Goudsche Courant, zondag 4 februari 1866

1866 Zondag 4 Februarij 402 drik ouders W Poot en t Bouthoom Willem ouders P de Mo en C Broer 28 Maartie Johanna ouders C Nieu veld eu S A Everling Cornelia ouders C Edelman en A Holthuizen Cathariua ouders J F au der Kind en G van Leeuwen Jan ouders L Rietveld en W IJsselsteijn Hfi ik Wilhelmus ouders H W Zandijk en C J Batting 29 Adrianu ude s G Houdijk en W Nederhof Anna ouders D Amesi en 1 jijl Oïl LE E N 24 Jan P Hartjesveld wed F 1 J Sweegers 20 m A van Vucht 20 m 6 w 28 J Liniacher 6 m Burgerlijke Stand GOUDA Geboeen 26 Jan Abraham oiders P Q Hoyelson en E H Sparuaa i Pieter ouders J van Rijk en A M Zwanenburg Mar a iïriana oiders P Vieu enbuueu en C J P Jpenzeel Hendr eu H l Hol en C an der olf Beruardus Lambertns ouders P fZLff C Koo n 27 Joban Gerbard ouders JG Kro e tn e H lie es Lintje ouders t van Gent en L Bos Hen GOUDSCHECOURAIÏT Nicpert 71 j E 27 W van Dorp ADVERTENTIEN De prijs der Advertentien van één Jot zes Uitgave van A i KllNK MAlN T regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Lange Tiend tceg D n 60 NATIONALE MILITIE Dj Oadergeieekenje CoM u üunaiT voor de Zaken der Nationale Militie beveelt zich wederom bij zijne geacliie Stad en Laudgeuooten aan lot hel SteUeU van Plaatsvervangers en Nommerverwisselaars voor Ie Dienst van 18ü6 Tegen alle bestaande Maalschappijen w enschende te concurreren ivorden deprijzen zoo laag en de betaling zoo gemakkeliik Besteld 1 oil 1 7 goedejn de gedegenheid is zich te doen vervlf eif Zijne bckenoheiü door de geheele Provino ïe maWn ► ri i i ormatien naar z ne veeljarige landehngeu nTe wTn n df de Ch f ü h Provinciaal Bureau belast met de Zaken der Nationale l liHr t bet hij hettrent zijn persoon de verei chie inlichungen te gèvën Rotterdam Kantoor Kwakerna vi wijk 9 n 4 L HAR T VKT D Contracten vöör Loting aangegaan zijfh voordSiSr 857 8 56 5 75 59V8 62 u I Voorspoedig bevallen van eene dochter Vrouwe E H M van SCUOUWENBUEü VAN Elien Waldeck GoCDA 31 January 1S66 £ etiiffe ex ai eiiieeae kennUgetlng ycaalNXTeüVElÜÏAAR op de Haven te üOLDA Op Vrijdag 9 Februanj e k zal de Heer J J CREMEB uit s Gratenhage in bovengenoemd locaal een zijner InOVELLEN voordragen Ben ijzen van toegang zijn te verkrijgen i ƒ 1 voor een Heer en a 50 Cents voor een Dame bij de Boekhandelaars J TAN BENTUM en ZOOX op de Markt Aanvang s avonds tea 7 ure In ee e hier ter stede op te rigteil 7 ATT van administraiiven aard vraagt men op voordeehge voorwaarden een Deelgenoot mt den beschaafden stand eu tiehoorende tot eene der Proteslantsche Kerkgenootschappen Adres met franco brieven onder lett SB aan het Bureau dezer Courant Bij verklaring op den 26 Januarij 1866 voor den heer Kautonregter te Gouda afgelegd heeft de heer ANTOXIE DE LETTER z wonende te GotDA a ui zijnen minderjarigen zoon MAAKTEN eu de heer CORXELIS SPIT te Gouda aau zijuen minderjarigen zoon CORNELIS GEKAKDL S handligtiug verleend lot het aangaan van een Vennootschap tot het drijven van handel in eu het fabriceren Tan Garens en Touwwerk en wat verder lot dat vak behoort l e Griffier bij het Kantongeregt Ie GouD A Mr M BUCHiNER Scliroef Stoomb ot Hoorn Nieuwe iT Dienst Aan te vangen HSK 7 Februarij Voor GOEDüREN en V EE TUSSCHEN EOTTEKDAM HOOEN ENKHUIZEN MEDEMBLIK langs GOUDA en AMSÏEKDAM Vertrek Van Rotterdam iedercn Woensdag s morgens vroeg Medenblik lederen Vrijdag s morg Naar Enkhuizen Enkhuizen iederen Vrijdag s avonds Naar Uoüm 1 Room iederen Zaturdag avonds Naar Rotterdam Nadere informal iêu te bekomen te Kotterdam J A v d Schuijt Haring Gouda Commissaris der Schroefbooteu Amsterdam J L Korteman Amslel Hoorn Gerrit Messchaert Enkhuizen C A de Koningh Medemblik H Lindeloo De ondernemer JAN KAPER Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Hijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVERa463 o per kan 61 cents Jenever 2 soort lUoutwijn a 467 0 o P kan 59 cents inl BRANDEWIJN 462 io P kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouLA 31 Januarij 1866 Vrij van de regten van zegel en registratie iogevolge het koninklijk beslaït van den Gden Sep teraber 1865 no 52 AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Reeuwijk overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overboscli Bijksveearts te Gouda door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast ea daaraan gestorven van Willem Verweij J te Reeuicijk eene zwartwitkop koe oud zes jaren en een blaauwbonte koe oud drie jaren overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van genoemde runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus ISól Staatsblad n 155 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met by toeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deeleii aan Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Gondsehe Courant Reeuwijk den 29 Januarij 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 1 Secretaiis De Burgemeester P DE WILDE C BRACK Wethouder Prijzen der EITecten AMSTERDAM Dingsdag 30 Januarij laagste koers eiVs 1463 8 541 2 35Vl6 45 96Ï 80V 87 937 8 857 8 184 56V8 28Vio n 59 is 62 s 58 387 6 64 69V8 20 Hoogste koers 6IV 71 i6 95 s I 1465 1463 8 Gebleven pCt Ned w ach i dito 3 dito 4 35 45V8 94 86 1841 2 56 i6 76 d9V8 623 j 38Vs 64 69 201 Handelm op resc België Roths 21 2 Spanje obl 2 Portugal obl 3 Husl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 d Amst 1864 5dCAmsLl 860 41 2 Aand spoorw ƒ d 1882 6 Mexico 1851 3 69 20 Bockdrakkerij van A BRINKMAN ISeze Courant verschijnt des Donderdags ea Zondags Ijii de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden isy 2 franco p po3t 2 25 De inzending der Advertentién kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Bij deze Courant behoort een ibijvoegseL Bij den uitgever dezer courant is voor de wed van VlotenIte Nieuwe Diep ingekomen Vroeger vermeld ƒ 10 59 Van S M 1 25 Te zamen ƒ 11 84 Nationale Militie Eerste openbare Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda voldoende aan art 28 der Wet van den 19 Augustus 1861 Staatsblad u 72 en aan art 20 van Zijner Majesteits besluit van den 8 Mei 1S62 Staatsblad n 46 brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de LOTING der in het jaar 1865 voor de ligtiiig dezes jaars ingeschrevenen voor de National Militie eu dus van de jongelingen die geboren zijn in het jaar 1846 in deze gemeente zal plaats hebben op DINGSDAG den 20 Februarij aanstaande des voormijdags ten 10 ure in het EAAUHI IS alhier Z j hfriiuieien dat de ingeschrevenen naar alphabetische orde opgeroepen zelve hun uomojer trekken dat ook voor den niet opgekomen loieliiig de trekking kan geschieden door zijn Vader Moeder of Voogd terwijl bij hunne afwezigheid dit door den Burgemeester of een lid van den Gemeenteraad wordt gedaan D t ij die be waren mogten hebben tegen de wij e w inrop de loting is geschied die bezwaren kunnen inbrengen bij de Gedepuieerde St itcn deze Provincie binnen vijf dagen te rekenen van den dag waarop de loting heeft plaats gehad en wel bij een op ongezegeld papier geschreven ve oekschrilt hetwelk met de noodige bewijsstukken gestaafd tegm bewijs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd bij den Burgemeester dezer gemeente die hetzelve aan Gedeputeerde Staten opzendt Voorts dat ingeval de loteling meent redenen van vrijstelling te hebben daarvan bij de loting opgaaf behoort te geschieden terwijl wanneer die vrijstelling is gegrond op broederdienst of van te zijn ecnige wettige zoon hij bovendien op WOENSDAG den 14 Februarij aanstaande van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure Ier Secretarie moet verschijnen vergezeld van twee bij den Bur remeester bekende en te goeder naam en faam staande niecidcrjarige lu e etenen die de vereischle getuigenis kunnen afleggen en het aldaar op te maken getuigschrift onderteekenen Got da den i Februarij 1S66 Burgemeester en Wethocdeks voornoemd Se Secretaris De Burgenieeüer DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA den 3 Februarij De fransche regering heeft wel moeten besluiten tot het raededeelen der over Mexico gewisselde stukken daar men die toch te Washington openbaar maakt Napoleon zou tevredeu zijn met de volstrekte onzijdigheid der vereenigde stalen Het wordt duidelijk dat de Franschen niet kunnen blijven in Mexico en dan zal Max spoedig mogen afreizen want de T iijkees zullen wel buiten bet gouvernement om den weg weten te vinden om hem uit te drijven De geheele expeditie was eene duldelooze aanmatiging die ieder gevoelt zoodra hij het geval omkeert en onderstelt dat de Amirikanen overkomen om b v Portugal of Zweden over eenige geldkwestie gewelddadig te bezetten en eene amerikaansche dynastie te vestigen Wat zouden zij wclligt elders grooten bijval vinden waar het volk misschien minder hield op den vorst dan de Mexicanen op Juarez De zaak staat uu in beginsel vast en de afloop is te voorzien de gedienstige Frauscben gaan vooruit en de lijdelijke Max volgt De Pruisen hebben minder kans om vooreerst verlost te worden van hunnen von Bismarck ofschoon de tweede kamer standvastig Die twijfelt aan de zegepraal mogt wel ontmoedigd worden door den langzamen gang en telkens herhaalden teruggang Pruisen en Oostenrijk p raukrijk en Spanje Griekenland en Italië leveren tal van sombere verschijnselen m iar Engeland staat ais een rots en getLigt van den rieken zegen uer burgerlijke vrijheid Wij NedlViinders wijken in v en ziu voor geen volk ter wereld De vrijheid is hier set eeuwen iuiieemsch ij gevoelen ons vrij en leeren dat niet van onze inaiellngen die volgen veeleer den ireest des volks Maar velerlei benevelt den nederlandsclien zin de toepassing van het erkende beginsel vindt tegenstand in kleingeestigheid saai en bekrompen weerstreven wij den altijd voürigaanden geest des tijds Hoe toch ware het anders mogehjk dat de regtschapen bekwame en uilsienende staatsman van wiens grootheid volïende eeuwen zullen getuigen zooveel smaad en miskcuuiug zooveel bitteren en ouverzoeuiijken haat moest oiiJerviiiden De aftreding schijnt uu zeker eii zij zal waarschijnlijk drtiuitief zijn Het is een groot verlies voor het land maar misgunnen wij den edelen str jder de ttrvoïle rust niet Van nu af zal zijn naam zich in luister verheffen de misleide 5ch ar i ne dwaasheid leeren betreuren en de laster de tanden sto i bij i aan het onvergankelijk ineta il Thorbecke heeft bestaan en leven gegeven am de vage liberaliteit van ons land Hij hceli der partij den z gewe7eii en de grondslagen gelegd waarop ourigeuouwii h ai worden ina tr t e M Olijer vooriiij in üiiuüi iaus Het algemeen gevoelen erkent dat re iciie ui ni p k is en toch be it die partij een eminent in ui in Or onvermoeide strijder siaat daar in he sirijdpeiK aanhang Zijne magt berust in de hcrinncnnc v gegaan tijdperk spijt en bekroaipeuheid vouruL mogelijke ensehen leven in veler gemoederen wanhopen aan de mogelijkheid der reactie De conservatieve partij zou elders zeker liber aal geno ei 1 worden Het zijn de vrecsachtigen die iiitt vooruit durven en uiet achteruit willen Hahe en kwart liberalen uie lu stilslaud leven zien Het wordt waarschijnlijk dat wij gespaard zullen blijven van hnnne experimenten Wij weutchen d it het den minister van koloniën gelukken moge zich te verslaan met verlichte en bekwame mannen die op het iiigesi igen vof poor voorlsticven en onze vrije instellingen handhaven en voiiooLen öuttcnlttnö London 31 Jan Uit alle deeltii v in het uuieij merkt de NewYork Commercial aiiii Finaiici ii Chrüiiicit op