Goudsche Courant, donderdag 1 februari 1866

1S66 Donderdag 1 February 1 401 NATIONALE MILITIE De Ondergeteekende Co mnUnonair voor de Zaken der Nationale MÜitie beveelt zich ederom bg z jue geachte Sud en Landgenooten aan tot hel stellen van Plaatsvervaügers co Tegen alle bestaaude Maalschappyeu ei s henJe te concurreren worden de prijzen zoo laag en de betaling zoo gemakkelijk gesteld dat ook de minder gegoede in de gelegenheid is zich te doen vervangen Zgne bekendheid door de geheele Provincie miken het ieder mogelijk informatien naar zijne veeljarige handelingen in te win ien zijnde de Che t J X Provinciaal Bureau belast met de Zaken der Nationale Militie steeds bereid mtrent zijn persoon de vereischte inlichtingen te geven KantcforTKwAKEBNiAT wijk 9 n 4 L HARTVEL O Contracten vóór Loting aangegaan zijn het voordeeligste BOUDSCHECOÜRAIIT Uitgave van A BRINKMAN La ge Tiendeiceg D n 60 teu einde die ter voorkoiüiug van verdere blad u lió met bgvoegiLg van een genoegzame hoe Provincie Zuid Holland af te kondigenveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke binnen de Gemeente eu te plaatsen in dediepte te doen begraven en Goudsche Courant 20 Dit besluit onmiddellijk mede te Broek deu 26 Januarij 1866 deelen aan heereu Gedeputeerde Staten der Burgemeester ea Wethouders voornoemd BURGEMEESTER es W El HOUDERS van yoordlf additixteeii o erttegeude dat op den Vi eu iiJ January jl door de na te noemen Vcehmulster alhier woonachtig bg den Burgemeester aangifte is gedaan dat t ee en twmtig runderen afgezonderd s u inde in de bg bare noüing bebooreude stalling door ziekte zijn aangetast dat bUjSens nadere aangifte acht runderen op lieden daaraan zgn gestorven Gelet opde schriflelgke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit bigkt dat vau E van dtr Knyff wed Ph krues acht ruudere zijnde mee zwart laken vel Jscbe ée n vyfjange zwart bonte ééu tweejarige blaauu buute één tneejange zwarte wnkop één driejarige wil bonte eu ééu zesjarige vaal bonte Zijn aangetast geweest door de heerscbende bcstnettelgke veet phus en daaraan gestorven en dat de outeigeumg van voormelde runderen dringend noodzakelijk is uiibreidmg dier ziek e met de huid te kunnen begri en Ge ieu de arti ö9 tot en met 72 der wet vau den 2b Augustus Isól staatsblad n 125 Hebben besloten l Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid Provincie Zuid Holland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goddscbe Courant Xovrd lf addinmen den 24 Januarij 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd Be Wethouder V Secr Be Burgtmeester V BLOK Van DORT KHOO TE HUUR AANGEBODEN te Gouda een net BURGERHUIS voorzien met vele gemakken met Tuin een schoon uitzigt nebbeude terstond te aanvaarden Franco te bevragen bij J MULDER mr Timmerman en Molenmaker te Got i A SOCIËTEIT ONS GENOEGEN VierdeTooneelvoorstelling onder directie van L Haetlooper op ZONDAG den 4 Februarij 1866 KB De uitgebreidheid der voorstelling zal doorBillefen bekend gemaakt wordea BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Broek overwegende dat op den 22 Jauuarij 11 door den na te noemen eehouder alhier woonachtig b en Burgemeesler aangifte is gedaan dat zeven runderen afgezonderd staande in den bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zgn aangetast dat blykeus nadere aangifte éc n rund op heden daaraan ia gestor en Gelet op de schnfielyke verklp ring van den veearts E Overbosch te Gouda naaruit blykt dat van Sybrand Graveustyu ten tienjarige zwart bonte koe is aangetast geweest door de heerscheude besmettelyke veetyphus en daaraan gestorven en dat de ouieigeiang van voormeld rund dringend noodzakelyk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt ü9 tot en met 72 der wet van deu 25 Augustus ISöl staats Hebbeu besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met by voeging van een genoegzame hoeveelheid oiigebluschte kalk ter behoorlgke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aau heeren Gedeputeerde Staten der Be fFethouder 1 Secr Be Burgeineester J JONKHEID Van DORT KROON Door een gunstig werkeude BBAND VEHZEKIRING MAATSCHAPPIJ wordt op voordeelige voorwaarden gevraagd iemand geschikt om baar als Agent te Gouda te vertegenwoordigen Adres met franco brieven onder letter D aan het bureau dezer Courant Raderstoomboot d IJssel Van Gouda Maandoff eu Bingsda s morgens 6 uren de overige dagen behalve des Zondags s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Retcurkaarten Ondergeteekende neemt bij deze de vrijheid om bij de ingezetenen van Gouda en omalrekeu tegen het aanstaande voorjaar zijne Kon geoctr chem Stoomzuivering van bedvederen en paardenhaar met de noodige ieverancien weder aan te bevelen andereu dankzeggende voor het hem reeds geschon ien vertrouwen t welk hij hoopt zich waardig te blijven bctoonen Ook wijst hij huurders eu verh lurders koopers en verkoopers van alle roerende en onroerende goederen de gelegenheid aan om spoedig te weten te komen wat te huren te verhuren te koopen of te verkoopen is tegen 25 Cts inzage of inschrijving doch terugga e daarvan zoo zij door dit kantoor gehuurd verhuurd gekucht of verkocht worden mits betalende s o Commensalen of zij die hen verlangen kunnen langs dezen weg spoediger geholpen worden Prospectussen gratis A HAVERKAMP Zeugs raat G 44 BURGE MEESTER en WETHOUDERS van Broek overwegende dat op den 22 January 11 door den na te noemen Veehouder alhier oonaclilig bij den Burgemeester aangifte 3 gedauu dat zeveu runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte Zijn aangetast dat blykeus nadere atngifte één rund up heden daaraan is gestorven Gelet op de schriftelyke verkla ing au den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van Sijbrand Graveubtgn een negenjarige koe zwarte witkop is aangetast geweest door de heerscheude beametielijke vcet phus en daaraan gestorven en dat de onteigening v in voormeld rund dringend noodzakelijk is teu einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 2S Augustus IbSl staatsblad n 125 Hebbeti besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk fe onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongeblusclite kalk ter behoorlyke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit oumiddellijk mede te deelen aan heeren Gediputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af Ie kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Broek den 24 Januarij 1S66 Borgemeester en Wethouders voornoemd Be Wethouder V Secr Be Burgemeester i JONKHEID Van DORT KROON Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met iiibegrip van Kijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan è contant Zuiier overgehaalde JENEVER a 462 per kan 61 cents Jenever 2 süort Moutwijn ü 462 o O per kan 59 cents inl BRANDEWIJN 467 o o j per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 27 Januarij 1866 Boskarukkerij u A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgaye dea avonds te voren De prys per drie maanden isy franco p postƒ2 25 De inzending der AdvertentieL kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KEJXIXISGEVIIXG BTTBGEMEESTER eu WETHOLT EBS van Gouda Gezien de circulaire van den Staatsraad commissaris des konings in de provincie Zuid Holland van den 4 Januarij 1854 A n 123 1 afd provinciaal blad n 3 brengen ter kennis van de ingezetenen de nog van kracht zijnde wet van 26 Ventose IVde jaar luidende als volgt Art 1 Binnen de tien dagen na de afkondiging dezer wet zullen alle eigenaars pachters gebruikers of anderen hunne eigene gronden of die van anderen bebouwende elk Toor zoo veel hem aangaat vcrpligt zijn om de boomen op die gronden staande van rupseunestea te zuiveren of te doen zuiveren op verbeurte van eene boete van ten minsten drie en ten hoogstea tien dagen dagloon Art 2 Zij zullen op dezelfde stratfen gehouden zijn de rupsennesten en ringen van de boomen hagen of struiken afgenomen aanstonds te verbranden en zulks op zoodanige plaats waar dit zouder gevaar van brand aan bosschen boomen of struiken of aan huizen en gebouwen kan geschieden Art 3 De bestuurders der departementen thans gedeputeerde staten zullen binnen hetzelfde tijdstip de boomen welke zich op de onverpacbte nationale domeinen bevinden van rupsen doen zuiveren Art 4 De agenten der gemeente en hunne adjuncten thani Burgemeester en Art 5 De commissarissen van het uitvoerend bewind bij de plaatselijke regeringen thans de Burgemeesters zijn verpligt om binnen het tweede tiental dagen na de afkondiging dezer wet eene schouwing te doen over alle met boomen houtgewassen hagen of struiken beplante grondeu tei einde zich te overtuigen dat de wering der rupsennesten naar behooren is volbragt en om daarvan aan den minister wien het aangaat rapport te doen Art 6 De wering der rupsennesten zal in de volgende jaren V 5ór den Isten Ventose 20 Februarij moeten geschieden op straffe als biervoren is bepaald Art 7 Ingeval eenige eigenaars of pachters tegen het gezegde tijdstip hebbeu nagelaten zulks te doen zuUeu de agenten en hunne adjuncten Burgemeester en Wethouders het door arbeiders te hunner keuze ten koste der ralatigen laten verrigten De op die eigenaars en pachters invorderbaar verklaarde staat van kosten wordt aan hen op vertocn der quitantie van de arbeiders door den vrederegter kantonregter afgegeven zonder dat de betaling daarvan van de boete ontheft Art 8 De tegenwoordige wet zal op den Isten Pluviose 22 Januarij van elk jaar op uitnoodiging van den conmis saris van het uitvoerend bewind thans Burgemeester door de ïorg van de agenten der gemeenten thans Burgemeester en Wethouders worden afgekon J En noodigen de ingezetenen uit om zoo wel iu hun eigen belang als ia dat hunner naburen zorg te dragen dat de bij hen in gebruik zijnde boomen struikeu en hagen van de daarin aanwezige rupsennesten worden gezuiverd ten einde zich te vrijwaren voor boetea en kosten die in verband met de bepaling van art 471 n 8 van het wetboek van strafregt zullen worden toegepast op hen welke bij de schouwingen die deswege tusschen den 21sten Februarij en den lOden Maart I De in art 1 en 3 bedreigde straffen zij n d jor het later ingevoerde I art 471 no 8 van het strafwetboek gewijngd De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zeeel is 8Ü Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent B rtitengeift one letters worden berekend naar plaatsruimte zallen worden gedaan blijken zullen daarin nalatig te zijn geweest Gouda den 22 Januanj 1866 BUEGEMEESTEB en Wethoitdebs voomoemd Be Secretaris Be Burgemeester DBOOGLEEVER FORTUIJN t BERGEN IJZENDOOKN jButtenlanb Londen 28 Januarij Het parlement zal vermoedelijk den voorzitter herkiezen Het is nog onzeker of de koningin de troonrede persoonlijk zal voorlezen Het wetsontwerp op de parlementaire hervorming zal niet voor het einde van Slaart worden ingediend Uit New York wordt dd 18 dezer gemeld dat de senaat het voorstel van Chendler strekkende tot het afbreken vanalle diplomatiek verkeer met Engeland heeft verworpen Dfetroepen onder Reed een partijganger hebben de mevicaauschestad Bagdad bezet en haar geheel uitgepluuderd Later zijnzy door eene fransche kanonneerboot aangetast De kanselier van de schatkist heeft maatregelen genomen ter verkrijging van nieuwe opgaven betreffende den theehandel om daarvan gebruik te maken bij zijne berekening tot eeneverdere vermindering van de regten op de thee 29 Jan Berigten uit New Tork van den ISden dezer ni den dat de president Johnson Kgtelqfc ongesteld is De NewYork Times spreekt de geruchten tegen van de ophandenzijnde kabinetsverauderingen Juarez heeft waarschijnlijk Chihuahua weder verlaten om de keizerlijken te ontwijken Deuoden januarij marcheerden 300 man keizerl jken uit Mexiconaar Acapulco Het bevel om alle negertroepen in Texas afte danken is ingetrokken Het New York Journal bevestigt het berigt der inncmin van Bagdad door een amerikaansch regemeut lejers Escobedo voerde te Bagdad het bevel Naar luid van eene telegram door Sheridan uit New Orleans gezonden moet het beri t betreifende de inneming van Bagdad wordeu betwijfeld Het congres beeft aan de negers in Columbia district gevestigd het stemregt verieend Parijs 29 Jan De diplomatieke briefwisseling tu schen Frankrijk en Amerika door onze dagbladen medegedeeld verwekt veel opzien In de regeringskringen eu onder de weinige voorstanders van keizer Maximiliaan maken die stukken het voornaamste punt der gesprekken uit Het is vooral op de aandeelhouders in de mexicaansche leening inzonderheid in verband met de in de troonrede betreffende de terugroeping der fransche troepen afgelegde belofte dat de inhoud dier stukken een hoogst ongunstigen indruk heeft gemaakt Men meldt dat de kardinaal jVutonelli eene circulaireheeft uitgevaardigd betreffende de overdragt der roraeinscheschuld van de geannexeerde provinciën aan het koningryk Italië Uit de Correspondence Havas blijkt dat de onderhandelingenover deze zaak niet zijn afgebroken zoo als beweerd wcrl Het gele boek is bij het wetgevend iigchaam ingediend Daarin zijn opgenomen de depêches betreffende de mexioansche kwestie met de vereenigde staten gewisseld Zj zyuovereenkomstig de verklaringen vervat in de troonrede de keizers en in het reeds bij de kamer ingediende exposé betreffende den toestand van het keizerrijk De depêche v m denheer Drouin de Lhiivs dd 9 January aan den frauscheii gezant te Washington strekt iu antwoord op de depêche vanden heer Seward van 10 december Iu eerstgenoemde zegtde heer Drouin dat hij na dit antwoord aan den keizer onderworpen te hebben overtuigd blijft dat de verschillende inzigten nopens het doel der kabinetten het gevolg is vanverkeerde opvatting onzer voornemens Na geconstatfhebben dat Frankrijk volstrekt geen eerzuchtige oogi e i V J 7 2