Goudsche Courant, zondag 21 januari 1866

Xiw roen verzekert heeft de raad van stale dezer dageu ziin rapport aan den koning uitgebragt over het hoofüstuk van de af=cbaffinf van de doodstraf en zou de slotsom van dat rapport zijn dat gemeld collegie tot afschaffing adviseert Alen kan alzco eerlang de aanbieding vau regeringswege van een wetsontwerp m dien geest a de kamers te gemoet ziet Aan he door het departement van financiën openbaar ontleenen wij de volgende cijfers 1865 Directe belastingea In en uitg regten Accijnsen Waarborg en bel der goud en ziiv werken Indirecte belastingen Domeinen n Posterijen r Bijkstelegraphen Staatsloterij Acten voor jagt en tIs scberij Loodsgelden ADVERTENTIEN Te Oouda Schotmtioi en Oudetcater en in de omliggende dorpen worden AGENTEN gevraagd voor een brandwaarborgmaatschappij tegen eene provisie van 1 0 q Men adressere zich met gefrankeerde brieven onder de letters A B C aan den boekhandelaar S C v ix DOESBUKGH te If iilfn WIREPAARD Door verandering eener zaak wordt te m koop aangeboden een WERKPAARD TZeer geschikt voor heeren PANNEN en I POTTENBAKKERS is gewend om in een molen te loopen Te bevragen bij A BRINKMAN te Gouda was dat de trrt ische soldatei weigerden tegen dezelfde soiJij in romeinsche dienst te treL beta ietleud 00 CD m zi boudeL en zoodra nog lijk hem n rr t t7Ti lX r e e te doen kennen van de regeling der aang iegeni e d v n het P J l § ir te eir delnk ius dieD Frankrijk en Rame is ot stand geb i De groore hinderpaal w e ke de verwe e lgk ng d zer za tot heden in den wegstond w d e fr che tre r a die e ie aau de ingfBoren kri L lieden nerd uit De so dy is echter tbans voor ai ae m iischappen vT eiken oorsprO 2 ook tot een hooger en gel cijter gebragt Hei ir nsche coniiLVLt zal U iü man bedr igcu Tege ijker VjA wordt het romeiiische leger georganiio rel n i zesbatteren zullen dne worien opgeheven De verbnjvendemironhappen orden in t ee esc ulrons dragonders eu 4 escadrcL semlarmes te paard verdeeld Daarentegen 1 f nterie die uit linieiroepen en gendarmes bestaat tot la OUÜman werden gebrast Het z ogeuaamde Livre Jaune wordt reeds op de kei7 71 le drukkPHj g re iJ jera iakt im tegelijk met hei verzigtvan den toesacd des r = i m de leden der kamer roLdgedeeld te wor lco Mei n eldi dat een vijftigtal afgevaardigden vm de meerderheid een voorhiel hebben onaertec er d strekkende omde frar sche Antilles geher gelijk t £ stellen met bet moederland baar dezeifde regteii te verleenen en op ge ke wijze tedcjtn besturen De madridsche Gaceta meldt dat eene kolonne koninklijke troepen te Salamanca is aangekomen Dit berigt is niet oobelaiigri k want Prim wordt naar die zijde niet verdacht Het s h lit dus aan te duiden dat de opstandelingen van Av i i iioï niet geheel uiteen zijn gedreven 15 Jan De Mociieur da Soir meldt dat het mogelijkis dot gfntraai Prim Andalazie zal binnen rukken daar dekoninkli e r epen den weg naar Pcrt gal versperren De bergachtige districten van Tarragona worden onveilig gemaakt dooreece gewapende bende die door de koninklijke troepen wordtr i p e roeii voorziet dat zij spoedig vileen gejaagd zal wezen Brussel 17 I n De kamer van vertegenwoordigers heeft g ïieren hare werkzaamheden weder aangevangen erschillende weisontwerpen 7ijn door de regering ingediend Onder deze komi voor een ontwerp strekkende tot het verleen n van een buiienïewoon crediet ten bedrage van 600 000 frs tot deküing Ifr uitgaven vereischt wegens het zenden van voorwerpen ler mtemalioraie tentoonstelling welke in 1S67 te Parijs zal worden gehouden 5 J nuanj In de gisteren gehouden zitting der kamervan vertegenwoordigers beeft de heer Orts zijn voorstel betreffende de vermtLrJeniig van het aantal leden van den senaaten der kamer van vertegenwoordigers op grond van den aanwas der beioikirg nidtr uiieeLgezet Dingsdag e k zal daaro e worden beraadslaagd Berlijri IT Januanj Het huis der afgevaardigden heeft den heer r ir Grabow herkozen tot president en de heeren Unruh en Bockum Dolifs tot vice presidenieu In zijne rede bij de aanvaarding van het presidium heeft de heer von Grabow de reac iouaire pers scherp gecritiseerd en tevens zijne afkeuring uitgesproken over het verbod tegen de feesten van afgevaardigden en over de maatregelen door de regering tegen de pers de ambteiiaren en de vereenigingen genomen voorts heef hij zich beklaagd over het conflict naar aanleiding der constitutie dat in een waren chaotischen toestand verkeert eo waardoor stilstand omslaan is in de wetgeving Vrijheid alleen zeide de redenaar voert tot zedeli ke veroveringen tot oplossing van het vraagstuk betreffende de hertogdommen dat door de Gasteiner conventie nog meer ingewikkeld geworden is en lot eenheid tussehen de bondsstaten MEdrid l Jan De opstanilelingeu hebben den afgeloopen nacht ic Berluuga doorgebragt men gelooft dat zij heden Portugal zullen trachten te bereiken via Jerez de los Cabalieros De sergeauieu die getracht hebben eene compagnie tot den p=ta d over te h ien en de misdadigers in vrijheid te stellen rijn heden morgen te Madrid gefusileerd Er heerscht allerwege orde Florence is Jan De geëmigreerde Yenetiers in bat koningri s Iaiie hebben eene vergadering gehouden zij verklaarden de verleende amnestie illusoir en onaannemelijk Brieven uit öinnenlönö GOUDA 17 January Door den mioister van binnenl eaken is o a bij de dieast Taa den njksielegraaf benoenid G de Moov ƒ 1 034 529 75 2JZ 293 82Vs 2 0atl 4 64 1864 1 080 133 5373 2i 3 856 77V2 1 492 140 61 17 046 36 1 132 993 7SV2 123 592 61 155 17S 65Vs 39 501 91V2133 633 00 556 50 53 57ó J4 j 17 020 571 2 1 286 060 31 119 413 45V 102 170 11 31 421 24 133 300 00 97 50 41 1S2 35 ƒ 5 097 7S4 1SV2 ƒ 4 532 940 4 1 Uit eene officiële opgave blijkt j dat s rijks middelenover de 12 maanden van 1S64 hebben opgebragt 62 7 1S 955 5 3V2 2 dat die middelen voor 1865 waren geraamd op 61 549 027 50 en 3 dat zij in dat jaar hebben opgeleverd ƒ 64 456 653 411 2 zoodat zij me ƒ 2 907 625 91i j de raming overtroffen en 1 737 697 38 meer hebben opgebragt dan in 1364 In het Han i lsb van heden leest men De redacieu van de Kunderpest heeft een biljet ter onderteekening verzcnÖTi waarin de wensch wordt geuit dat de regering den tot nu toe ingeslagen weg verlate en besluite om alle aangetast en verdacht vee na voorafgegane onteigening volgens eene daartoe opzettelijk ontworpen wet af te maken Xaar men uil het VVesthnd verneemt staan de granenen bet koolzaad zonder onderscheid overal schoon en regelmatig te veld zoodat de verwachting daaromtrent alleszinsgunstig is Daar de kans bestaat dat de meeste weilandenwegens de alom heerschende veeziekte orgebraikt zullen blijven is men op verscheidene plaatsen reeds begonnen de weilandente scheuren en tot bouw en teellanü in te rigten In geen winter is het vervoer van varkens rundvee bloed enz ait Ale pel naar Amsterdam zoo levendir geweestals in den tegenwoordigen Vooral het aantal vette varkens dat sedert eenigen tijd met de beurtschepen vervoerd wordt is zoo groot dat men verbaasd staat over de uitgebreidheid waartoe de vetmesterij in die omstreken is opgevoerd Ookhet transport van rundvee bloed wol enz voor een groot deelafkomstig uit de prov Groningen is hoogst aanzienlijk In het Handelsblad van 16 dezer leest men de volgendeoproeping Helpt in Nood Een allertreurigst ongeluk had eergisteren in de gemeente van den Helder plaats De persoon van J v is VLOTEN van Amsterdam een oppassend werkman en tijdelijk aan den Helder als machinist van den stoom moddermolen bij het verbreeden der binnenhaven werkzaam had in den vroegen morgen het ongeluk om door de duisternis misleid in het water te vallen en jammerlijk te VERDRINKEN eene WEDUWE met ACHT KINDEREN waarvan het jongste nog geen tien v eken telt onverzorgd in kommervolle omstandigheden achterlatende Begaan met het treurige lot der ongelukkige vrouw en kinderen heeft zich onmiddellijk daar ter plaatse eeu damescomité gevormd om in de eerste behoeften van dit gezin te voorzien Ondergeteektnden mede aangezocht om zich de belangen der weduwe en kinderen aan te trekken hebben zich daartoe gaarne bereid verklaard eu roepen daarom lai gs dezen weg de LIEFDADIGHEID van alle weldenkendeu in terwijl zij de giften die voor dit gezin mogten worden afgezonderd gaarne in ontvangst zulleii nemen NiirwEDiEP 13 januanj ISCG J A LAMPING herv pred te Nieuwediep H BITTER heel en verloskundige aldaar t n V i i a P ms ef laiii Spui D 336 J W NAChLNIUS Prinsengracht tegenover het Amstelveld Z 437 te Amsterdam Mogten sommigen onzer stadgenoofen bewogen met het treuiig lot der weduwe en hare acht kinderen eene bijdrage willen atzonderen dan is de uitgever van dit blad bereid die giften in ontvang te nemen over te maken aan de genoemde commissie en naauwkeiirif het ingekomene te vermeldsn Men isesl in de l eydsche Courant Hofsteden met lam die op een vroeger huurcontract voor ƒ 70 tot ƒ 40 het morgen verhuurd naren en waarvan de prgs bij toeneraencle welvaart ouder den landbouwersstand met de helft zou vermeerderen ziju thans te huur aangeboden voor 25 het margen zonder in aanmerking te kimen Hiervan zijn voorbeelden o a te Ma i land te Pijnacker en aan den Vliet onder Soeterwoude waar men voor eene kapitale woning met bijna 30 morgen land geeu huurder vinden kan Gemengde BerigtcD Voor cle vierde maai zal meo te Londeo beproeven het leggen van den kabel die Europa moet verbinden met Amerika Naar het voorbeeld van Londen zal men te Parijs een pneumatieke buis aanleggen hoofdxakclijk om de telegraaf stations in verbinding te brengen met het ministerie van binnenlandsche zaken Te Mons ia een brander beboet voor ofa5 000 fr omdat hij in en smokkel kelder smookte De liberale bladen te Madrid houdan vrijwillig op te verschijnen tot dat Prim het ver afgelegen Portugal zal bereikt hebben Den 4 jan is op de sterrewacht te Berlijn eene nieuwe planeet tusschen Mars en Jupiter ontdekt De stad en proviiieie Dubliij zijn om de woelingen der fenians in staat van beleg gesteld De fraiiafihe protestanten te Parijs voeren onderling hevigeu strijd Te Londeii hebben in 1865 plaats gehad 1502 branden behalve ISO schoorstoenbrauden Men beweert dat Engeland en Frankrijk iicer gunstig gestemd zijn vcor den erfprïna van Augustenburg De vaste brug over den Rijn te Keulen wordt dagelijks gepasseerd door löOO a 1100 spoor egnageiis Te Essen is een nieuw huis ingestort van drie verdiepingen en toch was de muur een halven steen dik Koning George vertrouTit nog altijd op de vaderlandsliefde der Grieken Te Londen drukt men een maandschrift in de chinesche taal met chinesche letters dat ten titel beeft de vliegende draak Uit Brussel wordt de erfportie van 2S roillioen fr aan keizerin Charlotte naar Mexico gezonden Te Rotterdam is 170 duizend gulden bijeen gebragt voor eene vijfde ned berv kerk De juaristen hebben een bezoeü in Vera Cruz gebragt Het buskruid is uit s Hertogenbosch naar het buiten de ve ting frelcpeii fort Isabella vervoerd Men berekent dat van 1711 1796 t e honderd inillioen stuks vee in Europa door de veepest zijn omcekonieu De metahn bo enbouw an de brug over de Lek bij Kuilenburg is aanbesteed voor 1 814 000 gulden liet stoomschip loonden caar Melbouine is verongelukt na vijf dagen reis van Plymouth slechts 19 personen zijn gered van de 290 De z itsersche grondwetherziening la verworpen door het volk behalve de emancipatie der Israëlieten De Amerikanen organiseren een corps in Tesas om Juarez bij te staan H t eten an beeieufleesch komt te Parijs in de mode Tot 13 jan zijn in de provincie Utrecht aangetast ifK runderen De cholera 15 uit Parijs geheel verdwenen Te Londen heeft zich eene maatschappij gevormd tot bevorderiüg der luchtvaart Je president der Mormonen Brigham Young heeft thans 185 vrouwen Het vleesch der zieke koeijen uit Pijnacker heelt men in een lijkwagen en drie voigkoetsen eeue nabij liggende stad iugevoerd Multatuli moet wegens het toedienen van klappen 15 dagen cellulair doorbrpngen Het gerucht van het uitbreken der veepest te Dooruspijk wordt tegengesproken De directie van den rijnspoorweg begint wakker te woideo Van 7 13 jan zijn in Zuid HoUaud aangetast 2721 runderen van het begin der ziekte 27037 stuks Ingezonden Mijn Heer Laatstleden week was een vriend bij mij die mg in gerniroen tijd niet bezocht had Wij liepen eens rond en herhaaldelgk vond hij reden om het uiterlijke van de stad onzer inwoning te prijzen Alles droeg altijd naar zijn gevoelen blijken van welvaart Nette straten wandelingen die des zomers de burgerij genot en frissche lucht kunnen verschaffen goede winkels die meer en meer een nieuwerwetsch aanzien krijgen goede openbare gebouwen in een woord de stad zag er naar zijn inzien bloeijend uit en hij konde niet begrijpen hoe dit een gemeente was waarvoor een uitzonderingswet noodig was een gemeente die nog accijnsen noodig had om in haar belioefte te voorzien Maar zijn verwondering verminderde niet toen hij toevallig het verslag van de laatste raadsvergadering las en het besluit vernam om voor de latijnsche school nog een onderwijzer tegen een traktement van ƒ 1200 aau te stellen Hierover sprekende kwamen verschillende oudernerpen op het tapijt de nieuw gebouwde burgerschool de van buiten geheel vernieuwde armschool en vele andere zaken bespraken wij en telkens moest ik hooren maar hoe kan men zulk een gemeente dan behoeftig nafiiiiPi en waarlijk mijl heer ik moest wel eeosgltmlagchen maar k zaak aan mijn vriènil deideJgJ te röak was mij Biet mogelijk Wij zochten nog in verschillende nommers der coarant die ik had leggen naar de begrooting der uitgaven en inkomsten of die ons soms licht kon geven maar die ïonden wij niet vinden waarschijnlijk is het nommer dat die uegrooting bevatte bij mij wel zoek geraakt en daardoor bleven wij evfü wijs Mogt de een of ander in die dingen meer bekend duidelijk kunnen maken boe een stad waar zooveel geld schijnt te zijii onder de behoeftige gemeenten kan gerangschikt worden misschien zou een raadslid wel die goedheid h illen hebbe dan zoude hij daardoor zeker vele onzer medeburgers aan zich verpligten en zijn herkiezing bij een eventuele aftreding ï jde verzekerd zijn Marktberigten Ge da 18 Jan Tarwe Poolsche p last 310 Zeeuws per m ƒ 9 a 10 50 Rogge In 6 a ƒ 6 50 buiten ƒ 7 00 a ƒ 7 25 Gerst 4 50 a 6 00 Haver f i h 5 25 Erwten ƒ S 50 a ƒ 11 Bruine boonen f U af 14 Paardefa ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Duiveboonen ƒ 8 a ƒ 9 00 Hennipz S Boekw Fr per 2100 ned È ƒ 170 Noordb ƒ ISO a ƒ 185 De vette varkens golden 22 a 28 cents per 5 ons magere varkens werden vlug verkocht Kaas Aargevoerd 10 partijen 25 a 28 per 50 n S Boter 1 25 a 1 32 p n ffi Ddlft IS Jan G anen met beperkten aanvoer en uie williger handel stil Tarwe 8 40 ƒ 9 S0 Eogge 6 20 a 6 80 Zomergerst 4 40 a 5 60 Korte haver s SO a 4 70 Lange do 2 90 a 3 60 Duiveboonen 8 25 a 9 Paardeboonen ƒ 7 50 a ü Gr erwten 9 a ƒ 11 Aan stads waag gewogen van 11 18 jan 146 8 eu 96 16 boter te zamen 3810 ned Boter 58 a 68 het vierde 1 45 a 1 70 per n S IiOndOIl 15 Jan Granen Eng tarwe niet grif verkocht vr stil op vorige prijzen gerst tot vor gen prijs verkocht en haver vast Aanvoer van 8 13 j n 2289 qr inl en 33S9 qr vr tarwe IB13 qr inl en 3570 qr vr gerst en 3 0 qr inl en 10299 qr vr haver Op de veemarkt van heden waren aangevoerd 4540 runderen 70 kalveren 20130 schapen en 48 varkens Voorbeste runderen werd 5 2 voor do kalveren 5 10 per st betaald 16 anuarij Boter Friesche 128 Kamper en Zwoller 116 a 124 Bossche 90 a 106 Groninger 90 i 98 Emden en Leer 96 i 104 Holsteia en Kien20 k 136 Yersey 106 a 122 Mcrlaix 100 a 102 Kaas Edam gras 64 a 68 Gouda gras 56 a 60 Derby 56 a 62 K iuter 27 a 28 Amer 60 a 70 17 Januarij Granen Tarwe stil op vorigen prijs gersten haver vast Aanvoer van 13 16 jan 230 qr inl en SfiOqr vr tarwe 490 qr inl en ó20 qr vr gerst en 2910 qr inl en 2490 qr vr haver Op de veemarkt van heden waren aangevoerd 1960 runderen 270 kalveren 4380 schapen en 290 varkens VoorVoor beste runderen werd 4 10 voor do kalveren 6 voordo schapen 6 4 en voor do varkeus 3 10 per steen betaald Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 16 Jan Josina ouders J Zaïidvoort en M van der Ki t 17 Gerardus Jaccbas ouders P de MiDk eu J G Endenburg Mariuus ouders A de Joog en H Wakker ïb Mepteliuj oudere I Schep eu C Huijvenaar 19 Hendrika ouders H OvKBLE EN 17 Jan C Tetkcns de Jong 1 C 1 ILjogerWQard 3 j 6 m E C Fluko 4 m J Schiedoo wtd van Leeuwen Cü j GtiiuwD 17 Jan C Verborg en M van dei Vlist P Lders en A J btcenland ROEEDEX van 12 tot en met 19 J an iSCö Raderstoomboot d Itfssel V in Gouda nr aff en hiitgsdag s morgens 6 uren de overige dagen behalve des Zaudags s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags uren Dagelijks om ho trff n OvLRLEDEN G Pclts 8 5 j weduwe van G Dods H Suikket burg 52 j eduwenaar vau J Streef H Kocners 33 j