Goudsche Courant, donderdag 11 januari 1866

verrigt moei worde waar men in den regel een ambaclitamaa Toor gebruikt VVanaeer iaieu wars is van eiken oneerlijken maatregel dan is genoemde advertentie ons voor alsnog g beei onverklaarbaar Wij deelen maar al te zeer de overtuiging dat T d Hoeven zich laat gebruiken maar hij moest tock bedenken dat Hij door het werkvolk genoopt zijn dien maatregel te nemen dat er voor de bazen niets nit kan voortvloeijen dali moeite en schade en dat die kleine verhooging op onze geëerde begunstigers niet schadelijk zal terug werken onidat wij daarvoor nienschen zullen kunnen krijgen die dat geld verdienen Namens het bestuur J ROST Vergadering van den Gemeenteraad D w sdag 9 Jadu rij Tegenwoordig de bh A A van Bergen Yzeodooro voorzitter de Grave Viruly Prince Braggaar Remy Bucbner vaa Gennep Xist vaa Straaten Peeters De notulen der vorige vergadering worden gele2en en goe3gekeor3 Zijn ingekomen drie dispositieo van bh gedep staten houdende goedkeuring van den staat van begrooting dezer gemeente over I066 en der raadsbesluiten betreflènde het verbnren vaij bet exi rcitievpl i efi 4e 4 ra continuatie der aanbesteding van de drukwerken en schrijfbeTioéften Not Is ingekomen de rekening en verantwoording van de kamer van koopliandel over 18 ï5 sluitende met eeu batig saldo van 41 centen en wordt die goedgekeurd Een adres van J van der linden Gr verzoekende ia zijn pakhuis op de turfmarkt 20 a 25 vaten petroleum te gelijk te mogen opslaan als het mmimum dat uit de eerste baud kau gekocht wordeo de B herinnert dat hierop niet kan besloten worden ma r adviseert het adres te stellen iu handen van de commissie TOor de verordeaingea en wordt dieu ov reenkomstig besloten Intusschen komt de hr Reutinger ter vergadering Aan de orde is een voorstel van curaiortu der Istijnsche school over de wijze waarop zai woiden voorzien iu bet onderwas in de wiskunde en de moderne taleu mits gadi rs de daarvoor te verstrekken bezoldiging co slelleu ZIJ voor waarmcdc H en W zich v rreenigen eene oproeping te doen plaatsen lu de dagbladen tegen e a tractemeut van ƒ 1200 Df heer Buchner vraagt lulichtiiig ttn aanzien der mogelijkheid om deze bctrtkl mg te doen virvulkn door uiiderv ijkers vün de middelb school De B antwoordt dat daarop geen uitzigt bestaat De beer Prince wenscbt het a i ke tu der moderne talen over te laten aau de zorg van de ouder d r kerluigeu ou i de bh Keutinger en van M aïiten achten dt som te ho itr na korte beantwoording door den B wuidt htt vooratLl m steimu iii gebragt en aangenomen met 9 tegen 3 stmuiiii ijndt die d r bh Pniae Ktutlngir en v Mraateo Vervolgens komt iü overwtgiug ee voorstel betrekkelijk de inrigting van de burg r civoijdsehoul iug d i d door de comra van middeib onderwij =j oud isteuu J door B tn VV om naar aanleiding van art 14 2 der wi op het middiibaar uiidf rwjj diipeiisatit te vragen van het oprietea ctutr bürgerichoül en dt v iki Ln au onderwijs te b pdleuuaar aaUeidiug vau art l i ó u wordt duii overeenkomstig besloten Door den H wosdt mtd id sld de opbrengst der verkochte onroerende gemfeiite L oid ri n ala h t tolKuis J3M het atuk grond iu de dubbele buurt 2 en idem ni de giuzenstraat ƒ 33ü het had bij het Isr kerkhof 13 3 weUe gtldtu b nevens de ƒ 00 voor a ge Ianen grond aan de strain e k ar Lnlahnek wordtii voorgesteld te beltjgeu in üat onale schuld en is diC oor til aangeuomeu Up clu adn s vau C VnhtKrt eu A Lafebtr vcnoekeöde verlenging van den termijn van aangifte ter bekoining van restitutie uer pi heÏK ting op den wijn wordt door B en U g i üviseerd om afwyzeud te besehikken Burgerlijke Stand GCUDA Gkbobex 5 Jan Adriana ouders H de Jong en A Meijei Hermanus ouders X de Groot cd C Mg lier 6 Anna Ziuabeth Helena ouders Ü J Prinsenberg en M van Vliet Joan Jaaper ouders J W M Boltetop en G Pr ns 7 ChrLstiaan ouders iJ de Bruin ea J Sparnaaij floor Johannes ouders C I Hakkers en eu H kamermans Martinus ouders B ven Veen en VV C Boot 8 Johannes Anthonius ouders C G steenwijk en C Kooseudaal Johauna Elizabeth ouders H J Begeer ea J de Vrïis Hubtrtus Johannes Bernardas ouders J de Rooij eo C C Bruijnvrs S Hendrik Genirdus ouders H van Willigen en G Sonsbeek OvhKL£D£N 6 Jau T vao der Louw 16 j OUDFWATEiï Ingeschreven van 3 tot 9 Jan 1S66 Bkv ALLEN H KuiJiKr geb van Liefland z J de Jong geb vau der Kleij d G Wcdffcnbuttel geb Koelemau z OvEELEDE N K Koops wedr vau J van der Werf 80 j P Merki geb met P A Trots 35 j H van d r M t ïVrd Ha Jf Bo aiau 42 j f r Shiga om den opstand onmiddellijk en met kracht te onderdruHkken wii hetz lf niet het slagtoffer van de msnrrectie l Jan De Monileur meldt dat baron Walewski en de icTtog de ïioacliy zjj benoemd lol leden der commissie voor de tentoonstelÜDg te kouden in li T Ann hetzelfdt bla Wflrdt uit Madrid van den 8 geaield day generaal Prim in 1 gU van Takdo is aangekoBen bg Wonit daar etitervotscf Hoor pci TmtiZ 1 ila Generaal Concha heeft eene sieüiug ingenomen bij Man anures om generaal l r m de passage naar Andaluzie te versperren Graeraal Echague zal van Madrid vertrekken met men e versierkingen De opstandelingen onder bevel van Carlo Li Torre hebben de wyk op portugeesch grondgebied genomen De li diiigen uit de provinciën luiden steeds gunstig Brussel 8 Jan De Independance beweert uit officiële bron te hebben vernomen dat te Parijs de grondslagen zijn gelegd eener conientie tot ontruiming van Mexico Deze conventie zou in de hoofdtrekken overeenkomen met die waarbij de ontruiming van Home erd bepaald De zaak is m beginsel vastgesieid maar over de voorwaaiden wordt nog onderhandeld Weeren ï J in Het denkbeeld dat tusschen de regering en het frausche hof eene innige verstandhouding beslaa wordt door velen als een onloochenbaar feit beschouwd Ouder de voorstanders dier meening zijn er die zoover gaan dat naar hun beweren Victor Ein inuel is ged ongen alle hoop op het verkrijgen van Veneiie ie laten varen En is het dal hij zijne talrijke leger euden mg niet heeft verminderd dan mag daarin geene bedreiging tegen Oostenrijk worden ge ien want zeggen ZIJ lat sier e leger behoeft hij om zich staande te houden en den binufulandschen vijand te bedwingen Dat die meening niet bij allen ingang beeft gevonden behoelt naauwehjks te worden verniehl De minisrer van financiën heeft bij de twu de kamer IeBmharesi eene voordnigt ingediend strekkende lot het aangaaneener leeuing vun 4U milliuen piasters De kamer heeft de evoordnigt vernorpeu en voorloopig i miUioen piasiers tot dekking der dringend uitgan n lufgesra in b Jan De lener Zi iiniig dteii een keizerlijk rescriptraed beireffeude de her ienmg der ir il bepalingen gerigt tegen erPOLeu die zonder voüral ira uid verb i m der tijd het veneiiaauscii loinb inliji h kouiiigrijs hidden verLtten Volgens diewijii iiig zui en ii hunne pruc ssen vernieiigd orden Tevenswordt hierii het hoofd van het veiieti lansch besuiur i e nagligdom aan zuoilanige personen mus zij daanoe binnen denlermru vaii een j L r a mvr iag doei Olllslag te vtrie iien uil Imnc I e rekKi ireii bj de ousleririjksche sla it ilieust of welhun 1 rtM r i erugkttr weder het uo ennjksche burgerregt te viT Beriijü 7 n Men meldt uil Rendshurg da de rigting v in i it r ei o t ef kanaal is iüe e d Hel z il van Bnti u I a r Eekerniorde loopeii met Keii Kbnrg aU cenir i lp n Zuü spoedig doenlijk zal hel werk nii beide tiitemiii oiit kruh uonbn aansevangen iii e k gev u al dit iu het um a itu e vcurjt ir ce cn evleu De oni ings lUï el en Pruisen en Oostenrijk tot standgektMiuu ovrrteiikeu Sl be letï ei de de erhoiuiiiiir der be ettiugvan Kendsburg k in in allen deele gunstig vuor eerstgemeKlegeuofind norilen Tol dusverre tneh had Pruisen alda r sleehtsei T bataiilon in g iriu oen en hestond de gemengde be Kltin f vooral lie ariii erie fu genie voorn iinenjk ui Üusienrijkers Thans is daareutesen bepa ilil dat efi e volKoiiien gelijkheidvooralle Awipens vau de beiiie niogenihie teu in aehi za uurdengenomen Tevens is be i Kil i d u liet opperbevel gelijke ijklusseben beide inueailheilen i kriis vi i r een j uir te beginnenmet 1 julij £ e is clil u orieii Madrid 7 J m De op uiieliugen jii ontmoedigd hunne paarden be ii il i ich i i e i eii slechten slaat Nergens oudeniiiden zij svrapai ie uei er iai Prini bevond zieli heden te Vuiarrubia dl Los Ujus De ni irkies del Duero be ette Daimiel em generaal l rim terug te il rijven in de rigung van Madn iejo dit door gener al Z ibala be et is Men gelooft dat generaal Prnn zijue troepen zal oiiibmden trachten zal de gre i cn van l unugal te bereiken in de provincitn heerscht overal rust al ook in de hoofdstad Er loopt ook een gerucht dal gener ial Frim oprukte na ir Saragossa elke stad in slaat van beleg is ge eld 9 J m De kamer van afgevaardigden heeft met eenparige stemmen besloten lot indiening van een adres van antwoordop de troonrede Prira bevond zich volgens de laatste berigten in het geberste he scheen dat hij moe jelijk zon ontsnappen aan eene der drie kolonnen die afgezonden z j om bem den terugcogt af te sni tLn TT T J P P rt ge cb rondgebiil on w ptDd Het w thsna overal rustig 6 o eu Bome S Ha De paus heeft in het heden g lK itlen on siatorie benoemd een patr arcli 3 aartsbisschoppen en 12 bisschoppen De heer Ledochowski is benoemd tot aartsbisschop ViUi Posen en de bissciiop van Ornabrug tot aartsbisschop vaa Bologna Er is gfene allocutie bq die gelegenheid uitgebroken öuinenland GOUDA 10 Januarij Gisteren morgen is alhier geopend eene school voor christelijk nationaal schooloaderwijs die naar wij vernemen reeds een vijftigtal leerlinge T telt Het nieuw gebouwde lokaal is eenvoudig en goed injerigt Maandag zijn rMudgedeeld de acht en veertig ontwerpenvan wet tot afwijking van de regels der gemeentewet omtrentplaatselijke beUstingea Zij betretien de volgende gemeenten Delft den Bommel Brielle Gorinthem Gouda Harderwijk hellevoetsluis HendnkIdo Ambaebt Katwijk Maassluis Middelharnis NieuwBejerland Jjieuwe Tonge Ooitgensplaat OndBeijerland ÜudeToi ge fiershil Rhijnsburg Kidderkerk Schoonhoven Stad aan t Haringvliet Strijeu Tiel Vlaardingen Weslniaas Zwijudrecht Alkmaar Edam Helder Hoorn Medeniblik 0 sizaan Pelten Purmerend Middelburg Veere Vlissiugen Ameland Schiermonnikoog Stavoren Workum Zwartsluis en Maastricht Ten aanzien van Gouda wordt voorgesteld gemaal tarwe hoogstens ƒ 2 en spelt hoogstens 1 10 per 100 S Van 31 dec tot 6 jan zijn te Delfshaven door de veeziefcle aangetast 22 runderen aan de ziekte gestorven geen afgemaakt li hersteld geen aan het einde der week nog ziek 11 Sedert het begin der veeziekte zijn aldaar in het geheela ingeiast 825 aan de ziekte gestorven 24 afgemaakt 516 hersield 270 runderen De in de e week afgemaakte runderenzijn allen geslagt In het geheel zijn thans aldaar sedert hetuitbreken der ziekte 445 runderen geslagt en 71 onteigend u en dan komen er ook gevallen van longziekte voor Mai schrijft aan het L tr Dagblad In ZuidHollandiieeCi de veeiyphus over het geheel nog altijd een ernstig karakier en ia meer toe dan afnemend In ruim fiO genieeiitenheerscht de zickle Daanoe dr iagt bij drft er veehouders worden gevoudeu die de ziekte zoo veel doenlijk is geheim houtleu er zijn zelfs voorbeelden van buurten waar de veehoudersvroeger weigerden opga e te doen en thans de ziekte een kwaadaarilig karakter aaiineenn E eii als in Alkeniade moet de wijze waarop het afmaken vau vee heeft plaats geluid te U IJ vernemen ver ler dal er weder een vijftal veeansen zijn uiigciioodigd ü n zich voor het rijk beschikbaar te willen stellen bij den heerschenden veelyplms met behoud van hunne tegeiiHoordige siiiiidpla it en Het ijn de hceren W Dogterora te Krimpen a d Lek Duuckerman te Haasireclit J Kortewe te Leerdam D van Hul=t te Nieuwveen en T W SieijgerH ild Ie Leyden Jlct leeil ez en verneemt men dat de veetvphns ook eder bij v n Giukei te M iarsoeveeii is uilgebroken onder ijii nieuw aiingekoelil vee Hel kan eenigzius als een bewijs dienen hoelang de besmetting wel op de plaats hangen kan blijven Het Rotterd Weekbl zegt omtrent de veepest Li it cns hopen dat in t eind ieder raeewerke om di ramp God hem in de zijn nog leelijker te helpen bestrijden met de middelen die hand heeft gegeven Bijgeloof en baatzucu eepest pesten dan de prijzen stegen met den da en vli i gekende Imogle opgevoed f ï J S or eene nooit der allerpuikste soorten Gra e rer Ie i handel t ot staande prijien Chl t t T in dit saisoen gering is Levetle h v t T ë f S i s ibellen bestond de bevolking uit 1116 n het vrouwelijk ge Xrs V l St S slacht te zamen 2269 zielen waarvan lö35 ned hervormden 429 roomsoh catholijken 233 chr feegcheidenen 62 remonstrauteu ö oed israeiieteu 4 erang lutherscheu en 1 doopsgezinde In het afgeloopen jaar worden geboren 110 en zijn overleden 54 personen welke deel nitmaakten van de werkelijke bevolking dezer gemeente terwijl zich in dat jaar 148 personen hier hebbeu gevestigd en 122 naar elders vertrokken zijn Wanneer men in aanmerking neemt dat de gemiddelde sterfte in de laatste vijf afgeloopen jaren zich bepaalde tot één op 36 dan is het getal van één op 42 zielen in 1866 een zeer gunstig cijfer Deventer 9 Januarij De algemeene vergadering van hel nederlandsch ond ïrwijzers genootschap zal dit jaar te dezer stede worden gehouden Het bestuur der afdeeling Deventer is zeer druk met het nemen van maatregelen voor de plechtigheid Er is sprake van een tochtje naar t Loo bij Apeldoorn men verwacht veel onderwijzers vooral omdat wj tegen Juli met het noorden verbonden zijn door den spoorweg Devanter Zwolle Nadat men het vorige heeft moeten verkoopen en zich eenigen tijd in een stal behelpen is er weer een gebouw verrezen waar onze eerzame metselaren timmerlieden ververs enz domineetjen en diakentjeu kunnen speien Gebouw voor evangelisatie heet bet Te beginnen met 1 Januari zal er bij de Deventer Courant wekelijks zoo noodig een bijblad verschijnen inhoudende een uitvoerig verslag van het verhandelde in den gemeenteraad De gemeenteraad geeft daartoe eene bijdrage van 500 s jaars Eersfsdaags zal er een nieuwe bewaarschool worden opgericht voor den gegoeden stand Het departement Deventer der maatschappij tot nut van t algemeen heeft voor den tijd van 3 jaren eene geldelijke ondersteuning toegestaan Men mag er om de ruime fondsen en om de mannen die met de oprichting belast zijn een modelschool verwachten Gemengde Berigten In Ati neek van i t tot 30 dec zijn in Zuid Holland aangets 3072 ruDtlrrtü sedf rt het besin der ziekte 21 437 In Utrcdit van 23 30 dec M J ftch rt het hcjrin der ziekte 1104 In de omstrekm van Ostenile heersclit ui zu kte oiidtr de hnpen De bejrfOutiJijr der stad Parij i voor l Hfi bdwjpt 218 15 905 fr in oiiI aDg3t en uitgimf Te Cacn vertoont zieb dt cholfra Sedert hit begin der veeziekte tot 30 dec zijn bij het enj f oii emeincnt bekend gt ordea 73 549 gtvajleu in de met 30 Jee cUidigende week waren Kiugelnst 70 J3 rundt ren Kerst iü Mei zal de ontruiming van livme door de fransehc troepen worden Vfjurfge et Me beweert d t op verschillende plaatst n in Mexico de nji taiid op nieuw is uitgebiokcu De boLkdrukker J hieine te Xijmcgeu zal aan 10 a 15 vrouwen werk ver scha iiVii op zijoe drukkerij lo Ovenj l heeisrht eene ziekte ouder de paard u De öttrkte van het oo t injk ehe leger bedraagt thahs 17 4o5 offiriprcu eu ót slS onderotT en ui m cfMppeii Op nieuw iar heeit de koning i van Pruisen eenige burgLr m dm adt lrtaiid opgenomen Met htt einde van 18fi5 bestonden in fJeijtreii 3tJ9 daLrblad j en andere periodieke geschriften Adeline Patti heeR haar tarief serhoogd zij ziiïgt voor niet minder dao 5 00 fr Het bier te Mueeben ih zeer verbasterd In Sp iiije is de inter streng de chotera taai en de j stard toetiemende De Levdsche broodfabriek Zdl tot stand komen De vereen statentreden bemiddelend op in de cbiliaan che kwcsiie Iht uieuue miuisterie te Florence wil 200 millioen beznioigeu op oorlog eu inarine Te Rotterdam heeft zich eene vereeniging gevormd tof bL icherming van dieren Kene onmetelijke groeve van zwart marmtr is in Amerika bij VilÜanisport ontdekt De fraosche minister vp n financiën zal wtlüra gestempelde post enveloppes van verbchülenden prij m omloop brengen Den 31 dec is Fnederike Brenier bij Stockholm in 63 jarigen leeftijd overleden Het groote lot der 2e serie der mex oblig a 500 000 fr is door de fin commissie van Mexico zelve getrokken Maandag iste Baambrugge een geval van veelyphus Toorgckoiueu Te Kassei zijntwee trichineuze varkens gearresteerd en afgemaakt Ingezonden Gelet op de advertentie vaii H van der Hoeven in de Goudsche Courant van 7 dezer sprekende over de verhooging der arbeidsloonen der verwers wanr hij zegt in de Coürnnt gelezeo te hebben als of het hem eene geheel vreemde zaak was ons dunkt dat ia de oneerlijkheid wat ver gedreven zulks te hoeren uit den mond van een man die de vergaderingen van verwersbazen met zijne tegenwoordigheid heefr vereerd en daar regienaent en besluiten beeft helpen maken en die zeif met zijne handteekening bekrachtigd Wij laien het publiek zelf oordeelen wat van zoo iemand gezegd en gedacht moet worden Verder lezen wij dat hij zoo door zal blijven arbeiden zonder meer in rekening te brengen vooreerst zegt hij niet wat hij nu reeds zijnen kalanten in rekening brengt want iemand die in den afgeloopen zomer voor een grort gedeelte zijn werk heeft moeten verrigteo met een sjouwerman dien hij toen alreeds een gulden per dag heeft betaald alzoo 10 centen meer per dag dan het toen bestaande daggeld Wat zal zoo iemand wel voor arbeid loon moeien geven wanneer er werk