Goudsche Courant, zondag 21 januari 1866

t 398 1$66 Zondag 21 Jaisiiarij GOUDSCHE COURAMT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg D n 60 Bij S VAN VELZEN J te Kampen ïiet het licht DE SEKSTE AFLEVERING EEXER VOLLEDIGE UITGAVE VAN Alle de Dichtwerken VAN JACOB CATS Bezorgd en met Aanteekeningen voorzien door Dr J tan VLOTEN Met 400 Staalplaten gegraveerd door J W KAISEE Prijs 40 Cent Toen DE ERVEN J J TUL in isóö besloten eene Geïllustreerde Pracht Uitgave van de VOLLEDIGE DICHTWERKEN van JACOB CATS het licbt te doen zien vond dit plan van de zijde des publieks den meest gen enschten b jval Binnen een kort tijdsverloop was de vrij sterke oplage uitverkocht en geen exemplaar in den handel meer te bekomen Toch blijft de vraag naar exemplaren voortduren De tegenwoordige uitgever aan wien b t recht van uitgave is overgegaan is daarom te rade gewordta een nieuwe oplage ter perse te leggen die iu fraaiheid van uitvoering bij de vorige niet behoeft achter te staan De Hoogleeraar VAN VLOTEN heeft zich wehMllend bereid verklaard het toezicht er van op zich te nemen en zal text en aanteekeningen waar dit noodig geacht wordt herzien De Uitgevtr ontveinst zich geenszins de opofferingen en de moeite die aan het welslagen eener zoo kostbare onderneming zijn verbonden doch hij meent bescheidenlijk te mogen rekenen op den kunstzin en het nationalileitsgevoel zijner landgenooten die de pogingen elke orden a inge end om de grooie mannen onz r jetterkunde en volkshisturie een eerezuil te slichten steeds onbekrompen ondersfeuneu Moge de Haadpeusionaris CATZ niet bij allen bekend zijn als Volksdichter wordt zijn populariteit niet geëvenaard Zijn zachte zoetvloeiende naive versen verwierven bij tijdgenoot en nageslaclit een welverdienden naam en worden nog stewls uoor oud en jong om strijd gelezen De eerste aflevering en proeve van bewerking zijn by alle Boekhandelaren ter inzaee te bekomen BURGEMEESTER en WETHOÜDEES van Leymuiden Gezien de schriftelijke verklaring van het lid der commissie wegens de heerschende veeziekte Jan Barthoiomeus Snellen waaruit blijkt Dat Dirk Straathcf bouwman wonende binnen deze gemeente op zijne hoeve plaatselijk genummerd wijk B n 3 aanwezig heeft drie en dertig stuks rundvee gestorven of lijdende aan de runderpest of wel daarvan verdacht of hersteld en Dat het losse hout en touwwerk hooi stroo mest en verdere voorwerpen gerekend moetc 1 worden in aanraking te zijn geweest alsmede de kieederen der personeu welke die hebben behandeld de voormelde ziekte zouden kunnen overdragen Dat de onteigening en afmaking of vernietiging van genoemde runderen en voorwerpen daarom door hem zeer dringend wordt aanbevolen Overwegende dat de afmaking is het eenige middel tot stui ing der runderpest Overwegende dat daarmede moet gepaard gaan de vernietiging van alle besmette voorwerpen Gelet op art 69 en volgende der wet van 2S Aug ISöl staatsblad n 125 Hebben besloten 1 te onteigenen en af te doen maken de drie en dertig stuks runderen boven omschreven te onteigenen en door verbranding of sndersints te vernietigen 150 staken 50 klaven 15 koedekken 3 kruiwagens en schoppen melkblokken twee spoelknipen 2 houten kisten 1 slaapkribbe 1 boes en ruif hekken planken en ander los hout en touwwerk rietmatten ongeveer 1500 ned ponden hooi 5 bokken mist en eindelijk de bovenkleederen van hen die met de sieke gestorvene en afgemaakte runderen zijn in aanraking geweest 3 den beer Jozef Eduard Keichman rijks veearts gestationeerd te Alphen aan den Kiju de uitvoering van dit besluit en de ontsmettin van genoemde bouwhoeve op te dragen 40 binnen twee maal 24 uren van dit besluit kennis te geven aan heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland 5 dit bt duit door plaa sing in de Goudsche Courant ter openbare kennis te brengen LtTMiiDES den lOden Januarij 1866 De Burgemeester J V BEISEKOM BURGEMEESTEE en WETHOIDERS Toorooemd De Wethouder H TAS IGMOXD Vrij van de regtea van zegel en registratie ingevolge het koninklijk besluit van den 6den Sep tember 1863 d o 52 BUKGEMEESTERbn wethoudees van Moordrecht overwegende dat op den lO Januarij 1866 door Hendrik Jan van Weelden van beroep Bouwman wo nende te Moordrecht bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat drie stuks pinken afgezonderd slaande in den stal wijk n 51 onder deze Gemeente door ziekte sijn aangetast Overwegende dat uit het rapport van den deskundige J B Snellen alhier blijkt dat een dier runderen zijnde een zwartbonte pink oud 1 jaar op den 12 Jan 186G gestorven hierboven bedoeld was aangetast door de besmettelijke veeziekte en dat de onteigening daarvan ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte dringend noodzakelijk is Gelet op de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus 1851 staatsblad nO 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven gestorven rund onmiddellijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHulland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Mocrdrecht den 13 Januarij 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd Be Secretarie De Burgemeester N J FEANCOIS 1 S J J SNEL Prijzen der Effecten pCt I Ned w sch 2V2 dito 3 I dito 4 I Handelm op resc België Eotbs 2 siSpanje obl 2 j Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 dO Lond 1862 5 do Amst 1864 51 d Amst l860 4V3 Aand spoorw f d 1882 6 Mexi o 18 51 3 I AMSTERDAM Dingsdag 16 Januarij IJiagste Hoogste Geble fn koers koers koers 61V s eiVs nV s 95Vis 147 j 71V2 1 7V8 35 35V 35Vi5 Vlf 44V4 98V 6 9S 8 SO s 8OI 4 80V 87V8 S V c 87 li 94 947 857 SSVs 85V 184 185 185 56 56Vis 56Vii WU 2 8 Va 2S 8 TO s 76V8 59 59 i6 59 i 6i l 62 k 62Vi 39Vi6 39Vi 39Vl5 64Vj 70V 69 8 69Vj 69V t i Vis 22 6 22 CORRESPONDENTIE Eene oor onze plaatsruimte te uitgebreiJe reclame is ingekomen van H van der Hoeven tegt het ingezonden stuk an J Rost betreffende di terhooging van het dagloon der verwersknechts Hij verklaart dat hij met het genomen besluit zich niet kon Hijgen yerecuigen en dit schrifteh te hebben kenbaar gemaakt zonder zich verpligt te achten de redenen van die verandering aa te voeren dat hy overigens geen minder arbeidsloon dan andere bazen aan zijne knechts zal uitreiken maar zicb de wijze van sitbetaling voorbehoudt B Vdrnkk rij vai 1 BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p posty 2 25 De inzeadicg der Advertentien kan geschieden tot det morgens ten 11 ore AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDEES van GOUDA doen te weten dat door den RAAD dier gemeente in zijne vergadering van den 29 December 1865 is vastgesteld de volgende verordening De Raad der gemeente Gouda Overwegende dat art 2 der verordening op het bouwen betrekken ontruimen en afbreken van gebouwen alsmede op de verpligtingen van eigenaren van huizen en naburige erven te Gouda vastgesteld door den Raad dier gemeente den 11 November en den 9 December 1864 en 31 Januarij 1865 tot tweeiïrlei opvatting aanleiding geeft Heeft besloten De bepalingen van gezegd artikel in te trekken en die te vervangen door de navolgende Geene woning raag gebouwd of verbouwd worden dan met inachtneiriiig van ten minste de navolgende afmetingen De oppervlakte binnen de muren 24 vierkatite ellen De hoogte van elke verdieping van den vloer lot onder de balklaag 2 8 ellen De borstwering waarvan de zolders aan alle zijden moeten voorzieu zijn 1 el De nok van het dak 2 ellen hooger dan de borstwering Voor huizen die behalve den zolder twee of meer verdiepingen hebben en niet zijn ingerigt om door twee of meer gezinnen afzonderlijk te worden bewoond is eene borstnering op den zolder geen vereischte mits de zolder eene oppervlakte hebbe van minstens SO vierkante ellen en de nok vaa bet dak 3 ellen boven den zolder zij geplaatst Door verdiepiug worden nk verstaan de vertrekken gelijk vloers Zijnde deze verordening aau de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun berigt van den 9 Januarij 1866 in afschrift medegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 16 Januarij 1866 De Secretaris De Btirgeinetster DEOOGLEEVER FORTUIJX v BERGEN I IZENDOORN Overzigt GOUDA den 20 Januarij De oproerige poging van den generaal Prim schijnt bij gemis van algemeene deelneming te mislukken Het duurt reeds te lang en ofschoon de bijzonderheden an zijn togt verborgen blijven is het wel zeker dat hij zich bedrogen ziet in zijne verwachtingen Het ministerie O Donnell moge dan nu zegevieren en de rust tijaelijk herstellen toch is de toestand van Spanje zoo ongunstig en het misnoegen zoo algemeen dat langs den een of anderen weg eene wijziging van het bestuur te wachten is De expeditie pipr Chili ksrj daartoe medewerken de blokkade is verbroken en de admiraal Pareja heeft uit smait over het geleden verlies de handen aan zich zelven geslagen De omwenteling in Peru heeft daar de Spanje vijandige partij aan het roer gebragt Al mogt dan Prira eindelijk Portugal bereiken en ontwapend worden dan nog zullen je berooide schatkist het willekeurig bestuur en de teleurgebtelde overmoed het bewaren der rust bedreigen De engelsche regering moet nog altijd waken tegen de woelingen der fenians en ernstige maatregelei nemen ter beteugeling hunner stoutheid De zaroenspanning moet groote uitgebreidheid hebben en over aanzienlijke hulpmiddelen kunnen beschikken Nu men echter de zaak tijdig op het spoor is gekomen zal men wel in staat zijn de uitbarsting te voorkomen en de araerikaansche deelgenooten zullen ook wel in de uitvoering hunner plannen gestuit worden Het is nu zeker dat het ministerie een reformbill zal aanbieden en de kans op welslagen is groot daar de publieke opinie zich algemeen ter gunste van dien maatregel verklaart i De prijs der Advertentien van één tot es regels met inbegrip van het zegel is 30 Ceüt voor 1 eiken regel daarboven 10 Cent I Buitengewone letters wordeaberekend naar I plaatsruimte In Frankrijk ziet men uit naar de aanstaande opening der kamers en men verwacht nel niet veel van de troonrede maar Napoleon is juist de man om de beste berekeningen te doen falen Van Italië verneemt men niets van eenig belang de onderlandelingen met Rome leiden tot geene uitkomst Italië moet bezuinigen want het is onmogel k den last te dragen van het te groote leger De oostenrijksohe concessien aan Venetië zullen den onwil niet bevredigen geheel Italië moet bevrijd worden van deu vreemdeliug Op dat eenige doel stuit elke poging ter verzoening af Van de Hongaren is niet veel anders te wachten het begin is goed en de toenadering schijnt groot maar de landdag komt slei hts langzaam tot de behandeling der zaken en weldra zal het nog eens blijken hoe onverzettelijk de Magyaren in hunne eischen zijn In België is de strijd aangevangen over de wijziging van de verkiezingen men wil den census verlagen maar den kiezer het kunnen schrijven als voorwaarde stellen Lezen en schrijven zijn in onzen tijd onmisbare voorwaarden van ontwikkeling de liberalen staan een goede iaak voor maar clericalen en ministerielen zijn voor domme en meegaande kiezers In Pruisen wordt nog eet de tragi komische voorstelling der kamerzitting herhaald de regering is gerust en bereid voort te gaan in het reger zonder budget zij denkt er niet meer aan om de legerorganisatie in discussie te urengen De kamer jis evenzeer onveranderd van zin en het einde is ligt te voorzien in de spoedige sluiting van het toon j öuttcnlanïr LOIldSn 17 Januarij Alhier is onder voorzitterschap van den heer Hughes een meeting gehouden die de vilgende resolutie heeft aangenomen Het algemeen stemregl gegrond op het geconstateerd en ingeschreven verblijf is de eenige voldoende grondslag voor de volksvertegenwoordiging De geheime stemming is noodig ter bescherming der stemmenden De regering wordt dus dringend uitgenoodigd ia de aanstaande zitting een maatregel voor te stellen in staat het volk te voldoen Er is een deputatie benoemd om deze resolutie aan lord Russell over te brengen Eene deputatie uit de leden van de Reform League vervoegde zich aan de residentie van graaf Russell De heer Edmund Beales sprak den minister aan en beto de dat deeeuige hervorming welke den arbeidenden stand zou voldoen moest berusten op het beginsel van het algemeen stemregl beschermd door de geheime stemming Verschillende sprekersvoerden na hem het woord waarop graaf Russell bevestigdedat het gouvernement in de aanstaande ziiting een reformbillzou indienen hij zag ich echter verpligt zich te onthoudeunadere bijzonderheden daaromtrent mede te deelen De overstroomingen in de vallei van den Theems strekkenzich steeds meer en meer uit Ook onderscheidene spoo uegenzijn beschadigd gen orden doch tot nu toe is men nog gesliiagdin genoegzaam voldoende repar itie om de dienst voort te zetten Alleen kunnen de treinen nn niet geregeld op hun tijd aunkomen Parijs 17 Januarij Brieven uit Liss iboii melden d it dr spaansche opstand in Portugal weiuig sympathie vindt Niemand wil van een iberi ch koningrijk hooren men herinnert zich nog den tijd toen Portu ral met J paiije vereenigd was en de vreugde van elk regtgeaard Portugees i pn het spaansche juk werd afgeworpen Een afgevaardigde mlde de regering in de kamers interpelleren over de spaausche geLaurtenissen maar dit werd hem afgeraden omdat de regering den opstand heeft afgekeurd en maatregelen heeft genomen om de opstandelingen bij hunne komst in Portugal te ontwapene n s besloten dat indien Prim in Portug il komt men jfti naauw