Goudsche Courant, donderdag 21 december 1865

ADVERTENTIEN 1865 Donderdag 21 December 38 GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiend iceg D n CO Voor de vele bewijzen van deelceming ontvangen bij de bevalllDg zijner Ëchtgenoote betuigt de ondergeteekende ook namens haar opregten dank C V ZWAANSHALS GoCDA 16 December 1865 Voor de vele bewijzen van deelneming betoond bij het overlijden van ons geliefd oudste dochtertje betuigen wij onzen hartelijken dank C JONKER M A JONKER TAS Eeittek Gouda 16 December 1863 Burgemeester en Wethouders van ZuidJfaddinxtieen Overwegende dat de heer J B Snellen Buksvc irts 1 klasse te Moordrecht blijkens zija rapport dd II dezer dringend aanbeveelt de onteigening en vernietiging der navermelde voorwerpen Hebben besloten 1 te onteigenen en verbranden lomcel de irekkea bakken hangboomen kolders touwen en eenige andere voorwerpen toebehoorende aan de wed J Maters bouwvrouw alhier en gebezigd bij het afmaken en slagten der bij ons besluit van 7 dezer onteigende runderen of waarmede die dieren in aanraking geweest zijn aU de kleederen van de vier arbeiders aan wie de te verrigte werkzaamheden zyn opgedragen te weten Hendrik van Gelooven Tennis van Wilgeuburg en Maarten Hoogerdijk alle alhier en Adrianus van Vlaardingen te MoordrecM woonachtig bestaande in een pet buis vest broek borstrok en klompen van ieder hurner 2 dit besluit onverwijld mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland het aftekondigen binnen de gemeente en t plaatsen in de Goudsche Courant Zuid Waddinneen den 12 = December 1865 Burgemeester en Wethouders voornoemd De BuTgemeeater Vas dort kroon De TFethoader loco Secretaris K van der torren Opeobare Verkooping te GOUDA op Maandag den 8 Januarij 1865 des voormiddags ten 11 ure in het logement de ZALM aldaar van ruim 15 bunders WEI ENHOOILAND liggende in de gemeente Stein en ongeveer 4 bunders WEI en HOOILAND gelegen in de gemeente Gouderak Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notari3 W J FORTüIJN DROOGLEEVER te G mda Bij acte op den 6 December 1865 ten overstaan van den te Zuid Waddaucveen residerenden NotarU ANTHONIF NICOLAAS MOLENAAR gepasseerd is tusschen ADRIANUS VAN EEUWEN en CORNELIS VAN EEUWEN beiden kooplieden te ZuidWaddinxrcen woonachtig aldaar aangegaan eene Vennootsirfiap tot het drijven eener nering van Manufacturen en Kruidenierswaren den handel in Graan Meel Rijst Wijn Bier en sterken drank en alle andere met een en ander maar eenigzins in verband staande zaken onder de firma A VAN EEUWEN en ZOON tot welker teekening beide Yeunooten bevoegd zijn doch alleen en uitsluitend voorz aken de Vennootschap betretfende dus nimmer tot het opnemen van gelden het teekenen van wissels promessen of ander handelspapier als waartoe de teekening en medewerking van de beide Yeunooten wordt vereischt en zulks voor den tgd van één jaar gerekend aangevangen te zijn met 1 December 1865 en telkens van jaar tot jaar te continueren zoolang van de eene of andere zijde geene opzegging zal zyn geschied en eindelijk onder bepaling dat geen der Yeunooten of zijne regtverkrijgenden zonder sohriftelijke toestemming van den ander zijne regten noch geheel noch ten deele aan derden zal mogen geven of overdoen noch ook eenig ander bedrijf of eenigen handel met anderen of voor zich alleen mogen uitoefenen en ook de goederen tot de Vennootschap behoorende niet mogen verpanden Openbare VerkoopiDg te GOUDA op Woensdag den 3 Januarij 1S66 des middags ten 12 uur in het Raadhcis aldaar van Een HUIS en ERF staande en liggende aan den hoogen Schielandschen Zeedijk te Gouda zijnde het voormalige Tolhuis Een stuk GrOüd gelegen aan den Groeueweg te Gouda en een stuk Grond in de Geuzenstraat aldaar kadaster sectie C u 1647 groot 4 roeden 72 ellen Ea twee stukken Grond en een perceel Water gelegen nabij het Station van den Rhijnspoorweg aan den Kleiweg te Gouda kadaster sectie A n 1075 1312 en 1313 groot 21 roeden 71 ellen Nadere inlichtingen z jn te bekomen ten kantoren van de te Gouda gevestigde Notarissen Prijs van het gedestilleerd bq G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeeute accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 j per tan 61 tents Jenever 2 oort Moutwijn a 46 jo o per kan 59 cents inl BRANDEWIJN 46 io Vo per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 16 December 1S65 Uit de band te koop Eene BOUWMANSWONING met aanhoorige GEBOUWEN benevens 19 of 24 bunders best Weiland alles bij en aan elkander gelegen onder de gemeente Moordrecht in Sectie F van den Adres brieven franco aan den Notaris A KLUIT Hz te Moordrecht l E VAN HINDEH TAND MEESTER dubbelde buurt te Gouda plaatst KUNSTTANDEN op Caoutchouc Gutta percha Goud en al andere nieuwe methoden Voor dit alles wordt gegarandeerd Ook repareert hij spoedig stukken vau andere meesters en verrigt verder alles wat de tandheelkunde betreft op zeer gemakkelijke wijze Dagelijks te spreken Raderstoomboot d MJsScl Van Gouda Maandag en Dingadag s morgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Van Rotterdam alle dagen s namiddags 2 uren Van Gouda des Zondag s morgens ei j uren Yau Rotterdam s namiddags 2 uren Dagelijks Retouriaarten Prijzen der Effecten pCt I Ned w sch 2l j dito 3 dito 4 Handelm op resc België Rolhs 21 jSpanje obl 2 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 d Amst l864 5d Amst l860 4l jAand spoorw f d 1882 6 Mexico 1851 3 AMSTEKJAM Vrydag 15 December Laagste Hoogste Gebleven koers koers koen 61 617 6IV8 71 4 i 95Va 95Vl 147 1481 4 148V S4V 36 887 81 941 3 94 94Vs 85Vj 191 191 191 55 56Vi 56 28S 77S 78 77 58Vis 58 58 63 ï8 4 63 Vu 40V wl wu 14 68 68 67V 68 l6 681 8 23V 23Vi BMkdrukkuy Tta A BRINKMAN Deze Coaraut verschijnt des Donderdags en Zondags j In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren I De prijs per drie maanden is 2 franeop post 2 25 1 De inzending der Ad ertentien kan geschieden tot des j morgens ten 11 ure Nationale Miiitie TWEEDE BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gezien art 19 der Wet van den 19 Augustus 1861 Staatsblad n 72 betrekkelijk de Nationale Militie Doen te weten Dat jaarlijks voor de Militie worden ingeschreven alle mannelijke ingezetenen die op den 1 Januarij van het jaar hnn 19 jaar waren ingetreden Dat voor ingezeten wordt gehouden 1 Hij wiens vader of is deze overleden wiens moeder of zijn beiden overleden wiens voogd ingezeten is volgens de Wet van den 28 Julij 1850 Staatsblad n 44 2 Hij die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblijf hield 3 Hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geen ingezeten mits hij binnen het Rijk verblijf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorende tot eenen staat waar de NederLnder niet aan de verpligte krijgsdienst is onderworpen cf waar ten aanzien der dienstpligtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen Dat de inschrijving geschiedt 1 Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zijn beiden overleden de voogd woont 2 Van een gehuwde en van een weduwenaar in de Gemeente waar hij woont 30 Van een ongehuwde wiens voogd in eene andere Gemeente woont doch die in een gesticht van weldadigheid is opgenomen ter plaatse waar het gesticht is gevestigd 40 Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deze is achtergelaten of wiens voogd buiten s lands gevestigd is in de Gemeente waar hij woont 60 Van den buiten s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd land woont in üe Gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft Dat voor de Miütie niet wordt ingeschreven 10 De in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een in ezeten die geen Nederlander is 20 De in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling al is zijn voogd ingezeten 30 De zoon van den Nederlander die ter zake van slanüs dienst in sRijks overzeesche bezittingen of kolomen woont Dat elk die volgens art 15 behoort te vordcn ingeschreven verpligt is zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den Pen SI Januarij terwijl bij ongesteldheid afwezigheid of onstentenis zijn vader of is deze overleden zijne moeder of zijn beiden overleden zyn voogd tot het doen van die aangifte verpligt is Dat hij die eerst na het intreden van zijn 19 = jaar docU voor het volbrengen van zijn 20 = ingezeten wordt verpligt is zoodra dit plaats heeft zich ter inschrijving bij Burgemeester en Wethouders dier Gemeente aan te geven waar die inschrijvine volgens art 16 moet plaats hebben Dat hü wiens aangifte verzuimd is door Burgemeester en Wethouders bij het ontdekken ambtshalve zal worden mge Darhii die zich na deu 31 Januarij doch vóór den 31 D mber ter inschrijving aangeeft alsnog ordt ing chr jen Dat hij wiens aangifte ter ii sehrijving voor de Militie m j De prijs lier Adverteatien v d één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent Toor lellven regel daarboien 10 Cent Biiitengew one letters worden berekend naar I plaatsruimte het jaar en in de Gemeente waarin zij had moeteu geschieden verzuimd is zoodra het ontdekt wordt voor Gedeputeerde Staten der Provincie binnen weike de in ahrijving had moetea plaats hebben wordt gebragt en voor de dienst geschikt bevonden wordende daartoe zonder loting wordt aangewezen tenzij hij vrijstelling van de dienst had kunnen erlangen mits de reden van vrijstelling bij zijn verschijnen voor Gedeputeerde Staten nog besta Noodigen derhalve de daarbij belanghebbenden geboren in het jaar 1847 uit om zich met overlegging van een geboorteextract zoo zij in eene andere Gemeente zijn geboren hetwelk hun door de respective Besturen op aanvrage kosteloos wordt verstrekt ter inschrijving van de Nationale Militie Ier Secretarie der Gemeente aan te melden en wel die woonachtig zijn iii de wijken K B C ü E F G H en I op Jingsdag den 2 Januarij 1886 endie welke wonen in de wijken K L M N O P Q enR op woensdag den 3 Januarij 1S66 Gouda den 19 December IS 65 BüRGEMEESTEB en Wetholdeks voornoemd De Secretaris Ik Bvrgehieenter DROOGLEEVER FOllTUIJN v BERGEN IJZEXDOORN Öuttenlanïr Londen 17 Dec De Observer deelt de bezorgdheid niet elke wegens België gekoesterd wordt want België is als staat gewaarborgd alleen door eendragt kan het eiken mogelijken aanval voorkomen Hetzelfde blad zegt dat Spanje het voorstel van eene scheidsregterlijke beslissing in het geschil met Chili van de hand wijst Bemiddeling is door geene mogendheid aauffcboden De westersche mogendheden zoeken aiar eenen grondslag voor eene bemiddeling en zullen dien naar men hoopt ook vicden daar de admiraal Parej i zijne bedreiding met een bombardement niet heeft ten uitvoer gelegd 19 Dec De Cambrian is van de Kaap de Goede Hoop aangekomen met berigten tot 14 november De oorlog tusschen den Oranje Vrijstaat en de Basutos zal vermoedelijk worden voortgezet Tusschen de boeren is oneenigheid ontstaan De Basutos hebben op inenw een aanval gedaan op britsch grondgebied Parijs 18 Dec Volgens berigten uit Florence wordt het ministerie met eene ontbinding bedreigd indien de Snanc ontwerpen van den r ini3ter Sella in de kamer tegenstand out moeten Van wege de fransche regering wordt voor dit geval eene ontbiiiding der kamer aanbevolen voor welke men bovendien wegens Bome niet gunstig is gestemd De Moniteur deelt den te kst mede van het besluit van den academischen senaat waarbij vijf studenten in de geneeskunde en twee in de geneeskunde en twee in de rcgtsgeleerdheid voor aliijd van de universiteit van Parijs worden uitgesloten wegens de redevoeringeu door hen op het congres te Luik uitgesproken Eenige mannen van het vak hebben het voornemen opgevat om een congres te beleggen gewijd aan de belangenvan wijnbouw en wjnhandel Aanvankelijk wilde men daartoete Macon of te Parijs bijeenkomen maar het gouvernementwei erde de noodige vergunning en legt sedert zoo veel hinderpalen aan de zaak iu den weg dat de cougreslustigen verplio t zullen zijn de grenzen over te trekken Men spreekt thansvan Geneve De oppositie vau de zijde der regering schijntdaaraan te moeten toegeschreven worden dat zij het congresverdenkt van maatregelen te willen uitlokken tegen den ontzettend hoogen accijns die op den wijn drukt bij den invoerin sommige steden Brussel 17 Deo Na de plegtige eedsaflegging heeft koning Leopold II de volgende rede gehouden Even s = heeft Belo ie een vader verloren Ik zal de beloften thaj r éy