Goudsche Courant, zondag 31 december 1865

stand der democratie eel valt nog ie doen maar vat daar dit jaareeds erngt is geeft den opregten vrienden der vrijheid moed voor de toekoms En wat gaf jö voor ons dierbaar vaderland Heeft de Ne lerlander ait ja ir eden tot i reugde gehad ei moet het jaar 18 5 onder Je ongelakkige gerekend worden Lezen vij het geschrijf der oppositie zouden denken dat Nederland op den rand van den ondersing wa = De kolomen verlo en bet leger krichtelcos üe vloot ionder betcekenis de schaAist in een treungen toestand de haude vernietigd de vrijheid besraven onder miuisterielen lUekeur iieiiJir enkele treurliederen der oppositie die op verschillende vvij en gevarieerd de tot uitgemaakt hebben om de regeung de lands door de keuze van Z M ouzen eterLiedigd n koniug geroepen in het oog dea vo ks te beschuldigen jelukkig d it de feiten die beschuldigingen logenatriffeu nog altijd is het schoone Icaulmde een rgkc pirei aai Neerlind ko ui skroon en bedacht lam trachten on e ia itslieden diar d e hervormingen in te voeren zoo noodzakelijk om den bind te versterken die Jiva s bevvon r aan het moedsrU id verbindt Leger tn loot zijn voldoende voor onze bel oeften en de schatkist hoewel uoe met on ifhinLel jk v lu de oct indi vhe baten is toch m eeu e i el anderen oc lid dan voor 20 jaren toen door leenmgen oovvel vrj illig il gednongen in altijd gicoter vvordende te korten moest worden vooi ien jeregeid vvoriK oude schuld geunorli eerd eu 7+ 2 miUioen zijn gedurende c e la Uste jiren i m den aanleg der slaatsspoorvvegen uitgegeven teiivijl drukkende belastingen voortdurend worden atgeschaft og altijd vindt de nijvere hand de middelen om m haar onderhond te voorz en de vrachten naar Indie mogen laag zyn onze chepen liïgen met in de h vtns ie verrotten maar op alle zeem toont ich de hollandsche driekleur en onze gezagvoerders en reeJer en nemen de oude spreuk ter harie dat men bij lei ver jjper van het tij de bakens moet verzeilen as vroeser de vricliivair op 11 lie het hooldmiddel van oesta lil der ne lerUnd che ree er en th m dingen onze schepen mede lu den gruoten vvereldh lu lei en m lUe havens Ier aaide leert men itierLudsth vlag keuu n en oud hollandsche trouw nrdeeren ti hoe Is m ni teriele wil ekenr denku r m een land vvao regt en wet heersi ht vv lar openb ur teid en eeu vrije pers het miu e mi iruik van ge ig ain d n dag km brengen Is jui t oen miuj er van biunenlindsclie zaken bij de veeziekte liet verween dat hij niet doort i lei d gf noeg geh indeld heeft Ti enover die be cliul liuinsen der opposiue taan teiitu die hit tegen leel bew jzen teaei over de algemeen bekende beg n elen v m het tegenvvooroige ni uisterie kan de oppositie geea besinel n ste len Zij kan het ministerie belemmeren maar iii vveerwl van hnr j ogen is dit jaar op het gebiej der wetgeving niet ongelukkig geweest Het middelbur onderwijs breidt zich meer ea meer uit de geneeskundige siiatsregelii g is met primo november 11 in werking gefeJen de act n en verdwijnen met primo Jam ri a s en al vvt lea veler verw ichtmgin m sommige opzigten teleurgp teid al had men in enkele takken van wetgeving meer krachtige m latregelen verwicht niet alles kin op eens geschieden eu bedaard overleg s henkt altijd betere uitkom teu dan dolle drift Zien WIJ rondom oi overal is vooruitgang merkbaar de meeste takken vin bestaan blceijen lUSt en veiligheid werden niet gestoord ei groot zijn de voorreg eu die de Nederlander boven zoG ele andere volken genoien heett Dinkbaa kan hij op net ifg loopen jiar terug ieu en den nieuwen ja rkring moedig UI reden öuUcnlanïr IiOnden 27 IW BlijVens de berigten u t New lork van den ii dezer heeft de eniat der unie zich vereenigd met het voorstel van hel huis van itgev i rdigüen om vooreerst geene vertegenwoordigers vin de voorraaals geconfedereerde staten ir het congies te laten zitting nemen m ar eene gemengde commia ie best i inde uit leden der belde huizen over het al of niet toelaten van afgevaardigden dier talen te laten beslissen Lr 1 echter dooi Jen senaat eene kleine wijziging of verduidelijking in het besluit van het huis der afgevaardigden gebragt die ten gevolge zal hebben dat de vertegenwoordigers vin eenen of meer staten van het zuiden toegelaten zullen kunnen worden eer dat omtrent de toeliUng der ver tegenwoordigers van al o e s aten beslist zal zijn Dat besluit IS gelijk men weet in strijd met de mzigten welke de president Johnson in het werk van de wedeiopbouwing drr unie tot nog toe heeft gevolgd Een voorstel om die inzigten goed te keuren is in het huis der afgevaaiuigden door een lid gedaan doth Diet eens in overweging genomen In de beide huizen van het congres is een voorstel door leden ingediend en n overweging genomen strekkende om nogmaals te üoen uitkomen dat de vereeuigde staten d vestigmo eener laonarchie m Mexico met onverschillig k innea aanzien De f ew lork Times meldt dat Logan naar men verneemt ain Juarez het sluiten van een handelsverdrag zalvoorstellen waardoor aan de Nooid Amerikanen belangrijke privilegiën op de transito l jnea van de golf van Mexico naw de Zuid ee verzekerd en Mexico voor de amerikaansche fabrielsvüoitbrengselen geopend worden waartegen de unie aan Mexico 20 miUioeu zal leenen of mexicaausche bonds voor gelijk bedrag zal viaaiborgen De havens der unie zijn gesloten voor spaausclie en cnilische prijzen De fenians zijn naar men zegt voornemens om anti engelsche kaperschepen uit te rusten Parijs 2b Dec Niar aanleiding van het gerucht volgens hetwi lk Ie regering het voornemen zou hebben eene belasting op hel pipier te hellen en zoodoende ook de letterkundige bladen ouiler een anderen vorm aan de schatkist c nsbaar te maken heett hier eene zamenkomst van dagbladschrijvers plaats gehad Het eerste voor tel strekte ut het zenden van een rapport aan den keizer omtrent den staat der periodieke pers Jva 1 lugdur ge discussien werd dat voorstel ech er als strijdig met de oualliankelijkheid der dagbladen verworpen de jongste beng eu uit Rome zal de paus in hetaanstaande consistorie dat den bsten januarij zal gehoudennorden eene allocutie uitspreken Daarin zal voornamelijkgewaagd worden van Itahe en de nieuwe uitgevaardigde wettenbetreltende ziken van eeredienst Men verwacht dat 1 lus IX Jaartegen 1 protesler n In de diplomatieke kringen hechtmen wcuug gelooi lan de geruchten nopens eene overeenkomstbetreltende ae pauselijke schuld 27 D i ember De Moniteur bevat een decreet waarbijtot leden van het bureau van den senaat dezcifde personen benoemd worden die gedurende de vorige zitting die betrekkingen uekleedden De hh de Sacj Je St Marsault eu de gener ial Gudia zijn tot de waardigheid van senator benoemd Weenen 26 Dec De heei Clam Martimtz per telegram ocvel ontviigeu hebbende om herwairts te komen is eergisteren lil de htüfdstid aingekomen kort diarna heeft hij eene couleientie geiad met den minister van bi lei 1 ziken tn gisteren beeft de keizer hem in een bijzonder gehoor ontvangen Het volg hl rv m is geweest dat hij heden tot opperlandmaarschalk v it Buheincn is benoemd De ii ister van financiën zal eeu wetsontwerp indienen strekkende om pul en perk te stellen aan de zucht om allerlei miatschappijen op te rigten De regering zal namelijk alle bal lusen üer bestaande hnanciele eu industriële vereenigingen streng doen controleren daor eene daartoe benoemde commissie in overleg met welke commissie de dividenden zullen worden vastgesteld Sorlljn 26 Dec an eene gewoonlijk goed onderrigte zijde wordt verzekerd dat de regering het stellige pi m heeft opgevat om den Imddag te sluiten zoodra de meerderheid der leden weigert te beiaadslagen over de begrooting Len tiental preJikanten leden der svnode vin Dromburg heeft zich aan jCsloteu bij diegenen onder de predikanten dezer hoofdstad die zich gevend hebben tot den koning met verzoek ore ontslagen t Hoideu vin den pligt welke op hen rust oiu den zegen des hemels if te smeeken over het huis der afgevaardigden Zij zeggen In de bedoelde petitie dat de meerderheid der leden van het huis der afgevaardigden een der heiligste geboaen met voeten treedt omdat het de verschuldigde gehoorzaamheiJ aan den koning niet betooLt Lu aanmerking van den deerniswaardigen toestand waarinde jongste rustverstonngen Polen hebben gedompeld heeft derussisühe regering afgezien van het vroeger opgevat e plan omPolen eene oorlogsbelasling op te leggen lol dekking der uitgave i ter demping van den opstand gedaan i3tnnenlanb GOUDA 30 December De eerste kamer der staten generaal heef woensdaghoofdstuk V der staatsbegrooting bmneulandsche zaken aangemen met 29 tegen 3 stemmen In de zitting der eerste kamer van donderdag zijn amgenomea vier hoofdstukken der staatsbegrooting als ma inemet 24 tegen 11 nationale schuld met ii tegen dep rtement van nuancien met 33 tegen 2 en departeaient van oorlogmet 28 tegen 7 stemmen üjO voorts zijn m eene avondzitting met algemeene stemmen zonJer discussie aangcLomea een aantal jwetsontw erpen van geringea omvang In de zitting van gisteren heeft de eerate kamer het h fdstuk kolomen met 26 tegen 9 stemmen en het ontnerp van wet tot regeling van het kolonm batig slot nuge M men BCv ligemeene stemn en en met 2S tesen 5 steiriiiea d t tot regeling van ör grondbelasting m Limburg In de avondzitting is ua veelvukige discussie aangenc aen met 22 tegen 6 stemmen het ontwerp nopens de vernieuwingsfondsen dei staatsapoorwegen zoo mei e met 16 tegen 10 stemmen de onteigeningswet voor den spoorweg van Goes naai Middelburg Het Handelsblad zegt M de begrootingen zija in beidekamers met overgroote meerderheid aangenomen De vuurpijlder enquête wegens d limburgsche historie is nic opgegaan De fina icien zijn in bloeijendcn toestand de spoorwegen naderen meer en meer hunne voltooijing overal heer cht welvaart en vertier en is de ondernemingsgeest aangewakkerd de kolomen zijt op het punt om vooi uederlandscb kapitaalen industrie opengesteld te worden zonder dat oe regering gehoor geeft aan de overdreven eisci n vin sommigen Eilieve waarom zou zulk een hewind het besuur overgeven aan dilettinten of pohtiekö riddraiijers die v n den aanving af nietswisten te doen dm te belemmeren dan ee i personen strijd tevoeren die met het puliliek belang nieta gemeens hebben Bij koninklijk De ontvingen bengter uit Ind e loopen tot 15 nov Wij ontleenen aan den Jav a Bode het olgende De expeditie naar ih m is nnuwelijks geëindigd en de troepen teruggekeerd of eene andere nair Ceram is noodzakel jk geworden De Alfoeren vm dit eihnd schij en geheel indcrs din de J ivain niet all n geene opgeltg Ie behstmgen te kjuntn verdrigcii imar zelf reeds oproer te mikcn wanneer zij voor dr heffing Olarv an vreezen Naarden gelijk de J ivasche Co irint zich eer bedichtznm uitoruki het uiiitig m iet worden geicht dit Z E de gouver nturt enpraal eene persoonlijke luspctier is make in Jivis oo oek zoo is het tij lei jk beheer der iken aan den heer Prins opge Iragen Z L is gisteren op reis egiin Viat nu de pol tiek verder betreft wij hebben met bevreem ding gezien dal men m de troonred en het idres vin lutwooi diarop zoo gunstig over de kolonie heefi gesproken Hier althans denkt men ai eer zoiideriing over die beide stnts stukken en wij hebben ons veroorloofd een antwoord op de troonrede te schrijven dit meer aiu de wairheid bemtwoordt en den waren stand vm ziken blootlegt Om slechts één voorbeel l lan te h den willen wij hier me dedeelen dat m deze zoo gelukkige kolome weder rijstgebrek en hongersnood voor de deur stam schepen vergun omdat de kustvirhchting zooveel te wen chen uverhat en ten slotte de geest vin onze irabteniren vin het toldepirtement zoo liberaal is dit voortaan ille kisten opengebroken en ht goed met als te voren op monster getixeerd mur stuk oor sIuk v ordt nageziem Wanneer de regering oud = m het gimeen in Indie voor de gewigtigste ziken weinig geld over heeft dan moet men Vau een te klein personeel geene diensten vergen die bovendien den hindel dreijen te gronde te rigten Onlangs moet er een he in t zijn uitgevaird gd vv irb j de inlaadsche ofiicierea bj het leger met deeurones he gelijkgesteld worden Dat is met genoegen vernomen w int het s bewez n dat hunne huishuren p ssagegelden en veel te gering w iren Er doe zici er ee ige bezw ren op Zoo vertelt men dit fen die öfficie en passage aanvroeg or zich z ji e 5 vrouwen en 80 kinderen I En mdien nu zoo iemand terft krijgen dan al die nig Uten betrekkingen pensioen De en elsche geneesheer dr Pir on heef geruimen tijdtoeewijd ai n de stadie der oor aken van de runderpest en istot het besluit gekomen dit zij mets meer noch minder s danpokke 1 een onderdrukten vorm Het i hem gebleken datSenee m ddelcn weinig of geene uitwerking doen mnr het middel da zich als van zelf aan de hand doet is Je inennng wiike zijns inziens het eenige is om de kwaal tot staan tebiongen at nlWl1k 29 Deo Was reeds eergisteren de veetjphu n nShTea BergambacH mtgebrokea gisteren werd ook n llaasir n e j ektegeval bu den l f i ehijnl jk heden een tweede beestwaargenomen t nvijl ook Q i osch ears te Gouda r K 1 die 10 denzelfden avond dat hij geroepen werd 3Sk nlrn ier overkwam en door raad en daad toonde de belangen van den veestapel te behut geu Ge mengde Beri gten ti t f n 200 talnjk mt apeis ovu mar dt cr oijkcasMat lat dl trocpc er voor teruf wijkcü Dt zieke Ko jea Ifnunen 1 1 OT mini cnc 1 bauen chc laDddag heef H ri 1 g n il r tttiktem uten van de prefessorea Ie lieidaberg en te Jreiburg De i r van e u f Lircni is m de leremigUe staten verboden Men vernacht te Parijs de ofcnin der ariërs op 12 jan e it n vele gemcenten der provincie Friesland neersclieu n erg de kinderpokken lot groote blijd chan der Zuiilcn van Hen staat heeft het hoofd van het ministcne in de ee te kamer te Kennen gegeven nog te rekenen op eenige jaren bestaan Clj lef graven van een kelder te Berlijn heeft men gevonden een olifantstand uu de voorwereld S voet lang j dmm dik De veenekte te ambacht uitgebroken Op Gnideloupe oedt de cholera Ts Florence dunrt de miuLteralc erisis voort Met 3 jan a s wo den e udilijk in Engeland eenige beperkende bepalingen ingevoerd bclrrffende het ervoer van vee Men beweert dat een fransch eoips van 0 10 man zal overga ui panselijke dienst üe ludependlnce Bel e i vtrbodeu in Frankrijk In eene vereci i int na kardinalen is besloten dat da pms ook na het Vergadering van den Gemeenteraad 29 Dec mber oorzitter de h er mr van Bergen IJztndoorn voorts tegenwoor dig de hh de Giave Invtm Prince hraggaar Hi chuer yan Gennep Kist j straiten en Ptttira De notulen der vorue vergidenng worUn ere urnend en ge rresteerd ngekompn zijn eene d po itic ven hh guleputti rde Blaten faauJeilde gocdkturii 5 vm dn siait ii b groot i der dd liuttenj ot Eene dispositie hondeuli goedkenn g v n dezelfde over d onltlhand sche veihunug d r Eene dispo itie vjn diz fde h udi d goedteunng van de re titntie der belasting op den wiju Eent n ive der pi eu n n e over het midi Ibaar o derwiji inzende ide t i rooti v itr ten r p leiiif nt van o d en de keaexs gevinu dl r W iltji r i i Ot md s tot secretar ot E e d 1 d c n 11 SU iioule Ie v lorstel u dè ir igtin eener b ehuol om die zon apj dig mogelijk te doen iQ werking treden aieii t t eene Tolf eiid vert ad ring hl VI L öe del Iz dieeiit te Rotterdam houd nde verzoek om 11 aatiuierking te komen bij de benoening van een ïeeraar in do v isku de bij de la ijust ie ae iüoi itr viaie Wordt in bebai lelinvr gebrisv efn voo atel tot wijziging van het besluit er h liing van sehool eiden op de arnieLschool voor kind ren vaa buiten de gemeent De geringe door den minister voorgestelde wijziging van redactie wordt goedgekeurd Len voorstel tot verlenging der huur van he exerc tievcld vfordt voor twee jaren cotdgekeurd Fen voorstel tot verlenging van het cont dct van aanbesteding der acnnjfbehoeften nz wordt toeges aaii voor ner niaaid n Jeu adres van i jm nissie d r byrandere school voor christe ijk nationaal seboolonderwijs ra t eeu daartoe belrcK ijk advie vau k cum missie voorde verordeningen bp reT nde de Wijzi i van de vernrd ning op het bouwen tn is die wijz ging met nog etne aupliatie ni kjrte discussie goedgekeu d Hicrmcdt eiud pt de vtrgidering Marktbengten Gouda 21 De linve Pool clie p la t 310 Zeeuws per mud ƒ J O iO llo ge 1 il ƒ 6 i 7 OU buue il ƒ 7 00 1 7 5 Ger t ƒ 4 ÜU a ƒ 6 00 H iver f i a i 00 Erwten 50 a 11 Bruine boon n f U ij 14 Pairdeb 7 00a 77i Duiveb ionen J b 1 9 00 Hennipz S Boekw Ir per210U ned S 175 Noorub ba a 1 0 Vette virktns verden verkocht v in 21 tot 27 cents per 5 ons iligerv varkens met ger ngeu aicvocr brag en enorme prijzen op kaas Aangevoerd 10 pirt jen 3j a 29 Boter ƒ 1 iO a 1 32 p n ti Burgerlijke Stand GOtDA GEBOEF 26 Dec Jacobns ouders F Scheffcrs en A M Monne 26 rie Cornells ouder A C Cosijn en L J M van Leent 2 Johannes Daniel ouders E Sanders en A iinaterse 28 harel ouders J H van der 0VEKLEDE 2i Dec H C van htralen o v f J Laan S w C P Injsburg 3 m 28 J Li hol 9 m GEBimo 27 Dec P Wurtz eu C Wolslan AOEKDE van 22 tot en met 23 Dec 1866 Gebohe Govert ondel H Homp en E de Groot H idnl ooders A van Eik en J H IJenhaI5 OvebIedH A M Hoogland rnim 87 j J Noppetf ruim 26 o destkouwd J de Bruijn 28 j en J de Jong 29 j v cd a lA oZn f B an der Kolk 25 j m M m r 25 j