Goudsche Courant, donderdag 4 januari 1866

1866 ü 30 Donderdag 4 Jneuary GOUDSCHECJOTmAMT Deze Coarant verschünt des Donderdags en Zondags In de Stad gescUedt de uitgsve des avonds te voren De prijs per drie maanden 18 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot dee morgens ten 11 ure Uitgave van A BRINKMAN 60 Lange Tiendeweg D n De pr s der Advertentïen ran één iot ses regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent roor eiken regel daarboven 10 Cent Bititengevone letters worden berekend nitr plaatsruimte AFKONDIGING De BUEGEMEESTER en WETHOÜDEES van GOUDA doen te weten dat bij koninklijk besiait van den 8 December 1865 n 83 is go gekeurd dat ten behoeve der gemeente Gouda worden geheven opcenten op de hoofdsom der Grondbalasting voor de gebouwde en ongebouwde eigendommen tot het bedrag in het raadsbesluit van den 27 October 1865 uitgedrukt in te vorderen overeenkomstig de voorschriflea der Verordening van dezelfde dagteekeuing zijnde de inhoud vaa beide stukken sla volgt De Bz d der gemeente Gouda Heeft besloten Er znllen te beginnen met den Jannarij 1866 ten behoeve der gemeente cp de hooMsom der Grondbelasting worden geheven veertig opcenten voor de gebouwde en tien opcenten voor de ongebouwde eigendommen De invordering geschiedt overeenkomstig de Verordening op de invordering van heden Gedaan te Gouda ter openbare raadsvergadering van den 87 October 1865 De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVER FORTLTIJN v BEEGEN IJZENDOOEN VERORDENING op de invordering der plaaUsUjke belasting wegens opcenten op de Groodbelisting binnen de gemeente Gouda EEKIG ARTIKEL De iavordering der opaenten op de Oi a elastiog der gebouwde en ongebouwGe eigendommen geschiedt volgens de artikelen 258 259 260 en i63 de Wet van den Zg Junij 1851 Staatsbla n 85 Aldus vastgesteld ter openbare vergadering van den Baad der gemeente Gouda den 27 October 1865 De Secretaris De Burgenuester DEOOGLEEVER FOETUIJN v BEEGEN IJZENDOOEN £ d is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den S7 December 1865 De Secreiaru De Burgemeester DEOOGLEEVER FOETUIJN v BEEGEN IJZENDOOEN 1866 B heilwensch Gouda s bi rgerij met het nieuwe jaar Veel gdök zegen en voorspoed is u reeds toegeweiisohl Wy wenscheo dat door eigen kracht door een verstandige toepassing der middelea ons geschonken het jaar 1866 voor de stad onzer inwoning een regt gelukkig en voorspoedig jaar ïü Die zich zelven helpt wordt zeker het best bediend daarom met uitgezien naar hulp van anderen maar elf gedaan wat de hacd T Ldi e doen om bijzondere en algemeeue belangen te bevorderen Veel is reeds in de laatste jaren in deze gemeente verrlgt wat tot nul en verfraaijing kan strekken nog veel valt te doen dat alleen door een ijverige medewerking van allen te verkrijgen is Een nieuw jaar z jn wij ingetreden met nieuwen moed dan voorwaarts elk in zyn kring De indru8tri el en handelaar moge in dezen tijd met concurrentie te strijden hebben hij bedenke da d j burgerij niet bestaat om zijn zaak te doen bloeijen mear dat zq voortdurend tracht op de beste en goedkoopste wyze in haar behoeften te voorzien en dat alleen die handelaar en industrieel op welslagen kaa rekenen die het best aan de eischen der koopers jcan voldoen Is de tad op materieel gebied veel vooruit gegaan w scfaen ook vooruitgang op intellectueel gebied tfTclaajt te dikwijls over onfceschaafdbeid maar wat word j edaajr om dia onbMchaafdbeid te verminderen wat wor t gedaan em den minder gegoede echt levensgenot te rerschaffeu Welke gelegenbeden zgn hier ter stede voor hen die hun kennis willen vermeerderen En toch vele voordeelen van ons lager onderwas zullen verloren gaan indien de burgerij niet in de gelegenheid wordt gesteld haar kennis uit te breiden en op de hoogte van den tijd te blijven Daartoe inrigtingen in het leven te roepen is een van de eischen van onze eeuw Liever dan over concurrentie te klagen moest men de handen aan het werk slaan om zijn fabriekaat te volmaken en daartoe U kennis noodig want kennis is ook in dit geval magt Wij wpncï hen u toe stadgenooten dat in dit jaar de eerste stap in dien in in het afgeloopen jaai door de verbooging der arbeidsloouei gedaan door meerdere moge gevolgd worden Mun klaagt dikwijls over hooge lasten aan stad en land en dit klagen mogt in vroeger jaren goed geneest zijn om het bezwaard gemoeil eenigzins te ontlasten spreken over hartzeer of smart neemt toch dikwijls het pijnlijke weg thans nu de Nederlander de bevoegdheid heeft ora zich me de regei zaken in te laten verraadt dit klag en flaauwheid Vi oeger moest men berusten in betgene besloten w i3 en middelen vu herstel bestonden voor de burgenj niet Het lam moest zich laten scheren en zachtmoedig in zijn lot berusten Than geeft de wet de middelen tot herstel aan de hand De wet aeeft de burgers mondig verklaard door beu het regt te geven zelf hun regenten te kiezen by is een slecht burger die uit gemakzucht meuschenvrees of ouverschilligheid van dit regt geen gebruik riaakt Maar wil men van dit regt een gescbilct gebruik maken dan wordt belangstelling e rorderd Opeo larbeid en vrylieid na dnikpela fielt ieder in da legeobeid om keunis van de regeringszaken te krijgen en zijn denkbeelden omtrent een en ander algemeen bekend Ie maken Ieder in zijn kring is als staatsburger verpligt beslaande gebreken of misbruikpo aan te wijzen opdat de gelegenheid geburen worde om die te herstellen En daarvan wordt helaas slechts te weinig gebruik gemaakt Men schijnt liever te klagen dao verkeerde maatregelen te verhinderen Die onvers ihiUigheid wenschen wij dat ophoude Politiek leven tot nu sluimerende hopen wij dat dit jaar sal ontwaken Hoeveel kiezers worden bij de stembus gemist hoeveel kiezers stemmen zouder eigen overtuiging alleen op het zeggen van anderen omdat zy geheel onbekend zgn met de regeringszaken De meeste kieicrs zijn overtuigd van de goede beginselen der tegenwoordige regering en toch stillen zij gedachteloos of onverschillig in den loO van dezen zoiser weder een der voornaamste tegenstanders van deze regering tot hun afgevaardigde verkiezen De meeste kiezers zija overtuigd van het heillooze eener gemaalbelasling en toch slechts enkele stemmen hebben zich daartegen verbeven omdat de meeste kiezers no £ geen besef hebben van hun pligten als staatsburgers Moge dit in het jaar 1866 veranderen en dan voorzeker zal het nieuw ingetreden jaar onder oe meest gelukkige mogen gerekend worden Dit wensehen wij u van harte toe burgers dezer gemeente kiezers in het kiesdistrict Goadat 6utt nlan Londen l Jannarij Berigten uit New Tork van Él des melden De president Johnson heeft in eene boodschap aao den senaat verklaard dat de reconstructie der unie merkei jk vordert Bij het congres is een voorstel ingediend ora te besluiten tot de verklaring dat die vergadering nooit e ne cgering zal erkennen die aan eeae amerikaansche natie is opgedrongen Dit voorstel is aan de daartoe bet oegde commissie gerenvniJeerJ Parijs 31 Def Het nieuwe jaar wordt door de Piesis op zeer eigenasrdige wgze begroet Het vgdt eenlge kolommiB aan eene feiielyke opsomming van si de vervolgingen waaraka de drukpers in Frankrijk in 1865 heeft olootgnt a £ n plas boveo die laoge Iqst vae administratieve irfmgë