Goudsche Courant, donderdag 4 januari 1866

ADVERTENTIEN Voor eene spoedig in werking zu lemie komen assurantie inrigtüig van grooten omvang wordt voor het kanton Gouéa gevraagd als Hoofd agent iemand die ijverig is en vele relatien heeft Adres franco onder het motto assurantie aan het advertentie bureau van H NIJGH te Rotterdam Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOüDA met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER ii tos jj per kan 61 cents Jenever 2 i soort Moutwijn a4ti o per kan 59 cents inl BRANDEWIJN 462 5 o pc kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Goi D i 3 lanuary ISfw len e 70Bm e iets dan de goorden de vrijheid ran drukpers in Frankrijk in 1S65 i t Ofldfr de nieuwe zaken die 1866 ons brengt behoort de tZL o de er eeS af nderfij e sl gfplaats voor paM n Li moeten kannen aanwijzen die onder voortdurend toez gt van een keurmeester zal slaan Het genootschap tot beschermiue van dieren en de vereenigmg tot bevordering van bet verbruik van paardenvleesch zullen den dag waarop de bedoelde winkel geocend wordt met grooten luister vieren er Ml een banquet populaire gehouden worden waarop uehalve visch ossenvleescb wild en gevogelte mets dan paardenvleesch zal worden genuttigd 1 Januarij Heden is op de tuilerien receptie gehouden Volgens de Presse heeft de keizer zich langci iijd met het corps diplomatique bezig gehouden en tot eiken ambassadeur eenige noorden gerigt By de ontvangst van graaf VValewski en de gedepu eerden heeft de keizer verklaard dat bij met geuoegen liunue gelukwenschen ontving die getuigen van de overeeustemmiug welke tusschen de groote staatsligchamen moet heerschen en die het geluk des lands uitmaken Naar men verzekert zal het wetgevend ligchaam den 22 of 29 januarij bijeenkomen Binkeiis de helen ontvangen berigten uit Mexico is detoestiind ald i ir over t algemeen gunstig Een aantal bendenonderwerpen zich aan het keizerlijk gouvernement Volgens de Patrie zoutien de diulumaticke betrekkingen tusschen Jlexro en de vereenigde statcü cp het punt zijn van geregeld ie worden Weenen 31 Dec De wiener Zeitung maakt liet budget voor ï 66 openbaar alsook het financieel rapport van den minister van fiiuiucien Daaruit blijkt dat de uitgaven geraamd zijn op 531 273 SS1 fl en de inkomsten op 491 134 73 i fl zoodat er een deficit is van 40 39 146 heigeeu de helft is van het tekort over het vorige dienstjaar Verscheidene hoofd stukken van het budget toonen be uinigingeu aan Berlijn 31 Dec De onderteekening van het italiaansche haudclsveidrag heeft heden ten 12 ure pla ats gehad Pruisen Beyereii Ijaksen en B ideii teekendeu in hun eigen naam en tevens voor hel tolverbond Behalve het tractaat werd een protocol underteekend waarin bepaald werd 1 dat de ratifica ie vaii het verdr i de erkenning van Italië in zich sluit eu lot voorwaarde maikt 2 dat verdere onderhandelingen tot bevoriieruig van wederkeerige belangen naar gelang der omstandigheden Korden voorbehouden Daarentegen bevat ntah het verdr ig noch het protocol de clausule dat de invoering van het De Sperersche Zeitnng bevat een zoo het schijnt officieusartikel waarin het volgende gezegd wordt De VVeener correspondent van de Köhiische Zeilung en oid duitsche bladenverzekeren dat tnsschcn Frankrijk en Oostenrijk eene alliantieis gesloten of op het punt i van gesloten te worden Wijweten niet in hoever dit berigt juist is Doch in elk gevalzou Pruisen gaarne zien dat de betrekkingen tusschen Oosten mken Frankrijk gunstiger zouden zijn dan in het laatste jaa rPruisen kan er zich slechts over verbeugen wanneer de positievan zijn bondgenoot zoonel ten aanzien van het binnen alsvan het buitenland zoodanig is dat hij zich rustig ontwikkelenkan bleohlszij die met den staatkundigen toestand onbekendzijn kunnen gelooven dat eene alliantie tusschen Oostenriiken Frankryk een voor Pruisen vijandig karakter heeft Florence 2 jan Het ministerie is geconstitueerd als volgt Lamarmora voorzitter van den ministerraad en tevens belast met de portefeuille van bnitenlandsche zaken Chiaves binnenlandsche zaken Jacini openbare werken Seialoja financien H = SiokUi marine Be ti nderw js en ad interim voor landbouw en koophandel iJtnnenlanJi GOIH A 3 Janaarij Zatwdag is in de ntt der erst kaniyr jier ftaténgenwaal iei et9 ntw rp liOiia i e nwlereigbepujingen oaMpft den accijns op den viJB aangfi o en met 17 tegen st nn en dat houdende nadere bepalinge nopens accrjiw opdesuiker met 14 tegen 6 stemmen Er waren van de 39 ledenslechts 20 tegenwoordig juist genoeg om een besluit te nemen De vergadering is tot nadere bijeenroeping gescheiden Naar men verneemt zgn bij de tweede kamer der statengeneraal ingediena 48 ontwerpen vau wet houdende aanwijzin der gemeenten in wier belang uit hoofde van bijzondereomstandigheden van de nieuwe regeling omtrent de plaatselijke belastingen kai worden a eweken en die dus nog vooreeuigeu tijd bij wijze van overgacg eenige of meerdere plaatselijke accijnsen zullen mogen blijven heffen De jongst verschenen aflevering vao iict Nationaal Museum behelst uitgewerkte stalen betrekkelijk den veestapel in deonderscheidene provinciën vau Nederland op 31 dee 1864 Daaruit blijkt o a dat op dat tijdstip htt getal runderenbedroeg 1 333 887 waarvan 13 579 stieren 9 937 trek en 42 674 slagtossen 943 214 koeijeu en 324 483 kalvertti Uitde opgaven nopens de provinciën bleek dat het getal stierenhet aanzienlijkst is m de provinciën friesland ZnidHoUand üroningen Gelderland eii Utrecht dat trekossen meer bepaald UI Noord Brabant Limburg en Gelderland worden gevonden dat net getal slaglossen het aanzienlijkst is in Gelderland AuidHollaud Groningen en Noord Brabant dat dekoegeu het talrijkst zijn in Friesland 154 289j ZuidHoiland 151 39Sj NoordlIoUaud 11 1 151 Noord Brabant f99 037 en Gelderland 95 340 Voorl ziet men uit deze statistiekeopgaven dat het geheele getal koeijen 7 10 eu dat der kalveren rostreeks een vierde van het gezamenlijk getal runderenuitmaakt Men schrijft uit Nieuwvecu 30 dec aan tie N Rott C Ofschoon wij het voorregt genieten dat onze veeriike polders tot op heden nog gespaard zijn gebleven van den schrisbarenden veeiyphus kan het met ontkend worden dat er reeds iu de aangrenzende gemeenten eenige gevallen zijn voorgekomen Bedroevend en beiieurens aardig is het dat onze h r i lr hii S erdrf t b r iïbroH rt eigendotnsrtgt eet ede S godsdienstzin v heid en hartader vaS hnn Lsu ftreffe n lal wif dï l bijzonderheid vermelden vaiken worden l JmeVT = roofvogelseenenhaas rvoten t werd de roofvoirel L boschje beschermd zoude niet gew ur i f verkeeren zijtii t t i it j = i beide dan oSk b men he T P ijn zijn dubbel l vee l f verschijning dezer vZ boot De n n 4en1ioï eirr ir r n T f Tarkije beeft in vijf jaren i jae schuld V rdriedabbeld dïe th na reeds twee ipüUarden bedraagt Dë Ësgelscheii ü bben een OBvoordeeligen vride Wl4têD iet 8o hftn L DeXid e i ftuiN Zeeland IcTeren veel goud op Mea Tetzekert ia teünjk dat de frajucbe trDepen hun tijd ait zallea blijven In Mexico Men wil te Geneve eene universiteit oprigten Ia Engeland zijn van 16 23 dec aangetast 6256 runderen siédert het nitbreken der ziekte 63 593 stuks vee Van 18 sept 23 dec zuu in de prcvincie Utrecht door de veetyphns aangetast 758 junderen w arvaQ gestorTcn zijn 229 afgemaakt 35 herEteld 170 Van 17 24 dec zyn te Schiedam ingevoerd 10 000 n p geslagtnindvleesch In den omtrek van Kethel had men binnen acht dagen 40 000 n p v n verdachte beesten In Engeland denkt mee ernstigover het beperken der doodstraf Den 24 dec is te Putbus op heteiland Rugen het residentieslot afgebrand Op de eilanden der znidzeeneemt de liefhebberij van het menacheten in den laatsten tijd zeer toe De góttinger hoogleeraar Ewald heeft den koning van Pruisen ineen brief enatig de les gelezen over Sleeswijk HoUte Op Jamaica is de nieuwe constitutie a i genomen Canseco denieuwe president van Pera is weder afgezet en vervangen door Padro als dictator De bredaschekadetwn mogen gepu koffijhuizen meer bezoeken Den 28 december isde veeziekte te Hekendorp uitgebroken Te Zaandam zijn vijf huizendoor brand vernield De portugesche regering wil vrijheid van ilrukpers invoeren Ook in Zweden zijn trichlnen ontdekt Men meentdat het engelsche leger aauzienl jk verminderd zal worden en wel met 850 officieren en 16000 soldaten Het is in de westelijke gouvernementen van Rusland aan personen van poolsche afkomst verboden grondbezitte erlangen anders dan bij erflating De fransche erfprins heeft alsnieuwjaarsgift ontvangen het grootsruis der oostenrijksche Stephanus orde Van 17 23 dec zijn in Zuid Holland aangetast 3114 rnnderen vanhet begin der ziekte 18 365 Medegedeeld Vergadering der vereeniging van onderwijzers in de gymnastiek in Nederland op donderdag en vrijdag den 2S eu 29 december 1S65 in bet lokaal voor gymnastisch onderwijs te Gouda Den 2S des morgens ten 10 ure nordt de vergadering door den loco voorzitter geopend de notulen van de gehouden zomervergadering gelezen en na oplossing van eenige daartegen gemaakte bedepkingen goedgekeurd Te 11 ure vereenigde vieb in het lokaal een veertigtal kinderen zoowel jongens als meisjes daartoe door den heer Steenbergen uitgenoodigd ten einde onder de leiding van dien heer de ter vergadering aanwezige leden inde gelegenheid te stellen den gang van het onderwijs gade te slaan Met groot genoegen hebben de leden de kinderen in hunne bewegingen werkzaam gezien en geven zij de verzekering dat het gymnastisch onderwijs te Gouda op eene allczius doelmatige wijze wordt gegeven en uitgevoerd Zij zeggen den kinderen dank voor het genot dat zij hun hebben verschaft Tot leden der vereeniging worden voorgesteld en aangenomen de heeren J van Heek uit Oudshoorn H Pfaff uit Tilburg A G P van Nieuwenhuise uit Zwolle en M H Bessen uit s Hertcgïdbowb In de ontstane vacature van twee bestuursleden wordt voor üe ondergeteekende betuigt zijnen hartelijken dank aan allen die hem bij de vernieuwing van het jaar blijken van belangstelling hebbeu gegeven N IJZENDOORN Gouda 3 Januari 1866 De ondergeteekende betuigt bij deze zijnen hartelijken dank voor de blijken van belangstelling hem bij gelegenheid van het Nieuwjaar betoond en wenscht die belangstellenden wederkeerig den besten zegen toe J EEUTINGER Gouda 2 Januarij 1866 Gouda 1 Januarij 1866 Vrienden en Begunstigers binnen en buiten deze stad worden heil en zegeningen toegewenscht van en beveelt zich op nieim in uwe protectie aan 1 EBCK £N zien door de besoemiog ven de beetcs J C Klaar en J G Burggraaf terw l verder met meerderkeid va stemmen worden benoemd H J Steeabergea tot voorzitter li Eshnys tot secretaris A A Sprenger tot corresponderend lid m de provincie Noord Holland en U F Schmidt in Gelderland De plaats waar do c 7 = volgende zomervergadering zal worden gehouden wordt aangewezen Haarlem Met het oog op de aangenomen wijzigingen in bet reglement wordei de heeren H J Steenbergen en H Eshnys benoemd het reglement iu dien zin te wijzigen en op de aaastaande ▼ ergadering verslag te doen De heer van der Est uit Amsterdam houdt eene lezing tot onderwerp hebbende bijdrage tot regt begrip der gymnastiek die met onverdeelde belangstelling wordt aangehoord Op verzoek der leden zal dien heer het corrigeren voor den druk Als gevolg der bespreking omtrent de critiek van den beer J G Milo Jz gesteld in de nieuwe bijdragen ter bevordering van onderwijs en opvoeding maand november 1865 op het werk var den beer H Eshu 3 de gymnastiek enz uitgegeven te fiotterdam bij Altmaon eu Sooseuburg wordt de critiek door de ve gaderde leden onwaardig gekeurd ter beantwoording latende echter den schrijver de vrijheid overeenkomstig zijn gevoelen te handelen De heer Eshuys wordt uitgenoodigd als vervolg op zijn werk te willen leveren eene volgreeks van oefeningen voor klassikaal onderwijs bij de gymnastiek hetwelk volgaarne wordt aangenomen Na een hartelijken afscheidsgroet door den president wordt de vergadering gesloten De Secret ris get H ESHUYS Voor copie CDQfonn H J STLENBERGEN Burgerlijke Stand GOrDA Gebobe n 29 Dec Maria Mechtclina ouders K R Lit en C M Cats Nitoiaas ouders B C Lijs er en X Bruijotx 30 Cornelia oaders D IliiiCi en A M van der Wolf Johanüa ouders J Uitterbogaard en M van der Snoek 31 Cornells ouders C van der XleiJL en A Schorel Cornells ouders J Verschuur en E Nahbea 1 iai narij Aotbuuie Cornelius ouders A C chri£lc en J Fornee 2 A na Adriaua ouders A Viogerlnig en A Westbroek Om eiedes 2ó Dec E Greudtl ed P Soffree 68 j 28 V M van Leeoneu 4 j 9 m 30 N Lijster 19 w M Bodenbc g ed X Bruij 36 j J de Jong 71 j 1 Koeroan ï j G de Graaf li d SCHOONHOVEN Ingeschreven van 22 tot en met 29 Dec 1865 GiBOKtx Marinus oudei s J Oldenburg co C Maiil ort OvEHl FlihK J ti Labt y w M Ol ieoburg 3 uren G de lange lm L veuloos kind fan J Kikkoeit ea M Verheij Bij acte op den 25 December lb65 voor den te GoüDA gevestigden Notaris P M MONTIJN geposeerd is tusscben de heeren JOHANNES KORTENOEVEK Senior en HERMANUS CORNELLS KORTENOEVER beiden brijkaat en te GocDA woonachtig aldaar aangegaan eene Vennootschap ten onderwerp hebbende het fabriceren van touw ea garen door middel van handspinnerij en het drijvea van handel in vlas hennep touw en garen onder de firna van i KORTENOEVER en ZflON zijnde beide Veaiiooten bevoegd tot handteekeuing van I deze firm i voor alle zaken haar betrelTei de doch zal door ireen hunner eenige fond f n I mogen worilen op of ter leen geaoaieri of eeuige borgtogt worden gep is eerd zonder beider toestemminij cu zulks luoi I deii tijd van vijftien j iren aa nvtinterde I l Jahunrij 1866 en eindigende Dj J cenaber IbtiO I Voor uittreksel P M MOXTI IV Vv nW