Goudsche Courant, zondag 24 december 1865

den Schepper begiftigd zijn tnet zekere onvervreemdbare regten en wel vooral met het regt om te leven om vrij te zijn en Tryelijk naar geluk te streven Die verklaring ook op measchen van zwurte gïlaatskleur toepasselijk achtende verlangen zij in dezelfde regten te deehn en onder dezelfde wetten te slaan als alle andere burgers der Tereenigde staten Deze verJTSdering bare bonding en besluiten hebben in Amerika eeneu voor de negers gunsligen indruk gemaakt De iersche commissie lot onderzoek der veeziekte heeftbij den onderkoning haar rapport ingediend Blijkens dit sink heeft zij zich voornamelijk bepaald bij Inee vragen Ie welkemaatregelen thans na die van het ierache gouvernement nog ter voorkjming van besmetting in het werk gesteld moetenworden en 2 welke maatregelen dadelijk moeten worden aangewend wanneer de ziekte aldaar te lande niogt uitbreken Bij tde overweging daarvan is inzonderheid nrht geslagen op het igevaar van besmeitiug voor veehandelaars die zich in hetbelang hunner zaken naar Engeland begeven doch maar alte dikwijls de vereischtj voorzorgen verzuimen wanneer zij vandaar terugkeerende in Ierland met vee in aanraking komen Volgens de Dailv Express heeft dit alsuu aanleiding gegeven tot ieen voorstel om de veehandelaars door tustchenkomst deropenbare autoriteit te verpiiglen tot wisseling van klcederenin Engeland en Ierland Een tweede voorstel strekt tot verbod van invoer van honden uit Engeland en Scholkind en vanden weilerinvoer der kialen vaten en va In eene ptriiculiere correspondentie nu Jap ui van 2a j October wordt geine d d it de Mikado zijUe goedkeuring heeft jverleend aan het besluit van den Taikocn tot den aanleg van jeene oorlossliaven en een mariiiem arsenaal lu de baai van K inagaiva onder de leidina van fr itische ingeiiieiirs Het i i ji t uit verschiileude orastandiglie ieii dat de feniansin Ierland slee is hnnne weikz iamheilcn vourtzeiien Meu verzekert dat in de om feke i van Billyl ivni wejer nachtelijkemauüe ivres plaus he ibeii hetuelk truuuens overeenkomt metde lerki riii en der rev uigeiien te Oublin dat door hunne gevanjreiiueinii g niei aan de zaak te kort wordt gedaan E en oowordt ouk uit Dublin alv eder melding gemaakt van oproerigeplakkaten Voiirens hier ontvangen berigt zijn drie Eugelschen dehh Heriey Siniut en C oore door roovers in Gnekenl inil gevangen genomen Er werd £ lOüU voor ieder als losprysgeeisciit ïuee huiirier ga in vrijtieid gesteld terwijl de derdea s g j e air gevangen wordt gehouden Volgens een later bijonze reirering onlv iiiiren telegram zijn allen behouden te Patras aaiiüikomen nadat de £ 3ÜUU waren betaald geworden De regering van Cliili heeft een manifest beiretfendehaar geschil met Spjnje uitgevaardigd en dit stuk is met dejongste brievenniaiil in Engeland onivaiigen De minister vanbuiteul zaken dier rejj i iliek zegt daarin dat Spaiije s klagtenvan weinig leleekenis en zonder grond waren dat zij arenbeantwoord op eene ij7e waarmede Spanje bij monde vanr jnen ge aiit ï vira genoegen uam dat sedert de staatkundevan het spaansche gouvernement in deze zaak plotselijk en zonder bekende redenen veranderd is en dat Chili door de onverdedigbare houding welke de admiraal Parej i den 18 sept heeft aangenomen ol den oorlog genoodzaakt is Verder geeftde minister een vet haal van de handelingen van Spanje s gelastigden op de kist van den stillen oceaan en leidt daaruitde gevolgtrekking af dat zij ten doel hadtien Peru van de rijkeC hinchacil inilen te berooven ue republieken van het voormaalsspaansche ZuidAinerika te beroeren te vernederen en ten laatstete veroveren Hij verklaart dat Chili zich tot het uiterstetegen die slaatkunde zal verzetten Parijs O Dee De Moniteur bevat eene bekendmaking die aan de locaien der onderscheidene faculteiten van de hoogeschoül is aangeplakt en bepaalt dat niemand tot de voorlezingen zal worden toegelaten dan op verloon van zijn bewijs van inzchrijving als studeu Degenen die hun bewijs van inschrijving aan andere personen mogten leeneii worden met zware straffen bedreigd Studenten beschuldigd van handelingen waardoor de orde gestoord is zullen onmiddellijk voor den akademischen raad t regt slaan en voor een bepaalden tijd ot voor altoos met uitsluiting van de parijsche akademie gestraft kunnen worden Britven uit Bome van den 16 melden dat de overeenkomst tusschen Italië en de pauselijke staten betrekkelijk deovername van een deel dci pauselijke schuld lot stand gekomen is Italië zal voortaan Dij het huis Üothschild de sommenstorten benoodigd voor de interestbetaliug Achthonderd regisgeleerde studenten alhier hebben eenformeel protest ingediend tegen de relegatie waardoor zeven hunner makkers wegens het in België door hen gehouden gedrag getroffen zijn 21 Deo Naar leo verzdsejt ia e keia aft cieuw g rvertoornd op prins Napoleon die terivpl hij ersoonl debegjgjfenftvau deu republikein en atheïst Bixio bijóroonde en zijne gémaliaprinses Clotilde uiet naar de tuilerien zond ter bijwoning vaade huwelijksinzegening van prinses Ann Murat een dubbelenmisslag heeft begaan Jegens de godsdienst en jegens het keizerrijk Het bevesiigt zich dal de minister van marine er iageslaagd is de gepantserde vloot aan de bezuinigingswoede desheeren Fould te ontrukken waardoor haar bestaan werd bedreigd Integendeel heeft de minister bevolen dat het bedoeldesmaldeel in het begin des volgeuden jaars tot het nemen vaneene reeks belangrijke proefnemingen zal dienen Daartoe zalhet in vier eskaders dat van het kanaal van de MiddellandscheZee van den Oceaan en het reserve eskader worden gesplitst leder dier tiotilles zal bijzondere proeven nemen De France analyseert de boodschap van den presidentJohnson en vindt dal de inhoud minder ernstig is dan de vorm Wat inzonderheid Mexico betreft zegt het blad Men beweertdat het republikeinscbe Amerika met toorn de substitutie zietvan het keizerrijk in plaats van de republiek in de mexicaansche regering maar de ver stalen hebben nimmer de leer van Monroe toegepast cp een regeringsvorm Het keizerrijk Braziliëen dat van Iturbide werden ingesteld terwijl de president Monroe aan het roer van den slaat was zonder dat de noordsche republiek er aan dacht om dit te verhinderen De berigten uit xMadrid luiden treurig Niet alleen ishet geldgebrek zoo groot dat talrijke winkels waar de uoodz ikelijkste voorwerpen van verb uik verkocht worden geslotenziji maar dat des nachts de grootste onveiligheid heerscht Eouf en moord zijn aan de orde van den dag lu het staatkundige ztet het er uiet beter uit dan in het maatschappelijkeen riiianciele Ds P itrie zegt dat de cursus op de hoogeschool hedenhervat is Buiten het gebouw werd de rust bewaard dochvan binnen heerschte zulk tumult dat de professoren beletwerden hunne lessen te geven W eenen 20 Dec Naar luid van particuliere berigten ziin de schilderingen door de dagbl iden van Pesth en Ofen beireiien le de ald iar heerscheiide geestdrift gegeven zeer overdreven De keizer is door de bevolking met zeer veel eerbied ontvangen en gedurende zijn verblijf aldaar is dagelijks meer harielijkheid jegens den kei er aan den dag geleg l maar toch heeft niemand aldaar ontwaard hetgeen de dagbladen hebben melegtdeeld dat dagelijks plaats had 21 Dec In de zitting der kamer te Pesth heeft de vicepresident graaf Audi assy in zijne rede verklaard dat de westelijke lielh van het üosienrijkscli grondgebied tot de overtuigingmoet komen dat de regten v m Hongarije geheel overeenstemmen met de belangen van het rijksgebied en dat lij de versterking van Oostenrijks positie ten doel hebben Hij hooptederhalve dal Hongarije gelijkelijk aehl zou geven op de regtender kroon eu de belangen der rijks De rede vond veel bijval De ziiiing is verdaagd tot iO januarij Berlijn 20 Dec De Prov Corr zegt met betrekking tot de door eeuige organen der vooruitgangspartij voorgestelde iveigeriug om over het budget in deu aanstaanden landdag te discussieren i Onversc iiliig ia welken vorm het huis der afgevaardigden de medewerking voor het tot stand komen van het budget weigert de regering zal zich aan de zaak houden en daarnaar alleen en naar het ware welzijn des lands haar gedrag inrigten De tusschen Oostenrijk en Italië angs administratieven weg gewisselde dépêches m zake de handelsbetrekkingen tusschen beide landen heb oen aan eenige correspondentien uit Weenen aanleiding gegeven oui een regeling van deze betrekkingen te voorspellen In goed ingelichte kringen wordt echter betwijfeld of het zoo spoedig daartoe zal komen Italië heeft zelfs niet tegenover het tolverbond in een zijweg willen toestemmen en zijn houding heeft de zich nu voordoende gunstige gevolgen voor hetzelve gehad Met betrekking echter tot Oostenrijk is de kwestie nog geheel anders en veel moeijelijker voor hel slagen van hetgeen van otficieuse zijde in het verschiet gesteld wordt Men weet te Florence zeer goed dat Oostenrijk niet aan het voortbestaan van het nieuw koningrijk gelooft en wii aan de illusie ten deze geen voedsel geven door het doen van voorloopige couoessien die Oostenrijk te zijnen bate zou exploiteren Florence 20 Dec in de kamer van afgevaardigden heeft de heer Boggio eene vermindering van l JO millioen op het budget voorgesteld Dit werd gevolgd door een voorstel van den heer Mancini tot instelling van eene parlementaire enquête door vijftien leden ten doel hebbende een onderzoek aangaande de stukken der openbare administratie tijucns de laatste vijf jaren om naar aanleiding daarvan de noodige voorsteilen te kunnen doen tot doortastende bezuinigingen Het voorstel tot het het houden eener parlementaire enquête aangaande de stukken der openbare administratie tijdensde vijf laatste jaren is naar de aftJeelingen verzonden om hetnader te onderzoeken Het voorstel des heeren Boggio omde credietwet slechts voor twee maanden te doen strekken is 178 tegen 23 stemmen goedgekeurd 21 Dec De minister van binnenl zaken heeft heden inde kamer aangekondigd dat de ministers den koning hun ontslag hebben ingediend dat aangenomen is Generaal La Marmora heeft dezelfde verklaring in deu senaat afgelegd 22 Dec De dagbladen deelen mede dat generaal Lamarmora belast is met de zamenstelling van een nieuw kabinet men verwacht Jat de nieuwe combinatie nog heden bekendzal worden De senaat heeft een adres goedgekeurd waarbij den koning dank wordt betuigd voor het bezoek dat hij aan Napelsbragt tijdens het lieerschen der cholera De senaat is daarnatot 9 januarij uiteen gegaan Eopenll gen 20 Dec Na lange vermoeijende uiscussien is in de folkething het voorstel betreffende de grondwet met 62 tegen 20 stemmen onveranderd aangenomen en tot de derde lezing besloten Tschernings en Winthers amendementen werden met groote meerderheid verworpen ötnnenlfln j0OTA 23 December In de zitting vali de eerste tamer van donderdag zijn aangenomen met algemeene stemmen de aan de orde gestelde ontwerpen naaronder de afkoopbaarsteiling der tienden van het kroondoraein en de provinciale belastingen In de gisteren gehouden zitting der eerste kamer zijn de algemeene bera idslagingen over de staatsbegrooting voor 1866 aangevansen e i ten einde gebragt De discissie heeft zich bijna uitsluitend bewoien op financieel gebied Door twee leden is de zaak der grondbelisting in Limburg ter spraak gebrast Daarna zijn aangenomen met algemeene stemmen de hoofdstukken I en 11 met 33 tegen 3 stemmen de begrooUng voor builenlandsche zaken met 30 tegeu 5 stemmen die voor r k eerediensr en met 30 tegen i siemmen die voor berv en andere eere lieiisteu ïegeu heden is de begrooting van justitie aan de orde gesteld Het Staatsblad n 13 + bevat een kon besluit van den 20 december ISCi hou lende verbod van invoer van ruudve inen van binnenland ch vervoer van mest eu spoeling uitbesmette gemeenten aldus luidende 1 u Art 1 Invoer van rundvee met voor de slagtbank b stemd is verboden 111 gemeenten vaar de veeziekte heerscht of in de laatste maand geheerséht heeft Art 2 Binneulandseh vervoer van mest alsmede van spoeling of dik daarvan afkomstig uit vetmestenjen of stal en uit geiSeenlen waar de vee ielie heerscht ot geheerschl heeft is vn 3 De gemeenten in de beide voorgaande vakelen bedoeld wordendoor on en minister van bmneiilandsche zaken doorpüatsing in de Staatsconraut ter algemeene kennis gebragt 4rt 4 Ods tegenwoordig besluit treedt m werking met den daê der afkondiging in het Staatsblad 21 dec ISbo En heeft de minister van bmnenlandsehe zaken ar 1 van genoemd koninklijk besluit o a van toepassing verklaard op de omliggende gemeenten Berkel Bleiswijk Bodegraven Candle n den Yssel Hazersw oude Linscho en Montfoort Moorrecht Nieuwerkerk aan den Yssel Oaderkerk a n den Issel Oudshoorn Snelrewaard Waarder Z f tit n it v t Zevenhu en en Zoctermeer en art 2 van dit besluit an toepaLTng o alle bovengenoemde en bovendien op de gemeentenBroek Gouda Lekkerkerk Stein Zegwaard eiiz Broek Gotma van beoordeeling voor de mternationale i e Lüiui j toegekend de teDtoonstelhug van kaas te fanjs nceu 7 o 74 voWende prijzen voor Goudsche kaas bronzen medaille n 74 Mortier en n 145 VVernink alhier u e i r De commissaris des konings in deze provincie heet ter 1 7meene tonis gebragt dat ingevolge besluit van gadeput sften de jag öp lein wild voor dit Jaar ta deze provinciestaten ae jag v q 5 niet zonsondergang f Teu onfmede d at l behaalden aandrang der iLtTomOok hun arbeidsloon met 20 centen per dagver versknechts om ook billijkh id van hun te verhoog n na gemeen o verzoek dit is loe esu letalen te en elf centen per uur trvargde lggelf kdSks zestigcemeVin te rouTen e rdieÏ naam vt len betrokken werkman m de spaarbank te doen inschrijven waarover hij na 1 noviMnber van elk jaar naar welgevallen zal kunnen beschikken om op die wijze des winters meer in eigen onderhond te kunnen voorzien Men leest in de N Bott Courant f Hoe ook de oppositie hare zwakheid achter groote woorden verbergtj hare oiimagt is niet te miskennen Zij strijat nnreeds vier jaren i egen de regering met middelen zoo als men ze vroeger in ons land nimmer zag bezigen en desniettemin heeft zij niet slechts geen duiaj gronds gewounen aiaar onmiskenbaar terreiu verloren Bij de verkiezingen was de liberale partij steeds zegevierend in de kamer scharen zich om de regering zoodra het eene kabinetsk vestie geldt zoowel de leden die verklaarde voorstanders van het ministerie z jn als die een zoogenaamd centrum uitmaken De oppositie teU d an hoogstens achttien stemmen Vóór de optrediug vau het tegenwoordige kabinet toen de liberale partij oppositie was gebeurde juist het tegendeel Bij vernissing in 1853 uiteengedreven hereeuigdè zij zich spoedig en won dagelijks in kracht zoowel bij de natie als bij de vertegenwoordiging Alhoewel oppositie was zij door ile magt harer beginselen regerende partij Regering geworden heeft zij de sympathie der groote meerderheid van het volk en de vertegenwoordiging en staat daardoor sterk tegen hure tegenstanders over Welke machiavellistische middelen ook uitgedacht worden om haar bij de verkiezingen te beznalkeii en in rle kamer te belagen zij treedt steeds zegevierend en krachtiger dan vroeger uit den strijd Dii feit met hoeveel stemverheffing de op skiepers ook declameren moge is niet Ie ontkennen De uitshg der verkiezingen eu de stemlijsten der kamers zijn daar om het Ie bewijzen Zij vindt de oorzaak van dit verechijnsei in het gemis van beginselen bij ile oppositie en wijt tevens daar ian de personaliteit en hatelijkheid waarinale de sinjd van die zijde wordt gevoerd en eindigt haar betu L mei de conclusie zoolang de oppositie geen behoorl jk reji rinitslelsel kan formuleren hetwelk tegen d it der li wrden oversMat en aan het vc k de overtuiging schenken der vuuriretfelgkheid hun r beginselen boven die der regering z d zij zw k en migtel ios biijven en zich met personaliieiieo eu liatelijkheden moeien behelpen die haar nog meer verzvvakkeii en eoinproraitieren Gcineii i de Berigleii De oi inirs bij het Ic er iii iorrile schoaJerbedclkin zal vervangea worden door c de stciiLTre van ïthjkeii vorm Het parijsche quarti T latin is ourustijt ilitiie ondiTwijzers arnoot rhnp il de nieuwe anjptlhiig invucren op do m Ih iii Ue Imh Louraiit hcLlt een nitunsoort van Dcdeiduit ch oiit k kt ui fut c n clijW bi oiider school neder dultseh Te LuuJen hieft mm fameus per d CU p treuril Gier Lcop lJ Bismarck lijjt = iii z nu arh ir ron r ti n naar het h ofd In MccUcnbuiR is uien i ui meining dal etn aiJcrwijztr out meer moet erdieDeudanecni oedhaii l rk niin Pc Ci tn li t men znh lu hunue leeningen zoo handig enceilijk i l p cde chri tfi n M pheus hetoutsuaptc hoofd der iersche fenians jiijat op Je bmil a te Parijs Ue gclJcnsis is te Home aan het aluem n I lui clie t eede kar er heelt het ontwerp tot afschaffluj der do i traf er o en De baagsche joa ens nuKea weder eiken a oud groot straatnimoer rr n ei o derhanJeh te Londeu en te Marseille over den boi van nuit r rfiepeu Het belgisch ministerie heeft zijn ontslag aiugebod n dat d or den koning uiet is aangenomen Mexico 20U n r zegt op int op het nt staan om een eoneordaat te sluiten m t Itiine Men vervsaclit in de eerste helft Tan i nuarii de bijeeuroeping dor pruisLche kimers lit Ne lork is ee eskader verirokten aar ch j I jk naar Lhili De eng fcbr e anteQ klagen o er bet oo tenrijk eh hand lstraktaat De fran enc paketboot Borvsthene is verongelukt op de afrikaau che tost In be g e i bij de kamer van afgevaardigden ingekomen een ont erp ot opliea ig Jer barrières op de rijkswegen De sterfte te Londen bedraa d t jaar 2 op de 1000 De bezoldiging van d n Iran chen gezent bejraagt t Petersburg 300 000 fr te toden il L P £ fr te Uome UIl OOO l te Konstantinoiiel 1 i 0 0 fr te Peki v 120 OÜO fr te Eerlijn 110 000 fr en te Na3hington 30 0 l en regering kan de leden niet vmden voor de enquête betreiS ndo Jamaica Aan de zes russiscbe universiteiten z jn lil onbezette leerstaden De dnitsehe bond telt thans Marktberigten Oouda 21 Dec Tarwe Poolsche p last ƒ 310 Zeeuws oer mud s a 10 50 Rogge Inl ƒ 6 i ƒ 6 50 bmtenl $ 7 Ma 7 Ï5 Gerst ƒ 4 5U il ƒ 00 Haver fi a ƒ y25 Erwten 8 50 a ƒ 11 Bruine boonen f 12 a ƒ 14 Paardeb ƒ 7 60 i f 7 75 Duiveboonen ƒ S ƒ 9 00 Hennipz ƒ 8 Boekw Fr pe 210Ü ned B ƒ 170 Noordb 180 a ƒ Uo Vette varkens werden verkocht van 22 a 27 cents per a ons Magera varkens gingen vlug van de hand Kaas Aangevoerd 20 partijen 24 a ZV T Ilft 2lVec Gran en voldoende aangevoerd niet alles verK Haver en gerst er aangeboden en tets ger Ko