Goudsche Courant, woensdag 27 december 1865

1865 Zondag 31 December 1 399 GOUDSCHECOURAJUT Uitgave van A BRINKMAN lange Tieideweg D n 60 ADVERTENTIEN BinoeQ en Buitenlaudsche A BRINKMAN AUe BOEK e n en T IJDSCHRIFTEN worden binnen den kortst mogelijken tijd geleverd recommandeert zicb voor STEENDRDKWERK egen zeer billijke prijzen alle Couranten worden dadelijk opgezonden E efl mede voorhanden alle soorten van PAPIER EN akte eiamens meerdere ontwikkeling van t volk in wiens oog zij als alweters verscheidene graden gedaald zgn dit alles kan gevoegelijk tot die be eering geieid hsbben Niet echter is deze van toepassing op de ZBoisoheaspirant aankomende schoolmeesters Deze toch hebben blijken gegeven dat zjj de voetstappen hunner waardige voorvaderen drukken met dien ijver en die bereidwilligheid welke alleen bij dappere zonen kan verondersteld worden Sinds lang houden onze vierderangers bij gebrek aan een verkregen graad noemen wij ze maar bij den ouden naam eene geiegelde wekelijksche bijeenkomst Deze vereeiiising moet een soort van rederijkers kamer in miniatnur verbeelden Een gevolg hiervan was gisteren de opvoering van een paar tooneelstukjes gedeeltelijk publiek Na afloop van t eerste stuk werd er echter aangekondigd uat de voorstelling geen verderen voortgang konde hebben wegens plotselinge ongesteldheid van een der artisten die daarin de hoofdrol moest vervullen een ongesteldheid die beter geformuleerd kon worden totale ongeschiktheid om op dat oogenblik iets te verrigtan Verdienen zulke handelingen van kweekeling onüerwijzcrs geene strenge afkeuring We hebben er niets tegen dat jongelui comedie gaan spelen t ware te n enschen dat ieder jongeling en zoo veel te meer elk aankomend onderwijzer lid van zoodanig verceniging was Maar de geheele zaak moet binnen zekere grenzen beperkt blijven Aan publieke opvoeringen om de eerzucht te streelen moet n de verste verte niet gedacht worden t Doel moet zijn leeren lezen en verder niets Hoewel ne niet persoonlijk met de bewuste kweekelingenclub bekend zijn als dat we eenige hunner namen op de billetten der roiverdeeling deftig hebben zien prijken gelooven ae toch niet te veel te beKeeren door te veronderstellen dat de leden der genoemde club ongemeen veel aanleg hebben om later als eerste modelkwasten gepersonifieerd te worden Gemengde Berigten Schiedam is niet opgenomen ia de uitzondering zoo dat de belasting op de granen aldaar met 1 mei vervalt in een steenkolenmijn nabij Merthyr in Engeland zijn door eene nutplotfiug 32 menscheu omgekomen en vele andere gekwetst De Hongaren vullen den keizer eene t ltge trekte beerlijkbeid ten gescbenke geven Üe pruisische generaals wilïen el sonr knecht spelen doch alleen bij vorstelijke personen De belgiscbe koning wil met te Laeken zijn maar zijn zomerverblijf vestigen te Tervueren De zanger Mario gaat van Ploreoce naar Madrid om zich voor 30 000 fr acht maal te doen hooren Men verzekert dat het eng parlement in junij jÏ jaiij zal ontbonden worden De cholera is te Parijs na half december weder aanmerkelijk toegenomen De L J M COSIJN v Leent Gouda 25 December 1865 Goedkoope MUZIEK voor PIANO ÜUsaoe ran F KOKSMA te Franeker Depothoudir A BRINKMAy U Gouda Ascher Mazurka de iraineaui ƒ 0 60 ï euiile d album 0 35 w Vaillance Polka militaire 0 35I Yelva Mazurka de salon 0 50 Badanewska La prière d une vierge 0 3UBattmann fant sur Orphée aux enfers 0 40 Burgmiiller der opemfreund No 4 Marta Potpourri 0 75 GoaDodFaustwalzerarr vouConradi 0 40 Ketteier fantüsie sur l Africaine 0 70 SchulhoffSouvenir de Varsovie Maz 0 30 Strauj grande Talie lur l Africaine 0 60 koning ïon Hano et heeft wn nienwe ridderorde ingesteld De pokken heerschen in ho e mate te Parijs Het door Proudbon nagelaten wsrk les Evaogiles is in beslag genomen Zaturdaq is te Londen eene nienwe sectie van den onderaardscben spoorweg open gesteld Op bet eiland Malta zijn in het begin dezer maand schokken van aardbeving waargenomen Te Wegeleben in Pmisen zijn reeds meer dan 90 personen aan de tricbinenziekte bezweken Frankfort zal een handeL verdrag sluiten met Italië Men ferwacht in Italië dat een ministerie van overgang zal tot stand komev Men verwacht de tnsschenkomst van Frankrijk jngelaud en Rusland in de grieksche verwarring De japansche mikado heeft de openstelling der havens geweigerd De deken Tardieu heeft het veld moeten ruimen voor de onstuimige stndenten In Engeland worden tegen nieuwjaar meetings aangekondigd voor de pailementshervorming In het begin van jannarij zal te Konatantinopel geopend worden de internationale sanitaire conferentie Kantongeregt Door het kantongeregt alhier zyn op den 20 december jl veroordeeld Een in eene geldboete van 1 of een dag gevangenisstraf ter zake van het laten loopen van een koe op eens anders in den oogst staanden grond Zes ieder in eene geldboete van ƒ 1 of ieder een dag gevangenisstraf wegens het zonder noodzaak rijden met een kruiwagen over de klinkerstraat te Gouda Een in eene geldboete van 1 of een dag gevangenisstraf ter zake vi n het als eigenaar of houder van een hond te Gouda deze niet doen dragen een halsband voorzien op een metalen plaat van den naam van den eigenaar of houder Een iu eene geldboete van ƒ 1 of een dag gevangenisstraf wegens buiten een publieken waterbak datgene te verrigten waartoe die inrigtingea bestemd zijn En al de veroordeelden solidair in de kosten Burgerlijke Stand GOVDA Geboren 22 Dec Abraham ouders L Vergeer en C de Mooij Maria ouders D de Jong en E Kunst 23 Maggelina Gerretdina Geertruijda ouders C C Knaap en C E de Klerk Elizabeth Magdalen oudtrs J Arts en C J Jansen 24 Johannes Jacobus ouders L Jongeleeu en H Haverkamp Geertruida ouders A van Houten en S W van der Heij 25 Johanna ouders V Ze erltoom en E Vingerling 2B Anna Sebilla ouders M van Detb en J C Kromme OvEELtDtM 2 Dec T de Jong 4 j 22 V J C Neuwieller 1 j 11 ra 23 W J Tuinman 33 j W de Jong 6 j 8 m 24 M H W de Peer 1 m A Kraan huisvr van G Mastwijk 53 j G C Oosthoek 15 w 23 G Grendel 2 j 7 m H A L chwarts 4 w Ki Rijks Hoogere Burgerschool te Gouda De ondergeteekende maakt bekend dat behoudens buitengewone uitzonderingen moT het laatst in den Cursus 1865 1866 de gelegenheid zal open staan tot inschr ving voor de lessen aan genoemde inrigting op Donderdag 4 Januarij 1866 tusschen 11 en 12 uren s morgens en dat het voorafgaand examen zal plaats hebben op Zaturdag 13 Januarij e k te 2 uren in het gebouw der school De Directeur W JüLiüS Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Eijks en Gemeente accijni bij eene hoeveelheid van minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 io o o per kan 61 cents Jenever 2 soort Moutwijn il 462 jg j pg kan 59 cents inl BRANDEWIJN 46 io V 64 cents Meerdere of mindere aterkte naar evenredigheid Gouda 27 December 1865 Boekdrukkerij vu A BEUNKMAN Deze Courant verschijnt des Dorderdags en Zondags In de Sti J geschiedt de uitgave d avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 nco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure AFKONDIGING De BURGEftlEESTEE en WETHCiUDEES van POÜDA doen te weten dat de Baad dier gemeente op den 8 December 1865 heeft genomen het volgende b 3 uit iRT 1 Er zal teruggaaf geschieden van plaatselijke belasting op den Wijn en den Kunst of Vruchtenwijn boven eene hoeveelheid van Veertig kannen aanwezig trits het bewijs geleverd worde dat daarvan de plaatselijke belajting is voldaan ART 2 Als bewijs dat de plaatselijke belasting betaald is moet worden overgelegd door de handelaars in Wijnen een peilbewijs door de beamhten bij de plaatselijke belastmgen afgegeven hetwelk om te gela t niet ouder dan tw maanden mag zijn door bijzondere personen eene quitaatie van betaalde belasting terwijl bij het niet meer aanwezig zijn van zoodanig stuk ten genoegen van Burgemeester en Wethouders moet wordeT bewezen dat de belasting van den voorhanden Wijn werkelijk betaald is ABT 3 Zij die terugbetaling van plaatselijke behsting verlangen zijn verpligt die schriftelijk aan te vragen en die aanvraag in te leveren ten kantore van d a Gemeente Ontvanger op den 1 Jannanj 1866 tusschen des middags 12 en 1 ure Die aanvraag moet bevatten eene opgaaf van de juiste hoeveelheid var den Wijn en van den Kunst of Vruchtenwijn ieder afzonderlijk mitsgaders van de bergplaatsen waar een en ander voorhanden is opdat de ambtenaren der belastingen tot de verificatie daarvan zouden kunnen overgaan Mogt het do3n van die verificatie welke vóór den 10 Januarij 1866 moet hebben plaats gehad geweigerd of belemmerd worden dan wordt daardoor het regt op tetugbekoming van belasting verloren RT 4 Wanneer bij de opneming eene mindere dan de aangegevenhoeveelheid mogt worden bevonden zed de aangever om daarvan restititie te bekoraeu ten geuopgen van Burgemeester enWethouders de deugdelijkheid zijner aangifte moeten bewijzen ART 5 De temgbetaling der plaatselijke belasting zal geschit den inden loop van de eerste drie maanden van het jaar 1866 Gouda den 29 December 1365 BUBGEMEESIER en WETHOCiJhRS voornoemd De Secretaris De Bvrgeumder DROOGLEEVER FORTUIJN ▼ BERGEN IJZENPOORN 1865 j pnHp Is het vreemd dat men aan Het jaar spoedt ten f ons gegeven heeft is het einde erugz et en nagaa at t a = j het vreemd dat men f = d maatschappij heeftoordeelt naar de f J j el over ifss zijn geschonken En ff verblijdend schouw daarvan de f J onfcrntercn arm van enkelebeschouwen zucht nog altijd o j personen E = 7 r enkel woord door den derden Napolitieken = t ka Europa schokken en stroomen bloedsp leon gesproken kanJiurop costen De heerschappij van h tg al in de duistere het verledene in ne i Be prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel i 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte middeleeuwen heerscht het almagtig Of is Sleeswijk Holstein dit jaar met aan brutaal geweld opgeofferd Wordt niet no altijd over de zwakken naar willekeur beschikt al neemt men de vormeu eenigzins meer in acht dan vroeger Ontzettende schuldenlasten drukken ve s landen en houden dikwerf alle ontwikkeling tegen en nog altijd worden nieuwe leeningen gesloten om het stelsel van geweld en dwang te schragen Of worden al die gelden niet grootendeels verslonden door het onderhoud van magtige legers en aanzienlijke vloten Tracht men niet door onderling wancrouwen gedreven de verdedigingsmiddelen z o krachtig mogelijk te maken ten koste van verbazende sommeii gelds ten koste van industrie en landbouw die daardoor vele bekwame handen moeten missen En hoe is de toestand in vele landen Weinig verblijdends biedt die toestand aan Frankrijks lot in handen van één man Rusland zich meer en meer herstellende van den laats en oo og en weder naar uitbreiding van gezag strevende Oos inrijk verdeeld in twee groote partijen wier belangen nimmer te vereenigen ziju Duitschers en Magyaren sedert eeuwen erfvijanden mogen te zamen één vorst erkennen zeden gebruiken insielliugen en de historie verzetten zich tegen een naauwe lereeniging en toch men wil de proef nog eeumaal nemen maar hoe spoedig zal het liosapna te Pesth aangeheven door het kruis hem gevolgd worden Een ledige schatkist en Veneiift als lastpost knagen aan Oostenrijks bestaan Over Florence naar Pome naar de eeuwige stad door fransche bajonetten beschermd tegcu den volksgeest tegen den aandrang det italiaansche patriotten Want Napoleon moet Petrus erfgoed verlaten en dan Maar zal de gesi ien conventie onvoorwaardelijk uitgevoe d wonden of zal nog eenmaal Italië worden telei rgesteld Zal het nm posi mm tot het uiterste worden volgehouden of zal nog bij tijds een schikking tot stand komen waarover geheel Europa ich zai kunnen verheugen Weinig verblijdends bielt Europa s geschiedenis in het afgeloopen jaar aan Heeft ia Zvvci en een verandering ten goede plaats gehad en mogten daar de nieuwere begrippen de overwinning behalen op eigenbelang en dom vüo oordeel het eenige Duitschland was nog meer verdeeld d iu vroeger en willekeur verving aldaar nog ditwerf regt en wet België geschokt door den strijd der ti ee bijna even sterke partijen verloor zijn eersten koning en tal van veronderstellin en aan die droe ige gebeurte iis v istgeknoopt toonen hoe weinig vertrouwen men over het algemeen stelt in den tegenwoordigen toestand van Europa Moge de bonding der Belgen in de laatste dagen aan de vijanden van Belgie s onafhankelijkheid geleerd hebben dat hoe hevig de strijil der parlijen daar moge zijn de constitutionele koning het vereenigingspunt der partiien is maar mogen ook de verontrustende berigten tijdens de ziekte des kouings vocra uit Parijs verspreid de Belgen doen beseffen dat alleen eendr igt en vaderlaudsliefde hun land kunnen bewaren voor eene treurige toekomst Engeland verloor zijn grooten staaisman den grijzen Palmerston Engeland betreurde zijn dood maar Engelands magten aanzien Engelands regering berust niet bij één man Depublieke opinie doet uitspraak en geen minister hoe veelvermogend ook geen lagerLais zonde zich tegen die uitspraakdurven verzetten Engelands bestaan is onafhankelijk van bijzondere personen Het constitutionele Engeland gaat steedslangzaam voort op den weg van vooruitgang Alle hervormingen komen daar geleidelijk zonder hevige schokken bijnaongemerkt tot stand omdat de geest des volks en der regeringconstitutioneel is Aan de overzijde van den Oceaan eindigde een vierjarige burgeroorlog Stroomen bloeds en verbazende schatten zijn door het noorden niet te vergeefs geofferd Het zuiden is bezweken en h t v erfc der regeling is begonnen Mogen de amerikaansche staatslieden ook dit werk met beleid en toegevendheid volbrensen en daardoor de kroon zetten op het uerk door den eerlijken Lincoln begonneu opdat de wereld meer en meer o ertuigd worde van de kraelit en h t gc o a ver