Goudsche Courant, zondag 28 januari 1866

a 98 Holstein en Kiel 126 a 136 Yersej 10 a 124 Morlaix 98 a 100 Kaas onveranderd 24 Jauuarij Granen Eng en vr tarwe stil op vorigeprijzen gerst vast en haver onveranderd Aanvoer van 20 23 jan 550 qr inl en 150 qr vr tarwe 630 qr inl en 750 qr vr gerst en 860 qr inl en 300 qr tt haver Op de veemarkt van heden waren aangevoerd 1300 runderen 135 kalveren 3820 schapen en 95 varkens Voorbeste varkens werd 4 10 per steen betaald Burgerlijke Stand GOUDA Gebo e 22 Jan Marinas Robert ouders J H Bekker en P M van der Pauw 23 Cornelia Maria ouders C P Kerper en E van Bovene Carolina ouders J Vergoed en M S Moleina 24 Kornelis ouders K Vermaat en A van Reeden Cornells Tobie ouders T Goedewaagen en C Thomas 25 Ponwelina Johanna ouders L van Heemsbergeu en W C Roest Jan ouders A kranenburg en C O de Juug OïtïLEDïN 23 Jan J Winkel 2 m Gehuwd 24 Jan A Mol en M Streefiand BOERDEN van 19 tot en met 26 jauuarij 1866 GeboeeN Adriaua ouders A van Schaijik en L Bos Aaltje ouders J Mooij eu K de Jong Antje Jacoba ouders W Flendrie en J B sijenhuis OvEELEPEN C Hoogeodoom 3 w Onbeetkouwd C Streeflandt 33 j en C van Heerden SCHOONHOVE V jgeschreven van 12 tot 19 Jan 1866 GEBoaEN Tit ouders D de Vos en J de Kogel OvEELEDEN A Rits 72 j echtgeuoote van H Vermeulen OUDE WATER van 17 tot 23 jauuarij 1866 BsTAliEK G van den IJssel geb Honkocp z J van Wijk geb Slootjes z H van Wijngaarden geb van den Bosch z J Drost geb de Ruiter d 31 Emous geb Koelemau OVEBLEDEN G Bode v edr van E Staprat 7Sj A Straver 19 j pai In een klein burgergezin verlangt men gedurende 3 4 maanden gelegenheid tot Kraamuitlegging Opgave van reflecteerende aan het bureau dezer Courant met franco brieven adres A Z Vrij van de regten van zegel en registratii ingevolge het kouiuklijk besluit van den 6den September 1S65 uü 52 itsteliei il slag lieniaDj e del AFKONDIGING BUEGEMEESTEE en WETHOUDERS van Reeuwijk overwegeude dat voigeus de verklaring van den deskundige E Overbosch Sijksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte is aanijetast en dtaraan gestorven van Willem Verweij J te Beeuwijk eene zwarte koe oud tvvaaif jaren overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemd rund noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven gelet op de artt 69 tot eu met 72 der wet van den 2 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen eu aa inkerving der huid met by voeging van een genoegzame hoeveeliieid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidMoHimd af te kondigen binnen de Geiueenic eu te plaatsen in de Goudsehe CoMraut Reewtcijk den 26 Jauuarij 1866 Burgemeester en Wethouders voonoemd De 1 Secretaris De Burgemeester P DE WILDE C BR CK Wethouder J c Bivcnr Wsene Be PraniLiort 6ïnncnlanö éit ï i cordiagïB Lr t 2t Z C jir 5 t tia eta Loai vtzi r Z ae a r zi b k in bb 3c r net I Mr der iin eo t o e seE Hs ruicere ec 2 d onderv Cz de rolsende b oijjeri eden cli nieenfen opecbaar opeüUaar verze ivilde eeiie h r voer le iep rïï om tïen J runderen d rr e gemeenie i2 v n twee ve i v ers die e mi rc£a GeiiU iiJi de BiTimi n 03 E lir M isS 031 r Ecfs lanil ceue schitting voorgesteld tusschen Chili en Spanje die reeds is aangenomen uoor het laatste rijk Te Kome is tijdens het aanstaande carnaral het dragen van alle apens hoegenaamd verboden Mad Saqni de Ivoorddanseres is 82 jaren oud te Parijs overleden Stiniceiide limburgscbe kaas en ziek ïleesch kunnen een geheel geziii ttn onder helpen De winter is zoo stieng in N Amerika dat gioot gebrek heerscht in de zuidelijke staten Men beweert dat Antwerpen eene vrijhaven zal worden Marktberigten Gouda 25 Jan Tarwe Poolsche p last 310 Zeeuws per mud 9 i ƒ 10 50 Rogge Inl 6 a ƒ 6 50 buitenl ƒ 7 00 a 7 25 Gerst 4 50 a 6 00 Haver fik 5 25 Erwten 8 50 a 11 Bruine boonen Z 12 a ƒ 14 Paardeb 7 50 a 7 75 Duivebooneu 8a 9 00 Heunipz 8 Boekw Fr per 2100 ned ffi 170 Noordb 180 a 185 De handel in magere varkens was iets trager Boter 1 28 a 1 36 p n S Kaas Niet aangevoerd Delft 25 Jan Bij rui er aanvoer ter graanmarkt niet veel vraag alleen gerst vlug an de hand Zeeunsche 1 en 2 jarige tame bij uitzondering 10 a 10 50 Tarwe 8 20 i 9 Rogge 6 a 6 80 Zomergerst 5 10 a 5 60 Korte haver 4 a 5 Lange do 2 C0 a 8 60 Duiveboonen 8 50 a 9 Faardebooneu 7 50 a 8 Gr erwten 9 a H Aan stads vraag gewogen van 18 25 jan 152 8 en 115 16 boter te zaraen 4190 ned Boter 56 a 70 het vierde 1 40 a 1 75 per n B Londen 22 Jan Granen Puike eng tarwe bragt vorige prijzen op vr algemeen gevraagd en iets vaster gerst tot vorige prijzen verkocht en haver 6 d a 1 lager Aanvoer van 15 20 jan 1120 qr inl en 7825 qr vr tarwe 1763 qr inl en 2180 qr vreemde gerst en 509 qr inl en 3988 qr vr haver Op de veemarkt van heden waren aangevoerd 4970 runderen 166 kalveren 1S7S0 schapen en 525 varkens Voorbeste runderen werd 4 8 voor do kalveren 6 voor do schapen 6 4 en voor do varkens 5 2 per steen betaald 23 Jauuarij Boter Friesche 132 a 134 Kamper enZwoller 120 a 126 Bossche 94 a 106 Groninger 94 ADVERTENTIEN UI Onder ou l aH C G J G J erHOEK j IJl Wed vai POLIJN G A RUITINGA Weduwe van J N HtlJS ÜTKECHT 19 Jauuarij 1S66 Algemeene kenniggevitu I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Noord iFaddihxvttn overwegende dat I op den 17 IS 19 20 en 22 Jauuarij jl door i de na te noemen Veehoudster alhier woon achtig bij den Burgemeester aangifte is i gedaan dat zeven eu dertig runderen afi gezouderd staande in de bij hare woning i behoorende stalling door ziekle zijn aani getast dat blijkens nadere aaugifte drie runderen op heden daaraan zijn gestorven Heden averleed ons geliefd dochtertje ons den 19 Dec 11 geschonken J C MULLER H E MULLER VAN ZANEN Haastsecht 26 Jan 1866 AAN DEN HANDEL VAN GOUDA Nieuwe Stoombootdienst Geregeld en goedkoop GOEDERENVERVOER Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Suelleu te iloordrecIU waaruit blijkt dat van E van der Knijff wed Ph Kroes drie runderen zijnde een tweejarige zwarte os ée ii tweejarige zwart boute tijgerkoe en één driejarige vaie witkop koe zijn aangetast geweest door de heerecheude besmettelijke veeiypltus en daaraan gestorven en dat de oiileigeuing van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven SGOnDAlDTREGHT per SCHEOEFSTOOMBOOT KOOPHANDEL LANDBOUW NIJVERHEID Afvaart van Gouda Dingsdag en Vrijdag namiddag ten 4V2 uur v m af de Oostkade bij den Agent D DE BRUIN N B Afvaart van Utrecht Woensdag en Zaturdag namiddag 1 uur buiten de Tolsteeg Agent H J C van MUNSTER iezieii de artt 69 tol en met 72 derwet van den 28 Augustus 1851 staatsI blad u 125 I Hebben beslaten 1 Büvei omschreven rundereu dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ougebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeri U Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsehe Courant Noord If addinxveea den 24 Jauuarij 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De JVetkouder Secr De Burgetneeater W BLOK Va n DORT KROON