Goudsche Courant, zondag 14 januari 1866

ADVERTENTIEN 1866 Donderdag 18 January 307 GOUDSCHECOUKAUT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 Gebleven kotrs 1461 31 2 80 86Vg 561 8 767 8 59Vu 68V LocaaiNüTeflVERMAAR op de Oosthaven te Gouda Buitengewone Voorstelling door het NATIONAAL TOONEEL Tan ANTWERPEN met medewerking van den heer M P J BEEilS op Maandag 1 = Januarij 1865 Aanvang ten zeven ure Entree 99 Cts HH Leden 49 Cis Derde Kang 40 Cts De plaatsen kunnen van heden af beiproken worden van des morgens 10 tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 cents extra voor iedere plaats Thélitre de Vaudeville IN DE SUCIETEIT ONS GENOEGEN onder directie van L HARTLOOPER DERDE TOONEELVOOBSTELLING op Zondag den 21 Januarij 1866 Z E E R O E M Drama in ivet tijdtakken Hierna Heoriette Bozalinde en Chaxlot KARAKTERS FaudevilU Tot slot Op vereerend verzoek DE BLOEDZUIGERS Kluchüpel met zang De bovenstaande stukken zullen opgeluisterd worden door DES CHANSONNETTES COMIQUES Aanvang ten 7Vs ure PETROLEUM DÜBBELD GEZUIVERD a 42 cents de kan Per vat 52 gulden de 100 kilo s bij E van Maareny Hooge Gouwe C 250 te GOUDA Een HEER zijne bezigheden buiten huis hebbende verlangt bij fatsoenlijke üeden kOSt inVOIÜQg en eene vrije kamer hierop reflecteerenden adresseeren zich met ronco brieven bij A QUANT Boek en Papierhandelaar Kleiweg E 107 Pottebakkers worden ten spoedigste verlangd en POTTEDRAAIJERS tegen hoog loon Hoofdvereischten zijn het maken van SCHOORSTEEN en DüIKEKPOTTEN Adres franco onder Leiier D bij den bAckhandelaar A k Beniislc U Iic den Riis V4N VELZEN Je te Kamptn ziet het licht DE EEESTE AFLEVERING E eK V0LL£D1üE lllGAVE VAN Alle de Dichtwerken jacob oats Bezorgd en met Aauteekeningen voorzien door Dr J van VLOTEN Met 400 Staalplaten gegraveerd door J VV KAiöJiJi Prijs 40 Cent ♦ Toen DE ERVEN J J TUL in lb56 besloten eene Gemustreerde PTMÜlUitgave van de VOLLEDIGE DICHTWERKEN van JACOB CATS het licht te doen zien vond dit plan van de zijde des publieks den meest gewenschten bijval Binnen een kort tijdsverloop was de vrij sterke oplage uitverkocht en geen exemplaar in den handel meer ie bekomen Toch blijft de vraag naar exemplaren vooridureu De tegenwoordige uitgever aan wien het recht v n uitgave is overgegaan is daarom te rade geworden een nieuwe oplage ter perse te leggen die in fraaiheid van uit voering bij de vorige niet behoeft achler te staan De Hoogleeraar VAN VLOTEN heeft zich welwillend bereid verklaard het toezicht er van op zich te nemen en zal text en aanteekeningen waar dit uoodig geacht wordt herzien De Uilgever ontveinst zich geenszins de opoiferiugen en de moeite die aan het welslagen eener zoo kostbare onderneming zijn verbonden doch hij meent bescheidenlijk te mogen rekenen op den kuusizin en het naiionaliteitsgevoel zijner landgenooten die de pogingen welke worden aangewend om de groote mannen onzer letterkunde en volkshistnrie een eerezuil te stichten steeds onbekrompen onderiteunen Moge de Raadpensionaris CATZ niet bij allen bekend zijn als Volksdichter wordt zijn populariteit niet geëvenaard Zijn zachte zoetvloeiende naive versen verwierven bij tijdgenoot en nageslacht een welverdienden naam en worden nog steeds door oud en jong om strijd gelezen De eerste aflevering eu proeve van bewerking zijn bij alle Boekhandelaren ter inzage te bekomen NATIONALE MILITIE De Ondergeteekende Cominlssionair voor de Zaken der Nationale Militie beveelt zich wederom bij zijne geachte Stad en Liindgenooteu aan tot hel stellen van Plaatsvervangers en Mommervcrwisselaars voor de Dienst van 18 Tegen alle bestaande Ma itschiippijen wenschende ie concurreren worden de pryzen zoo laag en de betaling zoo gemakkelijk gefield dat ook de minder gegoede in de gelegenheid is zich te duen vervangen Zijne bekendheid door de geheele Provincie ni iken het ieder mogelijk informatien naar zijne veeljange handelingen in te winnen zijnde de Chef bij het Provinciaal Bureau belast met de Zaken der Nationale Militie steeds bereid omtrent zqn persoon de vereischte inlichtingen te geven Rotterdam Kantoor Kwakebnaat w ijk 9 n 4 L H AR TV ELD Contracten vóór Loting aangegaan zija het v oordeellgate Prijzen d r Effecten AMSTERDAM Vrijdag 12 Januarij Tegen 1 Maart a s of tegen het begin dier m iand wordt te huur gevraagd Ijia ste pCt I koers w sch 2Va 61 5 dito 3 71 i6 dito 4 95Vi6 Handelm op resc HU België Rolhs 2 j SS js Spanje obl 2 34 8 Portugal obl 3 44 iö Rusl obl H 5 Ss j I d 1828 29 5 dO 6 serie 5 d Lond 186i 5 dO Amst 18 34 5 Hoogste koers SlVs IVu 96Vs StVs een soüede mime KELDER of Ned PAKHUIS belanghebbenden gelieven zich met opgave van huurprijs per jaar schri elijk te adresseren onder letter P bij den uitgever dezer Courant i Raderstoomboot d iJsScL 803 867 8 94 85 a 1911 55 Vi 28V8 63 39V8 81 87 ce T li 192 56V8 28Vj 77Vu 59V 6 3Vi 391 Van Gouda Maandag en Dingadag s morgens 6 uren de uverig dagen behalve des Zoudr s s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Rdourkaarten d Amst l860 4V Vand spoorw J Oost Metall CpCtdito dito 21 ido renteAmst 5 d nat 1854 5 dc inzilv 1864 5jItalië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Vor Slalen 1874 5 Q 1881 6 d 1882 6 Mexico 1651 3 Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE ie GOU da met inbegrip van Hijka en Genieente accijiis bij eene hoeveellieid van minstens tien kan 8 contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46i io per kan 61 cents Jenever 24 soort Moutwiju a4ti o j per kan 59 ccnls inl BRANDEWIJN 4liï j o o per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkie naar evenredigheid 68Vu 217 68 23 GoCDA 13 Januarij 18 66 ItoikdnklBici tu A BKÏSKMIX Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Adverteniien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuttenlttnïr IiOndea is Januarij Na al hetgeen in de laatste dagen in den Times en andere dagbladen reeds geschreven is omtrent het al of niet juiste eener ongunstige voorstelling van den tegenwoordigen handel op Amerika meent thans de Economist zich te moeten scharen aan de zijde van hen die in dien staat van zaken aanleiding vinden om eene waarschuwende stem te doea opgaan In eeneii doorgaans goed onderrigten kring wordt verzekerd dat eene wet tot wijziging van het kiessteisel is ontworpen het ontwerp zou in den jl woensdag gehouden kabinetsraad door lord Russell aan zijne ambtgenooten medegedeeldzijn het zou strekken om den census voor de steden en hetplatte land beide aanmerkelijk te verlagen doch de verdeelingdes lands in kiesdistricten onaangeroerd laten zoodat die grootesteden en welvarende fabriekdistricten welke ni enen thans nietgenoegzaam in het huis der gemeenten vertegenwoordigd tezijn vooreerst nog geone voldoening voor huiane grieven zouden bekomen Parijs 14 Januarij De Moniteur deelt een besluit mede waarbij een termijn van 20 dagen gesteld wordt voor de aanvragen lot inschrijving op en uitschrapping van de kiezerslijsten Het blad deelt voorts beriglen mede uit Beyrulh van 7 dezer Daarin wordt gemeld dat Jozeph Karam die gepoogd heeft vijandige demonstratien uit te lokken tegen Daoud Pacha terug gedreven is Daoutl Pacia heeft den steun der bevolking yoor zich die hem erkentelijk is voor hetgeen hij te haren behoeve heeft verrigt De mexicaansche kwestie is en blijft voor Frankrijk hoogstnetelig ook afgescheiden van eene eventuele interventie vanNoordAmerika Pe heer Saint llarc Girardiu vestigt er inhet Journal des Debats de aandacht op Hrj wijst o a opde moeijelijkheid om een europeesch bestuur te vestigen onderde stammen van eene gemengde half uit = paau$ch half uitindiaansch ras bestaande raaatsclinppij Na op deze gevarengewezen te hebben wil hij dat Frankrijk zijne bezetting inMexico versterke ten einde zijne soldaten niet aan de gevaren welke hen steeds dreigen bloot te stellen of dat het zoospoedig mogelijk zijne troepen terug ontbiede uit een land waargeen andc alternatief mogelijk is dan alles of nieis meer te doen De onderhandelingen betreffende de p tuselijke schuldworden nog altijd tusschen Rome en Parijs voortgezet zonderdat evenwel Italië er deel aau neemt Het gonvern ent vanFlorence wil niets van de zaak weten zoolang de paus althansniet het beslaan van het koningrijk Italië erseiit D iar depauselijke regering hiertoe nog altijd niet besloten is zou menveilig kunnen beweren dat de onderhandelingen tusschen on eregering en die van den pauselijkcn staat tot niets kunnen leiden Toch is men tot een zeker resultaat gekomen Men isnamelijk gekomen tot de bepaling vun de som die Italië zouhebben te betalen voor het geval dat de paus op politiek terrein wat toegevender wordt Dat cijfer bedraagt 25 millioen Ten bewijze hoe de onafhankelijke madridsche bladen dehandelwijze der regering persifleren welke niet du lt d it zijiets anders openbaar maken dat op ilen opstand betrekking heeft dan hetgeen zij goedvindt kan diencu dat in de tegenwoordige zoo allergewigtigste omstandigheden des lands een dermeest j eavanceerde bladen een paar dagen geleden een hoofdartikel bevatte over den heilige van den dag hetwelk het ijverigste clericale blad gerust voor het zijne had kunnen doendoorgaan een ander blad bevatte een hoofdartikel over dezeden en gebruiken der Chinezen aüdere organen onthaaldenhunne lezers op voordragten omtrent landbouwkunde of opberigten omtrent eens reis rondom de vsereld en de stoutstebladen begonnen hun binnenland met den aanhef Men schrijftons uit Parijs De lectuur dezer bladen zou waarlijk veriaakelijk zijn indien de toestand des lands minder ernstig ware De prijs der Advertentie van één tot re regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven iO Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Wanneer Prim het onderspit mogt delven zal naar hetalgemeene gevoelen de maarschalk O Donnell niet aan hetbestuur kunnen blijven Het is ook nog niet gebleken datde koningin den generaal Prim van zijne titels en waardigheden heeft vervallen verklaard zoo als zij in 1854 ten aanzien van O Donnell heeft besloten toen deze de vaan des opstands ontrolde Uit de magtiging welke de reaering vanden senaat heeft gevraagd om Prim in staat van beschuldiging te stellen zou men veeleer moeien besluiten dat de koningin geweigerd heeft he be luit haar door O Donnell aangeboden te onderteekenen Men beweert zelfs dat de koningin toen O Donnell op de onderteekening van dit besluit aandrong antwoordde met te herinneren dat zij twaalf jaren geleden het besluit had onderteekend waarbij ue man van al zijne wpardigheden vervallen werd verklaard die thans over Spanje en de koningin het gezag oefent 15 Januarij De Moniteur meldt in zijn staatkundigoverzigt dat men te Madrid er niet meer aan twijfelt of Prim zal binnen èfie dagen verpligt zijn om zich over te geven ofnaar Portugal de wijk te nemen Weld a treedt de maatregel in werking waarbij het personeel der posterijen ten platten lande belast wordt met dedienst der telegrafen Daardoor worden de kosten vermedenvan het aanstellen van afzonderlijke ambtenaren voor die dien WeOnOIl 15 Januarij In de zitting van den tyrolschen landdag heeft een der leden uit zuidelijk Tyrol den president geïnlerptUeerd betreffende de amnestie aan het lombardischWBetiaausclie luuiio ryk dezer dagea verleend De president heeft hierop geantwoord dat weldra een dergelijk besluit zal worden genomen betreffemle de personen die Tyrol zonder de vereischte vergunning hebben verlaten zoodat ook aan hen de vrije terugkeer in het vaderland zal worden veroorloofd Berlijn l Ja De zitting van den landdag is heilen door graaf von Bismarck in naam des konings geopend In de troonrede wordt gezegd dat bij de vertegenwoordiging de begrooting zal worden ingediend de noodige sommen zullen worilen aangevraagd tot onveranderd behoud der reorganisatie van de armeej en een krediet voor den minister van marine tot uitvoering van het noord oostzee kanaal Ook zullen verscheidene wetsontwerpen ingediend worden betr lTende binnenlandsche aangelegenheden Voorts maakt de troonrede gewag van het sluiten van een handelstractast met Italië nelks ratificatie de regering van de zijde van alle tolverbondsstaten met regt raag hopen De staat van s lands financiën is gunstig de betrekkingen van Pruisen tot de buitenlandsche mogendheden zijn bevredigend eu vriendschappelijk Door de conventie van Gastein is Lauenburg met de pruisische kroon vereenigd Het was de wil des konings ook de hertogdommen met behoud van hunne zelfstandigheid alle voordeden der vereeniging te laten genieten De definitieve regeling der sleeswijk holsteiusche kwestie is in de conventie van Gastein by eene nadere overeenkomst voorbehouden Pruisen heeft in het bezit van Sleeswijk en in zijne verbeterde positie in Hol stein een voldoenden waarborg dat de regeiing dier kwestie slechts in het belang van Duitschland overeenkomstig de aauspraken van Pruisen zal plaats hebben Gesteund door eigene door het advies van de regtsgeleerde raadslieden der kroon versterkte overtuiging is de koning die zich ook verzekerd houdt van de toestemming des volks besloten dezen waarborg te behouden tot dut ouder alle omstandigheden het aangewpzen doel bereikt zal zijn De regering hoopt dat het doel hetwelk zij beoogt het vereenigingspunt voor alle partijen zal zijn Madrid 15 Jan De Correspondencia en de Diario verzekeren dat Prim zijne soldaten heeft misleid door hun tedoen gelooven dat Espartero de beweging bestuurde Prim dwaalt in het oergte van Guadalupe rond Echagne eu Zabalamelden dat hij niet in de dalen zal kunnen fkomen ei w pligt zal zijn het geberarte te volgen eu daarbij zijne JlSarden en zijn legertrein zal verliezen ff f m