Goudsche Courant, zondag 4 februari 1866

B I J V O E G S E L bij de Goudsche Courant van Zondag 4 Februarij 1S60 In de Landman De van ouds gerenommeerde Goudsche Spritsen zijn te bekomen bij den Ondergeteekende Ontvangen Uitmuntende en geurige THEEËN uit het Magazijn vaa EAVENSWAAI ZOXEX te GorinJietn Deze Theeën worden afgeleverd in verzegelde pakjes van twec en een half en een ned ons van af 80 Gents tot en met ƒ 3 75 de 5 ons of 16 Cenli tot en met 75 Cents bet ons A van der KLEIN Sz Gouda Febr 1866 Conjitiirier BuTERMABKT A N 56 G r u 11 e r ij Er wordt gevraagd een GrUttcrS leerling liefst in de kost bij J L LANKHORST Grutter te Gouda Van Gjjda Maandag en Dingsdag s morgens 6 uren de overige dagen behalve des Zjinlags s inorirrris 7 uifii Van Rotterdam o gei lvc li t n iiaEn meer b kende depots in nus Kijk i middags 2 uren D jr i iks lUto = nsii Getrouwd 3 C G J G J M VAN DEK HOEK ïg Wed van M E Tolun na en ë G A ErlTlXGA Weduwe van J N lUn Utkeciit 1 Februarij 1S66 A gemKtie heiiui gerhig M ap am If 4 Op den 31 Januarij ISflS is teZwaramerdam overleden Mejufvr ALIDABEIJERMAX in den ouderdom van 80 jaren Een mi en alje n iene Kennhrjering Met t enoezcn berigteu wij datonze meesterknecht A EEtOURT opmaand ig e k den d ig herdenkt waaropIiij vi f ig jaar geleden in dienst onzer famdie kwam Wij brengen bij deze hulde aan zijn iroutt en ijver DE LAXGE S Corop AaN DEN HAXIiEL VAX GOUDA Nieuw begonnen Stoombooldienst Geregeld en goedkoop GOEDERENVERVOER GOUDA per SaiROElsïOOMBOOT KOOPHANDEL LANDBOUW NIJVERHEID Afvaart van Gouda Dingsdag en Vrijdag namiddag ten i o uur van af de Oostkade bij den Agent P DE BRUIX X B Afvaart van l trecht Woensdag en Zaturdag namiddag 1 uur ouiten de Tolsteeg Agent H J C van MUX STER Te HUUR met Mei a s ee WOONHUIS met IxveeBeneden en twee Bo i nkaraers Keuken Plaats en vele Gemakken op een der aaugenaamste standen dezer stad Te bevragen bij den Heer C KX AAP in de Peperstraat Met l l alhier te HUUR een HUIS met Tuintje 5 KAMERS KEÜKEX ZOLDER KELDER en vele gemakken staande wijk K n 73 voor inii oners van Gou a zich bij de bewoonster aanmeldende te zien des Jf oewidags en Donderdags van 2 tot 4 ure en voor personen van buiten de stad komende na overleg met den eigenaar B n 87 lEN MAATSCHAPPIJ VAN ASSURANTIE vooN lenst bU de ATIOXALE MILITIE in de Provincie ZÜID HOLLANB oedgekeurd hij Koninklijk Besluit van de 1 Septmlerim Iv 81 de Heer L VAN KOETSVELD Directeuren l droogleever fortcjijn de Heer R MEES M H C VAN OOSTEEZEE Commisiïanssen V U111A XA I j LEDEBOER L V Zn allen te Hotter dam Deze Maatschappij sluit Assurantie zonder eenig voorbehoud voor de vervulling van de dienst bij de Nationale Militie voor Jongelingen militiephgtig m de provincie ZuidHolland van het jaar der geboorte af aan tot op voleindigden 19 jari en ouderdom zoowel voor enkelen als voor geheele gezinnen De Betaling der Premie van Assurantie heeft phats volgens tarief van 3 tot 3 maanden of wel bij verkiezing eens in t jaar De Statuten der Maatschappij zijn verkrijgbaar bij de Boekhandelaren M WIJT S ZONEN te Rotterdaw en bij hunne Correspondenten in Zuid Holland De deeinc jing geschiedt ten Kantore der Maatschappij in den Open Eijstuin Wijk 11 N 79 te Rotterdam en bij den Heer A NOETIEE Agent voo r Gonda NATIONALE ILÏTIE De Ondergeteekende Co mHwo w voor de Zaken der Nationale Militie beveelt zich ederom bij zijne geachte Stad en Landgeuooten aan tot hel Stellen van Plaatsvervangers en Xomraerverwisselaars voor Ie Dienst van 1800 Teien alle bestaande Maatschappijen wenschende te concurreren worden de prijzen oo laag en de betaling zoo gemakkelijk gesteld dat ook de miniler gegoede in de gelegenheid is zich te doen verv iigen Zijiip bekendheid door de geheele Provincie maken het ieder mogpjyk inform ilien naar zijne veeljarige handelingen in te winnen ijnde de fhff h j hn Prüviucia il Bureau belast met de Zaken der X ationale Militie steeds bereid omtrent zijn persoon de vereischte inlichtingen te geven Kantoor KwvKERNAAT wijk 9 4 L HAR J A ELD Contracten vóór Loting aangegaan zijn het voordeeligste BUüGEMEESTER en WETHOUDERS van U aarder overwegende dat volgens de verklaring van den deskundige Jan Vndries Hinze door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Jan Hoogendoorn bouwman te Waarder eene blaau e kalikce oud negen jaren van denzelve te Waarder eene zwartbonle koe oud zes jaren van denzelve te Waarder eene zwartbonte koe oud zes jaren elke was gesl igt overwegende dat volgens die veiklaring de onteigening van genoemde runderen noodz tkelijk is ten einde ze ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met te huid te kunnen begraven Gelet op de artt Ij9 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en nü inkerving der huid ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit t esluit onmiddellijk mede te deelen aan Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goadsche Courant Waarder den iX Januarij 18C6 BoeUrnkkerii van A BUINKM tN Burgemeester en Wethouders voornoemd I De 10 Secretaris De Burgemeester I D v i DiR NEUT J BHEDIUS BURGEMEE STEK en WETHOUDERS van NoordWaddinxveen overwegende dat op den 17 18 19 20 en 22 Januarij 11 docr de na te noemen Veehoudster alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat zes en dertig runderen afgezonderd staande in de bij hare woning behoorende stalling door ziette zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte drie runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriflelüke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van E vau der Knijff wed Ph Kroes drie ntnderen zijnde één tweejarige zwarte os c i tvveejarige zwart bonte tijgerkoe en één driejarige vale witkop koe zijn aangetast geweest door de heersehende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ougebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Noord Waddinxveen Aea 26 Januarij IS 66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethottder V Secr De Burgemeester W BLOK Van DORT KROON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Broek overwegende dat op den 22 en 26 Januarij li door den na te noemen Veehouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat twee en twintig ru deren afgezonderd staande in de bij hunne woningen behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte drie runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van Sijbrand Gravenstijn één driejarige zw arte en één achtjarige zwart bonte koe en van Jan Matze één zevenjarige zwarte witrugkoe zijn aangetast geweest door de heersehende besmettelijke veetvphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde randeren dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitLreiding dier ziekte met de huid te kunnen be jraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus 1351 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binP n Je Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Broek deu 28 Januarij 1S66 Burgemeester en Wethouders vooruoemd De Wet tonder 1 Secr De Burgemeetter J JONKHEID Van DORT KROON Abshaubbin s of Anti Rliumatisehe Watten Groot ziju de vorderingen welke de Abshaubbin s of AntiEhuma tische WATTEN op het gebied der geneeskunde maken d uir hunne genezende kracht aan onderen grenst Ieder lijder die aan de volgende pijnen hetzij jicht kramp buik bo st hoofd kies of schouderpijn pijn in de gen richten ar nen beenen of welke kni leii meer van rhumatischen aard en door koude of vochten veroorzaakt lijdende is wordt door het gebruik dezer Wati n V Ikomen hersteld Brand roos uilslag of jeuking der huid doen ij op eene voor het ligchaain onschadelijke ijze geheel verdwijnen Zij die van deze Watten gebruik maken znllen spoedig ondervinden dat zij snel krachtig en zeker werken en dat zonder eenig nadeel toe te brengen aan andere middelen noch aan knaleu van anderen aard schadelijk te zijn Ieder pakje met eene gebruiksaanwijzing voorzien en die wordt aanbevolen bij het gebruik te volgen kost slechts 30 Cents een prijs die niemand moet tegenhouden om het middel aan te wenden Verkrijgbaar aan het Hoofd dépöt bij A BREETVELT Az Delft groole Markt nevens de Waag die deze watten verkrijgbaar heeft gesteld bij T A G TAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zecenimizen G WILHELMUS Woerden T W BEN UIL Schoonhoten Geb KAULING Alphen J GOUDKADE Boskoop i J H KELLER Rotterdam AVeste wasenstr A EEIJNOORDT Oosipuorf J ft TAN HINDEN TANDMEESTER dubbelde buurt te Gouda plaatst KUNSTTANDEN op Caoutchouc Gutta percha Goud en al andere nieuwe methoden Voor dit alles wordt gegarandeerd Ook repareert hij spoedig stukken van andere meesters en verrigt verder alles wat de tandh3elknnde betreft op zeer gemakkelijke wijze Dagelijks te spreken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NoordWaddinxteen overwegende dat op den 24 Januarij 11 Joor den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat een rund algezonderd staande in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte is aangetast dat blijkens nadere aanj if e een rund op heden daaraan is gestorven Gelet op de schriftelijke verklaring van den Veearts J B Snellen te Moordrecht waariiit blijkt dat van J van der Breggen Az één rund zijnde blaanwbonte pink is aangetast geweest door de heersehende besmettelijke veetvphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormeld rund dringend noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitL eiding dier ziekte met Ie huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en r et 7i der wet van den 2Sn Augustus 1 J1 i Staatsblad n 125j Hebbeu besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte alk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk B ede te deelen aan heeren Gedeputeerde Stalen der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Noord Waddinxreen den 28 Januarij 1866 Burgemeester eu Wethouders voonoeLid De Wethouder 1 Secr De Burgemeester Raderstoomboot d Ussel W BLOK Van DORT KROON