Goudsche Courant, woensdag 27 december 1865

IS65 21 Dec Aan de veemarkt van heden waren aangeroerd 1610 runderen 200 kalveren 6220 schapen en 285 varkens Voor beste runderen werd 5 6 voor do kalveren 5 voor do schapen 6 6 en voor do vark ns 6 2 per steen betaald Burgerlijke Stand Lange do ƒ 2 60 a ƒ 3 60 Duiveb 8 60 a ƒ 9 Paardeb ƒ 8 Groene erwten 10 a ƒ 12 Boter ƒ 58 a ƒ 65 het vierde Z 5 a 1 62 per n B Aan stads waag gewogen van 14 21 dec 214 8 en103 16 boter te zamen 5310 ned S Ter markt 220 mud aardapr 2 40 a ƒ 2 80 Middelburg 21 Dec Alleen gerst was heden 25 c lager overige artikelen bij matigen omzet onveranderd IiCIldSIl 18 l ec Granen Tarwe stil op vorige prijzen gerst 6 d a 1 lager haver flaauwer Aanvoer van 11 16 dec 1807 qr inl en 11516 qr vr tarwe 1177 qr inl en 7393 qr vr gerst en 1150 qr inl en 72341 qr vr haver Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd 5090 runderen 510 kalveren 24040 schapen en 560 varkens Voorbeste runderen werd 5 4 en voor do schapen 6 6 per steenbetaald 19 Decemb Boter Friesche 136 Kamper en Zwoller 120 a 128 Bossche 90 a 102 Groninger 88 a 98 Emden en Leer 100 a 106 Kolstein en Kiel 120 a 136 Yersey 105 a 126 Morlaix 100 a 104 Kaas Edam 64 a t 6 Gouda 52 a 58 Derby 58 a 62 Kanter 27 Amerik 58 a 68 21 December Granen Eng en vr tarwe tot vorigeprijzen gerst flaauw en haver dalende Aanvoer van 6 19dec 620 qr inl tarwe 2640 qr inl en 3810 qr vr gersten 2610 qr inl en 312U qr vr haver Donderdag il December V 391 GOIIDSCHECOÜRAITT GOUDA Geboïeii 17 Dm Geertroida Diderik Jacobs onden C Kerkhof en P A KoUoos 19 Margje ouden W van Gulik ea A vis der Neat 20 Aletta oodera P Blom en T van den Berg Teantje ouders A J G Verbceck eo M de Haan 21 Johannes Arnoldus eo Maria Wijoanda ouders A vaa Waas en A Bungestok 22 C atharina Elseliaa ouders A Groeoendal eu C £ Pronk OïEELEDEN 18 Dec W C Prinsenberg 5 w 19 F Blok hnisvr van M van der Draaij 54 j 20 C Kellevink 1 m B Heijater 76 j Gehi wd 20 Dec J F Indenbirken en P A Kroeders F ter Beek en S den Hertog P Snel en J C Reebeen G Immerzeel en C de Mol T van Duijn en J Klijnenbur C C van den Btrgh en C Trip A Gijzenij en P van den Berg 21 W F I Ooman en F de Kuiter A G H van der Poel ea M 1 F Vsge lensank WOERDEN van 15 tot en met 22 Dec 1865 Geboren Jan Hermanus ouders 6 Spruit en N J van Lnin Hendrik Valentijn ouders H V Onstenk en M Swildens Jannigje ouders H Visser eu J M de Jager OvEELEDE N H Pels bijna 2 j R Paling ruim 69 j gehnvd net J Knijff A Mager 62 j gehuwd met J ran Dam M Suter ruim 8 m Uitgave van A BRINKMAN Zange Tiendemeg D n 60 ADVERTENTIEN M J F VOGELEXS iNK GoCDA 21 December 1S65 Bevallen van eene welgeschapene dochter H E van ZANEN geliefde echtgenoote van J C MULLEE Haastrecht 19 December 1865 Den 16 dezer overleed te Breda in den ouderdom van 81 jaren de Hoog Edel Gestrenge Heer HERMANUS EOEL0F3 HEIJEEMANS in leven gepensioneerd Kolonel tn Chef der Infanterie Sidder van verscheidene orders Wegen oimtandigheden eerst heden geplaatst Welmeenend dank zij door deze toegebragt aan allen die zoo vele blijken van belangstelling hebben gegeven tijdens hun voorgenomen en thans voltrokken echtvereeniging GocDA A DOKTLAND 23Dec l865 C DORTLAN D de Haan F H SCHEFFELAAR KLOTS CD Echtgenoot betuigen hunnen dank aan allen die bewijzen van deelneming hebben gegeven bij het overlijden van hunnen behawdvader en vader den Heer P C SWAAN te Bergen op Zoom Gouda 22 December 1865 Baderstoomboot d Ussel Van GtoUda Maandag en Dingtdag s morgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 n en Van Rotterdam alle dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Belouriaarten Magazijn vaii SCHRIJFBEHOEFTEN A Quant KLEIWEG E 107 Heeft de eer te berigten dat zijn Magazijn ruim is gesorteerd in alle mogelijke soorten van KANTOOR en SCHRIJFBEHOEFTEN KANTOORBOEKEN met verschillende Linieering of formaten kunnen in zeer korten tijd geleverd worden VISITE en ADRESKAARTJES ad ƒ 1 50 per 100 stuks op zeer fijn Glacé Carton en zeer nette steendruk Enveloppen zeer goede kwaliteit per 1000 stuks ƒ 1 50 per 100 stuks ƒ 0 17 J IL VAN mNDEN TAND MEESTER dubbelde buurt ie Gouda plaatst KUNSTTANDEN op Caoutchouc Gutta percha Goud en al andere nieuwe methoden Voor dit alles wordt gegarandeerd Ook repareert hij spoedig stukken van ands e meesters en verrigt ïrder alles wat de tandheelkunde betreft op zeer gemakkelijke wijze Dagelijks te spreken Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van Ryks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVEK a 46 io p per kan 61 cents Jenever 2 soort Moutwijn 8 46 j per kan 59 cents inl BRANDEWIJN 46 o per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoüDA 23 December 1865 In de Landman De van ouds gerenommeerde Goudsche Spritsen zijn te bekomen bij den Oiidergeteekende Ontvangen Uitmuntende en geurige THEEËN uit het Magazijn van EAVENSWAAIJ ZONEN te Gorinckem Deze Theeën worden afgeleverd in verzegelde pakjes van tWOO en 661X half en een ned ons van af 80 Cents tot en met ƒ 3 75 de 5 ons of 16 Cents tot en met 75 Cents het ons A van der KLEIN Sz Gouda Dec 1865 Conjilurier BOTEKMABKT A N 56 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 19 December Laagste Hoogste GeblevfA pCt koers koers koers Ned w sch 2 2 61 61 eiv dito 3 71 n U 711 dito 4 95V 951 95 H indelm op resc 147 V2 i47V4 147 Vs België Roths 21 3 54V8 Spanje obl 2 3 36 u 36V Portugal obl 3 4+ 8 4 l8 Eusl obl H 5 981 8 d 1828 29 5 d 6 serie 5 8IV1 811 d Lond 1862 5 87Vl6 87V do Amst 1864 5 94V 94V8 94 8 d Amst 860 41 2 85 Vk 86 Aand spoorw ƒ 9iV 192 Oost Metall 5pCt 561 j sevs 561 j dito dito 2Vj 281 2 28 8 d renteAmst 5 78 8 791 4 79I 4 dO nat 1854 5 59Vu 591 591 8 do inzilv 1864 5 637 8 Italië Amst 5 Turk binn 6 0V 401 40V s Griekenland 5 131 5 Ver Staten 1874 5 651 8 da 1881 6 d 1882 6 70Vi 70V8 701 4 Mexico 1851 3 23 4 Boekdr ikk rij van A BRINKMAN Deie Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des a cads te voren De prijs per drie maanden is 2 frani o p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuttenlanïr Londen 24 Dec Berigten uit New York van 9 dec melden dat de boodschap van den president Johnson overal een zeer heilzamen indruk had te weeg gebragt Ook de gezindheid der congresleden zoude tengevolge van gemelde boodschap in zulk eene mate zijn gewijzigd dat de gematigde republikeinsche partij tot het aannemen van eene meer verzoenende houding ten aanzien van de zuidelijite staten schijnt te zullen overhellen De Army and Navy Gazette zegt dat de heer Mallory gewezen secretaris bij de marine der zuidelijke staten vanAmerika voor eene burgerlijke regtbank zal teregt staan endat indien hij veroordeeld wordt de heer Davis voor dezelfde regtbank zal gedagvaard worden Men veronderstelt dateerstgenoemde zal worden gevonnisd omdat hij kaperschepenheeft uitgerust die aan de koopvaarders der noordelijken zooveel schade hebben berokkend Bijna alle andere beambtenzijn in vrijheid gesteld Er is op nieuw eene correspondentie verschenen welkeis gevoerd geworden tusschen den minister van buitenlandschezaken en den heer Adams waarin laatstgenoemde nogmaalsin het breede terugkomt op de eischen van het amerikaanschegouvernement ter ver oeilin van de schade door de Shenandoah aangerigt Lort Clarendon bevestigt in het kort hetgeenlord Russell ten deze reeds heeft gezegd De heer Adams schrijft op den 2Isten novcnber dat zija gouvernement het voorstel van de engelsche regering om de eischen aan eene gemengde commissie te onderwerpen van de hand wijst terwijl lord Clarendon in dato 2 dec zegt dat hij niet bereid is de discussien scbrifielijk met den gezant voort te zetten De minister eindigt met nogmaals categorisch te constateren dat tijdens den burgeroorlog geen gewapend schip eene der engelsche havens verliet om jagt te maken op amerikaansche koopvaarders en dat het britsche gouvernement eerlijk en te goeder trouw de verpligtingen van eene neutrale mogendheidis nagekonen en geen oogeublik de internationale wetgeving heeft geschonden Bij gelegenheid van den dank en bededag die in de vereenigde staten wegens het herstel van den vrede is gehouden hebben onderscheidene predikers een groot gedeelte hunner prediking gewijd aan eene lofspraak op Amerika en zeer vijandige uitdrukkingen ten opzigte van Engeland gebezigd Een hunner de heer Hicks te New ïork nam zells de britsche heerschappij in Indie tot onderwerp zijner rede en zeide daarin onder anderen dat de elsche tyrannic ten opzigte van Bengalen vooral daarin vau alle andere dwingelandij verschilt dat zij geene grenzen kent Hij trad hierbij in eene vergelijking tusschen de harde behandeling die de inlanders van de Engelschen hebben te verdragen eu de wreedheden die tijdens den laatsten oorlog tusschen de noordelijken en zuidelijken in h t fort Andersonville zijn gepleegd De hevige uitvallen van dezen redenaar tegen het britsche geuvernement waren evenwel nog niets in vergelijking met de ttml van andere predikers die hunne aanvallen in meer zalvende be oordingen wisten te kleeden of ze in verband bragten met ze re godsdienstige of bijbelsche uitspraken waarmede zij begrepen bij eene godsdienstoefening veel dieper indruk op de groote menigte te kunnen aken Over t algemeen was er m al die beschouwingen en uitdrukkingen natuurlijk zeer veel onzin doch dit neemt niet weg dat de sprekers daarmede bij het gros der lagere volksklasse hun doel met geheel misten Uit eene 21 dec opgemaakte lijst blijkt dat sedeit hetuitbarsten der rnnderpest in Engeland en Schotland 55 386 gevallen van die ziekte ter kennis van het gouvernement zgngekomen Van de aangetaste runderen zijn 29 703 gestorven 12 380 afgemaakt en 4686 hersteld en waren er op 21 dezernog 8620 in behandeling n de met 16 dezer geëindigde week bedroeg het aanta Be prijs der Advertentien van één tot zes regeis met inbegrip Tan het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters orden bere end naar plaatsruimte nieuwe ziektegevallen 6054 tegenover 6356 in de vorige e óbió m de daaraan voorafgegane week De Shipping and Mercantile Gazette een bier verschijnend geacht dagblad hetwelk aan handel en reederij rewijd iszegt dat de doorgraving der landengte van Suez schieli k vordert en spoort de engelsche kooplieden en reeders aan om nu reeds toebereidselen te maken voor de omkeering welke door de voltooijing van dat kanaal in het vervoer ter zee zal worden gebragt en om intusschei hun voordeel te doen met de gelegenheid tot vervoer van steenkolen enz weike de werken der Suezkanaalmaalschappij na reeds aanbieden Volgens de Toronto Globe is omstreeks half nov jlnabij Dry Guich vier mijlen van Helena Montana eene Goudlaag gevonden zoo rijk dat men verbaasd staat het is al goudwat meu ziet en de eerste ontdekkers hebben zooveel medegenomen dat zij als nabobs kunnen leven Men wil weten dat de door Spanje aangenomen bemiddeling van Engeland in de geschillen met Chili op den volgenden grondslag nederkomt opheffing der blokkade door hetSf asche eskader en een saluut aan de spaansehe vlag doorde forten van Valparaiso De andere kwestien tusschen beidelanden zojden onderworpen worden aan de uitspraak vanacheidsregters Volgens berigten uit Peru heeft de generaal Canseco diehet hoofd der opstandelingen was oumid iellijk nadat de president Pezet de wijk op een engelsch vaartuig had genomen de teugels van het bewind aauv uird Dit had betrekkelijkrustig plaats maar hiermede schijnt de revoiutie nog niet teneinde te zijn want de generaal Castilla voormalig presidentder republiek en ten vorigeu jare door den president Pezet hetland uitgezet zou aan het hoofd van zijn aanhang naar dehoofdstad oprukken om Canseco het geziig te betwisipu Verschijnselen van dien aard zijn trouwens maar al te menigvuldig in de geschiedenis der zuid amerikaauïche republieken Deberoeringen in die staten hebben meerenileels daar ian haarontstaan te danken dat er te veel preieudeiiten zijn die vroeger bekleed met het hoogste 2 ez ig den lust niet kunnen neerstaan om het te heroveren en zich iu huuue eerzucht geenszinsvan eene gunstige zijile doen kennen Parijs 24 Dec De Mouiteur bevat de volgende bekendmaking Eene geringe minderheid der studenten schijnt het besluit genomen te hebben om de lessen te beletten Het bestuur kan niet dulden dat de werk aara heden der leerzame studenten door eenige woelzieken worden gestoord De toegangsbewijzen zijn een aantal onruststokers ontnomen en dit zal geschieden met allen die aan de wanordelijkheden deel nemen Uit Rome wordt gemeld dat de rooverhoofdlieden Capasso en Antonucci benevens zes andere roovers zich vrijwillig aan de pauselijke overheden hebt en over ege t i De Courier des Etats Unis elks betrekkingen tot lietfransche gouvernement bekend ziju hekelt scherp de gedragslijn welke door keizer Maximiliaan ordt gevolgd die zich te zeerverbeeldt dat men de Mexicanen als de bewoners van eendnitsch hertogdom kan regeren De maarschalk Eazaine begrijpt volgens den Courrier de zaken beter Hij ziet teregtin dat de fransche interventie indien zij vruchten dragen moet zoo lang zal behooren te duren tot Je tegenwoordige kinderen cannen zulleu zijn geworden De tvphus die in den acrlimatatietnin in het bosch van Boulogne was uitgebroken heeft thans opgehouden te heerschen Fr zijn 35 dieren door verloren gegaan Het is gebleken dat behalve het gewone rui dvee de navolgende diersoorten vatbaar zijn voo deze epidemie de zebra de vak de oeros de gazelle de geit en het hert Daarentegen is gebleken dat de schapen geene vatbaarheid voor de ziek bezitten 25 Dec Men kan met zekerheid melden dat het deereet waarbij de prins Napoleon weder aan het hoofd der tepiotlTP stellings commissie wordt geplaatst pog vóór het einde jfejaare het licht zal zien en de neef des keizers zelfs de n eu jaajj = X