Goudsche Courant, zondag 4 februari 1866

ojJe Mana Mana i van H MU r P 1 KOCIL 7 j 1 vr van m ï w lar 2 j li C Bos P iiüti ea De heer iruh steait in met den heer Peeters er zou vreezen den handel te belemmeren en v nscht dzoo de wyzig ng der verordening De voorzitter is van ooideel dat de handelaars in petroleum de handen behoorden meen te slaan tot het opngten van eene gemeenschappelijke bergplaats buiten den bebouwden kring der gemeente De heer Reutinger spreekt m gelijken z n De heer Peeters beweert dat de petroleum met het gevaarlijkste is De beeren Priuce v ötraaten en Kemv zijn voor de wijziging der verordening onder toezigt van B en Bij de teiummg staken de stemmen z ven tegen zeven overstemming m de volgeede vergadering ix komt ter tafel de verordening tot beffing eener belasting op het gemaal De heer Kist heeft bedenking tegen de behandeling vei r dat de hefiing bij de wet is veroorloofd Hem antwoordt de B dat dit noodzakebjk is cm de belasting met 1 mei te kunnen invoeren Daarna wordt gelezen de verordening en de wyze v n luvordenng ea beiden met algemeene stemmen aangenomen Tot hoofdonderwijzer aan de burgerscho voor jongens wordt benoemd H J W Hubert met algemeene stemmen meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gp lrte u Marktberigten Gouda 1 Febr Tarwe PooKche p la t ƒ 310 Zeeuws per mud ƒ 9 a ƒ 10 50 Rogge Inl ƒ 6 a ƒ G 50 buitenl 7 00 i ƒ 7 25 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 6 00 Haver f i i ƒ 5 25 Erwten ƒ S 50 ƒ t Bruine boonen 12 a ƒ 14 i aarJeü f 1 iü f 7 Id Dunebooneu ƒ i ƒ 9 00 Hennipz ƒ 3 Boeku Fr per 2100 ned S ƒ 170 oordb ƒ l O a ƒ 185 Magere varkens war n weinig aangevoerd en werdenviug verkocht Boter ƒ 130 aƒl3f p n S Middelburg l Febr By matig n aanvoer en flaanwe vraag nareu de pryzen der granen heden onveranderd Delft 1 Febr By voldoenden mnvoer van grinen weinig handel l uike oude tarwe werd bc aald met ƒ 9 50 a ƒ 10 50 1 erne ƒ S 20 a ƒ 9 Rogge ƒ 6 10 a ƒ 6 bO Zom rgeral ƒ 4 70 a ƒ 5 60 ter zaayng ƒ o a ƒ 6 20 korte haver ƒ 4 Lange do ƒ 2 bO a ƒ 3 60 Puiveb ƒ 50 af ƒ ƒ 153 4 P iardeboonen ƒ 7 60 a ƒ 8 Gr erwten ƒ 9 i ƒ 11 an stads waag gen ogen van 25 j m tot 1 febieu 92 16 boter te zameu 39S0 ned S Boter ƒ 56 a ƒ 70 het vierde ƒ 1 40 i 1 75 per n S Londen 29 I n Granen Tame lu puike kwaliteit tot vorige pryzen verk jcht vr me Ie v ist gerst goe J gevraagd en haver vast uvoer van 22 27 jm 1S 5 qr inl 1560 qr vr tame 1565 qr ml en qr inl en 200 qr vr hiver Op de veemarkt vin heden wiren aangevoerd varken en vr gerst en 445 241 0 Voor Cll 1 runderen L n nuveren ra e ij EC ipen en 4b beste runderen nenl 4 S voor do kilveren 6 4 voor do pen e s en oor do v irkeu 4 1 per ten betaiid 30 Jinuary Boter FriCsche HS kamperen Z voller 120 i 130 Bossche 8 a 108 Groninger J i i Imden en Leer 93 a 104 Holstein ci Kiellerspv lOb a 12o kaas Edara gias 65 i t Gouda gri j a 62 Derbv 60 64 kinter 27 mer 60 a 72 31 Jinuary Grinen Puikepryzen op vr onvei inderd gertvan 27 30 jm 12S0 qr ml enqr inl en 2170 vreemde h iver 4 20 1 i eng en h 50 tarwe bnst vorige ver tii uw qr vr t irw r qr ml en 1 2 t V gerst en 12 qr Op de veemarkt van heden naren a n evoerd runderen 150 kalveren Ö47u s ii ipen en llil v ir pi besle renderen werd 5 6 voor do kalveren sehapen 6 en voor do ngo oor Jj voor do varkens 4 10 per een etulj Bur gerlijke Stand r OLD Geborfn 3Ö Jan Dirk ouders J van Anna banna Elizabeth oi ders G Jasper en J M It ouders Vi H Daniels eu C am=teektr 1 I cbr oudeis I van der Kint en 4 vau B men M der Draai en V van Duuren VNilieii Hendr 1 van der Kraats en J Jansen Jacoba Adr d ia van A ten en i J van piogelen OvEHLEDLN 26 Jao E J J W Mertz 7 w C Heij low S J H C J Guicwn 31 Jan G Benn a en P van den Broeke J van AVllllgen t Febr II de Jong en T Hagem 1 en J dci el 31 vnn huuuenourj ci h II M vau Nieuftenhnijztn ei G M Keiper Jo Juhanea Helena Cornelia phia van 26 januanj tot en i t t 1 februanj 1656 Gebcben Mijoe cld oiders J H van dnekeB en M Vring Auca ouders J Bcr hoeff ea J A erbur dora ouuers J A Lit en H H an bchooBhovet ouders A Oiereem en E S fecbii rhol z 0 t BLtt LN r Suter ruim 7 j CA KoeLe RomijDj 14 j 2 m vau dtr 4ntonm Thco Jöhau Uiihelm n OOpj ger zal opleveren Ook in het noorden van Alabama Geoigi ec ZjidCarolina worden toebereia cleii op groolt acbaal gemaakt voor den bouw Flondi belooft eveneens eel üit andere streken hebben ij geene zoo voldoende inlichtingen maar de furore bch jni vrij algemeen te zijn Op mean norden er troepen naar Ierland gezondenGisteren venrok dermarts het Siste regemeut sterk SÜO mat tern Ijl ain lianden vrijdig het tOste ntie regement met dezelfdebeteiiming uu Luerpoül zil Biijiiciia de gi iereii opuib uir gem lakle jaarlijksche statenvan handel en cheepiaart i de reelc naarc an dei in ennitioer m de bru Lhe en lei cbe haiens dt t l üO tot enipct lsti4 j iarhjks toegenomen in ler ioudmg van 376 377 4 410 en 4 7 niilliüen p at 1 1 ebr De commi sie voor de veeziekte leeft een rapport UI g briït naariu geconstateerd wordt dat de viccinatiegeen b ecimi biel legen de runderpest is 11 ei en uimiddig ten 2 ure i het parlement door eene konllikl e comnii geopend De heer Ueniaon is met eenpirige sienimeu hirkozeu als spe iker fpresidentj v in het lagerhul i n iiuden dinsadaï zil de troonrede gehouden orden Parijs 1 lebr Ouder de in het gele boek upi euomen dociiuentn over ie romeinsche knesiie komen ook voor de dcpicbe e rtffendt de jonssie oudcrh iiiuelin eu over de pau e i ke ihuid In = n d met het algemeen ver preid gevoelen schijht her dit de e anderliandeliugen vnj er gevorderd ziju dl r het fr n che gouvernement ian Konie vooistelt bet een opgiif ie doin vin heigeen Kome van ll ilie meent Ie vorderen te iebbtrj leudide eene baaia v lu beoordeeiing te hebben Om e rriiktlb iirheid van dtn h stoel met op te nekken = ei 1 ru knjk voor dit 1 alie de som voor de df üa iijg der piuei ke schuld m li mddi v u den heer Eolh child storte iiif 11 11 uil n i im vin den p lU betalen zal illeen op den stempel der recus zcu vermeld orden lat de beiajingen ge Liiuu Mi uit de door het koningrijk lialie verstrekie loudaen Bj het netgevend ligch uu is een oijlnerp van net ingedienii oelrekkehjk de upplementoiie credielen voor ISbbl e idusevrrtdgde siipplenieiitdire rredieltn bedragen voor hetgenoiie budget bl US 345 tr en voor bet buitengen one budget 7b 57u iüi Ir De Purie be i de voleinde mededteling Men ver ekeit dit Iet gepiLtserdt h mi h elk l eru lu Lugel u d heett doen honneu eu dat ich ih us Ie Bie t bevuidi op bevei dtr IranrU regering m die b vtn i eiu eri eerd lot dat het geschil ttcbeu bpiijp ei Clüii i zi u virettenl De knt iit dei muu eenheid n uriuede men zich tegen corhg druk bezu hondt is nog niet lot eei e be isMuj ere kumcii Men ue i ietii inuiuvti i ii met Lng taiid Ie sluuen door e kt n irde e buiisjeii ti I eti eeu gouden 1 trancstiik en e i poii 1 = trling d t ih u j irs 2U centime doet se uel I Het iniuislerie heeft bij Il Ml nd uürdt j ie Ctr ts uc jittut rpin insredieul legeu de pers en de vereen gu nin De publieke opiiiie veroordeelt het rainisteiie ge lrpiiir over i e ei p nu de rust volkomen hersteld is en bit ailereer iiooiug ou genee t znu de maairegelen vjor Ie dr e I dit veiei c it norden om liet openbaar krediet te 1 er Éi en t ej e uiui luL uct iiemei 1 enrreno e ma ilregelen lot nering der veeziekte biecht leden hebben er legen gestemd en zeveu leden y i h Brussel iO J muanj De kamer vin afgevaardigden heeft he en met eene groote meerderheid bet oninerp aangenomen ndi bj t n ue regering volmai i gegeven noidt tot bet nemen van zeveu leden zith van V er ie ie r mins ontbuiiden lie van veel geu i ee en J n Alhier is een koerier geirnveerd met dipi I es V n dtü prius von Meliernich dif uioe en i e i beirekking zouden lebben op de mexiciansche knete Dl er ici beungrijks ten aanzien dezer aangelegenhe d op til 1 is 1 H geen tnijfel onderhevig men gelooft evennel met dat i e keizer dei liauscbeu besloten heelt keizer Iiximiiiaan iTn zijn lot over te laten en al oo het kabinet vin a hiugtoi tevreden te stellen 1 Itbrairj oUeus de ochteudbl iden hebben de mi niers Beicredi en Lirisch eene deputatie van amdeelhouders der crediet inristnig ter zake van de besprokene wijziging der statuten Vcn de mait chnppij ten gehoore ontvangen De ministers hebben de depuiatie den wen ch der regering te kei nen gegeven dit de algemeene vergadering hire meeuing te dien anuzien openbaar maakt Wat de reijenng aangaat zij heeft niets tegen zoodanige wijziging integendeel zij zal die kiachiig ondersteunen Berlijn 31 Jm De Prov Correspondent zegt in haar heden verschenen nommer dat vvetsontnerpen betreffende het lager onder ij openbare erken enz zullen orden ingediend ingeval de loop der zaken met betrekking tot den duur der zitting iets dergelijks veroorlooft öinnenlanö GOUDA 3 February De minister van kolomen de heer Fransen van de Putteen de heer van Bos e zyn donderdag door Z M den koning meen bijzonder gehoor ontvangen Het onderhoud heeft eeageruimen tyd geduurS Z M heeft goedgevonden met ingang van 1 mei 1S66te verplaatsen den militie commissaris in net 2de militie distriktder prov Zuid Holland J J Muller naar het 2de militied van het bert Limburg den mil comm in het 2de mil distr van het hert Liraburg J E P Roelants naar het 2üe mil distr van de prov Zuid Holland De Tijd zegt teu aanzien der aftreding van den ministervan innenl zaken het volgende De heer Thorbecke mnaktezich teregt bezorgd voor de gevolgen die de koloniale politiek Van zijn ambtgenoot den heer hrnnsen vnn de Putte opJava bad teneeg gebragt Die bezorgdheid dagteekent niet vauzyn reis mar Dresden zoo als herhaaldelyk ge egd is Hy waadaarmtC reeds beladen voor dat hij 11 zomei laar Uresdenvertrok ofschoon het met ounairschynlijk is dat aldaar gehouden gesprekken zyne vrees htbben versierkt In allen gevalIs het ontnijfelbaar Jat er verschil v lu meening in het k ibmetheerschte omlieut de genigtige kwestie onzer koloniale aingelegenneid Li denyl de heer Thoioecke welligt ook om redenen van gezonüheid zyn miuisterieleu zetel wilde veiliten zoo heeft hy met dec hem eigen takt alle hem overvallmdestormen overleetd ten einde zijn ontslag te kunnen vragenover een of ander koloniaal incident dat hem elk het ookzyn moge in aanzien zil doen stijgen Ihorbecke verlaat zynporteleuille met eere voor de goede zaïk Ily valt niet alsiiberial maar als behoudsman tegen de ridikale rigting vanzijn koloniaal co lega De prov Ciron zegt Treedt nn de heer ïlii rbecke vanhet si uitaioonecl af dm v tlt ratt hem wel niet de Iiberaliteit hl begmsel maar met hem vilt het prestige de kricht hetiCiuiijK overnigt zonder welke geene pirty duurzaam resjeert De Orun Ct zegt dat als de ware reden waarom de heer Tborbetke zyn cuislig heeft a ingenomen eeumaal openbiar mogt orden vr enden en tegeiislaiiders beide ecus fninig zullen crkenneu dit zyn bes j om iii het kabinet te treden hem aanspraak geeft op len algemeeneu eerbied Uit s jriveiihige wordt aan de Oudtj ïïott Ct gemeld aar ik bedeu hoor verhalen houdt men liet voor niet onna ischynlyk elat tbius de heer vin Bosse de portefeuille vaofinanciën de heer Oeerl ema die van biunenl ludsche z iken deheer Godelroi die vau justitie en d heer Wolfsou die van marine zd aanvnrden tike beeren het miuislene zouden uitmaken met de benen bruisen van de Putte voor kolomen Cremersvoor buiteubindsche ziken en Bbi ikeu voor oorlog en iemand wiens nauu nog met genoemd nordt als munster vooropenbare erken Gy herinnert u dat meermalen prike is geneest van het in het leven loepen van een afzonderlyk ministerie voor naterstaat en openbare ncrken de nenschelykheid waarvan herhaaldelyk IS betoogd by de uitbreiding nelke de optubire erken erlaugd hebbeu door de d lar iellinir der siaaisspoornegen Onder bet beheer v u dat iniui ter e zouden dan ook orden gebragt de pusierijeu en de telegi ihe elke thans by het departement v ui fanancien gevoegd yn Men leest in de Utr Coir Naar men verneemt zou de heer Fransen van de Puttebelast zyn met de zamenstelling van een nieuw ministerieAvie daarin ziiting zullen nemen is aog een raadsel Op koloniiial gebied zal dit ministerie natuurlyk de beginselen dercultuurwe dat is uer rtdicile hervormingen in b iar baniermoeten voeren in afnachtuig dit de kamer over die beginselen zal hebben beslist Voor Let overige zal de heer Fransenvan de Putte kunnen kiezen uit de meest verschillende liberale nuances zoen el hen die tot nog toe tot de oppositie alsdie tot de min steneelcn behoorden In een kabinet Fransenvan de Putte zouden even goed mannen als van Iets Godefroi van s lerop van Bosse Heemskerk Az enz als Kappeyne van de toppello Fokker de Vries en ande en unnenplaats nemen ook zou men van belde nuances er een paarkunnen nemen Het verschil van beginselen is toch slechtsdenkbeeldig alleen de anti levolutionaren en de kolonuialcon servatieven zyn natuurlyk uitgesloten Men vergehjkt de buitengewone zachtheid van dezenwinter by dien der jiren 1172 1289 1421 1537 1673 1585 1607 1609 1613 1617 165 1692 1781 1807 en 1822 lu sommige van deze jaren waren byv de boom n reeds zeer vroegtydig vol met bladen legden de vogels reeds in de maand february hunne eyeren waren in de maand april reeds de kersen ryp en in msi de druiven ook prykten in de maand January de tuinen reeds met bloemen en was er noch h igel noch sneeuw gevallen Anunerstol 2 Febr De zalmvisschery welke den geheelen winter voortgezet is l at zich in dit jaar mede gunstig nanzicn Er werden in de afge oopen maand veel zware zalmen gevangen van 19 jan tot heden dus in de laatste 14 dagen werden gevangen ongeveer 150 stuks De pryzen zyn lager dan in het begin des jaars toch wordt er heden weder 1 35 a ƒ 1 40 per half ned p besteed Gemengde Berigtea In Portugal hoopt mea het deficit van 12 milhoen te dekken door boitengenoDe baten Te Brugge 15 eene meeting gehooden ter gunste der afsthafiing van de Öood tiaf De cholera h cft opgehouden te Jeruzalem Te Missiiigen is uit Engeland voor anker gekomen een vaartuig onder peiuaanscht vlag raet machines van 800 paardenkracht Spanje wil op alles bezuiuigen behalve op het leger Men vTiiekert dat het v etaontwcrp tot afschafliiig an de doodstraf eerstdaags zal worden ingediend De schorsing der habeas coi pus acte te Dublin en in eenige andere lersche steden zal waart chijalijk voorgesteld nordtn aan het parlement l eru en C hiii zulkn huiiue eskaders vereenigen tegen bpiujt Aleckleubarg Schwenn heeft besloten tot de opheffing der uni Ingezonden oor de derde maal van dezen winter hadden wy gisteren avopd het genoegen eene voorstelling by te wonen van tooneellibten onder diri ctie van de h eren Harjooper en eomp te Gondi W y kunnen en ny mogen niet anders d in ain dat personeel oii en dink betuigen voor die genotvolle avonden het overtrol toth met alleen onze verwaeiiting want die vernachting zou uiterst gering kunnen zyn maar het gif benyen dat zy de kiui t onder hunne migt h idden Byzonderen lof aan den leer vin der Vank en zyne vrouw evenzoo aan tien heer Irytel welke drie personen zeer goed en vooral in de stukjes V in sisleren avond de k iraktCs eTg j ffi gtu mevrouw Harlluoper ook met passeren zonder h lar ecu coraplimen jj te m iken over hare rol in Zeeroem y wis wel wat te driftig het overige personeel voldeed ook zeer goed Wy hopen dit gezelschip nog diknyls binnen Woelden Ie zien spelen en bevelen ie Ier aan by hen een avond te gaan passeren het zal eene der geuoetrlyks e zyn LfMOE kLNSTLIEF tEBBEBS Woerden den 2 February 1866 Vergadering van den Gemeenteraad 2 iebruanj Tcgeuwoordie de beeren A vau iiergen IJzeudoorn voot itlcr de Grave iru luvten Prince Br iggaar Keinv Keutiuger Huchuer Droogleever Ki t van tnaten en Peettrs De notulen der vorige vergaden g worden gelezen en goedgekeurd Js ingekomen eene missive van B en houdende een ontwerp van hoofdelijken omslag wordt besloten ter visie te leggen te doen drukken en ronddeelen Is ingekomen eene missive vanciratorio dtr lalijnschr school h ludende voordnitt ter benoeming vau een onderni zer lu de wiskunde enz bestaande uit de hh J L Temen alhier C Petri te Wijk bij Duurstede en M J Yzerman te Alblasserdam de stukken worden ter inzage gelegd de benoeming zal geschieden in de volgende vergadering is ingekomen eent missive van H J iioorinan te s Oravenbage betr f fende hei geven ia prolongatie van disponibele gelden nit de tads kas De B stelt voor deze missive te stellen lu handen van B en om daarop te dienen van advies De lieer Reutinger ondersteunt dat voorstel en brengt voorbeelden blj van de voordeelen die het aan sommige steden oplevert De heer Prince is ook voor het vorstel dueh vraagt of dit geschieden kan bij de ned bank De beer Reutinger geeft eenige nadere inlichtingen en de vergadering vereenigt iich met het voorstel Zijn ingekomen twee adressen als 1 vaa L Sanders zich beVlagende over twee te ver uitstekende pilasters by zyn buurman de Wilde verzoekende dit de raad intrekke de diarvoor verleende vergunning 2 van de wed D van Eeuwen van gelijke strekking De heer Westerbaan verachijnl ter vergedering De voorzitter geeft de noodige inlichtingen en stelt voor te verklaren dat de raad onbevoegd is hierin beslissing te ccmcu als opgedragen aan B en W Hiermede vereenlgt zich de vergadering eenstemmig Een adres iran J v d Linden in handen gesteld van de commiss e over de verordeningen komt ter tafel De commissie adviseert afwijzend de hee Perters kan zich niet veree nigen raet dat advies aangezien er meer vergunning verleend wordt tot het opslaan van ligt ontvlambare stoffen