterschap va i dci heer mr A van licrgcn zendoorc erdei ziju tegenwoordig de hh dt Grave irulj Brd l r Westerbaan llcmy Buchner Drooskcver Gennep Kist van t r ateu en Pee ers De notulen der vonge verpidcmg worJeo selezen en goeagekenrd Zijn ingekomen njf di posltien van hh ptdep = tatLn hcade de goed kennng vau even zooveei raadsbesluiten betretfeuu de organisatie dei latljDsche school den verkoop van een huisje en twee tukjes grond den afstand van grond aan de stcnne kaarsenfabriek de terugname var afges i nen yraal aan Pellc ler het uitd cp D der grachten de goedkeuring der gemeenterekeomg over 1 04 de overschnjvmg van den post voor schoolmLubelen Eene missive van gtnep st en met teruc c uling van de begrooting houdende aanmerkingen en voor tel om d U hoofdtljkeu onishf te verhoo gtn tot ƒ 1 000 CU de gemaal belasting tot ƒ 2 per 10 pond te verminderen En wordt dit voorstel in handeu ge tdd van B en W om daarover nader te dienen van advies oorts zijn ingekomen een aantal tv ee aPen van verscUiUcnue commis aien ter voorziening li de ja iriijksche aftreiin de benoeming zal ge schieden m eene volgenie vergadering Is ingekomen een adrc3 van F lafebcr om de kleiae volmolen nog voor vier jaren in pachtte mogen hebben en worlt bengt van eeu aan bod ter verhooging door J P van Catz en eindelijk de nu verhoogde aanbieding va F Lafeber om jaarlijks ƒ 3f ü te betalen De heer Droogieever lettende op de bestaande concurrent e geeft in bedenking i het belang der gemeente eexe openbare aanbesteding te honden a korte discu sie in stemming gcbrant wordt ann c lomei het aanbod van F Lafebcr met tvaalf tegen cenc tm jnder vooibc d van den pi ifr te kunnen cntslaa al ti Icpeikcnl btpilm cn mot cl ia evotrl w 01 deu De hurgemee te deilt mede dat twee obligatien ten laste der stad ma Jlltgeloot n 11 en lo die met 1 jan zckf zullen afgelost orden B en V geven kennis dat daar mtt 1 jan de stedelijke bekating op dtiwijn s afgeschaft h n b 1 jk voorkomt om aan ieder die netr dan 40 kannen voorhanden heelt re ti utie ie verkenen mdieu uit de beWjZ n blijkt van ten btt laldtn tcijis De f r Kist s elt oor gceue restitutie te verleeuen aan particnliereu 1 r rU discu sie IS ook dit voorstel met 2 tegen eene stem aangenomen De commissie belast met het nazien der rekening van het vereenigd wees huis dienst 1S6 4 en der begrooting voor ISbl doet rapport en stelt voor ue goedkeurinEf en wordt dien ovcrtcnko stig besloten B en W adviseren op het adres van J F Daalmans houdende verroek tot het koopen vou deu grond athter de buigersthool on fwijzeid daarop te beschikken en dien grond publiek tt vtrkoopen onuer verpllgting om dien binnen drie jaar te bebouwen Na uitvoer ge di tus n u wordt lo in tmm ng gtbragt het verzoek van Daalmans ea dat met algemeene sttmm n afgewe tn tu 2o ook het vooi tel tot publieken verKoop verworpen met 11 tegen de stemmen van de La de Grave en irulj Fet maviraum van den onderstand wordt tot hetzelfde bedrag van het vorv jaar vastgesteld üi it gelezen een adres van den heer H fman conrector a ll de lx tijn e seLüoI verzoeke de on h ui Ipt mj kkinc dat eervol wortlt verl nd r aanleiding daarvan worlt niracns cun jren door i en voor gtsttll de vaciture niel t vervu n maar te benoemen een keraar m de w kunde veis beio 1 to het Ouderwj u der inoderne taltu En zal t it voorstel nader ji b h ndtling koiitn Is nutkomen een adres deu 1 ulponierwi zer vau dei Maas vc zoekende out lat uir z ut b treivk nir tn wordt he een eerv i verlag verleci d 11 aan met 1 d ce tbcr Nog was 11 komti en adrcs van den heer 1 Hennn dt Croo ver zoekende b ellen gi i 1 rt a ei hm tb oor ƒ ó i het J ar en bcboorcnde tot d einove rl itrlker c no en koopen vooi f 33 a een c d us is d t vo 1 al z n lu t il lej eu ee stem terwijl dt heer Buthn r de ver r t r d hal verlaten Niets mter aan de orue zi ule wordt d ver denng sesloten Marktberigten Gouda 7 Pee lirwe Tool che p last 10 Zeeuw per muu ƒ 9 a ƒ 10 oU Ho ge Inl ƒ b i b oO builen ƒ 7 00 i ƒ 7 2o berst ƒ 5 OU a ƒ b 00 Haver fi a ƒ 5 25 Erw 11 ƒ S 5U a ƒ 11 Brume boonen f 12 a ƒ U Paardeb ƒ 7 ij a ƒ 7 7o Duuebocieu ƒ y 00 a ƒ 9 Heunipz ƒ Boesw Fr per210Ü ned aï ƒ 1 1 O Noordb ƒ l 0 ƒ 1S5 Aett va keiis 24 a 2 cents per o ons ra Utrt varkensen bi ge 1 met ruimen ainvocr eu vlug te verkoopen K 1 Vaii evoerd 30 pirtijeii ƒ 2G i ƒ 29 50 joel Oter ƒ I 20 a l JO Wtllj r llOa l Opn ij Dslft 7 Dec Ue lanzevoenle jjtaiuen vonden tot ietsu aider piijzen genesen k loper liver en ger t iet meeraangeboden en gemakkelijker te koup Peulvruchten ti irschlanieboden Tarwe J bO i ij Ro ze ƒ b 20 JZomergerst i 90 a 5 20 Korte 1 wr y 1 90 a I Lange do ƒ 2 CO a J 40 Puiveb i ƒ 50 V r eb ƒ b GO a ƒ 7 Croene erwten 9 t ƒ 11 Boter ƒ 54 a ƒ 61 het vier Ie ƒ 1 ia a ƒ 1 tiO per n S an stad w i tg gewogen v m JO nov 7 dec 2bl 5 en 84 lb boer te am n faObO nel Middelburg 7 Dec Tarwe met wen 12 vraag 50 en ïcrst 25 c lager ro ei v ten uoui tu uuverauderd met wenig aanvoer Londen 4 Decembei Graner tng tarw e bragt circa v o rige prijzen op vr evenzoo gerst vaat en haver iet = naauwer vluvoer van 27 nov tot 2 dec 2117 qr ml en 16522 qr vr tarwe 2622 qr ml en 8083 qr vr gerst en 375 qr m en 54144 qr vr haver Van de veemarkt van helen waren aangevoerd 5 iO runderen 310 kalveren 24630 schapen eu 510 varkens oor beste runderen werd 6 6 voor do schapen 6 per steen betaald 5 T ecemb Boter Frie he 120 a 121 kamper enZv oUerlH a ilh Bo che 84 a 104 Grouinger 94 a 108 Erarten en Lee 100 i 10b Holstein en Kiel 120 a 138 lersev 9s 116 MorlaLX 102 a 104 K Edam 62 65 Gouda 52 a S Derbv 58 a 62 Kanfr 27 Amerik 5 a bs 7 Dt Aiii de veemaixt van it en waren aangevoerd 1610 rundereu 493 kalveren 7 90 schapen en 250 v irken ooi beste runderen werd o 6 voor do kalveren o 1 voor do schapen 6 3 env oor do varkens 4 per steen be ui B urgerl i jke Stand G C L D Geboeen 6 Dtc El abcth onde is Nuotenboom en E de roo 7 eeltJe oudtr = I eiker en il de Jong Johan ouder C Zwaanshals en a J V j tcnliuoveu Ov LH LEDEN G Ucc W Hnleler Gehi vd 6 Dtc J P Tl raar en J G Bos G Jansen en t vaa x oon 3 van der Ke np eu C M deuburs h Heij euJ vau Harten J BiA eu M Urn