Goudsche Courant, zondag 21 januari 1866

= 4 I 1866 M 99 Donderdag 25 JanuarJj Genees Attesten DER ZOO ZEER ALOM BEROEMDE SCHMIDT SCHE WALDWOL Artikelen tWÜDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Spaarbank Commibsarissea der Spaarbank alhier berigteu aan belanghebbenden dat op Vrijdag den 2 pebruarij e k des avonds van 8 tot 10 uie in het Gasthuis zittmg zal uorden gehouden voor het bijSClinjVen van renten in de inlegboekjes Namens commissarissen KIST Voorzitter IIÜIJTER Secretaris o S ir 0 In de Landman De van ouds gerenommeerde Goudsche Spritsen zijn te bekomen by den Ouaergeteekfide Ontvangen uitmuntende e geurige THEEËN uit bet Magazijn van EAVENSWAAIJ ZONEN te Go imlim Deze Theeën Borden afgeleverd in verzegelde pakjes van twee en een half en een ned ons van af 80 Cents tot en met ƒ 3 75 de 5 ons of 16 Cents tot en met 75 Cents het ons A van der KLEIN Sz Gouda r n 1866 Cunjiturier BOIERMARKT A W ÓO Plotselinge WEERSVERAXDERim NOORDENWIND Het m ors Nederland zoo talrijk gilde van jichten rhumatische lijders ziet angstig naar de windvaan en huivert noorcleiijk bromt de een zucht de ander Deze wrijft zich reeds het been gene arm of s hoa ler De voorboden vun jicht en rhumatique die vaste ofschoon veriveuschte bezoekers hebben van de necrsgesteldheid gebruik gemaakt en op den adem des noorden uiuds spoeden zij zich cm hunne prooi m t veri euwde woede aan te vaüen a w t bij zie zelve overtuigd IS tot het offer dier plaag te behooreu zoekt het kostbare in de krap geveru de roode pak cp met zooveei guldens betaald met zoo weinig baat gedragen of laat zich met een stinkend smeersel inv rijveii Arme lijders maar toch ook onwetende lijders of wat nog erger is eigenzinnige en ougelooiige lijders Er bestaat immers een onfeilbaar middel dat gij onwetenden uit de reeds zoo vaak geplaatste dagbladadvertentiea kon let kennen dat gij eigenzinnigen nel bii naam kent maar veel te eei oiidig en vooral veei te oeÜKoop acht om u van uwe hevige pijnen te verlossen waartegen gij reeds zooveel dure middelen te vergeefs hebt aaugencnd Doch de AbShaub bin s Anti Rhumatische Watten storen zich aan uwe eigenzinnigheid of ongeloovigheid niet zij hebben reeds zoo veel zoo talloos veel koppige hoofden voor zich zien buigen en zoo oneindig veei ongeioovigen bekeerd dat zij reeds uitrekenen tegen wanneer zij u met hangende coren m een van de onderstaande depots zuUeu zien aauloopen met de vraag Geef mij dan ook eens zulk een pakje Wond rmtten en de nederige weldoenster i u al at rhumatisch in ig heeten veroorlooft zich alleen de zelfvoldoeniuj van u ztker genezen te weten Welk ongelcoflijn wonder voor u die reeds zoo veel geld hebt vermorst slechts 30 Cts kost Verknigaaar aan het hoofd dépot te Delft bijA BKEETV LT Az en Ztvt hhui eri Wocrdtn Schoonhoven Mphen Boskoop verder bij T A G VAN DETH Gouda Wed BOS MAX A PRINS G WILHEL MUS T W DEN UIL Geb KAüLlNG J GOUDKADE J H KELLEE Rotterdam Weste wagenstr A EEUNOGRÜT Oostpoort En meer bekende depots in ons Rijk Sedert lang leed ik aan ongewone en pijnlijke zwakte aan het kruis verbonden met rieumatiek ook wel met jicht aan den ganschen rug Op raad van mijnen huisarts nam ik na vele andere middelen beproefd te hebben mijnen toevlugt tot een rugwarnier van waldwol uit de fabriek van Schmidt en 0 te Eemda Die deed mij terstond buitengewoon goed en ook de inwrijvingen met waldwol spiritus bekwamen mij voortreifelijk Nu na twee maanden ben ik geheel vrijvan mijne lastige pijnen maar draag uit voorzorg nog steeds een hemdrok vauwaldwal Uoaijdvnhmj April 1863 LISETTE NOAK Jicht en Rheumatiet rders Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht en Rheumatische aandoeiiogèn zijn de zoo zeer beroemde Schmidtsche AntiRheuma tische WaldwolWatten ü 25 en 50 et t pakje Deunennaaluen Olie a 35 en 70 et t fleschje en verdere Waldwol Gezondheids Kleedingstukken eu pneparaten volgens prijscourant de Schmidtsche Waldwol Artikelen hebben de bijzondere aandacht der HH Geneeskundigen getrokken en worden door HEd in voornoemde gevallen zeer aanbevolen kunnende behalve bovengenoemde nog verschillende gunstige uitkomsten bewijien Wed BOSMAN verder te I Oudetcater A BUIJS Woerden Geb PFENNING IJxiehtein J B MOLLE Ofdihoora A T HOOPT Wonhrurjge A DE WILDE Men gelieve attent te z n dat gen Watten van eene bruine kleur zijn en gelijkde overige artikelen bereid uit de versche naalden der Fijn en Dennenboomen Verkrijgbaar aan het Hoofd Depot bij M J C HAM te Utrecht te GOVDA bij Mej BosHoj J GOTJDKADE Razenicmdc Mej J G i RKEt K EN üarMde i W G KCRVERS SchoonhcKm Wed WOLIK en ZOON Koelüjarendsieen H NADERMAN En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPoï bij M J C HAM VtrecU Prijs van het gedestilleerd bij Qt F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 4BV o q per kan 61 cents Jenever 2 = soort Moutwijn a46Vio o P 595 inl BRANDEWIJN 46V o per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid C t 1 S 3 Gouda 20 Januarij 1866 O S § 1 5 o Sp O O s s i i H CR ® P TO CD Ö 9 fis H Prijzen der Effecten t Hl O = c ra § 2 AMSTERDAM Vrijdag 19 Januarij liaagste koers 71Vü 95 i6 147 35V8 443 97V8 81 94 86V8 841 56 2SV 763 59V 6 62 Vi6 58V 391 8 1378 64 8 70 69 21Vs Huügste koer3 61V 6 71V8 953 g 147V8 353 8 44V6 81 Va 87 Vi 94V 86V 1843 = ö l6 76V8 59 Vi Gebleveü koers pCt Ned w sch Z jdito 3 dito 4 147 97Vs 94V8 er o 3 = 35 nj HL = aq a O ö N = g g r2 = CB i I p o ir g£ P is 56V 7 CS s i i H M 39V 14 £ 1 ÏB S = Handeim op rescBelgië Roths 2ViSpanje obl 21 0 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d l serie 5 d Lond 1862 dO Amst 1S64 d Amst lS60 4V2Aana spoorw f 69 69V 2i l6 O o d 1882 6 fff Mexico 1851 3 2 O JoekdrukkOTij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondago In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te vorea 3 De prijs per drie maanden is 3 franco p post 2 25 n De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Bij den uitgever dezer courant is voor de wed van VlotenIte Nieuwe Diep ingekomen 1 coupon n 14802 groot ƒ 3 09 Van M L 1 Van A B 0 50 Te zamen ƒ 4 59 Aanbesteding van Paarden TEN BEHOEVE VAN HET LEGER BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOVDA igelet op de uitnoodiging van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland brengen ler kennis van de be Janghebbeaden dat op Maandag den Zö Februarij aanstaande ïdes middags ten 12 ure zal worden overgegaan tot de open fliare aanbesteding der leverantie van 446 remont paarden en el door de Hoofd Administratie van het 90 paarden 50 11 60 n 80 II 74 II 50 II 42 II 1 Regiment Dragonders te Deventer 2 3 4 = 5 Veld Artillerie Rijdende De jezin n s Gravenhagc Haarlem Zutphen Venlo Utrecht Arnhem voorwaarden dezer aanbesteding liggen van nu af ter in de bureaux van de kwartiermeesters der genoemde korpsen alsmede aan het Departement van Oorlog en ter Provinciale Griffie van Zuid Holland Gouda den 23n Januarij 1866 Bi BCEMEESTER en Wetrocdehs voornoemd 2 e Secretarie De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOOR V KENNISGEVING BURGEMEESTER en WT 1 OUDERS der Gemeente Gmida brengen bij deze ter kenni an de belanghebbenden dat het Kohier vcor de GRONDBELASTING op de GEBOUWDE en ONGEBOUWDE EIGENDOMMEN dezer Gemeente over het jaar 1866 op den 16 dezer maand door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Züid Hollakd is executoir verklaard en bereids gesteld in handen van den Heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordende hierbij herinnerd dat ingevolge de bestaande Wetten ten deze geene reclames zullen worden aangenomen die niet binnen den tijd van drie maanden na dagteekening dezer zullen zijn ingeleverd Terwijl BURGEMEESTER en WETHOUDERS voornoemd het niet onnoodig rekenen de Ingezetenen te herinneren aan de Wet van den 24 April 1843 Staatsblad N 14 waarbij onder anderen bepaald wordt dat van alle stichtir t n vernieuwingen en aan of bijbon ngen in de termen der Wet vallende na de afkondiging dezer Wet voltooid de belanghebbenden verpligt zijn aangifte te doen binnen zes maanden Ba de in gebruikstelling der perceelen of nadat dezelve voor het eerst geheel of ten deele worden betrokken en dat van alle voornoemde Gebouwen met betrekking tot welke binnen gezegden termijn geene aangifte gedaan is de aanspraak op vrijdom of verlaging van Grondbelasting vervallen zal Wordende dus een iegelijk wien dit zonde kunnen aangaan in zijn belang uitgecoodigd de voorschrevene bepalingen opte volgen ten einde alzoo schade voor te komen Gmia den 23 Januarij 1866 De Secretaria De burgemeester DROOGLEEVER PORTUIJN v BERtiEN IJZENDOOBN De prijs Jer Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Ceat Bnitenge one letters worden berekend naar plaatsruimte öuhenlanïr Londen 21 Jan Te Manchester is uit Amerika ontvangen eene opgave betreffende de katoeacultuur in de zuidelijke staten Volgens dat stuk edroeg de voorraad aldaar op 1 mei 1 200 000 balen terwijl de oogst dit jaar 350 000 balen heeft opgeleverd en de oogst van 1866 begroot wordt op een millioen balen Deze staat is gegrond op de opgaven van planters en katoenhandelaars in Zuid Carolina Alabama Lonisiana Mississippi en andere staten verzameld door kapitein W Hichens te Washington Een dezer dagen uitgegeven werkje van den heer Lascelles sedert een vijf en twintigtal jaren praktisch werkzaambij de kolBjcultures in Britsch Indie levert de volgende bijzonderheden aangaande de consumtie van dat artikel De gebeele hoeveelheid kofBj in Engeland gebruikt in 1864 was ongeveer 45 millioen pond eng waarvan omstreeks 30 millioen pond van het vasteland van Indie en Ceylon afkomstig waren Er worden jaarlijks naar Europa ingevoerd uit OostIndie omstreeks 290 millioen pond Frankrijk alleen verbruikt een zesde gedeelte van de gebeele opbrengst Uit Jamaica van waar men in 1809 niet minder dan S3 raillioen pond verkreeg trekt men thans jaar ijl s geta millioen pond Uit Britsch Guyana dat vroeger nagenoeg S L millioen pond leverde verkrijgt men thans nagenoeg niets meer dan voor de consumtie dier kolonie zelve hoog noodig is De nitvoer uit Brezilie vermindert bij den dag in 1859 werden i j026 819 balen varjcheept terwijl in 1864 niet meer dan 1 495 697 uitgevoerd werden De heer Lasceües spreekt veel over de bereiding van zoogenaamde koffij thee getrokken uit de bladeren van den koffijboom en beveelt dien drank zeer an Berigfen uit New York van 10 dezer melden De minister Seward heeft aan den heer Bigelow gezant der unie te Parijs per missive verklaard dat wannesr de fransche troepen Mei co niet verlaten er gevaar Uit New York neldt men venler uat een voorstelbij het congres is ingediend strekkende om het terugroepen dertroepen uit de zuidelijke staten niet eerder te uoen geschieilendan nadat het congres zijne toestemming tot het nemen vandien maatregel zal hebben gegeven De zaken van Chili worden met groote belangstelling nagegaan algemeen geeft men blijk van icgenomeuncid met Chii Men begint te twij elen dat de meiiciansohe regering instaat zal wezen het aanstaande dividend barer belangrijke buitenlandsche scutlden te voldoen Al hare gelden in Europazijn uitgeput en de hooge stand van het disconto maakt hetoumogelijk eene nieuwe Itening aan de markt te brengen ofgelden op te nemen van de concessionarissen der ontworpenkeizerlijke mexicaansche bank De uitgaven van het me icaansche rijk over 1865 hebben ruim 9 millioen bedragen en deinkomsten omstreeks Va millioen Het deficit voor lb65 isdus 4V2 millioen n 1864 was het 6 millioen Aan Frankrijk is men £ 9 miiiioen schuldig voor oorlogskosten zoodatI9V2 millioen worden vereischt om de rekening van verledenjaar te sluiten Uit Melbourne schrijft men van 26 dec Het parlementis ontbonden De oorlog tusschen Spanje en Chili heeft grooteagitatie te weeg gebragt De veilingen van k per zijn gestaakt De opstandelingen op de oostkust van Zeel md zijn tot onderwerping gebragt Parijs 21 Januarij De Moniteur meldt dat volgens delaatste tijdingen uit Spanje generaal Prim nog niet de l orliigesche grenzen heeft bereikt Twaalf b itaillons infinterie