Goudsche Courant, zondag 17 december 1865

De behan leling lic r limbiirgsi l e aronJbel i ling ws in elk geval gunstig voor het ministerie De zaak eischt afdoening de aanstaande minister van financiën ziet zich dan ontheven van pene netelige kwestie en der oppositie is een wapen uit de hand genomen waarmeilf zij de agitatie gaande hield Het zij dus vcrnorpen of aangenomen de afdoening van dit ontwerp zal de aanvulling van het ministerie bespoedigen en een eind n aken aan de agitatie die geheel uitloopt op de beschaming eener onedeie opposiiie öuitenlanïï Londen 12 Dec Berigten nit New Tork van 2 Dec melden dat het leger der Uiiie tegen het begin van mei IStJB tot op 50 000 man zal worden verminderd De vrees voor de feiii ins is in Canada geheel geweken De katoenoogst in Texas wordt voor dit j iar begroot op 150 000 bu n Juarez heeft uit El Paso geschreven dat hij in Chihuahva zijne regering zal herstellen De republikeinen maken toebereitlselen tut een aanval op M rzatlan waarvan de bezetting met 1200 man is versterkt 14 December In weerwil van de rnnderpest was demaandag g apeiule groote kers veetentoonstelling tamelijk ruimvoorzien enkele buitengewoon fraaije os en bedongen ongemeenbuoae prijzen De invoer van vreemd vee heeft in de vorigeweek bedragen het getal van 17 450 tegeu 13 S02 in dezelfdeweek vau l 04 In St M irtins Hall is eene monster meeling gehouden om maatregelen te beramen ten einde het indienen van eenereiurmbill te verhaasten De toevloed was zoo groot dat deuitgestrekte localen de menigte niet konden bevatten Ook teHallfax werd eeue meeting in dien geest gehouden Door den secretaris der vereeniging van amerikaansche scheepsgpzagvoerders te Xew Tork is eeue statistiek openbaar gemaakt waaruit blijkt dat de zuidelijken tijdens den oorlog in het geheel twintig kaper chepen in de vaart hebbeu gehad De eerste tügt werd in jun j l itil aangevangen door de Savannah it Charleston en de laatste logt onlangs ten einde gebragt door de Shenandoah bij a iukomst te Liverpool In d en tnsscheniijd ziju door hen 275 koopvaardijsciiepen der noordelijken lot een gez inentlijken last van een milliueu tounen door de kaper = genomen en meestal verbrand of in deu grond geboord De ingezetenen vaa Hayti die tegen de regering van den president Getfrard in opstand waren en de stad Cap Haitien bezet hadden waren aldaar golijk men neet in botsing geraakt met het enselsche oorlogjchip Bulldog waarbij dat vaartuig te gronde is gegaan Volgens berigten uit Hayti vau 18 november zijn vervolu ens iwee andere engelsche oorlogschepen GaLitta en Lily voor Cap Haitien verschenen heLben die stad op nieuw gebombardeerd en de bevelhebbers der opstandelingen gedrongen om de w jk aan boord van een amerikaansch oorlogschip te nemen Cap Haitien is op 9 uov weder door de troepen van C rard be7et 15 Dec igten van 6 en 8 dezer uit New York melden De boodscha n den president Johnson is in verzoenenden geest jegens het zuiden Daarin komt eene gisping voor van Engeluid De president verzekert op nieuw dat hij in het algemeen de leer van Monrue zal gestand doen De minister van financiën heeft medegedeeld uat het deficit bedraagt UB millioen dollars Geen enkele afgevaardigde uit het zaiden is in het congres toegelaten Blijkens de woorden door den president in zijne boodschap gebezigd zal hij de traditionele staatkunde blijven handhaven Hij heeft de verwachting uitgedrukt dat de vreemde mogendheden het stelsel van noïi i iterventie zullen eerbiedigen Het congres heeft elk voorstel strekkende om de nationale schuld niet langer te erkennen van de hand gewezen Op 30 nov jl was het bedrag der openbare schuld 2714 millioen dollars De minister van financiën heeft het voorstel gedaan om het papieren geld waaraan gedwongen koers is gegeven zoo spoedig mogelijk uit de circulatie te nemen Het deficit daardoor ontstaan zal door eene leening worden gedekt Parijs 14 Dec De fransche en engelsche regeringen zijn het thans eens omtrent eeire gemeenschappelijke bemiddeling in het geschil tusschen Chili en Spanje De collective depêche der beide mogendheden is reeds te Madrid aangekomen De jongste depêches door den Frauscheu gezant te VVashington gezonden zijn zeer voldoende De stemming in deministeriele kringen ten aanzien van president Johnson is danook geheel te zijner gunste veranderd Onze ultramontaansohe dagbladen laten zich bij het bespreken van den dood van koning Leopold I in zeer onheuschebewoordingen uit over den afgestorven vorst De partij in Spanje welke voor eene vereeniging vandat land met Portugal onder de portugesche kroon is schijnt eene groote manife statie te willen doen indien de koning op zijne terugreis naar Portugal te Madrid komt Dientengevolge denkt men dat de vorst geen gevolg zal geven aan zijn voornemen om die stad te bezoeken Brussel 13 Deo Bet lyk des fccnings is heden Untoongesteld in een der zalen van het paleis in groot tenue voorzien van al zijne deeoratien Eene ontelbane menigte heeft zich op het plein voor het paleis geposteerd ten einde zich toe r iig te verschaffen De gelegenheid daartoe duurt tot vrijda avond De kamer zal na de begrafenisplegtigheid bijeenkomen ia geheim comité om een ad es te rig aan koning Leopold II Dit adres zal hem worden overgereikt op den dag nadat hij den eed zal hebben afgelegd Het testament des konings is door den notaris in handengesteld van den president der regtbank die in eerste instantieuitspraak doet Men schat het vermogen van Z M op 40 millioen De afwezigheid van prinses Charlotte keizerin vaaMexico maakt het hoogst waarschijnlijk uoodig dat alles verzegeld wnrdt Weenen 13 Dec Men meldt dat nieuwe instructien zullen worden gezonden aan den gezant te Petersburg met betrekking tot de onderhandelingen aangaande het haudelsverdra De eerste anbiedingen ran deze zijde gedaan hebben tot geen resultaat geleid men hoopt thans beter te slagen De regering heeft het voorstel door Pruisen gedaan om een identiek antwoord te zenden aan den senaat der vrije stad Frankfort van de hiind gewezen BerliJD is Dec Met betrekking tot de veel besproken plannt n van Pruisen volgens welke Frankrijk een gedeelte van België ais vergoeding ïal bekomen indien Pruisen de hertogdommen erlangt meldt men het volgende naar men beweert zijn die geruchten ontstaan uit een onvoorzigtig woord dat de heer von Bismarck geruimen lijd geleden te Carlsba l gerigt heeft tot den hertog de iraminont frausch ambassadeur te Weenen Hij zeide namelijk tot den hertog Waarom neemt gij België niet dat democratisch nest Deze uitdrukking moge half uit scherts gebezigd zijn maar zij heeft niettemin tot gissingen aanleiding en natuurlijk veel aanstoot gegeven Men berigt uit Stokholm dat de aanneming van hetwetsontwerp tot ijzigiug der grondwet alom zeer grootevreugde heeft veroorzaakt Er wordt geene stad hoe klein ookin het land gevonden waar de bevolking ter viering van dieheugelijke verandering in de vvetgeving niet eene algemeeueilluminatie heeft tol stand gebragt ötnncnianö GOUDaT IT December In de zitting van ds tweede kamer der statengeneraalis woensdag het wetsontwerp tot vaststelling van hoofdstukVfl A der staatsbegrooting nat scliulJ met algemeene stemmen aangenomen nadat besloten as op voorstel van den hr V Eosse om het door den minister van financiën ad interimfoorgeilragen art strekkende om de voor dit hoofdstuk bestemde sommen voor slechts 6 maanden uit te trekken tedoen vervallen Met algemeene steramen werd ook aangenomen het wetsontwerp tot vaststelling van hoofdst Vil B financiën waarbij tevens besloten werd uit art 49 de woordenbetreffende de inrigliug eener postzegel fabriek weg te laten Het ontwerp van wet op de middelen voor 136S werd vervolgens aangenomen met 60 tegen 5 stemmen Voorts nogenkele ontwerpen van mindere beteekenis In de zitting van de tweede kamer van donderdag zijnal de aan de orde gestelde wetsontwerpen aaugenomeu waaronder die tot onteigening van percelen tot droogmaking vanplassen van Schieland en tot aanleg van deu spoorweg Goes Middelburg Vlissingen met een kanaal van Vlissiugen naarMiddelburg In de gisteren gehouden bijeenkomst der tweede kameris zitting genomen door den heer van der Maesen de Sombreff Daarna zijo de algemeene beraadslagingen geopend over hetwetsontwerp tot regeling en verhooging van de grondbelastingin Limburg en is over en tegen dat ontwerp het woord gevoerd door de hh Corneiis Kerstens Lom de Berg de Bieberstein van der Maesen Beyma en Zijlker Tot lid der tweede kamer in het kiesdistrict Maastrichtis gekozen de heer van der Maesen de Sombreff met I02Sstemmen Op den heer Merckeibach waren 444 en op dengeneraal Knoop 124 stemmen vereenigd De Courrier de la Meuse deelt den tekst mede van eenecirculaire door den heer Ed van Wintershoven aan de kiezersin het kiesdistrict Maastricht gerigt tot aanbeveling der kandidatuur van den heer Merkelbach Hij zegt in die circulaire dat ieder die Limburg liever heeft dan ministeriele combinatien voor dezen kandidaat dient te stemmen Het antwoord door de kiezers op deze circulatie gci cvou is niet zeer bemoedigend voor den heer van Win ershoven Bij dsn raad van state afd voor de geschillen van bestuur IS woensdag jl ingekomen een kon besluit van 1 dezerwaarbij op het adres van J J Snel en andere leden der vereenigde vergadering van Schieland tegen den door ged staten van Zuidholland goedgekeurden staat van verdeeling dereigendommen en fondsen van het opgeheven ambacht van Moordrecht met ernietiging van het besluit van ged statenwordt bevolen dat een nieuw plan van verdeeling door devereenigde vergadering zal worden opgemaakt op andere wijzeingerigt Men schrijft aan de Arnh Courant uit Hoorn o a dd 13 dezer Tot dusverre hebben wij Gode zij dank in onzeprovincie nog weinig geleden door de runderpest welke inandere proviiicien en vooral in Zuid Holland zoo gevoeligwoedt Dit is voor onze veehouders zeer voordeelig welkedaardoor bijzonder hooge prijzen voor hun vee maken Deprijs van het vleesch is daardoor ook enorm hoog Dit geeftaanleiding voor een raer igte kleins vleeschhouwers om ichtoe te leggen op het verkoopen tot geringe prijzen van paardenvleesch dat dan ook in groote hoeveelheid door de mindere klasse gegeten wordt Over het algemeen merkt men in de noord hollandsche steden in den laatsten tijd vooruitgang en welvaart op ook de bevolking in de steden neemt toe blijkens het aanbouwen van buizen zoowel voor den middelsfand als voor de arbeidende klasse Op het platteland worden door de landlieden Toor hun soort kasteelen gebouwd versierd en gemeubeld als de grootste huizen in de steden en de welvaart van de boeren is zoo groot dat reeds vele zich groote huizen in de steden aangekocht hebben en die belonen na ze rijk gemeubeld te hebben Wij vernemen dat de binnenlandsche schroefstoombootreederij onder directie van den heer J J B J Bouvy te Dordrecht drie stoombooten heef aangekocht der ontbonden maatscliappy Corvilain C te Antwerpen en Luik waardoor deze reederij aanstaande voorjaar voor de vaart Moerdijk Dordrecht Gouda en Utrecht Amsterdam zes stoombooten zal disponibel hebben Gcnieii de Berigten De koning van Beijeren heeft aan zijn verdreven vriend Wagner eenjaargeld toegelegd van MIOO fl De geldnood neemt te Rome met den dag toe Koning Leopold laat een buitengenoon groot ïcrmogcn na Ke izerin Charlotte is uit Meïico afgereisd naar Europa Ue haven vanTriest zal aanmerkelijk uitgebreid orden De Franschen zijn zoo ze rtegen elke bezuiniging dat de keizer de reeds vastgestelde weder inkort Te Enscliede zijn 80 sollicitanten opgekomen oor de betrekkingvan gemeente secretaris tegen een salaris vau 6sn De turksche leening van Ti millioen gulden is gesloten met bet credit mobilier In Faxi beeft de opstand gezegevierd Lima is 6 nov ingenomen Deoorlog duurt voort op N Zeeland zooder uitzigt op vrede De Znedenziju op weg naar eene geregelde constitutie de middelecunsche standenziju afge cha t De Spanjaarden bedreigen vourtdurend de haiens anChili met bombardement Prins Napoleon is tegen nieuwjaarsdag bijden keizer op het maal gevraagd Te Brussel is reeds sprake taneen standbeeld voor Leopold De tpoorwegUjn Alkmaar Zaandam is 14 dezer aangenomen voor ƒ 1 736 000 In de Beemster t jn 11 dec lekkere frambozan groot van stuk geplukt De engelsche en de fran che gezant te Berlijn hebben de vorstelijke bruiloft verlaten toen zijniet toegelaten werden tot de koninklijke tafel Aan de kaap de oedeHoon b ft de zuidelijke kaper de Tuscelodsa zicb overgegeven aan denconsul der nnie In Chili blijven slechts zes havens geblokkeerd deoverigen zijn opengesteld oor deu handel B j de hougaarsche verkiezingen werden de dooden en gekwetsten ny dozijnen geteld Ie eeneu was men dingsdag druk aau het schaatsenrijden Eene engelschemaatschappij protesteert tegen de nieuwe turksche leening daar de Portezich in 1864 verbonden heeft binnen drie jaar geene meuwe leening aante gaan Ingezonden Dingsdag den 12 dezer had de ter aardebestel ir plaats v hit stoffe ijk overschot van een hd der 2 secL van het metalen kruis van Gouda en omstreken het was de eerste begrafenis van dien aard sedert het bestaan van die sectie Bij de begrafenis plegtighe d varen byna a 11e leden versierd met het metalen kruis tegen oordlg waa b j zich eenige onderoflScieren van het alh 3r aanwezige 4 reg fant ie hadden aangesloten I kwekkend was het aanzien van zoo vele bejaarde gewezen wapenbroeders die ui pe rtigen optocht voorafgegaan door den W f J wiens borst de mUitaire Willemsorde prijkte dragende het met r oerf omwonden vaandel het lijk van hun voormal gen S kler voor deszelfs ter aardehestelling hunne eerbewij VrUrSE had een niet minder indrukwekkende plcglighcid plaats terwijl door J V Weller lid vM bei bestuur dier sectie in weinige maar doeltreffende bewoordingen de roemrijke dagen van 1830 en 1831 herinnerd werden ea bijzonder gewezen werd op de schitterende verdedigin der citadel van Antwerpen waarbij hij die door hen than s ter begraafplaats was heengevoerd een werkdadig aandeel had genomen en daarvoor met het eermeiaal was bekroond geworden Uit de belangstelling door die oude krijgers van 1S30 hierbij betoond kan eenigzins worden afgeleid met welke geestdrift ZIJ destijds bezield zijn geweest toen zij de wapens hadden opgevat voor regt vrijheid en verdediging van het dierbaar V aderland Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag 15 December Voorzitter de heer mr 1 A van Bergen Mtendoom verder zijn tegen u jrüig de bh de Grave Virul Lajten Priuce Braggaar estcrbaan Keutinger Bern Buchner Droogleevcr v Gennep v Straaten en Peeters De notalen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd De heer Buchuer veriar t voor eenige oogenblikken de vergadering Ingekeraeu eene dispositie van hh gedep st iten houdende goedkeuring vaa het besluit ter hetüug der opcenten op de grondbelasting Notif Is ingekomen een adres van inejüfvr L Wijnmalen houdende verzoek tot verhooging van haar traktement van ƒ 1511 tot f 2üü n et aanbevelend advies van de pi schoolcommissie en wordt dit verzoek algemeen toegestaan Burgemeester en wethouders brengen ter tafel eene conceptie verordening betreffende de geinaalbelasttng en hare invordering Ter visie Wordt overgegaan tot het aan de orde zijnde voorstel tot wijzigiu der begrootiag over 1S66 en wordt dit aaugenouien met alg steraiueu het voorstel betretTende de vervanging van deu conrector door een leeraar in de wiskunde eut aan de latljuache school De heer Buchuer komt terug a eenige diseussien waarin het woord voeren de hb Prince v Straateu Peeters Buchuer de Voorzitter Westerbaau Luj ten wordt in beginsel aangenomen het benoemen van een leeraar in de wiskunde enz en wel met 11 tegeu 3 stemmen Daarna wordt aangenomen het voorstel tot het intrekken van de verordeniug voor de opeiib gezondheidscoininissie en het verlieuen van eervol ontslag aan de leden en deu secretaris dier commissie Eindelijk worèt overgegaan tot de benoemingen in verschillende commissien ordt benoemd in de pi schoolcommisnc in plaats van den heerA A V Bergen IJzendoorn dit iijn ontslag genomen heeft de heer C L Witither en herbenoemd het aftredend hd de beer D van HinloopenLabbertuu als commissaris van de muziekschool herbenoemd het aftredend lidde heer i F van der Linden Evenzoo als regent van het weeshuis enz de heer M H Kluitman Evenzoo als regcntesse mevrouw Knaap Koot Evenzoo als regent der heide gasthuizen de heer W Post Drost Evenzoo als regentes der beide ga thuizen mevrouw Roosehoom geb Gronov ins Evenioo als regent van het bestedelinghuis de heer G N de Vooys Evenzoo als lid van het burgerlijk armbestuur de heer T Drüier 8 Wordt bij continuatie benoemd als marktmeester L de Mooij van de aaidapptlenmarkt T Kruisheer van de varkemaarkt M van Hierna wordt overgegaan tot eene vergadering met gesloten deuren ter resumtie der notulen van de vorige vergadering Marktberigten Gouda l Dec Tarwe Poolsche p last 310 Zeeuws per mud 9 a ƒ 10 50 Rogge lol ƒ 6 i ƒ 6 50 buitenl ƒ 7 00 a ƒ 7 25 Gerst 4 50 a ƒ 6 00 Haver fi a 5 25 Erwten ƒ 8 50 a 11 Bruine boonen f 12 i f 14 Paardtb 7 50 a ƒ 7 75 Duiveboonen Sa 8 50 Hennipz S Boekw Fr per 2100 ned 170 Noordb ISO a ƒ 185 Vette varkeus golden 23 a 29 cents per 5 ons Magere varkens met ruimen aanvoer tol enorme hooge prijzen verkocht K aas Aangevoerd 20 parlijen 2ö a 29 Boter 1 10 a 1 2ö p n Burgerlijke Stand GOUDA Geboken 13 Dee Heiltje Cornelia Johanna ouders C Vermeulen eaJ van der Burg li Eliazer ouders J M van Dam en F M Monagch 15 Lintje ouders 1 van Gent en C Fokkers Ovj BLEDf s 11 Dec Jl T M Recour 18 4 12 H 3 Kramer 5 m 14 p G Scharleraan 2 m Gehvwd 13 Dec X J W Sla iter en S Spdtenbnig WOERDEN van 8 tot en met 15 Dec ISfió Geboken Dirk ouders J de Jong en A M Sanderson Cornelis ouders C Hagen en M Verbeek OïEELEDCS C Houdijk 25 j Ondektbouwd J B va det Kolk 25 J met M Flier 2a j Gethovwd C T Keijsers mim 36 j met C Aognstin num 3B j