Goudsche Courant, zondag 17 december 1865

iSOi W C Xabben 11 Maria Johanna ouder J de Jong en J F Messer WiUemina ouders f van Dorp en W san Riemsbergen Jg hannes Jacotas Wilhelmus ouders f J W Mertz en K P Krul Adriana ouders J den Hertog en G Lonrier 12 Comelis mign A F Anders en F de Vroege OïEKLEOEN 6 Dec J Snaterse 1 J 5 A C Broere g w 8 H Bennis 58 j 10 M C Lafeber 1 j 6 m C Knis 6 i J Putkamer fi3 j L A van Atsma 13 w 11 L C Jonker 3 j H J Walther 7 m OEKDEN van 29 Nov tot en met 8 Dec 1865 Geboeen Xecltje llaria ouders C de Haau en N Uithol Janm ouders J Pels en J Blonk Arnoldus ouders J A Ultee en a Verheul Doortje ouders K Fruchtea en T G Jde Lange Getkouwd G f N Woldendorp bijna 27 j en J M van Geel 21 j J de Vet ruim 40 j en J M Thijsser reim 20 j OUDEWATEK Ingeschreven van 6 tot 12 Dec 1865 J Bevallen C M van Bueren geb Merk d Overleden P M Brouwer 3 m Ondebteoutvd D Westerhout jm 49 j en W Boeren 35 j Geibouwd D ZwaansBijk 49 j en E Groenendijk 31 j Zondag 17 December Het genot en de ontberingen van het landleven worden doorpredikant en onderwijzer gedeeld Ziedaar iikele punten vanovereenkomst In de traktementen ia echter meestal nog aleen aanmerkelijk verschil Hoe weinig onderwijzers hebbeu f 1000 hoeveel het minimum van ƒ 400 dat na 40jarigendiensttijd een pensioen van ƒ 26G geeft Daarin vooral is verbetering noodig Men wijst op de ongelukkige examens maaris het te vernachten dat bij zulke traktementen die toestandzal verbeteren Men wijst de jeugdige onderwijzers oj het edelevan hunne roeping om hen daardoor de geringe traktementente doen vergeten maar dit zal niet meer voldoende zijn nuzoovele predikanten zich ook om de dingen dezer wereld totde regering wenden Vragen predikanten een goed pensioenna volbragt dienstwerk vele onderwijzers vragen nog slechtseen redelijk traktement om onbezorgd hun moeijelijk werk tekunnen verrigten A Burgerlijke Stand GOCDA Geboren 9 Dec Wonter Jobanoes ouders P J Endenburg en C H Fiink Mana Sophia Johanna ouders D M Kalden en G Klaa ren Sma ouders N J de Jong en P Dijkman 10 Aaron ouders I A TnjhitB en A van Leeuwen Agat ja ouders P van Duureu en il 3S8 GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg D u 60 ADVSRTENTIEN IJl Wednwecaar van ALETIA ADRIANA ï CORNELIA VAN de SLUIJS S met COHXELI DE HAAN M Ouderkerk a d Usael tj 10 December 1865 pa Heden overleed ons jongste k ndje HENDEIK JACOBUS ruim 7 maanden oud C L WALTHER B J WALTHEK VAN t Sint GoCDA 11 December 1865 De ondergeteekende betuigt door deze ook namens zijne echtgenoot zijnen dank voor de vele bewijzen van deelneming un betoond bij gelegenheid van de geboorte van zijn zoon F C VAN ZEULEN Gouda 13 Decembsr 1865 De Thee Soorten i iT HET M VG VZIJX VAN Siüderain en Siblesz te Arnhem zijn fijn geurig en waterhoudend zij munten daardoor boven vele andere soorten bijzonder uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 2 0 en 1 ons verkrijgbaar bij G EABEIi Lange 1itnde eeg wijk D N 24 te GO TDA D BOER Az te OudeKater en verdere Depots HULPMIDDEL TEGEN DE Winterplaag Het Saizoen is daar dat de in ons Nederland zoo tallooze gilden der rheumatische lijders door huune vaste ofschoon verwenschtt bezoekster met nietiwe woede sngeTBllen worden geen jtorm geen sneeuw noch noordenwind kan er op til zijn of zij z jn er bij velen de voorboden van De een i zwaar of pijnlijk in het hoofd de ander in armen of beeneu een derde in gen richten en spieren een vierde in de endenen borst of schouder doch waar zoude ik eindigen om deze plaag in haren groolen omvang te beschrijven Het is reeds genoeg bekend dat sedert eenige jaren voor uicht en Rheumatique onverschillig van welken aard of langen duur een onfeilbaar hulpmiddel bestaat in de zoo gunstig bekende ABSHAUBBIN S Dat nu niemand wachte tot dat hij een vaste cliënt dezer heillooze plaag worde want kortelings aangebragte pijnen genezen zij even spoedig als men er aangekomen is en belegt meu bij voorraad de vatbare deelen met deze bereide watten dan heeft men geen nood last van rheumatique te zullen krijgen de watten zijn omvvouden met een biljet der jniate gebruiksaanwijzing geleekend aour mij bereider en HoofdDepöthouder A BEEETVELT Az Delft Groote Markt nevens de Waag Die deze Watten o a verkrijgbaar beeft gesteld bij T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS tFoerden T W DEN UIL SchootikortH Geb KAULING IpAen J GOUDKADE £ o ioop J H KELLER Rotterdam Weste wagenstr A REIJNOORDT Oostpoort En meer bekende depots in ons Rijk Prijs vau het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEVïR a 46S o per kan 61 cents Jenever 24 soort Moutwijn a 46 10 ao 59 cents inl BR JEV qjN 46 io P kan 64 cents Meerdere of mindere iterkte naar evenredigheid GocDv 13 December 1865 De ondergeteekende neemt de vrijheid zijnen geecrden Stadgenooten te berigten dat hij als dépothouder van de Heeren WOLTERS en JONKER te Amsterdam heeft ontvaugen zeer geurige en watox houdende THEEËN tot aiu prij en van af 0 90 tot ƒ 4 per 5 ons in pakjes van 1 2 j en 5 ods terwijl hij zich beleefdelijk in üEd gunstaanbeveelt UEd dw dienaar U W M Steevens Saiiket Bakker Hoogstrant Gouda Prijzen der Effecten pCt Xed w soh 2V dito a dito 4 Handelm op rescBelgië Rolhs 21 Spanje obl 2 Portugal obl 3 RusL obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 do Amst 1864 5 d Amst l860 4V2 Aand spoorw j Ocst Metall 5 pCtdito dito 2V2do renteAmst 6 d nat 1854 5 d inzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 874 5d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 AMSTERDAM Dingsdag 12 December laagste Hoogste Gebleito koers koers koer 60V4 71 60 6OV15 95 95 1471 4 54V 54 3 ie 36V 44 44 Vl 44 97V8 997 s 8IV16 81V8 87Vi6 941 2 85 94 4 941 i9lVs 192 55 8 5511 551 281 4 28V 6 771 8 7 71 4 77V 581 8 58Vi 5SVl esVis 63V8 40V8 40IV16 40 4 141 62 62V8 621 66Vs 66IV16 66V9 231 8 23 8 23V8 Botkdrokkerij van A BRINKMAN Se Conrant verschijnt dea Donderdags en Zondag Ib de Stad geschiedt de uitgave de avond te voren Deprijsper drie maandeni 2 raneop post 2 2ö De inzending der Advertentien kan gewhieden tot de morgen ten 11 ure Nationale Militie EERSTE BEKEN ÏTm A K I N G BURGEMEESTER en WETHOÜDEES der gemeente Gouda Gezien art 19 der Wet van den 19 Augustus 1861 Staatsblad u 72 betrekkelijk de Nationale Militie Doen te weten Dat jaarlijks voor de Militie worden ingeschreven alle mannelyke ingezetenen die op den 1 Januarij van het jaar hun 19 jaar waren ingetredeü Dat voor ingesoten wordt gehouden 1 Hij wiens vader of is deze overleden wiens moeder of zijn beiden overleden wiens voogd ingezeten is volgens de Wet van den 28 Julij 1850 Staatsblad n 44 t Hij die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip vu rafgaande achttien maanden in Nederland verblijf hield 3 Hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geen ingezeten mits bij binnen het Rijk verblijf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorende tot eenen staat waar de Nederlander niet aan d verpligte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dicnstpligtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen Dat de inschrU iag geselitodt 1 Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zijn beiden overleden de voogd woont 8 Van een gehuwde en van een weduwenaar in de Gemeente waar hij woont 3 Van een ongehuwde wiens voogd in eene andere Gemeente woont doch die in een gesticht van weldadigheid is opgenomen ter plaatse aar het gesticht ia gevestigd 4 Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deze is achtergelaten of wiens voogd buiten s hnda gevestigd is in de Gemeente waar hij woont 6 Van den buiten s lands wonenden zoon van een Nederlander die tijr zake van s lands dienst in een vreemd land woont in de Gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft Dat voor do Militie niet wordt tageschraven l De in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is 2 De in een vreemd Eijk verblijfhoudende ouderlooze zoon van een vreemdeling al is zijn voogd ingezeten S De zoon van den Nederlander die ter zake van s lands dienst in s Rijks overzeesche bezittingen of koloniën woont Dat elk die volgens art 15 behoort te worden ingeschreven verpligt is 7ich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den l en 31 Januarij terwijl bij ongesteldheid afwezigheid of onstentenis zijn vader of is deze overleden zijne moeder of zijn beiden overleden zijn voogd tot het doen van die aangifte verpligt is Dat hij die eerst na het intreden van zijn 19 jaar doch voor het volbrengen van zijn 20 ingezeten wordt verpligt is zoodra dit plaats heeft zich ter inschrijving bij Burgemeester en Wethouders dier Gemeente aan te geven waar die inschrijTing volgens art 16 moet plaats hebben Dat hij wiens aangifte verzuimd is door Burgemeester enWethouders bij het ontdekken ambtshalve zal worden ingeschreven Dat hij die zich na den 81 Januarij doch voor den öl December ter inschrijving aangeeft alsnog wordt ingeschreven Dat hij wiens aangifte ter inschrijving voor de Militie m Be priJB der AdTertentien tib één tot zes regels met inbegrip van het zegel u 80 Ceat voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte het jaar en in de Gemeente waarin zij had moeten geschieden verzuimd is zoodra het ontdekt wordt voor Gedeputeerde Staten der Provincie binnen welke de inschrijving had moeten plaats hebben wordt gebragt en voor de dienst geschikt betonden wordende daartoe zonder loting wordt aangewezen tenzij hy rijstelling van de dienst had kunnen erlangen mit df reden van vrijstelling bij z jn verschijnen voor Gedeputeerde Staten nog besta Noodigen derhalve de daarbij belanghebbenden geboren in het jaar 1S47 uit om zich met overlegging van een geboorteextract zoo zij in eene andere Gemeente zijn geboren hetwelk hun door de respective Besturen op aanvrage kosteloos wordt verstrekt ter inschrijving van de Nationale Militie ter Secretarie der Gemeente aan te melden en wel die woonachtig zijn in de wijken A B C Ü E F G H en I op dingsdag den 2 Januarij 1866 en die welke wonen in de wijkeu K L M N O P Q e R op woensdag den 3 Januarij 1866 Gouda den 12 December 1865 BuBGEH£E3TBB en WïTHOUDERa voornoemd De Secretaris De BvrgemeesUr DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOOEN Overzlgt GOUDA den 16 December Het overlijden van den koning van België wekt zoo algeMcase bebngstdUng dat a het overige daarby verre achterstaat Hoezeer toch lang voorzien waren vooral in den iaatsten tijd onrustbarende geruchten in omloop gebragt over de heerscbzuchtige bedoelingen van Frankrijk die aanleiding zouden geweest zijn van overeenkomstrn i s het voortdurend besbian bedreigden van België Gelukkig heeft zich nog niets voorgedaan dat een schijn van verontrusting oplevert In België blijkt van algemeene deelneming maar alles is volmaakt rustig Leopold II zal de regering rustig aanvaarden het zal hem gemakkelijk vallen meer populair te worden als bij in bedachtzame onpartydigheid zijn vader navolgt De fransche keizer getuigt van goede gezindheid en in Sngeland stelt men zich gerust Eindelijk heeft in Zweden de magt der lanj versmoorde publieke opinie gezegevierd over de reactie en het seuwenheugend vooroordeel De oude staatsinstellingen zullen gewijzigd worden en constitutionele beginselen meer overeenkomstig met den tegenwoordigen tijd zullen het oude stelsel vervangeu De hongaarsche landdag is door den keizer als konin geopend die wel toezeggingen doet maar toch niet jegeveu kan aan de eischen der Hdhgaren zonder in conflict te geraken met zyne dnitsche landen die algemeen aandrijgen op het herstel der constitutie Op Hayli wordt de opstand onderdrukt doch in Peru hebben de opsiandelingen gezegevierd Brazilië houdt vol en schijnt Paraguay in het naauw te brengen Daar wordt de oorlog onmensohelijk gevoerd In Chili hoopt men nog altijd op bemiddeling door fransohen en engelschen invloed Ia Griekenland is nog eens een nieuw ministerie gevormd De hatelyke poging om ons ministerie ten val te brengen en den bekwaamaten en edelsten staatsman van ons lanJ door ondankbaar wantrouwen te bezoedelen is volkomen mislukt De tweede kamer heeft het bewijs gegeven dat alleen blinde partijzucht be iegen kan tot het miskennen van eerlijkheid en trouw jaren lang ongekreukt gehandhaafd ea dat geen staatsman voor lasterlijke en onbewezene geruchten tot beroer ng des lauds en verderf der welvaart ter verantwoording = geroepen worden 4k