Goudsche Courant, zondag 7 januari 1866

Gemengde Berigtcii De pre 3ent JolifisoD hpeft den senaat medegedeeld de benoeiiiiug van deo heer Campbell tot boiteiigewoon gtzaat bij de meiie anscbe rciiübliefc De invoer van hoornvee en schapen is in de Kaapkolonie verbodeo i e speelbank te Wiesbaden heeft in het zomersaisoen gewonnen 1 650 000 H co in het najaar nog ruim 600 000 fl Het amendemeutop de amerik constitutie tot afschaffing der slavernij heeft floor toetreding van drie vierden der staleu kracht van wet gekregen In denschouwburg te Sunderiaod is de Colooibiue omgekomen door het vlam vatten horer kleeding Keizer Mai heeft de conscriptie ingevoerd in geheel Jlexico Men beweert te Washington dat de fransche troepenMexico binnen drie maanden zullen verlaten De fenians in Amerikazijn verdeeld in twee vijandige partijen De italiaanscbe ligtingen voordit jaar zijn tot nader order gestaakt In IS65 hebben aan de eng kusten 3302 schip uken plaats gehad Met 15 opril zal men teF rij8 beginnen met het sloopen van 349 huizen door 10 000 gezinnenbewoond Zondag naebt oeefl te Dundee eeh geduchte onweersbui geheerscht Te Toulon zal erj tdaags eene nieuwe bezending veroordeeldcc ingescheept worden naar Nieuw Caledonie Voor rentebetaling is op het üostenrijksche budget uitgetrokken 124 626 603 fl In de St Katherines Docks te Louden heeft een ontzettende braud gewoed waarvan de schade zeker meer dan zes millioeu gulden bedraagt Te Lonsheim hebben twee leerlingen van 13 en 11 jaren geduelleerd InOostenrijk is het uitgeven van dagbladen op erkende feestdagen verboden Uit Liverpool ziju in 1865 vooral naar Amerika verhuisd 121 046 personen De opbrengst der grondbelasting in den prnisischcu staatbedraagt 7 926 651 th In de wateren van Cadii meent men reeds kapers van Chili te hebben gezien De bank van Eogelau Ï beeft donderdag het disconto verhoogd op 8pCt De frani he kamers zijn bijeen geroepen tegen 22 dezer De fransche bank beeft 4 jan hetdisconto verhoogd tot op 5pCt Te loonden worden jaarlijks 80 000 tonnen visch verbruikt behalve sprot haring kreeften oesters enz Dingsdag is te Dublin een pistoolschoot gelost op den onderkoning Ook in de omstreken van Heenvliet breidt de veeziekte zich meer en meer uit iu Italië ziju bij het dorp Rovellas a in het district Como zes kinderendoor het ijs gezakt en met twee ter hulp snellende personen omgekomen Het weerkundig genootschap te Birmingham voorspelt een strengen winter In Bohemen zijn op verschillende plaatsen gevallen voorgekoBicn van trichinen ziekte Behalve de cafés concerts telt men thans teParijs 40 schouwburgen M IJ M E B I N G E N De vruchlen van den arbeid verschaffen ons de zoetste vreugd Over eenige jaren Eenige oud ministers Wie ons onze gebreken onder t oog brengt heeft anspraakop onze dankbaarheid De gezamenlijke veeartsen Men maakt zijn kwaad grooter wanueer men dat gaat verontschuldigen Anno 1865 Ik besteedde het laatste gedeelte van mijn leven om my van de vooroordeelen te ontdoen en de verkeerde gevoelens af te leggen die ik mij in mijne jeugd heb eigen gemaakt Een oud hoofdredakteur Wij zouden ons schamen de dierbaarste belangen des lands aldus te behartigen De oppositie club i Zou worden maar al te dikwijls de beste zaken bedorven Geloof mij kinderen het dient u nergens toe of gij al bekwaamheden bezit wanneer gij niet leert er een goed gebruik Tan te maken Een ernstig woord van den hoofdman na de ennuóte Deugdzaam denken en deugdzaam spreken beteekenen nietszonder deugdzaam handelen Algeraeene verkiezingen Maak het u tot eene vaste gewoonte wanneer gij iets verhaalt ttimmer met overdrijving te spreken maar deel hetgeen a la Heintje de Vo Xoot van den zetter De ondergeteekende heeft de eer aan allen die ter gelegenheid van het nieuw ingettelen jaar blijken van belangstelling hebben gegeven daarvoor zijnen harfelijken dank toe te brengen T P VIEULY TE KOOP op een der BES I E standeu 12nieuwe huizen met tuinen en met of zonder PAKHUIZEN Te bevragen bij C STRAVER 10 000 45 wat betreft de overige 739 sleden van deze hebben 692 el i meer dan 5000 inwoners en 47 mi Jer dan 1000 inwoners onder deze is er eene elke niet meer dun 2S9 inwonen bevat namelijk Trebschen nabij Frankfort a O 3 Jan Met betrekking tot de houding door de liberalepartij in het huis der afgevaardigden aan te nemen bij de behar delicg der kwestie nopens de Elve hertogdommen zijn debest oiiderrigte personen het eens en men beweert algeraien dit de meerderheid he zelfde gevoelen zal blijven aankleven dat ij in het afgelocpen j i ir heeft verdedigd Eene berlijnsche correspondentie voorkomende in de Augs bnrger AUg Zeitung beneort dat de minister president de hr TGU Bismarck zich vergist indien hij meent door den glans van zijne buitenlandsche staatkunde de tegen hem gerigte meerderheid van lie huis der afgevaardigden te kunnen verblinden Die meerderheid beslaat ivel is waar uit eene coalitie van twee onderling verdeelde partijen de liberalen en de democraten en het zou mogelijk zijn om dat bondgenootschap lot verdeeldheid te brengen maar uo lang de heer v Bismarck voortgaat met onverzettelijk te blijven met belrekking tot de begrootiugskwestie zal zijne builenlandsche poliliek hem nimmrr baten De begrouMngskwestie raakt juist dat beginsel waaromtrent de demorrren en liberalen het volkomen me eikander eens zijn Frankfort 2 Jan In diplomatieke kringen alhier verzekert men dat de fransche regering het i aliaansche kabinet den dringenden raad heeft gegeven om voortaan alle krachten te bezigen tot uitbreiding van de welvaart der verschillende deeien des lands tot bevestiging zijner nuttige instellingen en de verbetering van den financielen toestand maar niet langer het oog ievestigd te houden op eene uitbreiding van Italie s grenzen ten koste van den oostelijken nabuur 3 Januarij Volgens mededeelingeii uit Mmichen hebbende leden der liberale en der volkspartij het plan beraamd tothet houden eeuer groote demonstratie Eene deputatie zal zichnaar den koning begeven ten einde hem den waren stand vanzaken bloot te leggen Uit alle oorden des lauds zullen personen worden afgevaardigd om aan die deputatie deel te nemen Madrid 4 Jan Twee niet voltallige regimenten kavallerie te Araiijuez en Ocana in garnizoen zijn heden ochtend in opstand gekomen Drie hunner chefs en de meerderheid der overige officieren hebben geen deel senomen aan de beweging De regering heeft onmiddellijk de opstandelingeu aan wier hoold de gen raal Prim is laten vervolgen De insurgeuten zijn in wanorde teruggetrokken om zoo het scheen de Sierra Cuenca te bereiken Men schrijft geen bcteekcnis toe aan de beweging danr zij geen eerklauk of sympathie bij de bevolking vindt Te Madrid en in de overige provinciën heerscht volmaakte rust Rome 4 Jan Se lert de afkondiging der nieuwe maatregelen tegen de movers hebben er zich dertig overgegeven De spoorweg van Bome op Foligno ter lengte van 167 kilometers is geopend Er zijn op nieuw een aantal werken van philosophiseheen godsdienstige strekking op den index geplaatst öinnenlanb GOUDA 6 Januarij Z M heeft o a 1 op het daartoe door hen gedaanverzoek ingetrokken de benoeming van dr F J J Schmidt te Rotterdam als lid en van dr P P Pous Koolhaas te sGravenhage en van B Eiekma apotheker te Uotterdam als plaatsvervangende leden van den geneesk raad voor Zuid Holland en 2 benoemd tot lid van dien raad dr C H van der Looyte Kotterdara en tot plaalsv leden dr J L Chanfleury vanIJsselsteyn te s Gravenhage en W Eobertson apotheker teRotterdam De heer Huyssen van Katicndijke minister van marineligt gevaarlijk zieK Naar wij vernemen zijn onder de 4S ontwerpen vanwet aan de tweede kamer aangeboden tot het verleenen vanuitzonderingen van de voorschriften omtrent het plaatselijkebelastingstelsel begrepen ontwerpen voor de gemeenten Delft Gouda Gorinchem Brielle Vlaardiugen Maassluis Uellevoetsluis enz Door de provinciale commissie van landbouw in Friesland is aan den konii g een adres ingediend strekkende ombij het steeds veldv inueii der runderpest zoodanige maatregelente verordenen die ten gevolge zullen hebben dat waar deriekte zich voor het eerst vertoont het aangetaste vee onmiddellijk worde afgemaakt en dat daar ook zal worden overgegaan tot het dooden van den geheelen koppel waarmede eenaangetast rund in aanraking is of kan zijn geweest Naar men verneemt zijn reeds zeventien stuks te Haastrecht beiweken van de sehoone lakenveldsche runderen De Goessche Courant zegt Wij meenen de aandacht bijzonder te moeten vestigen op de aanneming der begrootingswet voor koionien door de eerste kamer Hoe ook d i oppositie den pijoigken mdrnk zoekt Ie verbloemen die zij door dezen uitslag ontving hoe zij ook Doee zich groot te honden zij heeft daardoor eene gevoelige nederlaag geleden Vergeefs doet zij het voorkomen als of het slechts een afnachtinss votum is dat door de kamer werd uifebnigt en ofschoon wij van haar gewoon zijn dat zij schaamteloos liegt dïijCi zij dit nu zoover dat zij zich meer dan bespottelijk maakt Vooreerst toch werd de jesroolmg nu aaugenomeu met 26 tegen 9 stemmen terwijl ten vorigen iare 22 stemmen voor en 10 daar tegen waren Maar wat het voornaamste is twee leden die vroeger tegen stemden hebben nu ronduit verklaard dat zij de begrooting aannamen na kennis geuoroen te hebben van de cultuurwet Dat was dus eene afwachting En wat het voornaamste is een der vroegere tegenslanders de heer Cremers heeft ronduit zijne overtuiging uilgesproken dat de publieke opinie zich aan de zijde van den minister van Koloniën voegt en dat daarom tegenstand nutteloos is Deze verklaring bewijst voor de eerlijkheid van den spreker voor den triomf van het vroeger door hem bestreden beginsel Het laat zich begrijpen dat hij daarover vinnig gehekeld wordt in het dagblad dat in deze en soortgelijke ervaringen de zekerheid verkrijgt dat ziju laster geen doel treft en d it het zoodoende wel haast met zijne geldschieters alleen zal staan en hun niet anders zal overblijven dan de akeligste periode uit hun staatkundig leven te betreuren en te beschrijvei Men schrijft uit s Gravenhage aan de Arnh Courant e eerste kamer heei met dag en avondziuingen voor het einde van het jaar al i ontwerpen van wet goedgekeurd waaronder He tot vaststelh ig van de begrooting van het jaar 1866 welke de tweede kamer had toegezonden De ontwerpen va wet betrekkelijk ue accijusen op suiker en wijn zijn den 30 december in weinige minuten door slechts 20 leden afgedaan juist het getal vereischt om een besluit te nemen en ondanks de üpoedige af Joeniiig stemden onderscheidene leden tegen die ontwerpen De kamer moest ten 12 ure naar huis Men had ten II ure toch slechts 19 leden bijeen en men had bijna zonder de twee accijuswetten te kunnen behandelen het besluit tot uiteengaan genomen toen sommir i zich herinnerden dat één lid te kennen bad gegeven dat hij de zitting niet zou bijwonen omdat hij ten 12 ure moest afreizen In allerijl werd hem berigt gezonden van den stand der zaken Alen vond hem den laatsten koffer pakkende Hij verscheen in groolen haast in de zit ing maar met de uitdrukkelijke verklarinj dat hij ten 12 ure precies zon vertrekken en van daar dat in 4 minuten lijds de twee etten werden aangenomen zoodat 4 minuten vior den fatalen termijn de kamer met bare werkzaamheden gereed was Het Kütt Weekblad zegt het volgende Wij zondenhet wel eeuigzins kunnen toegeven aan den heer Fransen vande Putte het lid der eerste kamer dat waar men gedwongenis geworden zijn toevlugt te nemen tot qtiarantainemaatregelenbij de veepest het te wensehen zou zijn dat men in tijdsmaatregelen nam tegen de cholera maar is het mogelijk De geleerden zeggen neen zij verwachten alles van publiekegezüudheidsmaatregelen Steden en dorpen moeten goede riolenhebbeu goed drinkwater breede straten geen stinkende grachten Zoolang men ten aanzien van de publieke hygiene geengerust geweten heeft zeggen zij neemt men zijne toevlugt totquarantaine en dit vermolmde middel steunt nog maar alleenop een overschot van volksbijgeloof Maar ds hvgiène isnog iang niet overal doorgedrongen en wij zouden wel eencordon willen trekken rondom die oorden en plaatsen waarmen daaromtrent nog zoo zeer ten achteren is Welligt zoudit het beste middel zijn om de besturen tot het nemen vande zoo nuttige gezondheidsmaatregelen aan te sporen Gorinchiem 3 Jan Naar wij van verschillende zijden vernemen eefi ook in de gemeente Ottoland de gevreesde veet phus zich geopenbaard alsmede te Gijbeland gemeente Brandwijk Ammerstol 5 Jan De zalmvisscherij alhier heeft tot den 31 dec onnlgebroken doorgewerkt wat eene zeld aamheid IS Üe aanvang van het jaar 1866 iaat zich ook vrij gunstig aanzien daar de vangst eenigzins ruimer is dan op het eind des vorigen jaars gegeven heeft is eenig te wiiten irewepet nXn i ëcgcrea neeit 13 eenig zelfs tr zr Xrz ixr i li l geklommen is geweest Up dit oogenblik is de prijs ƒ 2 25 i f nieuwjaar werden verkocht zoo van zete n stuks gemiddeld ter zwaarte van 18 h n p Dat de herfst nog gunstige resultaten i gij gezien of gehoord hebt met de meeste naarliei fe ei mede Moraal uit de brieven knes ie r 1 J a Harktberigten Gouda 4 Jan Tarwe Poolsche p last 310 Zeeows per mud 9a 10 50 Rogge Inl 6a 6 50 buitenl 7 00 a 7 25 Gerst 4 50 a 6 00 Haver f i i 5 25 Erwten 8 50 a 11 Bruine booneu ƒ 13 a 14 Paardeb 7 50 a 7 75 Duivebooneu 8a 9 00 Hennipz 8 Boekw Fr per 2100 ned Ê 170 Noordb ISO a 185 Vette varkens 23 a 26 cents per 5 ons magere varkens met weinig aanvoer werden verkocht tot zeer hooge prijzen Kaas Aangevoerd 15 partijen 27 a 29 Boter 1 00 a 1 30 p n Ê Delft 4 Jan Ter graanmarkt was de aanvoer redelijk en de handel iets levendiger Peulvruchten blijven zeer schaarsch Tarwe 9 60 è 10 70 Ro£ge 6 20 a 6 O Zomergerst 4 90 a 5 70 Korte haver 4 50 a 4 80 Lange do 3a 3 70 Duiveb 8 50 Paardeb 7a 7 30 Groene erwten 10 a 12 Aan stads waag gewogen van 1 4 jan 135 S en 95 16 boter te zamen 3650 ned S Boter 60 a 68 het vierde 1 50 a 1 70 per n 8 Londen l Jan Granen Eng tarwe 1 lager vr stil op vorigen prijs gerst flaauw haver vast n eng boanen 2 lager Aanvoer van 26 30 dec 742 qr inl en ïOlS qr vr tarwe 815 qr inl en 5372 qr vr gerst en 757 qr inl en 24312 qr vr haver Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd 3i530runderen 333 kalveren 17150 schapen en 320 varkens Voorbeste runderen werd 5 4 voor do kalveren 5 4 voor do schapen 6 S en voor do varkens 5 2 per steen betaald 2 Januarij Boter Friesche 126 a 128 Zwolsche 112 a 116 Holstein en Kiel 120 a 136 Tersev 106 a 124 Kaas onveranderd I 3 Januarij Granen Eng en vr tarwe stil op circa vorige prijzen gerst vast en haver grif verkocht 4 Jan Aan de veemarkt van heden war n aangevoerd lïSO runderen 255 kalveren 4230 schapen en S5 varkens Burger lijke Stand GÜID ütaoaEX 1 Jan Rebecca Maria ouders I Stoi ea E Soeterboek 2 Gijsbertus ouders M Kagomaa ea J Battiüg 3 Fraociscus Johannes ouders P Priostubei jr en J A Heerkens 4 Piettr ouder H Midlaart en G van der Valk Johanna Oidcrs J de Jonj tn P Smits 5 Adriana Catharina ouders ScfaJG d Jr oe d en M Wuitz OVEBLEUKS 2 Jau H Liuthüfst Hm 11 i i it 21 m 3 C Bons 15 m C Cittou m M i G Ku 11 d Gehuwd 3 Jan G C Spijkerman en Rabou VOEHDE V Tan 29 Dec tpt en met 5 Jan 1S5Ö Gebori V Gerrit ouders J L gemaat en A 2 i ie Wetering Josephine Anna Maria oud rs A J T llüfi qac tn J A Kousen ee tje ouders J Hoogend mrn en K Goediiarr I OVEBLEDEN M van Djin 7 m J iJarlels 50 j weduwe laa j E Dijeselbof V Jansen 4s weduwe van P Ilermsen A liu meijer 20 j B Kilk iteiju 61 j gehuwd ir et ü htellirig ADVERT E NT I E KT 259ste Slaats Loterlj DE TREKKING BES Eerste Klasse begint Maandag 8 Januarij 1866 Vrienden van en belangstellenden in het Christelijk Onderwijs wordt berich dat de BIJZ SCHOOL toob CHRISTEL NAT SCHOOLONDERVVIJS zoo de Heer wil op Dingsdag 9 Januari il s zal ingewijd worden iie i s de Commissie A VAN ii£R SLülJS Ondkrwijzek GotD t i J mieri 8 it In de Landman Dtf van ouds gerenommeerde Goudsche Spritsen zijn it bekomen b j den Onde geteekende Ontvangen uitmuntende en geu rige THEEËN uit het Magazijn van RAVENSWAAIJ ZON EX te GoriHcJiem Deze Theei ii wc den afgeleverd in verzegelde p ikjes van twee en een half en een ned ons van af 80 Cents tot en met 3 75 de 5 ons of 16 Cents tot en met 75 Cents het ons A van der KT KTN Sz Goun i Jan 1S66 Coufiturier BoTriiM vKKT A V