Goudsche Courant, zondag 14 januari 1866

De het en te steenen nair de sollat n ge vorpeD Un o lpn niet racer konden slagen te handhaven J f t kcnmandement over kap e c geoer l hjeft dnrop de menscholmgen zich zarnuoen op ii dniven Er werd met en toen heeft de eTde anorde gkheden oo t neerd uiteen te ga u V rd s Avonds as de lad Den 10 ochien I dl gemeld tot dnemilen ge oin iB het er Cl ilonit ook rn tig lieip een de p bes u ile eden C XÏÏ tjr wl heden a fh f genic t d ir ehilk Concha gejond dat het = j h d a ingekomen om uu zijn onjuist s H j s in j een onderhoud te hebben mei o p rrien e bagige afC rhad ier p il ngen gevallenvan gener al P 3 depêche o t angen met het berigt dat de rust flrassel lOJanninj U erv ersword gemeld dit de kamefvTkoophandel tld ar elke vrjh n lehgezind is te koning een dre heeft gebonden ann verzocht wordt om in Bel ie het vnje handel teKel m te schaffir der in en uitgaande reg en en iccijn e emdi t aiuns De n komeimg cinp zal zeegen L X drr st deriO dizer a ldaar mets te en hen voeren door at Htt ld es Oniier Leo poid I genoot Belg e de burgerlijke en siuik ndige rijhe len Pene ontbrak h r nog de vrijhnd v n handel l n de echte e ereld België ontving die het r t o der ie rftering v n Leopold II Dit zal de schoonsie p rel n ïerüm o J n in eene vergadering van k e ers van deflr n r p re K e i om i e htt de ge ko cm e Vni Florence I J f J Bi koi i klijk decreet 15 het pirIcmcui to 22 jan r 2c rorog erd lu I ei d rbij cvuegde ripport vvorit ge e d d t de nnairr el gen men i 011 rre i er vons e m i i ier n jiect ie n er o cn Madlld 9j Aolfirus een er ichl I celi Pnm Loi Jler ver7ekcri it Serr no virirokkeu is om f or 1 1 te ver terken Z h la lonil te on n Cl i 11 m Ie iii en trekken n i ir het geberjte vnn T e o Z b h e i Iel uc ver oL cn l cn Men geloufl dat IJ ici n r Purlu il be even Cuiithi keert mar M iilri I Ier rriio il 1 cm vcrvin cn De onle i te B ircelona niet mppr c rl Lr hecr cht volmi kie r t 11 Jrtu De koi iugiu heeft am de cjinini ie der ki mer van ifirev i ir 1 uden die h i ir het idrrs ter h ind stelde het volden Ie gp n woirl Bj de droelleiii e kc het treurig chou =iiel van ld opiuer v m ccniite niilitiirpii mij veroor ukt 15 het m j een srcote lrou=T dit de ver egciiuoordiger der nat p roij ceip rzli k h in e ou ler teuning loe cügen en mn benijZe i v lu h ie lov i iicit ciru Gi tprpu IVO 1 V i hier cpup oiir tise beneging die slechts konen i l Piln ird leeft Dp orde i volkon en hersteld Prim bevindt ich iioi ctee U in het f p erg e v n Toledo en manceu vreert om de porii je iip ürei e e herciKen Lr zijn kolonnes na r hem afgezonden o n hem en terug ogt niir de grenzen van Estramadura f te iijlen Otnncnlanb GOLD 13 Januirij Alhier zijn m den loop v m het jiar 1 65 geboren 342 jonjers en 317 meisje en overleden 2S8 personen van het m nn en 294 van het vrouw geslicht Er werden 160 hu welijken gesloten Op 31 dec bedroeg de bevolking 15514 ïielen waaronder 343 militairen Te Schoonhoven erden in 1865 geboren 89 jongens en 84 iaei je = en zyn oveWeden 76 personen van het mann en 85 van het vrouw ge lacht Er werden 21 huwelijken gesloten De bevolking bedroeg op 31 dec 3477 zielen w aaronder 226 militairen z M heef tot kintonregler herbenoemd de heer mr 1 zTZ o verzoek ingetrokken de benoeming va TL Chanfleurij van IJs elste jn en dr J ds nj te rr venhaKe al plaatsvervangende leden an den geneeskundige ladn Zu l Holland tot plaatsvervangende leden van dlfnrnd benoemd dr D Lodder te Dirksland en H Hendrikse Jt m n e an bfL enlandsche zaken heeft ter kennisv de behnghebbendcn geb igt 1 dat b j dan rgkste egraa kle en m dienst zullen word vm minstens ƒ dOO die tot ƒ 700 kan opklimmen klerken i i toelating als leerling telegrahst kunnen mededingen naar dletrekkiug van telegrahst 3 dat voor et vergelijkend lerzoek me zicb uiterlijk op 1 februarij bij et iep teinen Mnb nuenli dsche zakeu moet hebben ungemeld Ue daartoe gestelde voorn aarden ziju te vinden m oe btaals Cour nt van bij de memorie v n toelichting op de 48 vvetsoniwerpen tot ahMjkmg viude regels der gemeentewet omtrent de pi latselijke be aMing zegt de regering dit zij de atwijking voor een m ximum v m zes jaren voorstelt doch voornemens is de goedkeuriig Ier ingevolge die wetten te heffen belastingen telkens voor echi Lcn of i j re a den Komug voor ie dra en ten einde ni veiloop v m dien ijd Ie beoordeeien of i iei door verhooging v n directe bel tingen de verbruikbe lastmgen lot mm ei bed g kun en orden geheven In verscheid êue der lu de iiat le d ge werleu bij verschillende departementen vin a gen etii oe li ur bevoideiingeii in r ng ül in geld toe e t n Zuo zjU o a b j let dep irtcuient van bmuenItnJscl e ken de Ir ktemenien vu de commie en en de adI juur lummiezcn gebr gt op het miximum dit vroe er voor die betrekkii gei va ige teld Niar men veinep nt zijn de inspecteurs van het geneeskun lig stail loezigi door den ininister van binnenl z ken tot eci e verg den ï Ie s irncnh iire op croeprii tegen dcii 16 dl er en zul en m de e eer te bijeei küin l ingtvolge art 7 I dewet V m 1 J ii j Im j tiii bl d i ziioengeroepen zeer bel j r ke punten wurlen itr t iel gebr gt je epu eerde staten v u Zuil Hollmd hebben beslotenIC den ternijn lot den herijk v ii ilie oj den h indel in gebr ik jnilp reeds gejkie eivigtcn lengie en inliou Isin itenvojrurouge eu uaite waren mei i 1 1 irbij belioorende strijkcis va hel ine liciia l gewigl en v iii ile wisse voor hel jaarIsoo te bepilii v n I p il t t 31 julij a nst 2 ter keunisVdU lie be n ebbimlen ii br i en dit v o geus missive vanden ininisier vdU binuil en de guti ehe loiter U bestemdIS lol j II letter van dien herijk 3 de bepihufteu v sigesteldbij nil 3 van htt besluu van 7 J m I i2 Prov BI id u hj omtrent den herijk voor het j ar b2 ook vm tutp isingte veikl reu op dc i herjk voor hel j r l bb worden Ie deirrundi e nenls ijkers en bi rgemeesiers en weihonilers der gemeenien iii de e provincie iniisdien verzocht die vourscl nfienals hier licrl lald te be chouwen en elk voor zoo veel hembetren bj den i in=i iiilci hprlJ nn ivkeurig op e volgen Ni ir men met zekert ci 1 verieemt zijn te Hoorn eeiiigeheeren ouder an le en Ic heer H Lii sc mar Londen vertrokker om mei engel che k pil ili ien te onderhandelen tot hettot t lud brengen v lu i ii westfrieschen poorweg die overLnknuizeu 1 ii gs H orn loopen zal waardoor ii het ware Groningen en Oo i Iriesl lud met Holland verbonden zullenwordui De S iifi Co irint van 13 jinuarij bevat de opgaven betri tiende den veetvplus over de week beginnende 31 dec en eindigende b j nuirij di ruit blijkt voor zooveel ZuidHoll 111 betreft dat in deze week zijn angel ist SShl runderen wairvin er 43 zijn gestorven 24b afgemaakt 206 hrrsleld teriviji er 19 9 iii behandeling bleven Sedert het uitbrekender ziekte zijn 24 307 runderen aangetast waarvm er 7136 stierven 6299 werden algeinukt en 7480 her teld zijn In de provincie Ltreiht weiilen in deze week aangetast 307 runderen niirvin er 13b stierven 21 werddi afgemaikt 233 heistelden Sedert het uitbrekeu der zzekie werden 1409 runderen lange ast waarvan er 530 stierven 4b werden afgemaakt en 549 herstelden In het geheel zijn nog ziek 284 runderen De ziekte brik voor het eerst uit te Willeskop Men schrijft uit Llrecht van gisteren Gisteren avond zijn de naar WiUeikop vertrokken troepen van daar teruggekeerd De mar ch v in S j ure was in de sneeuwjagt des morgen met van de aangen tamste Gelukkig heeft de magtsoniwikkelmg door het ver et van de boeren noodzakelijk geworden ten beste gewerkt en heeft het in naam des konings zijne gei one uitwerking gehad De twaalf stuks vee uit den stal van van Vulpen gelaten zijn afgemaakt en dadelijk begraven Ieder zal nenschen dat het middel hoe hard in schijn om de verbreiding der ziekte zoo veel doenlijk tegen te gaan de gevvensch e gevolgen hebbe In elk geval moeten de maatregelen beproefd worden die door zaakicundigen als de beste worden aangegeven en moet men dan de uitwerking aan hooger hand overlaten Gemeogde Berigten Id JvoorwegCD 13 het weder xeer zacht zonde sneeuw of vorst zoodat de rozeiiatruiktn op verschillende plaatsen in bloei staan Op een dorp in de nabijheid van Konscantmopel is een huis waarin bruiloft gebonden werd plotseling ingestort en zijn behalve het bruidspaar 15 ptrsonen omgekomen en 30 meereiidcela zwaar gekwetst Ronge mott een week gevangenisstraf ondergaan wegens een geschrift tegen den paus Te Kast hau in Hongarije verschijnt sedert 1 jau eene duitsch hebreeowsche courant onder dtu titel van de poolster Men beweert dat de pruisische regering by den landdag een letnings ontwerp zal indienen Men spreekt te Londen van het opngten van een ministerie voor schoone kunsten De gezondheidstoestand is te Jxindeu ten gevolge der verstandige raaatregelen zeer verbLit rd en de jaarlijksLbc sterfte verminderd tot 28 per milleterwijl die over het geheel dts laods 31 bedraagt Woensdag is deveetvphus nabij Domburg op Walcheren uitgebroken Te Lucein isverlof geeeven tot de nprgtms van een houdeiioUgtery OostenrijKzal nog ecus den trkoop der st alsdomemen bepiOLven In bet presideotschap van Madras zyn 30UU runderen aan de tijphus bezwektn fe Weentn is 4 niillioen fi geamort scerd Bij Rijssei is een grootekdloenfabriek afgebrand de schade bediajgt 340 000 fr Te Wihe kophebben de boeren zich verzet tegen de almakiug van het zitke vee De inschrijving voor de Ara telhotbI maatschappij is niet volteekend Deorkaan van 11 zoudat iiacht heeft m Eiigeland vee schade toegtbragt aangebouwen ook de zecschade is bd luirrijk Ie Odessa 7ijn aan dehoo t scuw ino cschreven 232 studtntfn als 128 juristen 24 littrUortnen 80 in de phiKisophie Te Uern veiwatht men eerstdaagi een italiaansch gezant Mtt 1 jan is ook de egjpusche regering begonneupostzegels uit te geven Den o jan is tt Dublin etn nourweg van 21 mijlen in volle csj titie regttlijk verk tht voor 25 000 p s Dt alrikaausche reuif r dn i Hu heeft op 7ijn laatattu togt een dwergfolk ontdekt ter gtmidJtUe ln te van 4 voet 4 duim Ie Berlyn 13 50 th premie irebtdd op h t vinden vin tnchinen m een daar geslagt varken 1 Pin wordt eene erb terinp in den to stand der rk voorbereid Lit Hamburf zijii m 1S65 3T6oO landverhuizers over gevoerd naar Antenka kn besteedt thaus voornuchtfre kalveren denongel rdai prys van 26 De gemet i uraad van Haarlem heeft 10 m lie tct tn t ï 2 en ïO mille tegen 7p t in prolontatie geg ven De bewoiers m Nieuw dUbar zyn de bevolking van Bra s ddngevallenen hebbeu 37 gevinirenen den volgenden ddg op een fee tmaal verorberd ïn het presidentschap Homb y heeft eene hiddoe weduwe een twiedeoman voor den braui tai 1 verkozen In de eerste week van dezemsmd zyn aangevoerd ie Livtrpo 1 43 163 baUn katoen vertegenwoordigende een waarde van u eveei 21 milliotn gulden De tegenwoordigL keizerin is sedert 4j J j tren de eerste koiuiit in van Honganje diede landtaal ma tig is M IJ MERINGEN t Was met Indie Img veel oi ivangen en weinig g ven de billijkheid vü dert dus dringend hel omgekeerde daargelaten alle meiischelijke regien n moederlijke plichten Gelukkig het land dat een vor t bezii die regeeren kan zonder hulp van lords en pairs De twee grooiste len r pn cener regeering zijn bedaardheid wa r t kan en eordai leid waar t moet Eene blinde opposiiie is in dr regering at de dweeperij IS in den god dieusl beide vervallen m uitersten zijn doof voor de slem der rede miakennen de wairheid halen zich het ongenoegen v m menigeen op den h ils en richten per slot van reKening bedroevend nnig uit De langdurigheid van een mmi terie h de beste waarborg voor zijne deugdelijkheid want deze is het zegel dat de publieke opinie er aan hecht De publieke opinie is de eenigste grondslag der vryneid de eenigste klem der instellingen en de eenigste gids der r geenngen Minister worden gaat moeielijk minister zijn is moeio jLer maar minister blijven grenst somwijlen am t bovennatuur jke Zal een regeering pprsoon den linde weldaden kunnen 0J i zen dan moet hij eene rechtvaardigheid bezitten die vertrouwen inboezemt een ta ent dat overtuigt eene weienschap die ve licht en eene zichtheid van karakter die geschikt is om de belangen over een te brengen en de driften te temmen Tegenstribbelaars op eene humane wijze de waarheid te zeggen voortdravers in toom te houden en toch zijne eigen beginselen door te drijven dat is een kunst De ondervinding bewijst dagelijks dat het voedsel van de Monitenrs der oppooitie niet van zulk gehalte ia om door t publiek gretig te worden verslonden Voor eiken wereldburger moet eene krant de bijbel voor 1 t tegenwoordige zijn t hangt maar van zijne individueele opinie af welke hij wil gebruiken want men heeft ze in alle kleuren Q geareo Verdachtmakingen nilstrooisels rergnizmgen eo al die lieflijkheden in hare verschilieode nuances verwekken op t oogenblik bij iedereen eenige sensatie maar zoo ras de taak vanalle kamen is beschouwd verdwynt deze en de laagheid vanden verdachtmaker nitstrooier en vergnizer treedt ia hart gtheele naaktheid te voorschijn Q N aiEarktberigten Gouda Jl Jan Tarwe Poolsche p last 310 Zeeuws per mud 9 a 10 50 Rogge Inl 6 a ƒ 6 50 buitenl ƒ 7 00 a 7 25 Gerst 4 50 a 6 00 Haver 4 5 25 Erwten 8 50 a ll Bruin boonen 12 a i4 Paardeb 7 50 a 7 75 Duiveboouen 8 a 9 00 Hennipz 8 Boek Fr per21ÜU ned 1 170 Noordb ISO a ƒ 185 Vette varkeu 22 a 26 cents per 5 ons magere rarkenswaren gezocht Kaa 27 a 29 per 50 n Boter l 20 a l 30 p n S Dolft 11 Jan Bij ruimen aanvoer van granen bleef de prijs onverandi rd en werd niet alles verkocht Tarwe 8 60 a 9 bO Kogse 6 00 a 6 70 Zomcrgarst 4 40 a 5 30 Duiveboouen 8 50 a 9 Paardcboonea 7 30 s 8 Gr er ten K a 11 Aan slada waag gen ogen van 4 11 jan 148 6 en 96 lfiboter e zaraeii 39211 ned S Boter 58 a 68 het vierde 1 45 a 1 70 per n Londen S Jan Granen En tarwe 1 a 2 lager vr mode lager gerst met beperkte vriag en haver flaauw luvoe van I b jan 1704 i r inl en 1230 qr vr tarwe 660 jr uil en 3405 qr vr gerst en 814 qr inl en 6818 qr vr hivcr Op de veemirkt van heden wiren aangevoerd 6150 runderen 350 kalveren 19 160 schipen en 395 varkens Voorbeste runderen werd 5 2 voor do kalveren 5 6 en voor do schipen b o per sieeii beldild 9 Januirij Boter Iriesche 128 Kamper 120 a124 ZiuUche 114 a llb Bo sche 90 a 104 Groninger 90 d 9i E nden en Leer 9H a 1114 Uolsieiaen Kiel iiü a 136 iersev 106 a 124 Morlan 100 a 102 K I is ouvenn lerd 10 Januinj Grinen lirwe ml en vr met redelijkevraag tot vorigeu prij gerst til eu haver v ist anvoer van 6 1 jan 72 1 i r ml en 1420 qr vr Urwe lliUqr ml en 320 qr vr gerst en 170 qr inl en 1440 ip r havpr Op de veemirkt van heden arrn aangevoerd lllti runderen 135 kalveren 2210 achapen en 85 varkeus Voorbeste kalveren erd 5 S per steen bei uild Burgerlijke Stand GCIDA Gebobfv 10 Jao Bei ske o id rs H Stikktr en H eeltJe ouders N erl ik eu H C v obel Cornel iis ouders J N van dtr List en C Mol aar Jouau e oujers V Bo re ea A Vonk 11 Jobaiinis J jrub i oul rs J vm ót Brnjï en e tan Godu Ikltta oud 1 J Kul tu de UruijD btL ui3t ouders J H Vetter en D erbty van Htrwajrdeu 0 tEI tD 9 Jan J W F vzr Dongen 2 m AM Lebelle j J V C Hornis 3 j 10 K b ijl o ni J H Hatrsea o5 j HG Hoostrrurst wed D louiid i j A M vaa loon buisvr vso G ïaa Uyinen 6ö j C Kj mees 67 J h de Jong 4 w C Oroenendaa i j GtHav D 10 Jan J L Hi bd en C S Buzard J W L tib Gijzelen en ï J F van lulden OERDE I van 5 tot en met 12 Jan 1866 Geborfn Martinu i ilhe mu9 ouder M C Ultee ra H C van Berbestem Co uilis Fndiu ouders J Koen ioop en A Blom Lhtabeth ouders G beul en G 6tnv rD J de Bmijn 28 j iet J de Jong 29 j weduwe van A van Breckelen SCHOO HOVE Ingeschreven van 29 Dec ls65 tot en met 5 Jan Isbö Geboren Hendnka Jobanoa onders B Knus en A E Boere Gemt ouder C Hollebeek en M Kok Hendnkn oodert A Mnrk en G Leasen Injotje ouders W vao Baaren ca A de Ftter Anna ouders W Hoos en J H Pluut OvEïiEDE N Stigter 18 j J G Vreedendid 3 j 6 Hollebeek 2 n F A Kietveld 6 j A Znidervlie 4 W Mcijdam 61 j echtgenoot vtn H KietnsU