Goudsche Courant, zondag 4 februari 1866

1 06 Donderdag 8 Febniarij 403 OUDSCHECOURAlfT Uitgave v n A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D u 60 BUEGEVIEESTEE en WETHOLDERS van Broek overnegeude dat ip den 26 Januarij 11 door den na te noemen Veehouder dlbier noomchtig bij den Burgemeester aangifte i gedaan dat vyflien runleren ïfgezonderd stiande m de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zign aangetast dat ijl jkeiis nadere aangifte tn ee runderen p heder daaram zijn gestorven Gt ei op Je chriftelijke verklaringen vm den lee rts L Overbo ch te Gouda wairuit bljkt dat ui Jin Matze tnee runderen ten ïierjir ie en e n ijfi irige znan bonte koe zijU nn etist geweest üOor de heer= bende besmettelijke vcetvphus ta danrain gestorven en dit de outeigening van voormelde runderen drin geud noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming in lerdere uitbrei Img dier z ekte met de huid te kunnen begnven Gezien de artt C tot en met 72 der net ï n den 28 Hebben besloten I P Boven omschreven runderen dadelijk i te OLteijencn eu ni niLervniï der huid I met b jvof g Lg van etu geuoeg ame hoeveelheid orgebluch e kilk ter behoorliji e d ep e te doen begnven en 2 Dit besluit onmil lelijk mede te deelen iin heeren GeUputeerde S iten der Provincie Zuid iloVuiid if te kondigen mnnen de gemeente en te phat=en in de Goud chc Courint Broei Jen 2 J mmrij l bh E irjemee er en t ouders VLOrioemd Be n t t 1 r Ve Birr e uenter J JONkliriD iN DOKT KKOON BIKL L IF1 1ERen WtlHOLUl R vin Biotk overwe enc e dat op den 26 Jinuirj il door dn ni te uoeraeu ee houder alhier uojichtig oij den Bui ge mee ter aingifie is gediin dat vijftien runderen afgezonderd stamde in de bij zjne nonmg beiioorende stalhi j door ziekte zji auigetist da bljkc 13 i ilcre aangifte dr e runderen op hc eu duram zijn gestorven Gelet op de chrifeljke veriil iringen VIII den vee IT S 1 0 e b 5ch te Gouda vv nruu bljk dit vm Jan M itze diic runderen zijuJe ten veertienj lUge en ecu vierjirige zaart bonte koe en een driejarige blaauve koe n nngeta t geneest door de h r ehen e oesmeltel jke veetvphus en daar n ge torven en dit de onteigening ï n voormelde runderen dringend noodzaWhj 11 ten einde die ter voorkoming vm verdere uitbreiding dier ziekte met de hui 1 te kunnen begraven Gezien de artt 6 tot en met 72 der et van den 2 n Vugustus Isol staatsblad ro 13j Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen didelijk te onteigenen en m inkerving dei huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongeblusch e kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te len aan heeren Gedeputeerde Staten der Pioviiicie Ziad HoUaud af te kondigen binnen de Gemeente eu te pliat en in de Gouda he Courant Broei den 30n January 1866 Bursemee ter en V cthonders voornoemd De Wethouder 10 Secr De Burgemeester T JONIvHEID BLRGEM1 ESTER EN WEIHOÜDEIIS vin oorl 11 aJdmxieen overwegende dat opden 2ü Jmuanj 11 door de ni te noemen cehoudstei alhier vvoomehtlg bij den Lurgemeester aingifte is gedaan d it zeventien Hinderen ifge onderd stamde in de bij hire vvoning behooiende stilling door ziekte zijn nngetast dat blijkens indere i ingifte een rund op lieden diiriin isj gestorvn Gelet opde chnftel jke verkliringen van den veearts J B Snellen Ie Moordrecht n nrnit bl jkt dat vin E vin der KnijfF wed Ph Kroes een tneejirige zvvirie vvitKop koe IS angefast gewee door de heerschende besmet eUjl e veetvphus en daar aan gestonen en dit de onteigening van voormeld rund dtugend noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begnven Gezien de irtt j9 tot en met 72 der wet vin den 5 Augustus Ibjl staitsblad u 12o Hebben besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en ni inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzime hoeveelheid ongebluschte kilk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen am heeien Gedeputeerde Stiten der P ovmcie Zuid Holland af te kondigen binnen de gemeente en te plntsen in de Goudsche Counnt lioord Wadditnnen den 30 January 1866 Buuemeester ci Wethouders vooraoemd I e If rthouier P se r Be Burganeeiter V BLOK AN DOET KROON Pnjs van let f edestilleerd by G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip vin R i en Gemeente icciins bij pene hoeveellieid van minstens tien kan a contant Zuiver overïehailde JENEVER a 4fa2 io o per kin 61 cents Jenever 2 = soort Moutwyn a + = o ƒ per i 590 cents inl BRWÜli 4b2 io 0 per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte na ir evenredigheid j üoiD lebnnry 1S66 BLRGEMELSTJ Ren WiTlIODDER van NoordWnddinxveen overwegende dat op den 20n January 11 door de ni te noemen Veehoudster alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gediin dat zeventien runderen ifgezonderd staande m de by hare woning behoorende stalling door ziekte zyu aingetast dit blijkens nadere aangifte étn rand op beden d iraan is gestorven Gelet op de schriftelyke verklaring van den veearts J B Snellen te Moordrecht wairuit blykt dat van E van der Knyif wed Ph Kroes een vyfjinge zwarte witkop koe Is aangetast door de heerschende besmettelyke veetvphus en diiraan gestorven en dit de onteigening van voormeld run 1 dringend noodzikelyk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziel te met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet vin den 28n Vugustus 1851 staatsblad no 125 j Hebben besloten V Boven omschreven luiid dadehjk te onteigenen en ni ii kervinj der huid met by cegng vin een genoegzime hoeveelheid ongebluschte k ilk ter behoorhjke diepte te doen begnven en 2 Dit be Uut onmiddelhjk mede te d f on ain hfeien Gedeputeerde Staten er Provincie ZiudUoUand if te kondigen binnen de tjeineente en te pi lat en in de Gouds he Courint oord VaddiHixeen den 31 Jiiiuary l 66 Burgemeester en Wethoudeis voornoemd De Welhfuder 1 Secr De Burgemeester BLOK Aan DORl KROON Prijzen AMSTERDAM ict Nel w sch 2V2 dito u dito 4 Hindelm op resc Bel ne Roths 2Vj Spiiijcobl 21 2 P r Rusl obl H 5 d U2V29 3 10 je ene 5 d Lond lt 62 od Amst l 61 5 d mst l 60 4i 21 ind poor Oost MetiUBpCtdito dun 2V2Id rente d 1882 6 Mexi o 1S51 3 der Effecten Aujdag 2 February Ïh ag te n og te GebleveD koers koefb ko v eiVtr IVir Ï1V8 953 146 g 35V4 967 8 97 97 100 80Vr 881 8 931 2 94 94 86 S6V 86 1847 185 56 56 i6 56l 5 2SV2 7 u 757 o9 591 2 591 3 621 3 38 12 381 4 W ie B4 s 69 V f 693 4 i f Vs 201 3 201 is Loekdrukkery van A BRI KMA Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Dcpnjspo drie miacdenia 2 franoop pcst g 2rj De inzending der Advertentien kan ge chied n tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING De BURGEMEESTER van Gouda gelet op art 7 der wet van den 4den July 1850 stiatsblad n 37 regelende het Kiesregt enz noodigt de ingezetenen dezer gemeente uit om zoo y elders in de Directe Belastingen mogten zyn aangeslagen daTvan voor den 15den February aanstaande te doen blyken door overlegging van het Aanslag Biljet of een uittreksel uit de kohieren dier belastingen zullende tot de overneming dezer bew yzen ter pliitselijke secretarie worden gevaceerd digelyks vm des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure inet uitzondering van den zondag Goudi den 6den February 1866 De Burgemeester voornoemd VV BERGEN IJZEN DOORN öuitenlttnïr Londen 4 Febr Men wil weten dat het kabinet zeer spoedig een ontwerp van wet by het parlement zal indienen wairby voorgesteld wordt de regering te magtigen miitregelen te nemen tot beteugeling der veeziekte Met elkei dag ordt er kriehliger op zulk eeiie wet a ingedrongen rydag avond is te Dublin het regt ïgeding der feniansafgeloopen De specule commissie is van af 27 nov jl dusruim twee mianden met het onderzoek bezig geweest Gedurende dien tyd zyn h iiugeklaigden teregt gesteld waarvin 5 onschuldig werden bev iden Er loopt een gerucht lat de ia alparaiso gevestigdeLngelschen eene memorie by grnf Russell hebben lugediend wairin zy hem vrigen of het niet mogelyk zou zyn het spiansche gouvernement veriiilwoordehjk te stellen voor de grooteverhezen welke zy ten gevolge van het bloKkeren der havenvan Valpai so hebben geleden Men gelooft intusschen metdat graai Russell hieraan gevolg zal kuni en geven 5 Febr In de zitting van den geheimen riid laatstl zaturdag Ie Osborne onder presidentschap der koningin gehouden IS besloten eene proclamatie uit te viardigen ter verklaringdat Engeland in den oorlog tusscheu Spanje en Chili zjneneutraliteit zal handhaven 6 Febr De zitting van het parlemeLt is heden do r dekoning n met eene troonrede geopend Sir Charles Wood heeft zyn ontslag gevraagd als minister OU u i lcu ciicacii 11 IL lic iiffr t ly ii t t n opvolger zil worden benoemd Parijs 5 February Volgens eene officiële opgive van het bestuur der in en uitgaande regten bedroeg Je wairde der in 1865 in Frankryk binnengevoerde goederen niet minder dan 2782 millioen fr of ruim 254 millioen frs neer dan m 1864 De uitvoer heeft eene vermeerdering van 27 o milhoen onder vonden in vergelyking met 1864 en van 12 o miUioen in vergelyking met 18bl Voorts werd in ISüa voor eene waarde van 223 millioen aan edele metilen meer in dan uitgevoerd De aandacht is nog altyd op Mexico gevestigd maarhet is onmogelyk ieder n dag nit die gewesten nieuwstydingente ontvingen Het eenige wat men heden vernomen heeft is dat aldaar het proces heeft pliats gehad van de zouaven die op de reis naar Mexico op Martinique in opstand zyn gekomen Vyf der belhamels zyn veroordeeld om gefusilleerd teworden een groot aantal anderen zyn veroordeeld tot 13 en7ji rigen dwangarbeid of tot 5 jaren gevangenisstraf 6 Febr Heden is in den senaat het ontwerp adres inantwoord op de troonrede ingediend Weenen 5 February Het ontbieden van de heeren Belcredi en Mensdorff naar Pesth staat naar men meent met in Verband met de holsfeinsche aangelegenheden In den boezem van het ministerie zelf is verschil van meening ontstaan dat Oioeyelyk uit den weg zil kunnen worden geruimd Het ver De pnjs der Adverteniien van een tot zes regels met inbegrip van het zege is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Britengewone l tter worden berekend naar plaatsttimte schil betreft de croatische kwestie Men vleit zich intusschen dat er spoedig eene beshssing zal genomen worden vooral met het oog op de wiarschynlykheid dat de debatten over het adre van antwoord in den oitischen hnddag spoedig zullen ten einde gebragt zyn Dat het aoodzakelyk is dat de regering ten opzigte van dit kon igrijk eene bepaalde houding aanneemt blijkt uit de op dien hndd ig gevoerde discussien wiarby onder andere beleedigende uitdrukkingen jegen de regering werd gezegd Liever staan wy onder Prui=en Fiiukryk ja zelfs onder RusLnd of Turkye dan onder Oostenryk welks tlecrc en slechts ukasen zyn Venetië 3 Febr De municipale raad allu r heeft zich met 33 tegen 2 stemmen vereenigd met het voor tel om de hervormings ontwernen met m beraadslaging te nemen Berlijn 3 February By de gov n i Je discu sien over he voorstel des heeren 4 Febr Men heeft beweeid dat de heeren Twesten eaFrentzel reeds worden vervolgt negen de redevoeringen inhet bms door hen gebonden welke de ainleidini hebben gegegeven tot het zooveel besproken arrest door het hooggeregtshofop 29 jan jl gewezen Het blykt thans dat du bengtmet slechts o ijuist is mair dat het arrest nog met is geredigeerd te 1 g rclge vin het groote verschil van gevoe en bjde meerderheil h twelk dermate is at men het met als onmogelyk beschouwt d it ten lotte een geheel ander arrest tevoorschyn zil tieden dan hetgeen zoo memgwerf als zekerbestaande is be proken 5 Febr Het gouvernement heeft geweigerd gehour tegeven ai het verzoek der commis ie belast met he ondeizoek van het door den heer Becker gediau voors el betrelfendehet contract tusschen de regering en de miatsch ippy v u ueaKeulen Mindener spoorv eg gesloten De re renng weigertalzoo de correspondentie over te leggen welke over die kwestieis gewisseld De regtskundige commissie heeft zich heden bezig ehoiiden met de zaak van het feest te iveulen De egrnnjs eommissans verklaarde dit de minister vin bii nenljnds he zikcnhet bezwaarschrift van het feest comité niet hid beantwoorde dti Lij ici eumne voor een politieke vereeniging hid gchouden De minister zoa m de vergadering van het hui ze f ophelderingen geven De commissie nam het volgend bc luit 1 de maatregelen der regering die een wettig fee=t onJerdruk n zyn m stryd met art 20 van de grondwet en met de v et op de vereemgingen 2 de minister van binnenhnd ehe zaken heeft zyn pligt geschonden doordien hj de bezw larschrifte der belinghebbeuden met beantwoordde j de mini er vin bmnenlandsche zaken was verpligt de onwettige handclwyze vm zyne ondergeschikte beambten dadelyk te heetten 4 de eerste procureur is verpligt op grond vm irt 315 der strifwet tegen den regerings president v MoUer den politie president Geiger en de burgemeesters Eich van Langerich en bchiune van Deutz een onderzoek lu te stellen ter zake van mi brnik van arabtsgezag Frankfort 4 February Uit Bern wordt gen eid dat de pogingen om in radicalen zin eene revisie der grondw et te ticen plaats hebben geen ingang by het zwitsersche volk hebben ge vonden Madrid 5 Febr In de kamer van afsjcv digden heeft de neer Mojano het volgende amendement op bet ontwerpadres in antwoord op de troonred voorgesteld At eis ddigelyks toenemende financiële moeyehjkhedeu die den l an 1bou V en de industrie met ondergang bedreigen is her rfBdï Vj een behoorlyk evenwigt tusscheu de uitgaven en oatViugi ♦ I