Goudsche Courant, donderdag 25 januari 1866

cngeische bhaeo te koop of e huur langeboden Te De engelsche clubs hebbeu üeslotti alleeu met contant geld eu Diet meer op het woord tt spelen e ophefiiDg der pcelbauk te Spabhjft nog eeds uitgesteld Fould wil nog altyd de fiausche uomeinbosachei verkoopen en Hausnaan het pare du Luxembourg loopen fe Calcutta zyu sterke schokken an aardbeving gevoeld In geheelSpanje heerscht voortdurend de meest gew euscbte oüiciele 1 ust sedertPrim den op taud begou In Kannthie legt men zi h ijveng toe opbet telen van egjptibch katoen Meu bewceit dat de chokra uitge broken is te Brest lie engelsche regering js geheel ongezind eenigever oeding uit de schatkist te verleeoen aan de veehouders De vorstvan Afghanistan heeft plan Se stan aan te tasten Pruisen heeft mhet bl itenland 44o consuls Het clipper fregat schap By de redactie van de Tijd is reeda meer dan iOO duizend gulden □ gekomen voor deu naus De geestelykeu op den berg Sma zyn in hevigen twist met huL aartsbisschop CjriUus gedane benoemingen zyn aangenomen voorts het bengt dat de twtt leden lü de se oolcommissie benoemd den vereiMihteu eed hebben afgelegd Wordt pfic en eene missive van B en W in overeenstemming mi t den heer schoolopziener in het VII district van Zuid Holland houdende roordragt van H J Huber hulponderwijzer te s Graveunage E J D i lt e h ulponderw yzer te s Gravenhage en W Perk hulponderwijzer te RijSwyk voor de benoeming als hoofdonderw zpr aan de openbare burgerschool voor jongens De benoeming in de volgende vergadermg De heer Buehner het woord gevraagd en hekomen hebbeiide telt voor om het plan van den hoofdtlyken omslag vooraf te doeo drukken en ronddeeleu De heer De heer Luiten stelt voor dat plan in de cooraat ter algemeene kennL te brengen Hiertegen worden door den heer Buchner eenige beaenkingen geopperd die door den voorstelier worden wederlegd die zich beroept op de nandelwyze door het hoog bestuur m het hnancieel beh er gevoled Hiermede stemmen gedetitehjk xn de hh Peeters en Droojleever en de heer Rtmy is mede vo r de opeu ar mededeclmg op aanvrage Ook de voorzitter is voor mededeeling doth met op o ciele wyze en daarud wordt het voorstel vau den heer Buchner met het vooibehoad van den heer irulj met algemeene temmen aangenomen meer aan de orde zijnde wordt de vergadeing gealot n Burgerlijke Stand GOLDA Gfeor n 18 Jan Maria Adriana ouders W ran der Mist en B van der K eyn 19 Heudricua Johannes Adriana = ouders W van Soest en E K Jaarsveld Gerard George oudera F J F Hogenr om en J W Soeter 20 D rk en Bartholomeus ouders O ilwyk en E Lammers Alida Maria ouders b OvfcELEDLN 10 Jan P Zantvoort 6 m Ii Tan Hertum 11 w 20 H Wakker hnisvr ven A de Jong 1 j J J vau der fctam 12 w 21 M van Oud boorn wed H vau der Kind 75 j M J C Mulder 17 j 6 m 22 M de Jon 5 d C Anders fa w Vergadering van den Gemeenteraad DtUj jdag 23 January Tegenwoordig de hb mr A van Bergen IJzeudoorn voorzitter de Grave V rui Luvten Braggaar Remj Buchner Droogleever v Gennep V Straaten eu Peeters De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd Zyn ingekomen twee dispo itien van bh gedepiit stiten nouduude ïïotdkeurinii vau twee laadabcsluiten betreffende dtu aankoop vau eifecten en de WIJ gina van let bouw r gkuient zju ingekomen brieven van verschillende commissien dat de ADVERTENTIEN een eskadron laneiers zijn ter beschikking f = ff J mandant n de provincie T rragon om de ald ar verschenen heuden oDstandelingen uiteen te jagen benj en opstan j i gehum is heden geopend door deu keizer met eene vrij nitvoenge en bel n njke red Ten unzien v Alexico In dt het datrin In Mexico ordt bet door den Ides olks gegrondvt t bevestigd Pe d denton vernomen en niteensejusd hebben geen ainvoer der meer De nuionüe tioepen hebben blijken v ai hunne dap perheid jeseven en he land heeft nrborgen van orde eu veih le d verdorven die zijne hulpbronnen uitgebreid en njnei hand el all tn met Franknjk vm 21 tot 77 mülioen opgevoerd hebben Gelijk ik ten vorigea jare de hoop te kennen git loopt onze e peditie ten einde Ik ben in overleg getreden met keizer Alaxiin lnan om he tijnp k te bepüen iirop onze troepen zullen orden teruggeroepen opd t bun terugkeer pmals hebbe ponder de oelangen van Frmkr jk elke ij in die v rre gevesten zijn ain verdedigen m de lasschnl te stellen oord Bij de verkiezing m het demrtement de 1 Ome 1 = de rcgeriEg cnn uhit de heer Mickau verkozen met lo9bl stem men tegen 14 02 stemmen die op den heer Paaquier den libenien cindi laT werden uitgebragt Weenen 20 Jan De tegenwoordige vriendschappelijke verhouding tuschen Oostenrijk en Iranknjk is niet meer d in een proef door het kabinet der tuilerien gf nomen om te zien o ue ocstenrijksche momrchie nog leetbiirheid en goeden wil genoeg bezit om een voor Fi inkrijk een nuttig boudgeuoot te orden Gelukt het onzen staitalieden de stormen te bezweren die het inwendige vip het kei errijk bedreigen kunnen zj uit den hulpeloozeii edepop werkelijk een federilie eii s ut tot t lud brengen dan i het tien tegen een dit Pruisen de ged me kosten eu de genomen m ene zil te betilen hebben lot dusveire is het echier nog zeer tni fel ichtig of onzf stiitslielcn lu hun kunst luk zullen shsen eu durora is men er te l irijs noj ver if die bruggen tot verslindhoi ding met l rui en bij voor baat af te breken Integendeel hoog t ur chijnlijk zorgt Frankrijk reed op dit oogeiiblik dat hun eventueel den terug togt n lar Berljn o e Siee uijk Holsteiu openhoudt 21 Januirij In iliplom ilieke km gen velze ert men dut eer td ng eene circulaire door het engelsche en tr nsche k ibi net zal worden verzonden wairn mei het oog op het bel mg dit Luropa heeft bn eene be iia ii g der lecsw jk hol lein che kwestie wodt iinsedron en op hare spoedige be lechtiiig Berlijn 21 Jm Niettegenstaande het stellige voouieinen 15 opgev it om het voetspoor vin het vorige jiir Ie volgen en m een lUemeen overzigt vui deu stait van slmds fin ii en tevens met diiilenjke krichtige bewoordinsen den toestii I ileo lands te si hil leren z il dt bu Iget coininissie lairtoe thiua met veel tiids behoevei dfwij zij m mei i r opzigi hnr vou versliï km e ba t nemen Altn m ij derhilve veizekeid zijn dat ZIJ b iren ir ei poelig d ten ein Ie blenden Frankfort l Jm Len d r hier ver chijnende digbhden deelt net vo cndemele Sedert eeuigen tijd spreekt men chier allerweje vin de gev iren welke het menschdom beJreigm door het nuttigen van trichmei v irkensvleesch nrtegen men in den handel ilieen kin worden gew larborgd door het onderzoeken van het voor trichmeuze besmetting zoo vitbare varkeus vleesch Dit de e ta k ecb er met gering is blijkt o a hieruit In de virkensl gterijei inbij Madnd 21 January Generaal Prim is vm Irpne al naar de portugesche gret en opgerukt en wilde ze overtrekktn toen hem de pas werd afgesneden dooi eene koionne konii k lijke troepen mt Huelva komende De insurgenten trokken daarop in noordelijke riglin af Generaal Prim i gister en na den middag de portugpsche renzen oveigetiokken Te Ensinasola atngekoüien zijnde heeft hij zijne paarden en wapens aan de alcade dier pliat t Eeuss en A aleacia hebben onlusten plaats gehad D nrovincie Aalencia i dientengevolge m sltat van beleg ver klaard Te Madr d heerscht by voortduring rust en orde Berifteu mt Bavonne melden dat eejige sergeanten tweeluitenants en een kapitein v m het eerste regiment kurass er des konings gisteren aan boord van een vaartuig zijn overgebragt naar de philippijn i he eilanden zij zija beschuluigd vante GOUDV 2 i January De soine door het corps officiereu vau bet garnizoen ge geien aan d e leden der sociëteit Ecunie en verdere genoodg den heeft maindag een uilgel zen en talryk gezeUch ip bijeea geb ragt gelyk zelden alhier voorkomt Alles werkte gut b ig mede tot veiboogmg van het genoegen de zaal was smaakvol gedecoreerd de uitvoering overtrof de stoutste vernachting he geheel onderscheidde zich door den gullen toon en de s ip orde en zeker zal dit aangename fee t slreksen ter bevestiging vin de bestaande eenstemmigheid en medewerken ter bevorde rini van een voortdurend gezellig veri eer rustenue op onder hnge acnting en vrieadschappeljke gevoelens Aingezien de termyu voor de aangibe van de honden geiindigd is achten ny het me vunoodig belanghebbeaden d iirop opmerkzaam te maken om zich te wachten voor schade Nair men uit bravenbuge verneemt zouden de bh Thorbecse en Olivier hebben U sloten hunne portefeuille ter beschikking van Z M te stellen De verdeeldheid in het kabinet betielt met de cultuurwet maareen ander deel van het Indisch regeringsbeleid By besluit van den commis iris des konings lu Iries land zyii de provinciile buitengewone veldwachters belast met de surveillance op den invoer van vee enz enz by continnatie voor zeven ma uiden op nieuw benoemd l en zestigtil personen illen veeliouders en ingezetenenvan Ooststellmgnerf hebben openlyk doen bekend m iken datzy vin 11 oensdig if lot nadere aankondiging geene veehan debars noch kooplieden op hunne stillen zullen toeliten Ook in de provincie Gromiigc i en elders m Frieslind m ike vele veehoudeis be wiar de kooplieden die besmette mtrkco vooral Louden bezoeken by bui vee toe te I iteu Het voorloO ig vtr ïlag V 111 de secticn der tweede kamerover de cultuarwet is am de Ie icu rondgedeeld De behoeleiin regeling wordt door eei iintal leden erkend over dewyze hoe bestait verschil van gevoelen zoowel wat de toekenning vin den grondeigendom in het algemeen ils de verandering van het erteli k bezit in eigendom betrek Ook overde andere hoofdbestauddeelen der wet worden uitvoeiige besch wingen voor en u tii iingevoerd Dit goede br u verifemt ineu dat het lerde evangeliscK natnuaal zendingsleest vroeger te U olf hezen en M nr bergcn genouden deu b epteniber zal gehouden worden op hel laiiü goea Vi ii den heer Biriiart im de ogelenz mg l y l urem Pints n tyd yn geko en mtt het oog op de ev uigelis t lUiintie die t Vmsterhm zal worden gehouden van zondag 2b lugustus tot den septem ler d iirainvolgende Ue ope iimg rede v m deze veieeniging zal uitgesproken worden door piotessor Oosterzee Gorinchem 20 Jm De zar e eersgestelJheid hee den veldarbeid zeer bcvoiderl De gezondheid van den veestipel is uitmuntend ofschoon ae meeste landlieden de maatregelen tegen c veeziekte eiio men met schyuen te vvilleu waarderen Minneer men den stelregel volgde dat ie de revenuen steeds ongepatenteerd geu et ook de ri ico moet dragen dan zouden de eigenaren van nu ongelyk beter op den toestand van hunne beesten bedacht zyu Gemengde Beri teu rJl p S If a plc natique betrekkingen ziju afgebroken tus in i üfeeldiid ea Schotland aangegeven 9243 m u e ziektegevaileo sedert het begm der ziekte J42a6 By Gonncbem ia li donderdag avond ecDe botren oo g verb a d Het haagsche paardenspoor wordt m de o s Ondertrouud 5 UJiH C G J G J M V NDFtt HOEK ili Wed van M E Polijn M f8i G RUiri GA Wedune van T N HviJS Ltrecht 19 Junnrij 1866 Algtmeenc 1 mimjemng fêÊ L Ouder dankbetuiging voor de ne willendheid e het vertrouwen zoo ruimschoots genoten maakt de ondergeteekeiide aan Ouders en Voogden bekend dat ij met 1 Februarij a s hare school zal oierdragen aan Mejufvrouw J w dek SIEEV thins onderw ijzere= e te Goriuchevi die zy gerustelijk in de gunst der stadgenooten durft aanbevelen Wed A GOLDEWAAGEN Belonje GoiDA 23 Januarij ISbf Zich houdend aan bovenstiande annonce beveelt de ondergeteekende zich bij Ouders en Voogden aan en vleit zich met dezelfde protectie vereerd te worden welke Alejufvrouw A GOEDEW J VAN DER STEEN Gouda 23 Januanj 1866 Tegen Februarij of dadelijk wordt gevraagd eene DIENSTBODE of en DIENSTMEISJE bekwaam voor huiswerk Meer bekwaamheid strekt tot aanbeveling Zich aan te me en bij den uitgever dezer courant rij fan de r gteD van zegel en registratie ingevolge faet kouiukhjk btsiuit an den eden bLpttiabtr ISOd no o2 BTjüGEMELBTtB y WETHOUDERS vin I oord JVadd nxveen overwegende dat op den 17 Jaiuarij jl door de na te noemen Aeeboudster alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat zeven runderen ifgezonderd stamde m de bij hire woning behoorende stalling door ziekte zijn ningetaat dit blijkens nadere imgifte een rund op lieden diinan is gestorven Gelet op de schriftelijke verkUring vtu deu veeirts J B Snellen te Moordrecht w iiruit blijkt dat in E v in dtr Kiiijff wed Ph Kroes een driejarige znarl bonte koe 13 aangelaot geweest door de hcr chenoe besmettelijke teetvphus en diarain gestorven eu dit de onteigening v m voormeld rund dringend noodzakelijk is ten ein Ie het ler vooikommg van verdere uitbreiding diei ziekte niet Je huid te kunnen begriven je ien de int 69 tot en met 72 der wPt vin den ib Augustua IS l staatsblul u 12 Hebben besloten 1 Boven omschreven rund didelijk te onteigenen en iii inkerving dei huid met bijvoeging vin een genoegzime hoeveelheid ongebljschte kilk ler behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmidilellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland af te konoigen binnen de gemeente en Ie pi itsen in de Goudschs CüuriQt hoord Waédinxietn den 19 Jaumrij ISCb Buraeineester eu Wethoude s voornoemd 1 Wethoudm 1 Secr De Bu tjemKentei V BLOK VS DÜKX KKOON nj V au de regten van zegel en reeriotratie iQgevolgL het koninklijkbtaiuit van den 6dea September IhbS 110 fi2 BüEGEMEESTER e W ETHOL DEBS van Aoord Waddrnzreen overwegende dat op heüen door de na te noemen Vee houd iter alhier woonachtig bij den Burgemeesler aangifte is gedian dat zeventien runderen afgezonderd staande in de bij hare woning behooren Je stalling duor ziekte zijn langctast dat blijken nadere nngifie een rund op heden daaraan is gestorven Gelet op de schrifielijke verklaring van den veearts i B Snellen te Vooidrechf wdiruit blijkt dat vul vin uei Knijff wed Ph Kroe een ze j irige v ile koe IS aangetast genee t door de heerschende besmettelijke veetvphns en dianan gestorven en dat de onteitreiuiig van voormeld ruud dringend noodzakelijk i lec e nde bet ter voorkoming m verdere uitbieiding dier ziek e met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet vin den 2 Hebbeu bes oten l Boven omschreven rund did lijk te onteigei en eu i inkerving der hm 1 met bijvoegiig vin een genoegzame hoeveelheid ongebliiseh e kalk ler behoonijke diep e te doen begriven e i 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen ain heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Uulla af te kondigen binnen de Gemeen e eu te pi latsen m de Goiidiche Courant oord addmxreen den 20 J iiuirij Is66 Burgemeeslei en AVelh er Dun oern I De WdhouderV bc r Dt B irrjemee tfr W BLOK A iv DUKl KKOO N