Goudsche Courant, donderdag 18 januari 1866

Tele handen werk krijgen stal voedering in luchtige stallen een goede bemesting van het weiland waardoor de opbrengst aanzienlijk vermeerdert zijn maatregelen waardoor de schade nu door de eeziekte aangerigt moet vergoed worden Daardoor IS Groningen de njkste landbouwende provincie geworden en v at 100 Jaren geleden als een groot verlies geacht werd is m de uitkomst gebleken hoogst voordeelig geweest te zijg Moge dit over 100 jaren ook van de tegenwoordige ziekte gezegd kunnen worden Met helder hoofd en vaste hand daartoe mede te werken 13 ieders pligt Niet in voorspoed maar in tegenspoed leert men den waarlijk knappen man kennen En zouden Zuid Holland s veehouders minder kunnen dan de Gronuigscbe in de vorige eeuw Niet door klagen maar door handelen door krachtig handelen is veel goed te makeo P Btirgerliike Stand GOIDA Geboben 1 Janaanj Samuel ouders A J van Dantzig en J M Braudes 13 Maria ouders L Steeowinkel en M Heetmao Teams ouders J Korver en E Loeven H Arie ouders J inesz en B Fokkers Siara ouder G F Tijbout en S de Jong Maria tlazina ouders G Prins en G Kwakernaat OviRLtDi N II Jan A van Eenwen II m 12 J van Hofwegen wed tl de Hogtcr 90 j 13 A C Broekhuizen 12 w 15 M vau Galen wed L os 73 CL DEW 4 TER Ingeschreven van 10 tot 16 Jan 1866 Bevallen A Bestebroer geb Koore i I Citiol geb tithol d H G M van Ingen Schouten geb Overleden E G 0 DtKTKoi wD F J Kok jm 26 j en M C Burgemeester en Wethouders der gemeente Leymuideii In aanmerking nemende de aangifte gedaan door Jan Treur Antz landbouwer en veehouder wonende b nnen deze gemeente dat hg heeft ontdekt dat eene zyner koegeu ynüe zwartblaar oud vijf jaren onverwacht ernstig ongesteld is geworden Gezien de schnftelyke verklanrg van den erkenden ryks veeirts D van Hulst wonende lu het naburige Nieuicteeii aangaande dit Ennd Gelezen art 69 2 gedeelte der et van den 28 Vugu t l ïl stiatsbl n 125 Besluit Dithoofle der dringende noodzakelgkheid dit opgemeld rund als hooirst verdacht te zyn Ie lyden am de thuis heerschende runderpest onmiddelli k ten algemeene nutte te onteigenen om hetzelve na taxatie dadelyk aftemaken en na inkerving der huid onder politie toezigt ter behoorlyke diepte te begraven Aldus be lotea in den hten avond van den vyftienden Septemb ISOO vgf en zestig De Wethoitier De Burgeuieetter HvanEGMOND J BEL SEkOM Prgs van het gedestilleerd b G P van de VELDE te gouüa met inbegrip vin Egks en Gemeente acc ii bg eene hoeveelneid van minstens tieu kan é contant Zuiver oversehailde TFXE EE a 46V o q per kan 61 ceni Jenever 2 soort Moutvrgn a 4 V o o per kan 59 cents ml BRANDEWIJN 4o2 jo per kan 64 cents Meerdere of mindere stciie naar evenredigheid GotDt 17 Juiuary 1S66 De Correspondencia op zekere msiuuatien antwoordende zegt dat de regering den legalen weg en dien van Ib Jan De opstandeliugeu ijn gisteren avond ten zesure met den generaal Vi m nabij Villanuova Serena de rivierGuadnna op eene ondiepe pla us overgetroküeu len zevenure zijn ij te lUauuova aangekomen en ten acht ure hebbenZIJ zich ijliags u lar de pjrtugesche grenzen begeven ötnncnUnö JUn 17 J uuarij i maken onze stadgenooieu opmerkzaim op de kunstbeschou ung die vilgeiis chter t laiuic advertentie door de i el diende bemoeg ngen vin een mge eteu dezer stad zal gegeven norden Men i hier ter steue zoo zeld aam in de geJe enheiu iets te zien op het gebied v n kunst dat ij lot he t bezoek dring nd laubeveleu te meer omdat daaraan een weldidig doel il verbonden 7iju heeft tenoemd tot notaris bmnen het arrondissementAme fr rt ter reside ie de gemeente Hou en H L vanBuraa thans nolari alhier Z M de koning heeft bepaald met wijziging van de besluiten tot vaststelling vin de orgini l len van de verschillende corpen en diensten bij de landmagl 1 De jaarlijksche tracteroenten van de eerste en tweede luitenant mitsgaders van de militaire personen wier betrekkingen met die ringen zijn gelgk gesteld voor zoo verre de bedragen daarv in thans Toor de eerbte luitenauis op ƒ lütiO en voor de tneede luitenants op ƒ SOO of minder zijn vastgesteld de verbooging wegens 20 en lüjinge officiers dienst toegekend bg koninklijk besluit van 19 nov l5 i2 n 4b daaronder niet be pen worden verhoog 1 met ƒ 100 De toelage negens verblijf in de residentie en in de hoofdstad toegekend bij s konings besluiten van den Isten februarg lfc59 n 97 en den 2den januarg lifa4 no 67 ordt over den tgd dit de og hel voorgaand artikel bedoelde officieren de daarbij toegekende tractcmenisverhooging genieten met honderd gulden verminderiL V Het besluit van den Sisten anril 1S53 no 55 ter toekenning in te daarbg aangevvezen gevallen aan de eerste en tweede luitenan s van het apen der genie v m eene jaarlgksche toelage van ƒ 100 ordt ingetrokken en buiten eöect gesteld 4 Het hepialde bg art 3 v in het kon besluit van den 11 nov l i a 52 ter wijziging van de statuten van de we duwen en weezenkas voor de olbcieren van de landmagt wordt op de bg dit besluit toegekende tractementsverboogingen niet toegepast By het personeel der geneeskundige dienst is neder opactiviteit gebragt de officier van gezondheid der 2de klasse opnonactiviieit I Leon In eene haagsche co respondentie in de Middelb Ct leestmen het volgende Tegen de verkiezingen in jung kondigde de hr Groen reeds Toorlang choohvet igitatie en religie slryd aan lu overle met dien heer zal n iar men verzekert de heer J P P b iron v5a Zuvlen van Nvevelt uit deze stad een voorstel am de tweede kamer doen zoodra zg in februarg weder bgeenkomt tot herziening van de et op het lager onder gs Het woord christelijk m art 23 wil hg sclinppeu n art ii de verpligting tot heffing van schoolgeld iii alle gemeenten schrgven en den onderwgz rs verder verbieden eenigerlei kerkelgke betrekking als voorzanger enz wair te nemen Ik verneem dit uit zekere oron Avis aan de liberde partg Gemengde BeTigtco Het eSectirf van het italiaaDscbe er tiearaapt ten geïolge van het uitstellen lier iipli 2 van 1S66 slechts 9j OöO mau Te Modena i een werktuig oitgevonden aardixr men met buitengevtone snelheid kt terscbnfl Lau lettea Te honst£iitiiio el begint men aan volksvergdde ringen tüenktn He groud ebitd der vereenigde s ten bedraagt vijftien maal dat van Fnnknjk De cholera i uit vrit ferdwenen 1 In Romehe heersch eene toenemende Kistine 4au de geinrentLbe tn ren i door deu inspecteur der medisthe politi la t gege en te zor en a Ln n = P P rot fan zijn n £ ge land S20a gevallen van veeiiekte ter kenn van het gouvernement gekomen lo de laatste w eek waren aangetast 9120 rnndercn Barnum wil Adeline Patti voor 500 000 dollars een jaar medenemen naar Z7 nu ie sljravenhage is eene restauratie voor den arbeidenden stand kXn ZtX middagmaal kan be korain 1 Amitfrdara i ut erde kiMeriv rienigmg tot aid gr X S a n Ta t =en aaüJ e MM it U De senaat vai Irankfort heeft eenparig de uitlevering Iwei erJ van J Konge aan Hes n DarmsUdt om daar een vroeger vou r e onder raan te Antwerpen is de veetypha uitgebroken en de markt ïboden Te Ost ne e heerseht de veeziekte er hevig Td runderen en schapen Het i aliaansche rninistcnc wil 100 m lioen bezuinigen op het budget De sultan zal de regeling zijner finaneien ondrL tn iau een en Lchnan De blokkade der kust vau Ch 1 IS verbroken De uitMuder der cbloroform J Y Mmpsom is door de koningin van Engeland tot baronet verbeven De Mepe dainee Beige wordt met 1 lebr weder toegelaten in Frankrgk De nationale bank te Florence heeft alie beleeningen op efteeten gestaakt Men beschouwt zelfs lil Amerika de zaak der femans als hopeloos De parjsehe theaters hebben in 1865 ruim 19 millioen fr ontvangen De veeziekte s in de rotterdamsche diergaarde onder de herten uitgebroken Men verzekert dat di gewijzigde constitutie in Zwitserland met geringe raeerdethud is aangenomen Het japanscbe gezantschap keert uit Panjs terug nur huis Men heeft grond tot de meening dat de slavenhandel op de afrikaausche kust opgehouden bee t Ingezonden DE V EEZIEKITE Treurig nas de toestand des hnds toen het aardappelgenas algemeen mislukte Het voornaamste voedingsmiddel nas zeer sehaarsch de znnrtgilligsten spraken reeas van hongersnood en waarhjk de armoede en het gebrek in die jiren geleden was gioot De liefd idigheid hie p waar zy konde gelukkig zgn ng dien slag te boven gekomen en wat meer is in verschillende opzigien heeft die ramp heilzame gevolgen gehad In vele streken toch aar aarJappelteelt het hoofdmiddel van bestaan voor den lindbooweuden stand as werd gedurende den winter door de dnglooners veel armoede geleden omdat de airdippel voor betrekkelyk korten tyd weik geeft en het land voor den ovengen tgd des jaars geen handenarbeid vordert Door de a irdappelziekte gedwongen heeft men zich in die streken ook op den griinbouvv toegelegd en daardoor hebben ook de winters de daglooners nerk De aardippelziekte IS ook me i iig geweest om net aam ippeiveruruiK eenigszms te verminderen en het gebruik van ander volgens het oordeel van de kundigen meer geschikt voedsel te bevorderen De cholera m het zuiden vin ons nerelddeel hare ofters weder vragende herinnert allen den treungen tgd oen zg eenige jaren geleden ook hier oedue alom schrik verspreidde en vele huisgezinnen in rouw dompelde De ziekte verdween neder maar met de ellende had zy ook haar nyze lessen achtergelaten Zindelykheid m itigheid goede luchtige oningen zuiver drinkwater niet verontreinigd door allerlei vreeradi bestanddeeleii dikwgls hoogst uadeelig voor de gezondheid ziedaar de middelen die zg am de hmd gaf om niet illecn hiar maar ook ve e andere ziekten met goed gevolg te kui nen bestryden en in veel gemeenten zgn hiar lessen niet vruch elooa geweest Na het verschynen der cholera heeft men zich meer laten gelegen liggen aan de gezondheid des volks Men heeft getracht neg te nemen walden algemeeuen ge ondheids toestand kon benadeelen geschikte oningen zyn m vele plaatsen voor den arbeidenden stind ge lichl riolen en stinkende slooten zgn verbeterd ziekehulzen zyn verbeterd en de gezoiidheicU toestand des volks heeft daarby veel gewonnen en een tg lehjke ramp IS door bedaird overle en een gezonde toepissing der lessen van de welenschip voor het geheele volk in zegen verkeerd Uederom woedt een ziekte Mcniï hndbouner ziet zgn stillen ledig en verliest d lardoor he hoofdmiduel van zgn best im K verder grypt de ziektp om zich en niemmd kan nog het einde len De regering moge maitregelen verordenen te dik gls worden zg door vooroordeel eigenbelangen onvoorzigtiixheid van de belanghebbenden zelven belemmerd Men kliigt maar van middelen om het kwaad tegen te gaan wil men liefst niets hooren Alom hoort men van ontduiking en verzet ttgen de regerings maatregelen Is de ramp te stuiten dan IS dit alleen te doen door een eendragtig zamennerken van alle belanghebbenden zonder die zamenwerkin 13 net ergste te vreezen en 13 gebrek aan dierlyk voedsel te wachten Klagen biat niet om dien ramp te voorkomen evenmin als vroeger aiirdappelziekte of cholen geweerd zjn Beter is het het kW a ld door alle middelen tegen te gaan en reeds nu te trachten de nadeelen te verminderen en zoo mogelyk de goede zijde vin die treurige zaak in het licht te stellcD bil y T nultige z jde kunnen hebben Zoude de ramp die onzen landbouwenden stand en m t dezen het nationaal vermogen treft in de toekomst nuttig kunnen zyn Trachten wy het nut reeds na met e nig IZtV 1 T d van den landbouw van bnl r rr hethoofdm ddel van bestaan s Zouden de laatste vgf g j ren zoo rgk in ont dekkingen en vepbeteringen ook op landbouwkundig gebied in die streken wel veel veranderingen hebben te weeg gebragt s Is het Zoo deed vader en grootvader bij vele landbouwers met veel hooger aangeschreven dan de eenvoudigste lessen der f wetenschap In hoeverre worden bij voorbeeld thans de raadgevingen door deskundigen gegeven en door de sgV j a alle belanghebbenden medegedeeld opgevolgd f p vele plaatsen stoort men er zich niet aan en doet ooals mea altyd gedaan heeft Mesthoopen verontreinigen den dampkring en de stallen Bijn nog even bedompi als voor vijftig jaar Is het met de stallen zoo evenmin 13 er verandering m de welde te bespearen Men schijnt niet te begrypen dat een koe ook ander voedsel lust dan gras en de oude stelregel een stuk vee per morgen blijft nog altijd een geliefkoosde spreuk Men moge op Engel md wgzen en op vele streken in ons vaderland waar die oude regel reeds lang vergeten is maar daardoor brengt men gL n verandering te weeg in de eenmaal gevestigde ov rtu g ng Eu tch zoonei ats in andere streken zal ook hier het land ro er productief gemaakt moeten ni den De hooge landhnreu hebben dit onder niet kunnen verrigten misschien dat de veeziekte daarin slaagt Een hofstede van 20 bunders vertegenwoordigt een kapitaal van ƒ 20 000 Zoude de eigenaar dier hofstede voor dat geld effecten koopende met stil in de stad kunnen levei vry van de beslommeringen en drukten die zulk een hofstede met zich breugt Hoe is de i stand vin den landbouwenden stand in sommige streken ioeren die hofsteden van 20 a 30 morgen bezitten missen alle genoegens die de beschaving verschaft zg moeten hun genot vinden in erken en weder werken en leven dan WIJ zouden byna schrgven armoedig Uitzigt tot het verkrijgen van hofsteden voor hun kinderen 13 zeer gering wegens de hooge huren zoodat dikwgls de gehuwde zonen by de ouders lublij ci wachtende o jere huren of soms ook wel op den dood der ouders Zulk een toestand 13 niet houdbaar Het voorbeeld door Groningen m de vorige eeuw gegeven moet gevolgd worden Bebouwing van den grond naardoor ADVERTENTIEN Men verlangt te Schiedam met primo Mei aanstaande in een fatsoenigk burger gezin zonder kinderen eene DIENSTBODE op ler eerlijkheid en goede trouw men kan rekenen en van ie bovendien zmdeljkheidia alle opzigten vereischt nordt Hiertoe genegen vervoege men zich ter 11 tdere inlichting in persoon by den uitgever dezer O Runstbesehouwing by ngze van TENTOONSTELLING van eene coUectie Teekeningen van hcdendaagsche Ned en Belg meesters Den 18 19 en 20 dezer van s morgens 10 tot 2 ure in het nieuwe schoollokaal in de voormalige gevangenis hetwelk daartoe door het gemeente bestuur nelBillend is afgestaan a Aan de NEDEEL NDSCHE SIC EENF BRILK te Roilerdam kunnen bekwame Sigarenmakers van goed gedrag geplaatst horden Adres Hoek Haringvliet en Molenwerfnyk 12 n 23tf N B Gehuwde helen kunnen na 14 dagen nerkziam geweest te hebben en bg voldoening eenige gelden tot verhuizing in voorschot bekomen Er zal gelegenheid zgn tot het schenken van een gift voor de werkiurigting t ïe huur tegen 1 Mei 1866 een Huis met Tuin het huis bevat vyf KAMEBS kEUKLV KELDEE en verdere Gemakken staande en gelegen in Bloetnetidaal ge neen te Broek t ibg Gouda Huurprgs 160 per ar Franco te bevrageu aan het Bureiu izer Courant 1 NATIONALE MILITIE 3 De Ondergeteekende Cor missionair voor de Zaken der Natio nale Militie beveelt zich n Jerora bg zgne geichte Stad en i indgenooten aan I tot het stellen van Plaatsvervangers en legen alle bestaande Maatschappyen nenschende te concurreren orden de prijzen zoo laag en de betaling zoo gemakkehjk gesteld dat ook de minder ge goede in de gelegenheid is zich te doen verv uigen fe Zgne bekendheid door de geheele Provincie maken het ieder mogelijk in W formatien naar zgne eeljarige handelingen in te winnen zynde de Chef hg het Ci rovineiaal Bureau belast met de Zaken der Nationale ïantoor Kwakern t mjk 9 n 4 L IÏ A R TVELD C ontracten vóór Loting aangegaan zijn het voordeehgsts