Goudsche Courant, zondag 14 januari 1866

1 § 66 Zondag 14 January 366 Voor de vele gevoelige blijken Tan belangstelling ons betoond zoo wel by de geboorte als bij het afsterven van ons geliefd eenig kindje betuigen wy onzen opregten dank C C KNAAP C E KXAAP DE Klebk Gouda 11 Januarij 1886 GOUDSCHECOÜRAWT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetoeg D n 60 Pottebakkers worden en spoedigste verlangd en POTTEDRAAUERS tegen hoog loon Hoofdvereischten zijo het maken van SCHOORSTEEN en DUIKERPOTTEN JJL VAN INDEN TANDMEESTER lubbel le buurt ic Gouda pia itst KUNSTTANDEN op Caoutchouc Gutla percha Goud en al andere nieuwe methoden Voor dic alles wordt gegarandeerd Ook repareert hij spoedig stnkkfn van andere meesters en verrigi verder alles wat de tandheelkunde betreft op zeer gemakkelijke wijze Dagelijks te spreken PETROLEUM WITTE EERSTE KWALITEIT per kan 46 centen by palms op das Maam OPENBARE VERKOOPING VAX £ E NE BouwDianswooiog met Landerijen LocaalXLTen VERMAAR op de Oosihaven te Gouda BuiteDgewone Voorstelling door het IVationaal Tooneel van ANTWEEPJiX met medewerking van den heer M P J BEEilS op Maandag 15 Januarij 1S66 I Aanvang ten zeven ure Entree 99 Os HH Leden 49 Cts Derde Eang 40 Cts Be plaatsen kunnen van heden af be proken worden van des morgens 10 tot des namiddags 3 ure tegen betaling van lu cents extra voor iedere plaats ook nitrnDDtecd geschikt voor cbapeohoedehj De Nourisseu ANTHOXIE MCOLAAS MOLEXAAU residerende te Zuid Waddiuxveen en Mr PIETER POST UITERWEEK residerende te Delft zullen op Donderdag den Isdeu Januarij 1866 des namiddags ten e e n ure iu het logement j bet SCHAAKBORD op den Kleiweg te Gouda opeulyk veilen en op Donderdag den 25sten Januarij 1866 mede des namiddags ten l cu ure terzelfder plaatse in het openbaar bij afslag verkoopeu Eene BOÜWMANS WONING met Kelder ruim Tasgeuouiv en Stalling voor ruim denig stuks vee genaamd het Bierhoofd beneveüs Werf Tuin Boomgaard en diverse perceelea Wei of Bouwland bij elkander staande en gelegen in den Zuidplus polder gemeente Zevenhuizen aan den weg langs dcu tweeden Tegen uitkeenug eener betrekkelijke geringe som besuat voor iemand van goede ogt op het kadaster voorkomende onder familie woonachtig te Utrecht Gouda of sectie Bbis ntmmer 543 ec volgende tot Koiterdam gelegenheid om mede bestuur en met 554 en 57o en volgende tot en der te worden m twee op te rigten maat met 530 ter gezamelijke grootte van 27 Bchappijen het assurantie vak betreffende bunders 11 roeden 70 ellen Adres met franco brieven onder n 180 aan de boekhandelaren POST UITER ATEER S Comp te Utrecht AUeen j op eigenhandig geschreven onderteekende brieven wordt regard geslagen De som van ƒ 13 000 kan tegen 4 pCt als eerste hypotheek op de woniug en landerijen gevestigd blijven Desverkiezeude kan de kooper der woning en landerijen dezelve dadelijk overeenkomstig geslotene schriftelijke verbindtenis voor den tijd van zeven jaren verhuren voor ƒ 1300 sjaars De aanvaarding heeft plaats wat betreft de woning op den Isten Mei I3ti6 wat I betreft de landerijen bij de betaling van den koopprijs die moet plaats hebben voor of op den Isten April lsti6 Inmiddels blijven de woning en landerijen uit de hand te koop De perceelsgewijze omschrijving en nadere bijzonderheden staan vermeld in eene Advertentie voorkomende in de NieuKe i Rotterdaiiiiche Courant van den Sisten Decemuer Is 65 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE GOüda met inbegrip van Rijks t jemeente icoijiis bij pene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46i o per kan 61 cents Jenever i soort Moutwijnj il 4tj2 per kan 59 cents inl BRANDEWIJN 46Vu o per kan 64 cents Meerdere of miadere terkte naar evenredigheid doVDk 10 January 1888 Vrij van de regten vac egel e legirtratie iagevolge bet Igniuklijkbealait v a den 6dea September 1865 hq ii BtJEGEMEESTER en WETHOUDESS van Moordrecht overwegende dat op den Z en S January 1866 door Hendrik Jan van Weelden van beroep Bouwman wonende te Moordrecht bij dei Burgemeester aangifte is gedaan dat zeven stukt koeijen afgezonderd staande in den stal wyk n 31 onder deze Gemeente door ziekte zijn aangetast Overwegende dat uit het rapport ran den desKundige J B Snellen alhier blijkt dat een dier runderen zijnde een blaauwbonte koe oud 5 jaren op den 6 Jac 1866 gestorven hierboven bedoeld was aangetast door de besmettelijke veeziekte en dat de onteigening daarvan ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte dringend noodzakelijk is Gelet op de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augustas 1831 staatsblad no 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven gestorven rund onmiddellijk te outcigeueu eu na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goiidsche Courant Moordrecht den 6 Januarij IS66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De BurgeiaeetteT J J SNEL De Secretaris N J FRANgOIS 1 S Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 9 Januarij Ijiagste kotrs Hoogste koers 61 i is 95Vs 35 pCt Geblevea koer Ned w sch 2 61 dito s ii dito 4 95 1461 I lOU d Lond 1862 5 87v d Am8t lS64 5i 94 d Amst l860 4l j SS 1 81 4 94 192V 287 5 Vi 39 63 87V 94 192 55 Vw 59 I 38 Aand spooru f Oost Metall SpCt dito dito 2 dn renteAmst S d nat 1854 5 d inzüv 1 64 6 Itali njst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 1881 6 d 1882 6 Mexioo 1651 3 192 55 3tV 631 68 21V 68V 68 21 B tkdrskk rij TH A BRINKMAN Handelm op resc l4t i België Roths 2 j 55 Spanje obl 2 347 Portugal obl 3 Rusl obl H 3 d 1828 29 5 d 6 serie 3 Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stau eschiedt de uitgave des avoT te voren De prijs per drit maanden is 2 franco p post 3 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 nre Overzigt GOUDA den 13 Januarij In Spanje is gebeufd wat reeds lang werd voorzien De generaal Prim beeft zich aan het hoofd gesteld eener oproerige beweging Dit alleen weet men met zekerheid al het overige is in een nevel gehuld de regering stelt de beweging voor als van uiterst geringe beteekenis belet de dagbladen hunne berigten mede te deelen en belemmert de verzending der telegrammen Van daar dan eeue reeks van tegenstrijdige berigten en onzamenhangende geruchten die de ongunstige vermoedens versterken en het begin van een burgeroorlog doen vreezen of den spoedigen val der bestaande regering schijnen te voorspellen Het doel van den opstand is duister maar de oorzaak ligt in de algemeene ontevredenheid over een ellendig kleingeestig en krachteloos bestuur Spanje kwijnt onder hatelyke willekeur de weg der omwentelingen is moeijelijk en doornig de dag der vreedzame hervormingen is nog niet aangebroken Pruisen gaat hetzelfde gevaar te gemoet De regering kiest willekeur voor wet maar het volk daar is meer ontwikkeld en bedachtzamer anders ware de geweldige ontknooping onvermijdelijk Toch kan het einde niet goed zyn teozy de koning toegeve aan de regtmatige eischen van zijn volk en andere leidslieden volge Bismarck brengt hem tot den afgrond der omwenteling De nieuwe koning van België logenstraft de ongunstige vermoedens en beantwoordt aan het door het volk in hem gestelde vertrouwen Napoleon is welgezind eo vrieodelyk jegens België de tijd is nog niet gekomen Italië is dri jgeuder zorg tegen bet einde des jaars moet Rome ontruimd zijn en a ies doet vermoeden dat die ontruiming het sein zal geven tot geweldige bewegingen De italiaansche kamer is ouhandelbaar De toestand is ondragelijk het groote werkelooze leger put de kracht uit des lands de koning weifelt en dreigt terug te gaan het volk wil vooruit en eindelijk zal do bom uitbarsten Oostenrijk zal langzamerhand in de klem geraken lusschen zijne landdagen De hoop op schikking met Hongarije is ijdel en de nieuwe poging om ook Venetië met woorden te bevredigen getuigt slechts van ds bekrompenheid eo de verblinding van het altijd weifelende Oostenrijk Eindelijk begint men toch in te zien dat het fransche geld en bloed vergeefs verspild zijn in Slexico Men verwacht dat de Franschen zullen aftrekkeu eo Uax zal zich zelven handhaven dat zal niet lang zijn Kan er ook wel onwaardiger schouwspel zijn dan het opdringen van een voUlagen vreemdeling was het voorbeeld van Griekenland onder zachter vorm niet genoeg De Franschen wijken voor den ernst der unie maar ontveinzen hun spijt en beschuldigen nu den ongelukkigen keizer dat hij niet beantwoordt aan het in hem gestelde vertrouwen öuitenlanb Londen ll Jan De heer Gladstone heeft een schrijven gerigt aan sir T D Lloyd betrekkelijk de veeziekte en de meening dat zij die tengevolge der ziekte schade lijden het regt zouden hebben om geheele of gedeeltelijke schadeloosstelling van de schatkist te eischen De kanselier der schatkist verwerpt ceze meeniag omdat eene zoodanige schadeloosstelling zou leiden tot fraude en zorgeloosheid en dus de verspreiding der ziekte in de hand zou werken doordien het eigenbelang hier buiten spel zou blijven Bovendien zou het gouvernement hen ontmoedigen die de voorzigtigheid hadden om een deel hunner winsten af te zonderen tot verzekering vau hun vee daar dit alsdan zou komen ten voordeele van hen die in deze nalatig bleven De heer Gladstone wijst er voorts op dat e De prijs der Advertenii n van één tot rcs regels met inbegrip van het Kgel i 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters wordeaberekend naar plaatsruimte een groot onderscheid is tusschen schadeloosstelling uit eai verzekeringsfonds en die van eenig gouvernement aangezien io bet eerste geval ieder deelgenoot mede zorgt dat alle leden be mogelijke doen om de schade zoo gering mogel jk te doen zijn terwijl deze onderlinge controle in het laaUte geval geheel vervalt ÏJovendien toont hij het onredelijke aan om de veehouders met s rijks gelden schadeloos te stellen aangezien grootendeels de fondsen daartoe zouden worden opgebragt door hen die het vleesch thans reeds dubbel zoo duur moeten betalen Eindelijk geeft hij nog eenige raadgevingen die volgens z jn inzien kunnen strekken om de vreeselijke ziekte te beteugelen De bladen betuigen grootendeels hunne ingenomenheid dat de heer Gladstone ook ten deze het self help in praktijk wil brengen Wy beweren mannen te zijn zegt o a de Star en geen kinderen wy wenschen onze eigen zaken te regelen en geenszins dat anderen dit voor ons doen De verwachting dat er tegen Kersmis in de zuidelijke staten der amerikaansche unie weder oproerige bewegingen zouden uitbreken is niet ongegrond geweest In onderscheidene steden toch hebben ernstige ongeregeldheden plaats gehad waarby verschillende personen het leven hebben verloren Te Wilmington zijn dien ten gevolge een honderdtal negers gearresteerd Te Manchester hebben de negers de gevangenis opengebroken en hunne stamgenooten daaruit bevryd In Mississippi waren de blanken genoodzaakt zich in de steden te concentreren en in onderscheidene plaatsen eene speciale politiemagt te orga iBwen Evea zoo zijn op een aantal andere plaatsen ongeregeldheden voorgevallen die aanleiding geven tot de veronderatelling dat het werd toegelegd op de uitvoering van een plan om al de blanken van be nideo te vermoorden en aldaar eene negerheerschappij te vermen Te Savannah is een oproermaker gearresteerd die de negers ten strijde riep om de eigendommen hunner vorige meesters te bemagtigen onder verzekering dat die eigendommen regtens aan de negers toekwamen eu dat het gouvernement hen in dat regt zou handhaven Fa rjjs 10 Jan De raad van state heefi zaturdag het financiële ontwerp van Fould betreffende de amortisatie aangenomen Men zegt dat op den jaardag van den keizerlijken prinseenv amnestie verleend zaJ wordea aan de studenten getroffendoor de uitspraak van den senaat der parijscbe akademie envan den raad van onderwijs Het schijnt werkelijk dat men in de hooge kringen denBpaanschen opstand als geëindigd beschouwt en wel naar aanleiding van berigten van minder belanghebbende zijde dan despaansche regering is Prim is nog uiet gevat maar alle kansvan slagen wordt voor hem verdwenen geacht O Donnell heeftnu naar men verneemt de ontbinding bevolen van alle politieke vereenigingen in Spanje onder welken naam en vormzij ook voorkomen 11 Jan In een brief bit Barcelona van den 9 wordtgemeld dat den dag te voren de marine soldaten op hetvolk hebben gevuurd Er zijn drie dooden en vijf gewondengevallen Volgens brieven uit Madrid van den 9den heerschte aldaar groote spanning De regering laat alleen die berigten circuleren welke van de ministers afkomstig zijn Dit veroorzaakt onder de ingezetenen veel ongerustheid De Moniteur meldt uit Madrid s avonds 10 dezer datde maarschalk Ccncha door generaal Serrano vervangen is endat de eerste den 9 dezer te Madrid is aangekomen Den 10 s avonds was er eenige agitatie onder de menigte bij dePuerta del Sol Eenige kreten werden door de studenten aangeheven maar de regering heefl alle maatregelen genomen omte beletten dat de orde ernstig verstoord wordt De Moniteur meldt voorts dat in particuliere tijdingen berigt wordt dat eeue proclamatie te Madrid is aangeplakt waarin de regering zegt krachtdadig te zullen te werk gaan De Patrie deelt in tijdingen uit Barcelona van 10 dezer mede dat de troepen die tot dus verre aldaar de oj