Goudsche Courant, donderdag 11 januari 1866

1866 Donderdag 11 Januarij H 36S OUDSCHECX TniAWT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg V n 60 MAATSCHAPPIJ TAN VEEZEKEEIXG De Phoenix gevestigd te Amiterdam goedgekeurd bü koninklijke besluiten van 19 Augustus 1843 n 72 enz MaaIScbappWHK Kaïitaal ƒ 1 500 000 geheel geplaatst Venekert op lilUjke taaie premiè n tegen brandschaden Agent voor Gouda en omstreken VV K E C M H O U T kassier der Beleenbank van Gouda Burger Bewaarschool INSCHBIJVIiN G VOOE KINDEKEN voorzien van een vaccine bewijs voor het eerste kwartaal 1866 Dingsdag 9 Januarij des avonds ten 7 ure aan het schooUokaal J N SCHELTEJIA toori Van zeulen secr CÖÏÊCÊS verkrygbasr vau af heden tot zoolang de voorraad strekt a 40 Cenis per mud aan de Gasfabriek alhier Vnj Tan de repten van zegel en registratie ingevolge tiet konioklijk besluit van deo fiden September 1863 DO 52 Burgemeester en Wethouders van Boskoop overwegende dat op den zes en twintigsten December 1863 door Klaas Verbij van beroep Landbouwer wonende te Boakoop bg den Burgemeester aangifte is gedaan dat een stuks ruud afgezonderd staande in n schuur door ziekte is aangetast Overwegende dat nit het rapport van den deskundige Veearts blijkt dat een zwart bont rund oud tien jaar hierboven bedoeld is aangetast door de besmettelijke veeziekte en dat de onteigering en afmaking daarvan ter voorkom ng van verdere uitbreiding dier ziekte dtingeud noodzakelijk is Gelet op de artt 69 tot sn met 72 der wet van den 28 Augnsins 1851 staatsblad nO 125 Hebben besloten 1 Boven omscbreven rund onmiddellijk te onteigenen te dofn afmaken en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeve iheid ongebluschte kalk ter behoorlijke liepte te doen begraven 2 Dit besluit or middeüijt mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidBol and af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Batkoop den 4 Jannarij 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd Jk Burgemeester THüLEN Be V Secretarit 3 HOOFTMAN Wethd PETROLEDH PEIMA KWALITEIT a 46 Cents de Kan by P Van DAM Keizerstraat en VV J VAN LEEUWEN Spieringstraat Na in de Goudsche Coubant van 24 December 11 gelezen te hebben bet berigt wegens het verhoogen met 20 centen per dag der arbeidsloouen van de verwersknechts acht ik my verpligt kennis te geven dat teat mij betreft ik mij daarmede niet kan vereenigeu Ik blijf echter op dezelfde wijze doorarbeiden loader aan mijue geëerde begunstigers meer arbeidsloon dan vroeger in rekening te brem en in wier welwillendheid ik mij verder blijf aanbevelen H VAN DBB HOEVEN Raderstoorgiboot d mJsSbI Van GOUda Maandag en Dingsdag s morgens 6 uren de overige dagen behalve des Zondags s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelyke dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Retourkaariea rÖWHINDËN TAND VIEESTER dubbelde huurt te Gouda plaatst KUNSTTAHDEN op Caoutchouc üalta percha Goud en al andere nieuwe methoden Voor dit alles wordt gegarandeerd Ook repareert hij spoedig stukken van andere meesters en verrigt verder alles wat de tandheelkunde betreft op zeer gemakkelijke wijze Dagelijks te spreken De Thee Soorten UIT HET Magazijn van Sinderam eii Siblesz te Arnhem zijn fijn geurig en waterhoudend zij munten daardoor boven vele andere soorten bijzonder uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 2Vs en 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Lange Tiendeiceg wijk D N 24 te GOUDA D BOSR Aia te Oudewaler en verdere De póis Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOüda mei inbegrip van Kijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVEK a46S io per kan 61 cents Jenever 24 soort Moutwijnj Ufiü iaO o per kan 596 cents inl BKA sDEW1JN 46S 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GocDA 6 Januarij 1866 OUD CAKTAGENA S Bergf PIantenolie Dit haarversterkend en haarontwikkelend geneesmiddel is zameugesteld uit het plantenrijk der kruiden door de natuurop de bergen van oud Cartagena geteeld De nitvinder dezer planten steeds opmerker en natuuronderzoeker vond door toevallige omstandigheden aanleiding om de kracht dier eigenaardige en door hare omgeving zoo vreemdsoortig geplaatste plant te onderzoeken me die zekere overtuiging dat de e lanten dusdanig en op deze metaal Ertsbérgen gegroeid iets krachtigs tot genezing moesten bezitten Na onderzoek bleek het dan ook al ras dat zij ter eene zyde getemperd ter andere zijde ondersteund door andere ingrediënten eene buitengewone ontwikkeling van het Haar op verschillende haarsoortige wezens te weeg bragt zoodat hetzelve aldus zamengesteld een uitmuntend haarversterkend en haarontwikkelend middel mag genoemd worden Vele proeven hebben dit met dezelfde zekerheid bewezen Men gebruikt dit middel als pomade Een weinig op de hand waarmede men het haar inwrijft is voldoende om oogenblikkelijk het haaruitvallen te doen verminderen en zeer spoedig geheel te doen ophouden zoodat men in plaats van gewone Pomade of Haarolie dit middel bijna kosteloos kan gebruiken De prijs per fleschje is gesteld op 60 Cents vooniieu van een verklaringsbiljet geteekend door den Iloofd Dépothouder A BREETVELT Az te Delft Verkrijgbaar bij Mej de Wed BOSM N Gouda J H KELLER ito errfamWestewagestraat A REIJNARD Oostpoort C WILHKLxMÜS te Woerden k PRINS Zevenhuizen W BARES Gorinolteni A D LIVEU Dordrecht A J V D BERKHOF Vtrecht En meer bekende depots in ons Sijfc Prijzen der Effecten pCt Ned w sch Ji jdito 3 dito 4 Handelm op rescBelgië Rolhs 2i jSpanje obl 2 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 i 1R28 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 d Amst 1864 5 dO Amst l 860 41 3 Aand spoorw ƒ d 1882 6 Mexico 1S51 3 AMSTERDAM Vrijdag 5 Januarij J aeste Hoogste Gebleven koers koers koers eiV 6 e IV 61 71Vs 3Vfl 9óV8 93V2 14fi 1463 2 54 343 35 34 Vi6 5V s 45 V 98Va 88 V 81Vs 8OIV16 87 87 V 87Vi U 94V8 94Vs S6y 86V4 1913 1921 192 55 55 Vi 55V8 2SV8 76 77 77 s i 59 5S 3 6 63V 637i6 63 38Vs 387 38 6 63 63 63 irVs B7 V 677s Vs 22V 22V16 Boekdrukkerij vin A BKINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 firanco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tut des morgens ten 11 ore I3uttenian r Londen 8 Jan Volgens de Times zou het gouvernement voornemens zijn bij het parlement een ontwerp reform wet in te dienen nagenoeg gelijk aan dat van het jaar 1852 Ofschoon de verhoóging van het bankdisconto door weinigen werd verwacht is deze maatregel met het oog op denjongslen baukst at toch zeer rationeel daar deze zeer ongunstigmoet worden genoemd ten gevolge van het wegvloeijen vangoud eo de meerdere aanvrage vojr disconto aangezien departiculiere banken hare operatien zooveel mogelijk inkrimpen Indien de toestand bij de bank niet spoedig gunstiger wordt dan mag men zich op eene verdere verhooging voorbereidhouden De Times is van oordeel dat de vooruitzigten op voortduur van vrede zelden zoo gunstig waren als tegenwoordig daarom boopt het blad dat alle mogendheden den drukkendsten van alle lasten die van groote staande legers zullen vermindereu De magistraatpersonen van Middlesex hebben eene bijeenkomst gehouden om maatregelen te beramen tot beteugelingder veeziekte In de eerste plaats werd aangedrongen om demarkt te Londeu tijdelijk te sluiten waartoe zij even als de lordmayor van Lou Jen de bevoegdheid hebben door te verbieden dat het vee in het graafschap zal worden vervoerd Men toonde zich geneigd om dezen maatregel te nemen nogtans werd eeu amendement voorgesteld om eerst in eene volgende vergadering ten deze te beslissen Naar aanleiding der proefnemingen te Woolwich tot onderzoek der kweitie in hoever de steenkolen bij de stoommachines te vervangen zouden zijn lioor petroleum wijzen eenigebladen op de noodzakelijkheid om aan de daarmede verkregenresultaten gevolg te geven Uit de proefnemingen toch is gebleken dat by het gebruik van petroleum het vermogen dermachiaerien 40 a 50 pCt sterker was Gemiddeld werden er3U00 pond water verdampt met eene snelheid van 25 pondper minuut zijnde tot de verdamping van 13 pond water eenpond petroleum benoodigd Wanneer deze resultaten zich bevestigen zouden de stoomketels en stookplaatsen der machinesin omvang gewigt en constructie eene aanmerkelijke wijzigingkunnen ondergaan terwijl de stoomschepen veel langer op zeezouden kunnen blijven zonder oponthoud tot het laden vannieuwe brandstof Uit Washington wordt gemeld dat op 18 december met 144 tegen 6 stemmen in het buis der verlegen oordigers devolgende resolutie is aangenomen Het huis stemt van hartein met de beschouwing over de noodzakelijkheid van vermiudering der papiercirculatie en hervattn g der bet iling in specie wanneer de staat van het handelsverkeer des lands dit toelaat door den minister van financiën in zijn rapport blootgelegden verbindt zich hem bjj te staan om dit doei zoodra mogelykte bereiken De spaansche gezant te Washington heeft aan den minister Seward kennis gegeven dat te New York een kaperschipwordt uitgerust om onder chiliaansche vlag op spaansche schepen jagt te maken Hij heeft mitsdien ver ocht dat dit vaartuig zou worden belet uit te varen ten einde door dit verbodde gelegenheid te openen om het vyandig doel der uitrustingts constateren Volgens zijne mededeeling heeft hy reden omte vermoeden dat nog meer vaartuigen tot dit oogmerk wordengereed gemaakt Uit New York wordt dd 27 dec berigt dat een grootgedeelte der plattelands bevolking in Virginia fn Mississippi hare woonplaatsen verlaat en naar de steden vlugt dewijl zijvreest dat de negers aan het muiten zullen slaan Slechts opeene plaats zijn tot heden ongeregeldheden van dien aard voorgekomen namelijk te Manchester in Virginia De negers zijnaldaar te hoop geloopea en hebben een paar gearresteerde kleurlingen met geweld in vrijheid gesteld De prijs der Advertentien van één tot ze regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend natr plaatsrüimte Met betrekking tot de arrestatie van den voormaligengezagvoerder van het zuidelijke kaperschip Alabama namelijkden heer Semmes verneemt men het volgende hij is gevangengenomen uit hoofde bij gedurende de ontmoeting met deKearsarge de amerikaansche vlag had geheschen De br Semmesbeweert dat hij in strijd met de bepalingen van de capitulatie Sherman en Johnston van zijne vrijheid is beroofd h j Trelkecapitulatie ook hij begrepen was Indien men den Cork Kef aid vertrouwen mag schenken dan is bij dat blad een brief ontvangen uit Califomie meldendedat in St Francisco Bay door een aldaar gevestigden scheepsbouwmeester eerlang twee ijzeren schroefschepen zallen wordente water gelaten bestemd om ten behoeve van de fenians jagtte maken op britsche vaartuigen FairijS 6 Jan De berigten uit Spanje luiden bij voortduring zeer ongunstig Men stelt hier niet het minste vertrouwen in de geruststellende dépêches van daar Men herinnert zich dat O Dounell eveneens eene revolutie met een handvol soldfiten tot stand bragt en voorspelt aan het gouvernement der koningin geen langen duur Hier ontvangen particuliere brieven melden dat het volk wel is waar geen partij trekt voor de opstandelingen maar toch eene zoodanige houding aanneemt dat daardoor de operatien van de regeringstroepen worden belemmerd De telegraaf zal reeds gemeld hebben dat Madrid in staat vau beleg is verklaard en dat een groot aantal arrestatien hebben plaats gehad natuurlijk onder de progressistiscfae partij In een brief uit Madrid wordt beweerd dat de opstandelingen eeu Iberisch verbond verlangen met Isabella II aU constitutionels koningin en een miniserie Frim Etpailaro 7 Jan De berigten tot dusver uit Spanje ontvangen werpen nog weinig licht op den daar te lande uitgebrokenmilitairen opstand alleenlijk schijnt te blijken dat hij ernstiger is dan men aanvankelyk had gedacht ea dat verscheidenedagen zullen verloopen alvorens men te weten komt wie debovenhand zal behouden de insurrectie cf het gouvernement De tot dusver ontvangen brieven loopen niet verder dan denaanvang der beweging en wat de latere telegrammen betreft men kan er niet veel staat op maken omdat zij van de regering uitgaan Tot dusver is het evenwel moeijelijk om in debeweging der opstandelingen een vast en vooraf beraamd plante ontdekken Tus dusver gelijkt de insurrectie thans door den generaal Prim gerigt tegen het bestuur van den generaal O Donnell in velerlei opzigten op den militairen opstand door laatstgenoemden generaal in het jaar 1854 in het leven geroepen Toen even als nu was het uitbreken va den opstand aangekondigd door voortpckenen zoo als eene onderdrukte oproerige beweging in Saragossa waarvan het mislukte pronunciaojiento van Malaga thans de tegenhanger is Destijds meldden de eerste officiële de pèches even als thans het einde van den opstand tot op het oogenblik dat de generaals O Donnell en Espartero hunnen zegevierenden inlogt te Madrid hielden De algemeene strekking der berigten uit Spnje is nogaltijd om den opstand af te schilderen als eene zaak van weinigbeteekenis maar gelyk men reeds gisteren deed opmerken hetpubliek stelt geen het minste vertrouwen in die beschouwingen Het maakt de feiten los van de redeneringen waarmede meaze heeft ingekleed en komt dan tot geheel andere conclueien Zoo blykt uit de heden door den Mouiteur medegedeelde berigten dat de minister van marine generaal Zabala tegen deopstandelingen is uitgetrokken aan bet hoofd van eene legeriifdeeling van vijf duizeud man namelijk 4000 mrfn voetvolken 1000 man ruiterij Bewijst dit dat de regering in heteerste oogenblik over een groot anutal getrouw gebleven troepen kon beschikken het bewijst tevens dat het berigt onjuistwas volgeus hetwelk generaal Prim slechts over een handvolsoldaten beschikte want daartegen behoefde men waarlijk geenlegerkorps van 5000 man uit Ie zenden Men zal nu echterweldra weten waaraan men zich heeft te houden Uit denaard der za ik al het paansrhe jouverueraeot ei in vaoKim