Goudsche Courant, donderdag 14 december 1865

den eed ran koning Leopold II bijceukomeu Buitendien zullen zij morgen vergaderen ten einde hulde te brengen aan de uagedachteui van den afgestorven vorst 11 Deo Er is eene proclamatie vaa het ministerie uitgevaardigd waarbjj het belgische volk uitgenoodigd wordt ommet vertrouwen den dag af te wachten waarep in handen zijner vertegenwoordigers de troonaopvoigerden eed zaLatieggen Tot dat die plegtigheid zal bebbeu jjlasfs gehad zal de raadvan ministers zijn constitutioneleu piigt in naam van het belgische volk vervullen De volgende bijzonderheden worden omtrent des konjngsdood medegedeeld De twee laatste dagen was de zwakheid van den zieke zoo groot dat men aan zijn naderend einde niet kon twijfelen Alleen het krachtig geste des kouings was oorzaak dat de dood nog zoolang werd tegengehouden Zatnrdag nacht besefte men echter dat hij op handen was Tegen middernacht werden de ministers naar Laeken ontboden Toen de ministers kwamen as de koning ingeslapen Dit was slechts een uitstel van uren Hij doorletlde den nacht nog en den volgenden morgen liet hij den hertog en de hertogin van Brabant en deu graaf van Vlaanderen die saids eenige dagen te Laeken zijn en die hij dagelijks zag bij zich roepen en verzocht hun hem niet meer ie verlaten Tegen 11 ure kwamen de president van den senaat de president der kamer van afgevaardigden en de ministers op nieuK te Laeken waar de heer van Praet minister van het huis des konings zijn oudste vriend in België en de getrouwste dienaar van zijne majesteit ich eveneens bevond Toen die verschillende hoogwaardigheidsbekleeders in het vertrek van den doorluchtigen zieke verscheneu was de koning omringd door zijne kinderen en kleinkiudt ren een zijner handen rustte in die van de hertogin van Br ibant die naast zijn bed geknield lag Zijn ouden vriend van l ruet ziende reikte de koning dezen zijne haud en drukte die ïoen legde hij e weder in die der hertogin Eenige oogeublikkeu later stierf hij langzaam zonder doodstrijd zonder klagt zij die hem omringden bemerkten niet eens dat hij den iaatslen adem uitblies In de stad beerschte bij het Iskeud worden der doodtijding niet de r nste gisting Wel varen er duizenden op straat maar allen waren kalm en ter neer geslagen Alle winkels werden terstond gesloten en de rouw vlag werd op verschillende punten der stad ook cp het paleis gelieschcii Het Journal de Bruxelles meldt dat keizer Napoleon eeneen telegram heeft gerigt aan den opvolger van koning Leopold waarin hij dezen zijne leve i lige aj rapathie betuigt zichherinnert de weiierkeenge genegenlieid die tusschen den overleden koning en hem heeft bestaan aan de en laatste allen loftoezwaaii en de hoop uitdrukt dat de prins het voorbeeld zalvolgen van zijn doorluchtigen voorganger terwijl de keizer tenslotte zegt Ik zal altijd gelukkig zijn blijk te kunuen gevenvan de genegenheid die gij mij iuboe eint 12 Dec Naar men verzekert zal de maarschalk Vailiantaameus keizer Napoleon de ter aarde bestelling van het stoffelijk overschot van wijlen den itoniug bijwonen Weenen 12 Dec De Presse beweert in hel zekere onderrigt te r jU dit de keizer aan prins Colloredo bij gelegenheid dat de e hem het adres van uen ueder oosteurijkschen landdag ter hand stellen heeft verzekerd dat nan de vorderingen van Hongarije niet verder zal norder toegegeven dan bestaanbaar is met de jelaugen der monarchie Berlijn U Dec De Nord Deutsche Zcitung zegt dat ofschoon het overlijden van koning Leopold een diep leedwezen moet te weeg breugen overal waar men had geleerd de persoonlijke eigensch ipp n van dien vorst op prijs te stellen toch evennel a m deze gebeurtenis geeuc politieke beteekenis is toe te schrijven Het antwoord van den spaansehen minister van buitenl zaken aan den pruisischeu gezant betreffende het conflict metChili is thans bekend Hci kuiiit voornamelijk hier p neder dat Spanje alle mogelijke maatregelen zal nemen om te zorgendat de belangen der ueutrale mogeudheden in dat conflict zooweinig mugelijk beuadeeld worden Het conflict met den fraukforter senaat is nog niet teneinde Pruisen en Ooftenrijk onderhandelen thans over eenantwoord aan den senaat maar zij kunuen het dienaangaandeniet eens worden Florence 12 r i De Gazzetta Ulficiale speldt dat de resident van het kauinet aan den belgischen gezant bij het lof van Italië den heer Solvjns een brief vau rouwbeklag heeft gezonden waarin hij wenschen doet voor den uieuwn koning en de belgische natie De heer Mari bet presidentschap der kamer aanvaardende heeft he irtrouwen te kennen gegeven dat hij stelt in den ijver der afgeva rdigden cu de verwaehtin uitgedrukt dat de discussien met kalute zullen worden gevoerd Hij deed een beroep op de eend ragt der leden en uitte de hoop dat eene hechte meerderheid zal zijn gevestigd GOUDA 13 DeeemBfer Ons is medegedeeld dat de metselaarsknechte alhier onlangs zamengekomen ziju en gezamenilijk besloten tot het in dienen van een beleefd en bescheiden verzoek tot het bekomen van eene verhooging van 20 o per dag Tot aandrang van hun verzoek voerden zij o a aan de steeds toenemende duurte van bijna alle levensbehoeften en de verhooging der overige benoodigdheden als huishuur kleeding enz zoodat het den ijverigsteu werkman onmogelijk is geworden ook met de meeste spaarzaamheid te voorzien in de dringende behoeften van zijn huisgezin Tot ons genoegen vernemen wij tevens dat het verzoek gunstig is opgenomen door de metselaarsbazen die de billijkheid der klagt toestemmende besloten hebben daaraan te gemoet te komen doch eenparig overeengekomen zijn om aan lederen knecht die zijn vak verstaat eene verhoogirg van 20 centen daags toe te kennen onder voorwaarde dat die verI hüoging wekelijks zal opgeteeken l worden in een boekje dat deu werkman door zijn baas zal afgeleverd worden en dat het bedrag dezer verhooging telkens met 1 november den knecht zal uitgereikt worden om ook gedurende den winter in eigen belioefien te kunnen voorzien Bij de tweede kamer der staten gejieraal is maandag dediscussie over het voorstel ran Zuylen enquête niet afgeloopen Voor aei voorstel spraken de heeren van Zuylen s Hage en van Asch van Wijk Tegen de heereu Joiickbbet vanBevma CorueJis de Karter van Bosse van Nierop v Kispenen Heydenrijk In de zitting van Je tweede kamer van gisteren is netvoorstel tot het hoi d n eener enquête omtrent de verkiezingenvan ïi in Limburg verworpen met 53 tegeu 18 stemmen Men leest in het Handelsblad Zonderling Nocl de aanneming van de begrooting van biunenlandsche z ken loch de aanneming van die van koloniën had in de nogen van de stelselmatige oppositie eene politieke beteekenis maar de aanneming van het amendementje betreffende de bouwcommissie wel en thans betoogt het hr agsche orgaau dat de aanneming van het voorstel van Bosse in de zitting van o dezer eene groote uederlaa is voor het ministerie Waarom eene groote nederlaagr Om lal de miniï ter vau financiën aJ interim bezwaar maakte om tijd ns een interimair beheer een zoo gewigtig onlwerp in behandeling te nemen iets wat tot dusver uiei gebruikelijk as Aangenomen echter voor een oogenblik dat het ministerie bier eme groote nederlaag geleden heeft dan hebben daartoe medegewerkt o a de lih Zijlker vau Blom Dumbar Fokker van Limburg Brouwer K ppejne van Heukelom Jonckbioet en Geerlsema die allen tot dusver door het orgaan voor de meest slaafsche volgelingen van den meester werden u gemaakt De aanneming van bedoeld voorstel is eene schoone zegepraal voor het beginsel van politieke eerlijkheid zegt het orgaan Wij voegen er weder b j als dat zoo is dan werd die zegepraal behaald door toe loen van die leden wier politieke eprüjkheid het orgaan dagelijks verdai lit maakt Hebben wij welligt hier te denken aan eene amende honorable voor de uitgezocliie sniaadredeiien die twee dagen te voren dif zelfde serviele meerderheid werden toegevoegd toen beweerd werd dat die meerderheid tot droefenis van Nederland beslaat dat zij werkt in de duisternis van de steuimen krachi eu dergelijk iicHijkheden meer Zoo ja dan moet het orgaan nu niet als laler de kamer weder eens een besluit neemt dat het minder aangenaam is de oude scheldwoorden weder voor den dag halen om die naar het hoofd te slingeren van die meerderheid die zulk eene schoone zrgepraal verschafte aen het beginsel van politieke eerlijkheid tot blijdschap van het orgaan en alle andere opregte voorstanders van dat beginsel Op 27 nov jl heeft de ministar van binnen zaken aande lied rhijn spoorweg maatschappi i concessie verleend voor hetaanleggen van een spoorweg vau Harmeien naar Breukelen Deze concessie zal eciiter niet kunnen worden uitgevoerd alvorens door de genoemde maatschappij een begin zal zijn gemaakt met de uitvoering der verbinding van den ned rhijuspoorweg met den holl ijzeren spoorweg Ie Kotierdam Aan het verslag van den consul generaal der Nederlanden te Genoa ontleenen wij het volgende De graanoogst isiu Piëroont en Lombardije middelmatig uitgevallen en de prijzen zijn niet zeer verschillende van het vorige jaar De kwaliteit laat echter te renschen over daar het graan dit jaarzeer sterk aan verbroeijen onderhevig is weshalve he spoedig moet gebruikt worden De trijnoogst is zeer overvloedig eweest vooral in Piëmont De rijstoogst viel in Picmont i Lombardjje vry gunstig uit De boomoiie schijnt in vele strelen vau het httoraal vooral in het westelijke gedeelte t mislukken Van fijne blanke olijfolie voor Nederland geschikt zal zeer weinig voorkomen Naar men meldt is de zachte weersgesteldheid van denlaatsten tijd oorzaak dat de handel in turf ts Levden en teAmsterdam zelfs tegeu lagen prijs weinig beteekrnend is demarkt wordt daar letterlijk overvoerd Het toenemend stij gender olieen koeken prijzen staat hier tegenover en is voornamelijn toe te schrijven aan de windstilte die er geruimen tijdreeds bestaat De voorraad dier artikelen is te Zaandam danook zoo gering dat de hoop cp een stevigen aanhoudendenwind algemeen levendig blijft Volgens eene statistiek in de Central India Times zijn in Indie gedurende de zes eerste maanden dezes jaars gedood 359 tijgers 516 luipaarden 293 beeren 99 wolven en 2S6 hyena s uitmakende 1558 wilde dieren waarvoor aan premiën is uitbetaald eene som van 23 560 reis Het aantal gedoode dieren was grooter dan gedurende de eerste helft des vorigen jaars Naar wij vernemen is den heor van der Maaden concessie verleend voor een spoorweg van Amsterdam naar Sotterdam via Alphen en zijn de voor den aanleg benoodigdekapitalen bereids in Engeland bijeengebragt Uit Dusseldorf wu dt gemeld dat de commissie doorden provincialen raad b noemd tot het uitbreugen van eenrapport betrefi pnde de adressen aangaande de veeziekte heeftïoorgesteld dat de raad besluite het ministerie te verzoeken i de grenzen d besmette landstreken C iowel de biunenals de buitenlandsche grenzen des rijks dadelijk door ee f dgesloten militair cordon te doen insluiten 2 te gelasten datbij het uitbreken der veeziekte in de provincie al het vee datnaar de uitspraak van deskundige en bevoegde personen metde ziekte besn 31 of met ziek vee in aanraking is geweest dadelijk te doen afmaken tegen schadeloo istelliug uit s rijkskas en 3 dat er zoou el op de wering der besmetting alsop de regel ng der bedoelde schadevergoedingen vaste ettelijke bepalingen worden gemaakt Boskoop 13 Dec N iar men verneemt is door schipper van der Tauk te Ilaiirlem aanvrage gedaan om concessie voor eene schroefstoombootdieust tot vervoer van passagiers goederen en vee van Gouda op Haarlem via Leydcn terwijl in het laatst dezer maand bij open water de dienst RotterdamHoorn Eiikhuizen via Gouda en Amsterdam door schipper J Kuper zal worden geopend Ook is hier sprake geweest dat de concessie voor den spoorweg Aiusterdatn Rotterdcm aan den hr van der Maaden c s te Amsterdam zouile zijr erleend men gelooft echter dat dit gerucht uit de lucht gegrepen is omdat tot heden de Staats Couranl er niets vin gemeld heeft Ten bewijze dït men hier zeer is ingenomen met hetvoornemen om de zijde en rijerskooperweg ie verbreeden strekke dat enkelen uitgezonderd alle gehoefshagden deHun ter teekening aangeboden verklaring betrekkelijk het continueel onderhoud hunner slagen van hunne uaamteekeniughebben voorzien Koning Leopold werd geboren den inden dei ember 1790 en was het zesde kind van hertog Fr uis van Saksen Coburg Saalfeld en prinses Auguste van Heusz Ebersdorf Op zijn achttiende jaar trad hij in russische dienst en al genenal der kavallerie volgde hij keizer Alexander nar het congres te Erfurt Op de bedreiging van Napoleon dat deze het hertogdom SaksenCoburg aan zijne familie zou ontnemen verliet hij de dienst en keerde naar zijn vaderland terug om later toen de zaken in Europa eene andere wending hadden genomcT op ui iw de wapenen aan te gorden Eenige maanden na het herslei van uen vrede in Europa trad hij in den eeht melde britsche krooupriuses jgiiste Charlotte eenige dochter van den prins regent daarna koning George IV nndat hij bevorens in Engeland was genaturaliseerd en hem de titel van hertog van Kendal was toegekend Zijn cchtfduk duurde niet lang de prinses overleed 6 November 1817 een levenloozen zoon ter wereld brengende Inmiddels huwde een der broeders van den regent met zijne zuster lic de moeder werd van prinses Victoria thans koningin van Brillanje Eeiiige en later werd hem de grieksche kroon aangeboden Hij nam aan doch deed er kort daarna weder afstand var omdat ae Grieken niet algemeen tevreden waren met het nieuwe gouvernement dat men hun geven wilde Eeu jaar daarnn bij de afscheiding van België en Nederuind droeg het belgisch congres de kroot op aan den hertog van Nemours daar evenwel die keuze de goedkeuring van Lodewijk Vlnlips met wegdroeg viel de tweede keuze den + den jniuj lh31 op Leopold Ook deze waardigheid nam hij slnHds oorloopig aaii hij kreeg echter de geweuschte waarhnrg n gaf op l jnlij zijne toestemming en werd den 21 julij te Brussel lugehuldigd Deu 9den August üc 1832 trad koning Leopold in het hu elijk met eene docnter van koning Lodewijk Philips prinses Louise die den Uden October ISöO overleed den koning twee zonen eneene dochter nalatende Leopold hertog van Brabant geboren 9 aprii 1835 prins Philip graaf van Vlaanderen geb 24 maart 1837 en prinses Marie Charlotte thans keizerin van Mexico geb 7 junij 1840 Koning Leopold was bij de Belgen zeer bemind en werd algemeen beschouwd als de type van den echt constitutioneleu vorst Het is van algemeene bekendheid dat hij ook op de europesohe politiek een grooten invloed uitoefende en als om strijd door de souvereineu in moeijelijke aangelegenheden om raad werd gevraagd Een belangrijk feit iirde geschiedenis zijner regering is de verzoening tusschen België en de Nederlanden die in October ISöl door zijne zamenkomst met koning Willem III werd bezegeld Zijn dood zal algemeen worden betreurd en zijue nagedachtenis zal bij het volk d it hij regeerde ongetwijfeld in zegeULüd aandenken blijven voortleven Gemengde Bcriglco De cholera heeft opgehouden te Triest De oi i c li j eilanden en=chen gescheiden te worden vau Griekerlaud en vtreemgd ut t Italië Jtalie Denemarken eu België o iJerhand len met Jap tii over ecu h iiideKvcrdrag De kmJeiziekte hecr cht te Parijs Van 20 nov 2 dee zijn luEngeland en Stiiotland 35 S runJfic n aangetast vyr het bejtiu der ziekte3S 7U stuks In de stepj n w u ChtTSou üeciMlii oürldurend de fc ziekte Te Greifs ald bedraagt thnu iitt a ut a = luJ c dLn il O Meu beweert te Panjs dat keizer Ux met zijiie vrou s uit Mesieo wiivluehten De spoQr egdieust Xieuwtd p Aikm ur z l IS dezer geopiud worden Het tegenwoordig üusteuri Kb i ugeriugsbe iu el is genoemd het ajssolutismc met het vijgenblad Dk Olupoull t Kichjrd Wagner is vooreeuige maanden eggezouden uit lïcijerLii Iu p3uje zijn SO ambtenaren in de cortes gekozen De bevolking au Pruisen bulroeg in dec 1864 1 255 139 zielen De sterkte de thans in Ierland beschikbaretroepen bedraagt nagenneg 2ü dnizend man De koning van GriekenHndis ten einde raad eu heeft npir men ztgt reeds de hulp ingeioepen eenereng vloot in de Rijiiprovincicu t n m Westphalen ia htt ild tn vooral de hazen in getn 40 jaren zoo schaar ch geweest Garibaldi is Paztlgepasseerd gaande naar Etigelaud De intrest der aandeeku Saragos r spoorwcg wordt over het laatste halfjaar niet betaald Het Liei weparijsche operagebonw dat in 1807 voltooid moet zijn zal ueinig roindirkusten dan 40 raülioen francs au de beijersche stad Partenkircheu verbrandden in 1S62 twee dei de gedeelttn en nu 5 dezer het laatste derde o a de groote kerk het raadhu s gymnasium ijostkantoor enz P o fessor Doedes ordt te Utrecht als modern uitgekreteu om dat hij tgijptische luizen tot mu n maakt De veeziekte ss uitgebroken i Hagestein bij Vianen De twee partyen in Hongarije slaan de hand n ineen De stad Chlo op het eiland van dien naam is door eent aardfaeviug geheel verwoest Ingezonden AT Toevallig kwam mij een ingezonden stuk in nommer S l van dit bla geplaatst in handen TJe inzender bekLia t zich over de pensioeas et der predikanien door dï ministerie bij de kamers ingediend eii wel over den grondslag dat standplaats en traktement als basis voor de regeling van he ppüsioen zijn aangenomen Een minimum van ƒ lOtln en een maximum van 1500 zonde ZEd of ZWEerw zeer Gel wal 200 goed voorkcmen Yeie predikanten zullen dit wa iisehrnlijk met den inzender ej is zijn maar of nu juist de staat den dienaren der kerk zulke pensioenen moet seven terwijl hij zijne ambtenaren met geringe pensioenen i egzeud is eeu andere vraag Wanneer men de verbazende pensioenen nngaat aan onrlerwijzcrs na 40jarigen dieusttijd gegeven kan men best b 2rijpeu waartoe de staat nog wel eenige gelden zou kunnen af ouJeien daar ook de e pensioenen naar het tiaklemci t geregeld werden Niet uat men een onderwij er in de verste verie met een predikant kaïi vergelijken zoo ver is de onderwiJ7er stand nog niet geëmancipeerd maar toch bieden zich v c enkele puiilcu van vergelijking aan Bij de onderwijle s be t ut 00 gteu anciciiuileit de vergelijkende examens maken verpl mt iug daarentei eii voor een goed scbolliouder luccjjelijker d uir zijne betrekking jir ii weinis tijd laat voor studie en dos meestal hulpouder j i5 de opMgevallcn betrekkingen verkrijgen Het werk viui deu goed bezoldigden onderwijzer hoeveel ziju er is gewoonlijk minder dan van zijn minder gelnkkigcn ambtsbroeder daar de laatste meestal alleen in eene school moet w rkzaam zijn terwijl de eerste tal van liulponc rw j7er3 en kweekelingen tot zijne beschikking iieefi oodat hij slechts behoeft te dirigeren