Goudsche Courant, donderdag 1 februari 1866

1 h o aat hn jldu = oort Tb in is in Mexico en gwcgrld be uni OTve tiüd het reet nat e doel onzer evpeditie Zdl dus o iiui orien J ullen 1 on e pu mpren in het erk stellen om net imcKneii iii i n er beUnsen en wai d gheid net kei er Mitimiliwn d ikkimeu Ie tietfen die ons in staa mUtn tellen um het i rblijt van on le er lu Me ico als Eecii li l te be elio ivren in eer e depêche vin i en heer Prouin Ie bhrns rau io jinuir I b Mil lui li in clifi acm ie W liuigton ordthet oiderhond medege eelil li de mini lcr nel den heer Bigeiu den imeukd m chen ge u eefi eh i I Ue minister ei ert e ke jir el v n In beriüleu uu Rome nordt gemeld dat de regering erin geslaagd is eene leening vu 50 millioen trs tegen eenkoers van b4 pCl te s uiten met het binkiershuis Kolb datten deze de vertegenwoordiger was van verschillende duitschehuizen A oor s wordt daarin gemeld üat de on Jerh indelingen met ïrukrijk tot overdragt T n een deel der romemscheschuld am Itilie nog leeds voort luren De Nird deelt uit St Pe eisburg een ke erlijk rescript mede aan deu t idhouder te ir ch lu Diirin w ordrn on der cheideue miatregelen voorge cureven betreffende het open baar onderwijs lu Polen Zoo zulleu er o a gvtnnasia en norminlscholen voor jongens en dagscholen voor meisjes wor i eii opgengt Op al die inrigtingen zal zoowel de geschie utn vin Kuslind als die an Poleu worden onderwezen terwijl het godsdienstig onderwijs aan de geestelijken dtr eiscniliende kerkgenootSLliippen zal worden overgelaten SFUSSGI 27 J lauarij Ondanks de maatregelen die hier te lande legen den veetvphus vverden genomen blijft die ziekte nog i ver chillend puilen heeischen en wel i i zo j onrustwekkende mite dit de regering het i oo ig gcooideelJ heeft bij de ver egcnwüordigiug een on werp vin we m te dien u trekkende tot het nemen van buiteugewoie maatregelen ter be eugelmg der epidemie Bc kamer v ui afgevaardigden heeft heden een ainving gemaikt met de lienidahgiug over deze Weenen Jiutnnj Volgens mededeelingen uit Pesth neemt het amtal v m hen die eene volkomen omfhankelijkheid van Hingirije verlangen m dfii hiiddag d igelijks toe Men voorpelt ten gevolge dairvm d t de beraad l igiugeu in het hui zeer o i tuimig en bij voortgaiude ontwikkeliig dier partij wuuig af ocnde zullen zijn He schijut dit de Croiten de Ilongiren willen uavolgenToen men vour i jiren de Croiten uiluoodigde om afgevaardii len m r deze hoofjM id ir den rijk nil te zenden given ZIJ een wntereLd intwoord Nii is hun de vraig voorgelegdwi 2IJ afgev irdigden zenden ii i ir den hongnr chen 1 inddagen werer int voorden zij neei De aanleiding hiertoe isdit ZIJ ich bcruepen op oude regteu die hunne geheek onafhankeii kbed n mrborgen en in du opzigt zijn velen reedszoover gegaan du zij verklaren noch eene verzoenin met Horgirie noch met Oo teurijj te willen onder teinen Berlyn 2 Im De munster president heeft verkliard dat LC legering peen Heel zal nemen aan de benidslagu gen van het pirlemei t over de laiienburg che kwestie De oostenrijk che clmdeloo stel mg is met uit rijk=mid leien gevonden Het üerigt van eenige oppositie bla len dat de regerin be loten heeft sommige door baar reed m gereedheid gebn t wet ontwerpen met bij de kan er m te dienen is ten eenen male o jui het standpunt der regering u nog even als vreeger doch het spreekt van zelf dat hun e indiening af hankehjk gemaakt wordt van de om indigheden wiardoor de Sl t TTr 1 peen geval is bttlbien de bedoelde wetsontwerpen met in te dienen iO Jin Iltt hoog gcregtshof heeft heden bg arre tcewezen in de zaïk der hc reii Tvvesten en Frenzel leden y inbet huis der af en irdigden aangeklaagd oen minist r president te hebben genoond en gelasterd m redevoeringen vroegerin het huis gehouden bevestigd het vonnis der regtbank iv larbij Uj vin de tegen hen door het epenba ir ministerie gerigte a nklagt waren vnjgesproken Dtt arrest is gebaseerd op de bepilin der grondwet in gevol e waarvan de leaeD van den landdagmet mogen vervolg 1 vioiden wegens de redevoeringen dooiuen in het huis uitgesproken Men zegt dat er eeistdaags onderhandelingen zullen pints hebben tusschen I ilie en de Hanzesteden tot het sluiteu vin een handels tractaat op den grondshg der meest bejjUnstigle nitieu Lit keur Hessen wordt het curieuse feit gemeld dat de groote meerderheid der leden vin de kimer vervolgd wordt voor verschiUeude politieke delic en Frankfort 2S Januinj De groote raad van bet kanton Bern heett met lil stemmen tegen 77 de door de regering aaugevnagde subsidie van 1 500 000 frs ten behoeve van den ainleg vin den spoorweg over den St Gothard verworpen Florence 29 Janmnj In het wetsontwerp tot opheffing der geetelijke corporitien wordt ain elk individu een jurlijksch pensioen nvar gel mg van ijn outlerdom toegekend De toehgen im de bisschoppen worden verminderd lOt op 09 Het m iMinum daarvan is 24 000 en het minimum 12 000 Het ontwerp bevit voorts bepilingen tot regeling der goederen der op te heffen coipontien Voor Lombardije en Sicilie worden bijzondere bepalingen vietgesteld Madnd 29 Jmuanj In de kamer vin afgevaardigden IS het ontwerp adres van an woord ingekomen üaarm wordt onder anderen gezegd De k imer w nrdeert de beweegredenen gegrold op de blijvende belmgen der natie die nwe m ijesteit hebben doen beslui en om Italië te erk nnen De kamer ver heugt zich dit uwe gevoelens v n kinderlijken eerbied en ver knochtheid jegens den gemeenschippelijken vader der geloovigen niet ijn verminderd en dit uw viste voori cmen om te wikeu voor eit handhaving van het ereldlijk gezig des pausen met is verz iikt ötnnuilttnïr GOLDV il January De heer Frmsen vin de Putte is belast met de zameustelling van een nieuw ministerie Men verzekert dit bij de directie vin het pileis voorvolksvlijt het voorneroen bestaat om binnen weinitre dagen ineene openb ire vergideiing de vraig in beh indeling te brengen Welke maatregelen er te nemen zijn om de noodlottige gevolgen deveeziekte voor den landmin dragelijk te mikeu Omtrent de culummet nar net Bit Hbl dd 15 dec zich o a aldus uit Het ontbreekt met aan zeer uiteenloopende beoordeelmgen der wet ommigen zijn er hoog t mede ingenomen anderen ki uien hnr even sterk if en beschouwen het ontwerp als eene nieuwe poging des ministers van kolo men om het onmogelijke doel te bereiken v lu allen tevreden te stellen Uit Ledden wordt am de Amst Cour nt gemeld da het nederland che opvoedingshuis zoo als men weet de jeugdige Stichting van AIw 1 vin Cilcar ten gevolge van gerezen geschillen en onderlinge verdeeldheden tusschen onderwijzeressen en elives en deconfiture moet geraakt cjn Xad iteene der scholen reeds voorloopig en tot nider order wasge cnor t is thans ook de benairschool die n g tot zatürdag 11 opengehouden was opgeheven cl de geheele inrigting ges oten De eleves zijn nair men ons mededeelt met pak enzak vertrokken Naar men verneemt zullen op de friesohe grenzen dragonders gestationeerd worden om mede te helpen waken tegenhet invoeren van varkens in die provincie waartegen het verbod nog blijft bestaan ter voorkoming van de veeziekte Alen meldt uit Levden vin den 30 jan dar men mt Veur verneemt staan de gewassen in de broeibakken ni t ongnn tig De stamboonijes beginnen te bloeijen en de komkororoerplanten hebben reeds eene betrekkelijke goede grootte vande kropsalade is even nel veel ziek geworden en verloren gega in ten gevolge van aanhoudend omber en vochtig weder Jat een zachte winter doorgaans medebrengt Men schrijft uit Delft dd 30 jan De berigten uit deverschillende gemeenten m den omtrek aangaande de veeziekteblij ven in sonimiee vin erbetering in andere van vererginggewagen Te oorburg sterven vele aangetaste runderen teMai land en te uijzonder groot In eie Lier ilairentcgeii 7ijn lu de laatste dagen geen nieuwe gevallen voorgekomen en was op enkele uitzonderingen na het karikter der ziekte niet hevig Te s Gmvesande breidt zij zich nog uit Aan de Arnh Courant schrijft men uit s Hage Eene ministeriele crisis is ontstaan en d tegenwoordige positie 13 alles behalve genenscm o J loeralen Persooaiyk antagonisme tusschen de heeren Ihorbecke en Fransen van de Putte heeft tot verwikkelingen geleid en het verschil over de mjze van afkondiging der indische wetboeken was de laatste droppel in den beker De scheuring in het kabinet is zeer betreurenswiard De liberalen hebben on egenzeggelijk de meerderheid Zoo de heer Thorbeoke blyft en de heer van de Putte moet wyken wat wordt r din vm de cultuurwet De beer Fransen van de Putte IS dus de aangewezen persoon om een nieuw kabinet te vormen of el een liberaal kabinet zal moeten optreden uit nieuwe elementen bestaande Men vraagt zich hier ter stede af of de minister van kolomen de man is om een eersten rol te vervullen Met welk regt neeft de meerderheid zich aan zijre zijde geschaard en den heer Thorbecke verlaten De heer Cremers bijv ware toch nog een zeer geacht tourist had hij met de roepstem gehoord om naast den heer Thorbecke zi tuig te nemen Met Thorbecke staat of valt niet het liberaal stelsel maar elke partij heeft een groot voordeel wanneer ZIJ een bekwnm leider be it die prestige genoeg heeft om allen rondom zich te scharen Zullen alle r leidmg van een minder uitntjiend aanvoerder goedkeur o Reeds nu spreekt men van een romp ministerie De liberalen zullen elk kabinet wel stennen tot dat de koloniale kwestie opgelost is Maar elan Het is te vreezen dat daaina a ligt door verdeeldheid onder de liberalen een kibinet 1 ruisen v in de Patte niet lang UI het leven zal blijven In de eerste kamer oefende ook de heer Thorbecke groolen invlo d uit en op goede gronden betwijlel ik ot de heer van de Putte daar nu dezelfde meJewerkiiig zil vinden Meii miikt hier allerlei combmaticn wairvan evenwel geen enkele op goede gronden steunt zoolang Z I de koning geen besluit heeft genomen A oor binnenlindsche zaken worden de heeien G de Len oabinet buiten de tegenwoordige ministers gevormd stelt Dujmier v n Iwist ain het hoofd van kolonitn met vin Keenen voor buiteiilindsche zaken van Eosse en Godefroi alsmede een paai der bovengenoemde heeren namelijk de nes en een der marineofficieren De genernl Blinken schijnt te zullen blijven zitten ofschoon euKelen in de tweede combiuitie hem door den generaal vin De koffij oogst van dit j nr zal de i iming waarschijnlijkmet pi m 100 000 picols overtreffen en ongeveer 927 000 picols uedngen o gens berigt van A aboina maken op Cerim de 1foeren zich aar ongeregeldheden en moorden schuldig Detachementen milit uren zijn derwaarts getrokken Telang Betoong in de limpoigsche districten ia voortwee derde gedeelten door brand vermeld De schade wordtbegroot op een miUioen gulden Men schrijft uit A ijhe De wei en hooi uiden hebbenreeds een aanzien als in etvoorjiar in sommige weiden zietmen het vee nog dagelijks loopen gri en Ue toestuid v mtien vetstapel is over bet algemeen zeer gunstig te noemen Gemengde Berigten Tea gevolge eener ootvlamm Dg vap gaslucht bebbtu weder 30 arbeiders het leven verioren ia eene steeukolearayn mbij Wi an Keizer apo Icon zal eiposant zijn op de groote teotooustelling eu twee of drie arbei ders 0Giögeu m het park Tan het tentoon telliogsgebouw doen oprij ten De oostennjksche regering zal met drie SLhepen eene eipeditie uit zenden naar Siani China ea Japan In oppT Italit ont t ogen o4pCt der kinderen ondervsijs m middel Italië 24pCt en lo zindelijk Italië 14pCt het getal der met onderwezenen bedraagt 2 228 164 tegen napCnoefc een miUioen kinderen die eenig lager onderwijs ontvangen Gedurende 6S jaren zijn slechts drie winters voorgekomen zoo zacht als de Xt Lü oor dige De parijsche studenten zijn nog altijd onrustig Men e nacht in de gneksche verwarring de krachtige tusschenkom t der dr besc er mende mogendheden Prins apoleon gaat met zijn jagt de Adriati ehe zee bezoeken In Portogal ia de drukpersuet lo njzinnieeD eest gewijzigd In de week van 13 20 jan ziju in Engeland aan etagt 10 Ü41 stuks vee an het begin der ziekte aangetast 107 098 tuk vee nfsemaikt 16 135 e8tor etl T QO vn he teld 11 31 Op dt hoogie vau Xakicia vertoouen zich hiliaan the kapei of zccrooTer onder die lag Ook Hessen kassei heeft het handelstraetaat tus=c tn het tolverbond en Italië geratificeerd De noorweegsche storthing heeft het voorstel verwoqwn om elk jaar zitting te houden an 14 20 jan zijn in Zoid Holland aangetast 20d4 runderen vaa het begin der ziekte aangetast 29 031 gestorven S966 afgemaakt 74lO hersteld 9S9b nog ziek 27i9 fe Dublin worden noc altijd verborgen wapenen door de politie ontdekt De Kuisen zijn thans te Kas koe aan de boi hmsche golf bezig met het aanleggen van een nieuw Sebas topoi Ueu 22 jan is op ie keizerlijke drukkerij te Panjs het ge heele p raoncLl zoo wel mannen als vrouwec op njkskosten ingeënt £ r zijn thans biOOO personen die dccoreerd zijn met het legioen van eer Hubland I eft ic zijn geschil met Rome de bemiddeling mgeroe pen van Pruisen In de proviocie M IJ MERINGEN Om een flink blad te redigeeren dient men vele gaven te bezitten maar m t Volksbldd te evenaren behoeft men meer dan deze wint t is zeer moegelijk om m eiken regel door te 1 uen chemeren dat men de liberale richting is toege daan en tevens dat men een gloeienden hnt ge woren heeft a in t hoold van t lege voordige mim terie d ingelaten nog de tact dien men moet hebben om de noodige orde en tucht te handhaven onder de verschillende woordvoerders der godsdienstige spitsvondige hairkloverijen wiarvan t blad wemelt De God van iederlanJ straft Nederland om zijne goddeloosheid met de runderpeat vtjigens eene der on augs uitgekomen godsdienstige samenspraken maar het stait nu altgd nog te bewijzen wie van beide partijen het nu eigenlijk bij dien God zoo deerhjk verbruid heeft diir lot nu toe de officieele verklaring ontbreekt onafgezien nog van de oi rethtV aardigheid om beide partije i te straffen mdien er maai c a schuld heeft zooala blijkbaar de bedoeling is oor o lands belangen dienen de kamers maar voor de nieaw bladen zijn 7ij onontbeerlijk want men w ilst tegenwoordig vin al de fliuntjfadie ons dageujks opgeoi cht worden t W i i tot uu toe onbekend dat hei neuerluidsche oloed nog ge g deeleu fl luw lauw langdradig smerig eu zoet appigl eid bevatte om een uitgever te bewegen ie lieve ge lichije v u vader Cats zaliger nog eens m alle giuri i op nieuw uit te geven t Is te hen dat de met middelbiri ai o en cc mij delbair ndtnvijs ge egende jeugdige Hollander na ve jjp van jaren meer dan middelbare kundigliiden zuiRii bezitti De binuenlandsche politiek kwijnt t 15 of zi werkeUj nodende IS getuigen de krampacLtige tuiptrekkiLg i bei end onder deu naam van runderpeat Het gaat met den nieuwen miniater van finauciei als inet de onbekei de en eeu voorstel wa ir kolos ie get uien ui VOO komen eerst na eemge oms lastige heritidiuijen Komt men tot een genenscht doel echter me dit onder cheid dat men bij het eeiste op geens wiskundige onbestaanbaarueid kan vervallen 1 degenen die zoo memgwerf het ach eu wee over ons dierbaar vaderland uitbazuimen zouden goed doen hun blik eens te wenden naar Spmje met zijn ooroer irankrjk en Pruisen met hunne willekeur Kngeland met ijne feniaiis Rus land met zijn Po en Oostenrijk en Italië met hunne bibvlo nische verwarring en jriekenland met zijne eeuwig urende hirrev irrenjen il te maal zaken waarvan lu ojsleitcrig vaderland met de mmstc sporen aanwezig zijn De publieke opinie 13 eene pringv er die oppervlakkig zwak maar inderdaad machtig is en d e ue te meer te vreezen is omdat hare kracht noou kan berekend worden De knust van regeeren bestaat voormmelijk in de vojrzictitigheid Her keuzen Q N