Goudsche Courant, zondag 24 december 1865

1S65 van Sonabeek 76 j K Keiler 3 vr Zondag 24 December 390 GOUDSCHE COURAlïT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeteeg D n 60 OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING te Aiiimerstol op Vrijdag den 29 = December I860 des voormiddags ten 10 ure in de herberg Het Huis de v Hoek van een hccht en Sterk HUIS met SCHUUR en ERF eene partij uitmuntend goed WEILAND en twee BOUWAKKERS alles staande of gelegen binnen de Gemeenten Aminemtol ai Bergambacht Nadere informatien zijn te verkrijgen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Zuidrfaddinxveen en eiken Donderdag in het Schaakbord te Gouda Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 19 December 56Vi8 787 58 7is OvEELfcDEX G H van Bossum 8 w ednvreuaar van J Perk A Berkhof G N Snel 4 w A van Duuren 2 w OÜDEWATER Ingeschreven van 13 tot 19 Dec 1865 Bev li en E Ravestein geb van Ameijde Overleden W van Ameijde geb met A Reparon 59 j J Tromp vïed van P Keppel 83 j B Vuijk geb met M van RijtJ wijk 53 j C Duijs 1 m B de Vest 1 j 6 m 0 DEBTiioirffD H Hagoort wed van M Uithol 42 j en D vin den Berg jd 37 j A van Monwerik jm 48 j en A Vosmeer wed van J Vreeswijk 39 j J Koorevaar jui 29 j en J van Dam jd 21 jaren M de Graaf en M van der Sloot 17 Cornelia onders W lan der Neut en J de Jong 18 Cornelia Adriana ouders J Rietveld en C van der Pijl Coraelis ouders C van Eijk en A van der Sloot 19 Petrus Everardus ouders F H Peeters en C van Hofwegen 0VEEI EDE 13 Dec H T Willemse 18 w 15 E Lateber S j 11 m J Lens 78 j 16 P Vertin wed J Kok 90 j 17 il Rijnders ned M Blonk 67 j 18 C J Morie 5 m SCHOONHOVEN Ingeschreven van 1 tot en met 15 Dec 1865 Geboees Samuel ouders C Staalenburg en P J Wendels Jacomina ouders P Suur en G Tieter Jan Arie ouders L H B Peletier en M de Gier ADVERTENTIEN Bevailen van eene welgeschapene dochter H E tan ZANEN geliefde echtgenoote van J C MULLEB H i isTEïCHT 19 December 1865 Prijs van het gedestilleerd bij G P o per kan 61 cents Jenever 2 soort van de VELDE te GOUDA met Moutwijn a46 oi y per kan 59 cents inbegrip van Eijks en Gemeente accijns inl BRANDEWIJN iS i P f bij eene hoeveelheid van minstens tien kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte contant naar evenredigheid Zuiver overgehaalde JENEVEU a 46 Gouda 2U December 1865 Veij van de iJEGten tan zegel en kegistkatie ingevolge het koninklijk besluit tan den 6 3eptembeb 1865 n 52 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkemade Overwegende di t op den 13 December 1865 door Johannes Zeestraten van beroep Bouwman wonende te Alkemade in den Aderpolder wijk F n 9 bij den Burgemeester aangifte is gedaan van twee stuks runderen afgezonderd staande in zijne huizing door ziekte zijn aangetast Gezien de schriftelijke verklaring van den heer J B Snellen lid der commissie wegens de veeziekte waaruit blijkt dat Johannes Zeestraten Bouwman wonende in den Aderpolder binnen deze gemeente op zijne boerderij plaatselijk genummerd wijk E nummer negen heeft gestald 43 stuks bonte runderen waarvan vier Igden aan en allen de overige 39 stuks verdacht zijn van te lijden aan de besmettelijke runderpest en dat het ter voorkoming vau verdere uitbreiding der besmetting dringend noodzakelijk is de 43 stuks runderen te onteigenen en aftemaken op de volgende wijze dezelven door middel eener kogel te doen dooden en onmiddellijk daarna met huid en haar te begraven en ruimschoots met ongebluschte kalk te bedekken na inkervmg der huid Laagste koers 6IV16 7IV4 95V8 148 S4V 36V8 45 98 ic 81Vi6 94 85V8 192 56V8 283 8 78 5S i6 63 V ie 405 8 13 70 8 69 8 23Vl6 Hoogste koers 1 95 1481 8 55 S6V4 Gebleven koer3 617 pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 2V2Spanje obl 21 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 do 1828 29 5 d 6e serie 5 dO Londl862 5do Amst 1864 5 d 1882 6 Mexico 1851 3 Overwegende dat voor zooverre bekend is zich vroeger geene gevallen van runderpest in deze gemeente hebben voorgedaan en dat welligt wanneer de geheele koppel waarin de gevallen zijn voorgekomen geheel onschadelijk wordt gemaakt de veestapel in deze uitgestrekte gemeente grenzende aan de provincie NoordHolland voor verdere besmetting kan worden gevrijwaard 148 36 Over Tegende verder dat daartoe ook kan bijdragen de vernietiging van Hooi Stroo Mest Hoofd en Koppeltouwen Dekkleeden en verdere voorwerpen waarmede de bedoelde runderen tijdens hun verblijf op de stalling waarin zij zich thans bevinden in aanraking zijn geweest Gelet op artikel 69 en volgende der wet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten SlVs 94 8 8573 56 78V4 59 64 Il h 69 e 237 te onteigenen de 43 stuks boven omschreven runderen 2 onteigenen ongeveer 2L 0 ned ponden HdoI 68 Touwen 40 Dekkleeden 200 stuks Stalstaken en verdere Gereedschappen in genoemde Stalling aanwezig en met genoemd Yee in aanraking geweest Mest 3 de grafstede te bedekken met een of meer schuiten zand 4 den heere W F Muis beeedigd Veearts wonende binnen deze gemeente te belasten met de uitvoering van dit besluit 5 dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten van ZvidRollaad op de gewone wijze aftekondigen en door middel van de Goudsche Courant te brengen ter openbare kennis Alienmde den 16 Decenaber 1865 6978 Burgemeester en Wethouders Toomoemd De Secretari Se Burgemeeiter BMlcdmlckerij van A BRINKMAN R LOS J W 3 ROELOFFS Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de nitgave des avonds te voren De prya per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Adverteatien kan geschieden tot des mor pB ten II ur KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOV DA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer CommisSAWS DE3 KoNlNGS in de Provincie Zuid Holland oy den 12i December 1865 is executoir verklaard het knhitr voor het jstentregt over het 2 kwartaal van het dienstjaar 1865 66 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zgnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GOUDA dea 20 December 1865 De BURGEMEESTER voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Certificaten van Oorsprong BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA gelet op art 3 van het Koninklijk besluit van den 1 December 1865 Staatsblad n 131 luidende Jaarlijks in Januarij vordt door het Gemeentebestuur eene lijst opgemaakt van hen die in de gemeente een tak van nijverheid uitoefenen waarvan de voortbrengselen met certificaten van nederlandscben oorsprong of bewerking tegen een ager regt in Nederlandsch Indië kunnen worden ingevoerd voor loo ver ïij op de jjze in de volgende zinsnede bepaald bet voornemen hebben te kennen gegeven om goederen ter verzendingnaar Nederlandsch Indië te vervaardigen of te benerken Om op die lijst geplaatst te worden melden belanghebbenden daartoe bij openbare kennisgeving opgeroepen zich aan ter Secretarie der gemeente met overlegging van een afschrift van hun patentblad Roepen bij deze alle belanghebbende Ingezetenen op die op de bovengemelde lijst wenschen geplaatst te worden om zich tot dat einde met overlegging van een afschrift van hun patentblad ter secretarie dezer gemeente aan te melden vóór of uiterlijk op den 31 dezer maand van des morgens 10 tot des namiddags 1 ure Gouda den 22 December 1865 Bdkgemeestee en Wethouders voornoemd De Secretari Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v EERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA dej 23 December Het liuliaansche ministerie geeft den strijd op voor dat die reet begonnen is De aanleiding schijnt Ie zoeken in den financieleo nood De kamers zijn naauwelijks bijeen en het eevraagde ontslag komt tamelijk onverwacht na het berigt dat eene schikking raet Rome getroffen was over het aandeel m de romeinsche jchiild Df uitsluiting d r studenten die te Luik lucht gegeven hadden aan hunne radicale gevoelens verwekt te Parijs groote beweging daar de overige de partij opvatten voor hunne verongelijkte vrienden en bet publiek den veroordeelden gunstig is Nergens zou zoodanige woeling eenige bekommering wekken maar te Parys waar tegen elke uiting der inwendige gezindheid zoo Eorgvuldig en gestreng wordt gewaakt kon ook het BBrinitste verzet aanleiding geven tot eene noodlottige ontploftng Nu men meende dat prins Napoleon nagenoeg met den keizer verzoend was heeft hg wede alles in duigen geworpen door het verzuimen der familie bruUoft voor de begrafenis van den ztideris Ugelaten van vreugde over de zegepraal der liberale beimseler en Noprwegen heeft h t inkomen des ko De priJB der idve tentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsrnimte cings belangrijk verhoogd naar men meent uit tevredenheid over hetgeen in Zweden gebeurde In Denemarken n idert de herziening der grondwet haar doeleinde Nog altijd hopen sommigen dat het deensch gedeelte van Sleeswijk bij nadere greiisregeling terug gegeven ïal worden raa ir Pruisen weet meer van nemen dan van geven de meeste pruisisclie liberalen komen zelfs in dit punt met de regering overeen die zij overigens zoo harigrondig en standvastig verfoeijen In Oostenrijk is de opmerkzaamheid alleen gevestigd op den hongaarschen landdag Moeijelijk is het te voorzien wit die zal uitwerken De kei er weusclit oiiget ijfelJ eene opregte verzoening want Je t eesp ilt tusschen e deelen ües rijks verzwakt de kracht en bedreigt den duur der kolossale monarchie Maar het is zeer onzeker of de Hoiijiaren zich tevreden zullen houden met het aangeüodene en uf zij geen voorwaarden zullen steller in stryd met de belangen dt s rijks en de regten der duitsche landen Er is oor iak genoeg om te vree en voor eene verwarring die den cousiiiutioneleu vooruitgang belet en onberekeub ire gevolgen kou na zich slepen Ten aanzien van Spanje verneemt meii zeer ongunstige gelucüien men vreest woeling en omwenteling het is daar eene hardnekkige kwaal onvastheid van bestuur onzekerheid van beginselen altijddurende geldnood Daarbij komt na nog in den Kuisten tijil twistzoekende bemoeizucht Naduwelijks bevredigd met Peru en verdreven van St Dombgo randt het Chili aan Chili ontmoet sympathie bij Frankrijk en Engeland en oudersteuning bij de vereenigde staten iodien het althans bevestigd wordt dat het uttgezcilde eskader die bestemming heeft Ook in Peru is de regering gevallen die aan Spanje had toegegeven en men berigt dat versterkingen zijn gezonden naar de spaaasche vloot in die wateren De president Johnson geelt voortdurend blijk van gematigden zin en hij schijnt een waardig opvolger van den eerlijken be De vooruitzigten ziju gunstig en de enorme schuld zal de ontwikkeling niet beletten van het moedige en edele volk dat het schouue doel zijner volharding mogt bereiken De vrijheid zal daar vrucbien dragen in herleving van welvaart en herstel van vertrouwen die nergens gevonden worden bij de aan heerschzucht en willekeur onderworpen volken öuttenknïr IiOnden 20 Dec Alhier zijn mededeelingen uit New York omvangen dd 9 dec jl De New York Herald zegt dat het congres ongetwijfeld aan de regering de vergunning zal verleenen om nog een millioen doll in papieren geld uit te geven Men beweert dat de hef Logan zijne zending naar Mexico niet heeft aangenomen Juarez zal naar luid van berigten uit Mexico het presidentschap blijven waarnemen niettegenstaande de tijd waarvoor hij is verko en weldra zal erstreken zijn Zoodra het mogelijk is zal deswege eene nieuwe verkiezing plaats hebben II het laatst der vorige maand is te Charleston in Zuid Carolina eene vergadering van de afgevaardiglen van negers uit alle deelen van dien staat gehouden om over de belangen van den neger te beraadslagen Zij was door negers belegd en is na eene zeer ordelijke beraadslaging van twaalf dagen geëindigd met het vaststellen van een verslag waann de wensohen en behoeften der negers zijn uitgesproken Het eerste daarin opgenomen besluit luidt aldus Daar de slavernij in de vereenigde staten voo altijd verdwene s zoo willen wij zonder wrok of haat tegen de scbnldig an de misdaad van slavenhandel de hand van broederschap aan allen toereiken en trachten eendragt en vrede onder de menschen te bevorderen ï l ♦ Verder beroepen zi zich op de verklaring van Washington en z=jne medest o dat alle menseben van nature ge zijn gelijk uit de hand des Scheppers zijn gekomen iT door