Goudsche Courant, donderdag 21 december 1865

daan boudeu en nooit vergeten welken pligt de kostbare erfenis medebrengt die ik heden aanvaard Ik beloof den Belgen met hart en ziel een belgiseh koning te zijn wiens geheele leven hun toebehoort Ik heb de instellingen lief die de orde en de vrijheid bevestigen welken deu hechtsten steun van den troon uitmaken België begeert de onafhankelijkheid en zal haar wetta te bewaren Mijne roeping als constitntionneel vorst plaatst mij buiten den strijd der verschillende meeningen waarin slechts het land mag beslissen Deze woorden verwekten eene onbeschrijfelijke geestdrift Weenen is Dec Volgens mededeelingen uit Athene bevindt de koning zich in zeer moeijelijke omstandigheden sedert het vertrek van den heer Sponneck Ten einde een raadsman te bezitten op wien hij zich kan verlaten heeft hij naar men verzekert zich tot de engelsche regering gewend Hij hoopt op die wijze iemand te erlangen die de plaats van den heer Sponneck vervaagt zonder dat diens tegenwoordigheid aanleiding geeft tot de ondervonden bezwaren tijdens de eerstgemelde als officieuse raadsman des konings fungeerde De landdag van Bregenz heeft de adressen tegen hetseptemberpatent gerigt met bijna eenparige stemmen aangenomen Volgens de ochtendbladen is tusschcL de duitsche grootemogendheden eene nadere overeenkomst of bet verdrag vauGastein gesloten met betrekking tot de bezefing van Kendsburg Dezelfde bladen mslden dat de oostenrijksche regeringeene depêche heeft gezonden aan den senaat van Frankfort waarin de laatste nota van dien senaat wordt beantwoord De General Correspondenz meldt dat het handelsverdragmet Engeland gi3t ren is onderteekend Met 1 jan 1867 zullen de wederzijdsche onderdauen op den voet der meestbegunstigde natiën worden behandeld Op engelsche artikelen2 l IC rekenen van 1 jan 1867 niet hooger tarief wordentoegepast dan ió pCt van de gedeclareerde waarde en van 1 jan 1S70 niet hooger dan 20 pCt met de opcenten Betreffende de regeling der eigendomsrtgten wegens kunstproducten verneemt men dat eene internationale commissie zal wordenbenoemd Uit Praag berigt men dat de heeren Auersperg Hartig Salm u Allhall hun mandaat ais ledeu van den landdag hebben nedergelegd op grond dat de regerings commissaris bij gelegenneid der debatten over het adres van antwoord heeft gezegd dat de landdag regtens niet bestaat De regeringseom missaris verklaarde dat die bewering onjuist was Uit Bucharest meldt men vau 17 dec In eene rede door vorst Couza uitgesproken verklaart hij dat hij altijd bereidis afstand te doen van den troon iudien daardoor de wenschen des lands zouden verwezentlijkt worden die hij zelf zouvoorstaan als hij eenvoudig afgevaardigde zou wezen Dezeverklaring is met geestdriftige toejuichingen begroet Berliin is Dee Sedert eenigen tijd zijn zeven plaatsen in het dagelijkseh bestuur dezer hoofdsiad door overlijden als anderzins opengevallen De raad heeft herhaaldelijk beproefd die vacante plaatsen te bezetten maar tot heden te vergeefs dewijl de regering hare goedkeuring aan de gedane keuzen niet beeft willen scheuken De eeuige oorzaak dier weigering is dat de gekozen personen tot de liberale partij beboureu Uit het zeer uitvoerige rapport door de geneeskundigecommissie openbaar gemaakt betreffende de trichinen ziekte teHedersleben blijkt dat het aantal ernstige ziekte gevalleu vandien aard tot voor weinige dageu ruim 20U beeft bedragen van deze personen zijn meer dan 100 ten gevolge daarvan overleden Bij kinderen ontwaart men deze ziekte niet Florence l Dec in de kamer van afgevaardigden is het ontwerpadrfs op de troonrede zonder discussie goedgekeurd De heer Tecco leefi eene interpellatie aangekondigd ten op igte van de documenten ingediend over de verhouding tot Home en Spaiije De heer Lamarmora beeft zich bereid verklaard te antwoorden doch heeft opgemerkt dat hij niet meer kon zfgeen dan die stukkeu bevatten De senaat heeft het out erp goedgekeurd om eene italaansche bank op te rigten ömnenknö GOUDA 20 December Zaturdag is in de zitting van de tweede kamer het wetsontwerp betreffende de heffing der grondbelasting in Limburgaangenomen met 57 tegen 18 stemmen In de ïitting der tweede kamer der staten generaal vanmaandag zijn al de stau de orde gestelde wetsontwerpen l enin getal in behandeling gekomen en voor het grootste gedeelte met algemeene of met overgroote meerderheid van stemmen aangenomen Slechts enkele ontwerpen gaven aanleidingtot discussie en uit de gedachten wisseling over dat nopens de afschaffing der loodsgelden en rekening van het bakenwezen ten koste van bet rijk bleek dat de regering er op bedacht is om steeds te blij en aandringen op algelieele vrymaking an de scheepvaart op den duitschen Bijn en dat ook aangaande de bezwaren nog op ons grondgebied nopens de keulsche vaart bestaande een naauwkenrig onderzoek zal worden ingesteld ook de ontwerpen tot nadere bepalingen nopens den accijns op den wijn en dien op de suiker hebben tot eenige woordenwisseling aanleiding gegeven doch zijn ten slotte met overgroote meerderheid aangenomen Vervolgens zijn niet minder dan 17 conclusien raa commissoriale rapporten over regeringsverslagen of ingezonden beso heiden aangenomen waarna de kamer op reces is mteengegaan waarschijnlijk tot half februarij Wanneer een terugblik op de afgeloopen werkzaamheden wordt geworpen dan is de slotsom dat al de begrootJngswetten met overgroote meerderheid zijn aangenomen dat het enquêtevoorstel met overgroote meerderheid is verworpen dat het onderzoek der cidtuurwet niat is kunnen gefnuikt worden en dat de stelselmatige oppositie bij veel geschreeuw bitter weinig heeft uitgerigt De eerste kamer der staten generaal heeft gisteren metalgemeene stemmen al de ontwerpen die aan de orde warengesteld aangenomen Tegen donderdag zijn weder eenige ontwerpen aaa de orde gesteld Z M heeft benoemd tot burgemeester der gemeenteSluipwijk en Stein de heer H C Schujt van Castricum secretaris der gemeente Stein Z M heeft benoemd tot leden en plaatsvervangende leden van den geneeskundigen raad voor Zuid Holland tot leden Dr H T Blom Coster te s Gravenhage Dr J A Boogaard en Dr J C G Evers hoogl te Leyden Dr P M Mess te Scheveningen Dr J N Kamaer te Delft Dr K A Eombaeh te Leyden Dr F 1 J Schmidt te Rotterdam Dr C J Snijders te Nieuwe Tonge Dr C J Vaillant Jr te Schiedam J Thorn Leeson heel en vroedmeester te Ter Aar A C Cramer en P J Haaxman apoth te Botterdam W Huygens Vz oudapoth te s Gravenhage G J Jacobson oud apoth te Schiedam A van Scheipenzeel apoth te Schoonhoven C C Vorstman apoth te s Gravenhage Mr J L de Bruyn Kops hoogl te Delft tot plaatsvervangende leden D J M Addink te s Gravenhage Dr A M Ballot ie Botterdam Dr II Bourse Wils te Leydeu Dr G P Büchner te Gouda Dr G Pb F Groshans te Botterdam Dr H J Lulofs te Hardiuxveld Dr M F Onnen te Dordrecht Dr C P Pous Koolhaas te s Gravenhage Dr G II van Vollenhoven te Botterdam J Broeksmit heel en vroedmeester te Rozenburg G Bisschop apoth te s Gravenhage G W Boot apoth te Gorincbem B Eickma apoth te Rotterdam B J Fornara apoth te Leyden J C T Vigelius apoth te s Gravenhage Dr J de Vrij te s Gravenhage Mr H J Burger advocaat te Rotterdam Opbrengst der middelen hoofdsom en opcenten over de 11 eerste maanden van 1865 Directe belastingen ƒ 20 359 S90 SOV3inen uitgaande regten 4 117 634 8 3 2 a cijnspn 17 067 389 51 gouden en zilveren werken ƒ 266 128 11 indirecte belastingen ƒ 12 750 502 05 dom ƒ l i 2 54u B2 post ƒ 2 101 424 57V2 rijkstelegraphen ƒ 470 4ö0 1 staats loterij ƒ 274 731 50 jagt en visscherij ƒ 113 149 50 loodsgelden ƒ 674 991 581 2 totaal ƒ 59 358 869 23 legen ƒ 58 186 009 08 over gelijk tijdvak van 1864 De raming was ƒ 56 419 941 32 Z 11 heeft aan B Kiliug Wz op verzoek eervol o tslag verleend als secretaris der commissie van administratieover de gevangenissen te Woerden en in zijne plaats benoemdJ W Eoessingh van Iterson secretaris der gemeente Woerdenen lid van genoemde commissie met vergunning wijders omhet ambt van secretaris der commissie gelijktijdig te bekleedenmet dat van secretaris der gemeente De heer H J Doorman heeft zich tot den gemeenteraadte s Hage gewend om dien te wijzen op het te Haarlem uitde gemeentekas voor korten tijd op prolongatie uitgeven vangelden die in stads kas renteloos lagen Adressant meent dat het voorbeeld navolging verdient Werd dit algemeen gedaan het zou aan de openbare kassen niet verwerpelijke voordeelen veisehaffen en de groote nadeelen der gelddunrte inden handel tevens kunnen verminderen Men verneemt dat de kapitalen benoodigd voor den aanieg van den noord hoUandschen frieschen spoorweg thans voorbanden zijn zoodat eerlang de aanvang der werkzaambedenmag worden te gemoet gezien Uit Sueek schrijft men aan de N Rott Courant De Kamper Courant scheen voor eanigen tijd goed ingelicht te zijn omtrent de volteekenin der benoodigde kapitalen voor den noordhollandschen frieschen spoorweg daar heden alhier bepaald verzekerd wordt dat men eerlang den aanvang der werkzaamheden mag te gemoet zien en reeds vooiloopio het station is aangewezen dat een en ander met verlnno en wordt te gemoet gezien zal wel geen betoog behoeven Naar wij vernemen zal binnen kort een aanvang gemaakt TTnscho n P S Groningen naar Men leest in het Bott Weekblad Eindelijk dan schgnt het met den spoorweg over de stad Rotterdam ernst te zullen worden In de jongste raadszittinoalthans werden verschillende belangrijke stukken ingediend nopens de gewijzigde rigting van den staatsspoorweg Botterdam WiUemsdorp door Rotterdam en Feyenoord benevens die betrekkelijk een gewijzigd plan tot uitbreiding der gemeente op Feijenoord en verdere gronden aan de overzijde van de Maas Uit deze stukken blijkt onder anderen dat de Rotte zal worden gedempt dat het nieuwe postkantoor waarschijnlijk zal geplaatst worden op de beursbrug en dat een brug voor voetgangers en rijtuigen onder de spoorwegbrug zal gebouwd wordeu die de stad met Feijenoord zal verbinden In diezelfde zitting werden voorts de discussien voortgezet over het adres der bewoners van de veerkade enz omtrent het des nachts en op zondag laden en lossen van stoomschepen Ofschoon door sommige leden op de wenschelijkheid weid gewezen dat eene politie verordening in het leven zou worden geroepen werd een voorstel van die strekking met 25 tegen 5 stemmen verworpen terwijl met eene gelijke verhouding van stemmen besloten werd afwijzend op bedoeld adres te beschikken De cargadoors kunnen thans juichen ten koste van hen die het ongeluk hebben in die wijken te wonen waarin de eigenaren van stoombooten goedvinden hunne schepen s nachts en des zondags te lossen Waarschijnlijk zal Botterdam eerlang door eene derde spoorweglijn met de hoofdstad des rijks verbonden zijn Aan den heer van der Maaden werd althans concessie voor den aanleg van een spoorweg via Alphen verleend terwijl gezegd wordt dat de gelden bereids in Engeland zijn bijeengebragt Men deelt ons mede da de voorstelling zondag avondin de sociëteit Ons genoeg u door het tooueelgezeischap onder directie van den heer Hartlooper gegeven niet slechts eenzeer talrijk publiek had uitgelokt maar tevens dat de voorstelling in het algemeen veel genoegen heeft gegeven en bijherhaling zeer is toegejuicht Men roemt de inrigting de ongestoorde orde en de goede muziek iu de ruime en fraaije nieuwe zaal Wij vernemen verder dat h t gezelschap nitgenoodigd is tot het geven eener tweerie voorstelling op zondag den 7 januarij e k ea er is geen twijfel of alles zal beproefd worden om zich bij voortduring de gunstige gezindheid van het publiek waardig te betoonen O G Snellen van Levden zegt STATISTIEKRUNDERPESÏ In Engeland waar niets gedaan wordt sterven wekelijks duizendtallen In Nederland waar weinig gedaan wordt sterven wekelijks honderdtallen In België waar veel gedaan wordt sterven eenheden De Landbouw Couraut dringt bij de veehouders aan ophet gebruik van zout bij de vee voedering waarvan hier telande zoo weinig gebruik wordt gemaakt Een der daartegenbestaande bezwaren is thans vervallen daar de minister vanfinanciën goedgevonden heeft met wijziging in zoo verre vande voorschriften vroeger te dezer zake gereven te bepalen datvoortaan vrijdom van accijns zal orden verleend wegens hetzout en de toogenaande pulpe herkomstig uit de beetwortelsuikerfabrieken bestemd ten gebruike bij de voedering vanrunderen kalveren schapen en varkens Deventer is December De laatste dagen waren voor de kunstlievende ingezetenen onzer eerzame veste dagen overvloeiende van kunstgenot Door een samenwerking die alleen in een algemeen doorgedrongen zin voor wat schoon is haar oorsprong kan hebben konden wij Eistori eene aanbieding doen en de groote tragedienne trad op in ons midden Groot onbeschrijflijk groot was de indruk door haar teweeg gebracht en niet licht zullen wij den avond vergeten toen wij Riston als Medea zagen Nauwlijks hadden wij tijd gehad ons aan den indruk der Medea eenigzins te gewennen of de MuUers vergastten ons op hun goddelijk spel en aanstaanden dinsdag treedt Joachim in ons midden op Die nu weet dat het niet aan de noodige lezingen op tuutontbreekt en dat de paters redemptoristen ook het hunne bijdragen ter bevordering van wat schoon en goed is zalmoeten toestemmen dat die donkere dagen voor kerstmis metZüü heel onaangenaam zijn r j Zwolle 19 Dec Volgens veler meerng heeft er sedert de invoering der vrije verkiezingen niet zulk eene verkiezingsbeweging hier ter stede plaats gehad als in de laatste dagen Er was in den gemeenteraad eene plaats vakanten eene herstemming was noodig om eene keuze te doen uit twee r e kandidaten Zonderling echter vertegenwoordigden de beide kandidaten geen twee richtingen beiden werden hier liberaal genoemd Het heeft beide partijen in den strijd niet ontbroken aan vuile lasteringen t ging wel zoo hevig als t eenigszins kon Dagelijks verschenen strooibilletten hier en elders gedrukt De Prov Zwolsche Krant wemelde van hemelbooge aanbevelingen en boosaardige verguizingen zoowel in ingezonden stukken als advertentieu Op engelsche ea amerikaansche manier ging men menigvuldige weddingschappen aan zc ergens dan hier is voor de verkiezing gewerkt in elke beteekenis van t woord Dat deze verkiezings beweging niettegenstaande here schaduwzijde haar nut heeft is buiten twijfel Het slaperige Zwolle zoo wars van elke regeringsaangele gcaheid zal voortaan wellicht dadelijk de handen iu eenslaan En al is de oprichting der kiezersvereeniging geheel mislukt toch gelooven we dat de tegenwoordige beweging en die mislukking in onmiddellijk verband tot elkander staan Gemengde Berigteo Spaoje is geïiod de bemiddeling n Frankrijk en Engeland ain te nemen ïn het geschil met Chili De post en telegraafdienst binnen Parijs zal opgedragen worden aan eene particoliere maatschappij Te Aken zijn onlaügs nieuw gebouwde niaar nog onbewoonde huizen ingestort Den 14 dec waren volgens officiële opgaven in Kngeland en Schotlandaangetast 47 199 runderen in de neck eindigende 9 dezer 5 356 TeDubliu is een groote zei pfabritk verbrand de schade bedraagt ruim 4 ton In Mecklenburg worden de lijt stratfeu grootendcels afgeschaft De fransche kroonprins heeft ijf konijuen en vier faisanien geschoten Van 3 9 dec werden m Zuid Holland aangetast 1439 runderen van het begin der ziekte 12 787 In den a ond van 15 dec is te Ptngjam eene boerderij benevens 26 runderen en 5 paarden verbrand Dooreen brand in de ateliers an Cail i te Parijs ene wiarde van eenigemillioeneo Tcrnield Het huis van lord Palmerstou te Londen ia nuverhuurd voor 3tj duizend gulden in het jaar Men blijft beducht voorHoeliDgen en onlusten in Spanje Het gerucht heeft het vermogeuvan koniüg Leopold in weinige dagen van 40 op 80 miUioen gebragt De peruaansche president Pezet heeft de wijk geuomeu op een eng oorlogschip Bij bet deeosche folkething is het voorstel ingediend terafschaffing der doodstraf Men beweert dat ie Buenos Ajrea een opstand is uitgebroken tegen Mitre en Florcs Het budget van Meiicobedraagt 40 miUioen es de inkomsten 15 De onderkoning van Egjpteheeft te Londen een stel juweeleu T3stknoopeu besteld voor 4S0 duizendgulden De paspoorten zijn afgeschaft in Hanover Wurtemberg Beijeren Saksen Baden en Cldenburg De fransche actrices hebben eenewaarschuning ontvangen over de evamode Dr A PiersoD zal dr Kevüle beantwoorden Het kantongercgt van Veulo is op onderzoek gesteld De eng boeren en landeigcnaien verlangen van het gouvernementmaatregelen tegen de veeziekte De tijdige aankomst van den eng commodore Harrey heeft het bombardement van Vdlparai u belet President GeCrard tan Hajti het ft den opstand onderdrukt ducb Cabral vanDomingo heeft ondergedaan Toor generaüi Baez Brazilië zal Kantongeregt Bij vonnissen door liet kaïituugeregt uihier van den 6 en 13 december iju veroordeekl Een lot verbeurdverklaring v n een kalf bij niet voldoening aan den inhoud vlu het vonni ikï aanmaning tot twee dageu gevangenisstraf ter zake vau het lanj den publieken weg Ie Moordrecht doorvoeren van een rund i ouder de vereischie vergunning Een in eene geldboete van ƒ 3 bij w nbetailrg een dag gevangenisstraf wegens het iemand opzeitelnk werpen met vuiligheden Een in eene geldboete van ƒ 3 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf ter zake van het visschen met een schakel waarvan de mazen de vereischte grootte niet hadden Een in eene geldboete van 50 cents bij wanbetaling een dag gevangenisstraf wegens het beiemmeren van den openbaren weg Twee elk in eene geldboete van ƒ 1 bij wanbetaling ieder een dag gevangenisstraf ter zake van liet zonder noodzaaJc berijden van de kiinkerstraat te Gouda met ee kruiwagen niet beladen met glas of aardewerken En al de veroordeelden solidair in de kosten Burgeriyke Stand GOUDA GEBoaEN 15 Dec Elizabeth ouders D van Haveiaad en P Prince Lidia ouders A de Jong eu M J Roest 16 Pieter Franciscus ouders H Moleveld en P van Riemsbergen Anua Pieternella onder