Goudsche Courant, donderdag 8 februari 1866

geschied zijn zij dit publiek of aan de burgerlijke autoriteit mededeelen maar vooral 2 aan de staffers alhier dat zij niet alleen zei ven zich wachten om zoodanig vleesch te verkoopen raar dat zij in hm eigen belang elkander naauwlettend surveilleren en dadelijk het feit mededeelen want Gonda s ingezetenen verlangen voor hun geld goed en onverdacht vleesch te eten En wanneer het blijkt dat ij door een of meer slagers bedrogen worden dan zullen de goeden het met de kwaden moeten misgelden want dan zal er door de notabele ingezetenen voor eigen rekening ééne slagerij worden opgerigt Men wachte zich dus voor schade P M M Gouda 6 Februacij 1866 Burgerlijke Stand GOUDA Geboeen 2 Febr Gijsbertns Anthonius ouders G van Vnureo en F Sloachoa 3 Corcelis ondeis A Schiedon eö A Hogerdyk 4 Johannes ouders H C Kroeders en L Duijtz JoWnna Maria ouders G J Wagenaar en J M Kruisheer 5 Sophia Margretha Agatha ouders P T den Riet en K F Verhoek OVEELEDES 1 Febr C Werdekker 3 m 2 J A van Waas 6 w C van der Zaan II w E Schouten 5 m 3 P Mallaart lm M Verschuur huisvr van J Spicringshoek 66 j 4 J 2 andijk huisvr van A Belonje 63 j P Boom 2 j 5 m ADVERTENTIEN NATIONALE MILITIE De Oadergeteekende CoMniiiiionair voor de Zaken der Nationale Militie veelt zich wederom bij zijne geachte Stad en Landgenootea aan tot he stellen van Plaatsvervaogers en ommei verwisseIaars voor de Diep van 186G Tegen alle bestaande Maatschap j n wenschende te concurreren worden de prijzen zoo laag en de betaling zoo gemakkelijk gesteld dat ook de minder gegoede in de gelegenheid is zich te doen vervangen Zijne bekeudheid door de geheele Provincie maken het ieder mogelijk informalien naar zijne veeljarige handelingen in te winnen zijn ie de Chef bij het Provinciaal Bureau belast met de Zaken der Nationale Militie steeds bereid omtrent zijn persoon de vereischte inlichtingen te geven Rotterdain Kantoor Kwakfbn at ijk 9 n 4 L tx A x ± V hjJu Contracten vóór Loting aangegaan zijn het voordeeiigsiö iot ftaud fce brengeu itoch daar liet niet doeulijK is tie reeds 700 drukkende beiastiiigen nog meer te ve iwareu kan dil alleen geschieden door eene bezuiniging voorloopig van 3Ü0 mülioeu realen Aiieeo daurdoor zal het mogelijk zijn het crediet te lierstelien en de gevaren v iu den politieken toestand to en te g ian örnnenlanö iÖUIU 7 Fel r irij JI i iii lag vicnle A Kecuurt alhie c n merkwaardig feest Hij moirt ich verheugen ceilurenue vijliig jaren onafgebroken aU kupei ager nerkzaiim te zijn geweest bij de heeren de L hce k alhier 7 ie p i ru n vrienden en bekenden kn amen hem met dien heu eirken d g ffluknensclien Ook hel dcp uicinnit Gouda der ned maatschappij tot bevordujig v in nijieil tid liet deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij gain Eeiie deputatie uit zijn midden met dcu voorzitter pau het hool d begaf ich naar de woning van den jubihiris en overhandigde heai met eene hartelijke en gepaste toespraak een geseh eiik een zilveren comtbor als een aandenken voor zijne trou eerlijkheid en ijver gedurende een halve eeuw aan den dag gelegd Diep beu ogen nam de waardige man het geschenk aan en in 0U2eveiIl c en ongekunstelde taai zeide hij het departement d ïuV voor de oiulersciieiding die hij daarvan genoot Lire den braven man Het zij hem gegund nog vele jaren zijnen Icveiisneg cp de wjjze als hij tot uu toe gedaan heeft voort te zetten llij blijve nog lang zijn stand tol eer en eeu voorbeeld van hetgeen eeu werkman zijn kau die kuude en ijver V eieeijtgt met trouw en gehechtheid aan zijne patronen Nadat K eneeiis ijii door de ambtenaren der stedelijke bplastiiifzen ad irr doiile tlag jl aangehouden acht huiden van rundite liie ingevoeril waren al hetwelk na keuring is begraven terwijl de aangehouden runderen tot nadere beslissing onder bcv iriii jn gebisven en legen de overtreders proces verbaal is opge i Mkt Met den tjden dezer maand wordt de ofEc van e 2dekl bij de zeemagt 1 J van Leent gedetacheerd bij liet deparlement van marine en toegevoegd aan den inspecteur vande geueeskuudige dieust der zeemagt Gisteren is te 5 iravenhage op vijfiigjurigen leeftijd oveileden de miuitter v m mariue ridder Huvs en van Kattendnke Men schrij uit Dukkum De handel in vlas was le ïoriue maand buitengewoon levendig het ter markt aangevoerde werd steeds tot zeer hooge prijzen grif opgeruimd Ofschoon gisteren de kooplust niet zoo levendig was als vori emarktdagen ieei ler het aangevoerde tot leuigzins verminderle pr en n de hand gegaan Men besteedde van I ÓOtrt per bun lel Jranen en zaden leveren o eene meld i w M v Tauileriügei op De handel in gedroogde chicorei 15 inv i e t ZüuJer eenige variatie stil zoomede die in aard i 1 De prr eu der levende have hebben eene geringe 1 i g on lcr aan de afvoer ter exportatie is desuiettem nzic i i jk en doet met grond vermoeden dat de voorraadpi z d n opgeruimd De gevreesde veeziekte verschoonttel oi C provineie 1 N euwe Utr Courant zegt In de Nieuwe Kotterd CoL nt wordt uit Middelbur medegeuee d t de kerkeraad der Waulsch hervorm le getneeute Iü r e i n a elt de opbic g t der wekelijksehe collecten die b re go uen toefenuigen gehouden worden uit te keeren aan de diacoi ieK is der Nederduitsc i hervormde gemeente wier iu uicicn in met zeer bloeijeuden toestand moeien verk eeren teruij ae w dic gemeente aan die gelden geen behoefte heeft y veree on gaarne met de goedkeuring door de Nieuw l oter i toM t aan deze daad gehecht en vinden haar alle m r vo gen5 aard tot onze vreugde kunnen wij er echter vuor o ur v iu deze stad bijvoegen dat reeds Sedert vr seheidene j rea door de remonstrantseh gereformeerde gemeen e ler ter stede eveneens gehandeld werd deze verdeelt d tel den tussehen de herv mden eu de evaugelisch ln herschen Jl zatuidag IS e sHage proces verbaal opgemaakt te enzekeren vleesehverkooner in eene der aehterbunrlen we en eten verkoop voorhanden hebben van vleesch blijkbaar afkomstig van vee uat door de heerschende ziekte ingetLfofTalooge mate verdacht was Het werd te koop aangeboden vo riO cents de o ons Door tussehenkomst der politie sTuvleesch onmiddellijk ter bestemder plaatse onder de aarde 4n4 Uit 3 Hage sohrijft men aan het Utr Dagblad Het vormen der comiiinatie v d Putte van Bosse schijnt meer moeijclijkheden te ondervinden dan men verwachtte De heer v d Putte heeft even als zaturdag morgen ook zondag avond twee uur bij den koning gehad De toestand van den minister van marine wordt eiken dag ongunstiger men moet het erirste duchten zoo als k u van den aanvang schreef was er reeds dadelijk weinig hoop en zou de minister in geen geval lid v an t kabinet gebleven ziju Alle pogingen om een ministerie Thorbecke Ie behouden zijn afgestuit op het vast besluit van dien heer om zich terug te trekken ïvaar m£n veiiieemt zullen de provinciale geneeskundige raden spoedig worden bijeengeroepen Gelijk men weet moeten hunne vergaderingen volgens de wet in het openbaar worden gehouden Men verneemt dat het smalle spoor op den hoUandschen ijzeren spoorweg op de lijn Kotterdam Amsterdam eerlang volkomen gereed zal zijn en dat ook daarvan door de maatschappij vau dien spoorweg voor zoo verre waggons en machines tegen mei a s zulks toelaten van af laatstgenoemd tijdstip gebruik zal worden gemaakt De Amst Ct meldt d at prof J van Geuns te Amsterdam benoemd is om Nederland te vertegenwoordigen op deeerlang te Konslantinopel te houden internationale gezondheidsconferentie Berigten uit Batavia van 29 dec melden De bevestiging van het borigt V heer Sleinmetz laatst resident van Soerabaija eenkundig en ijverig landsdienaar is overleden Op Borneo is weder gevc diten te Nawa werden de onzen aangeval en door een vijandelijke magt van 1500 man die met verlies teruggesbigen werd bij die gelegenheid heeft de tegenwoordigheid van geest van kapt Kiiian de bemanning der Boni voor eeu groot ouheil behoed De sterkte te Pinaiig is thans door de onzen ontruimd geworden omdat men haar behoud onnoodig en lastig achtte Op Ceram hebben de opstandelingen bij de nadering oi zer troepen allerwege de vlugt genomen zoodat er zeer weiuig te strijden viel icmengde Berigten De oppositie in de fransche kamer zal 15 amendementen voordragen op het p drcs van antwoord op de troonrede Te Kroonstadt zijn 5 t personeu omgekomen hij ecu brand in een houten woning waarin 25U arbeiders gehuisvest waren l e llorciice is eene ministcri le crisis in nitzigt De heer Teabodv die twee jaar geleden 18 ton aan de armen te Londen gaf beeft aan de admiuistrateur op nieuw 12 ton duen toekomen Vau 20 27 jan zijn in Engeland en Schütland aaa etast 11745 sTuk ee sedert het ontstaan der ziekte zijn er aangetast 120740 afgemaakt l i742 gestorven 7 i750 ea hersteld 141il2 üe jezuiten orde l t thans 7a56 leden Van 15 18 dec hebbeu te Caracas ia Venezuela vnj hevige aardbevingeu plaats gehad die veel schade aaa gebouwen hebbui veroorzaakt lu de omstreken van Praag bloeiden m January de viooltjes iu de open lucht Uit Liverpool jiju in jannarij 4989 landverhuizers vertrokken In Zuid Hollaud zijn van 21 27 jan aangetast 2133 stuks vee in het geheel 81165 stuk e De ziekte vertoonde zieh m de laatste eek voor het eerst te Gouj iak I issa Nieuwkoop Kecnwijk Khijnsburg Veur en Zwammerdara De afgescheidenen te l evden vragen een algemeeneu bededag als medeeyn voor de zieke kocijiü Ahn de Kaap duurt de ourlog voort met de Basotos Het kapitaal van het parijsche crédit mobilita zal verdubl cld worden Hij Inge runden vlees clf Tan a e s dat zij toch toezien dat geen IPH C G J G J M VAN DEK HGEK fp Wed van M E Poiuy en G A EUITINGA Weduwe van J N HliJS Utricht 1 Februarij 1866 Algeueeiie kennisgeving t to©g Ë Jcj£lCyffC 3 3iSCi iEI3EJ ÊrgsC Op den 31 Janunrij 1866 is te Zwammerdara overleden ilejufvr ALIDA BEIJEU MAN in den ouderdom van 80 jaren Eenige en algeineene Kennisgeving Heden overleed tot onze diepe droefheid ons lï nigst kindje ANTHOXIE WILLEM r tim drie maanden oud G J VUUEEXS N VUUKEN3 DE V ETTEB Gouda 4 Febr 18üü BURGEMEESTER kx WETHOUDERS van NoordJf adiJltixveeii overwegende dat cp den 27 en l Ji lanuarij en 1 Februarij door de na te noemen Veehouders alhier woonachtig bij den Dirgf meester aangifte is gedaan dat twaalf runderen afgezoiulerd staande in de bij hunne woning behooreude stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte negen runderen op lieden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen vau den veearts J B Snellen te Moordreclif waaruit blijkt dat van J van der Breggen z één tweejarige roodbonte stier en drie blaauwboiite één rwartbonte één roodbonte en één witte pink en van E van der Knijff wed Ph Kroes één vitbonte en één znartbonte pink zijn aangetast geweest door de heerschende be raetteliike veetypbns en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met üe huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wel van den 28 Augustus 1851 staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ODgebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven sn 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudscbe Courant Noord Wa Jdittxveen den 5 Februarij 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd D Wethouder 1 Secr Be Burgeimester W BLOK Van DOET KKOON Een HEEE zijne bezigheden buitens huis hebbende verlangt zoo spoedig mogelijk te huren twee gestoffeerde KAMfiRS met genot van kOSt en inwoning Brieven franco met opgave van prijs onder de lett E bij den boekhandelaar G B van GOOE BURGEMEESTER ex WETHOUDERS van Brofk overwegende dat op den 22 en 26 Jannarij 11 door de na te noemen Veehouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat twee en twintig runderen afgezonderd staande in de bij hunne woningen bohoorende stalling door zickle zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte drie runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van ren veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van Sijbrand Gravenstijn één zwarte pink en van Jan Matze één zesjarige blaauw bonte en één vierjarige zwart bonte koe zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke vcetvphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dierziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt i l tot eu met 72 der wet van den 2b Augustus 1851 staatsblad u 125J Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onleigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid oiigebliischte kalk ler behoor ijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen atm heeren tiedeputeerde Staten der Provincie ZuidUuHann af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen iii de Goudsche Courant Broek den 31 Jr i iarij ISöS Burgemeester en vVeihouders voornoemd De U etliouder V Secr De Burgemeester J JONKHEID Van DORT KROON bev BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Broek overwegende dat op den 30n Jannarij 11 door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat zeventien runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behooreude stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte één rund op beden daaraan is gestorven Gelet op de schriftelijke verklaring van den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van Jan Matze één zwart bonte pink is aangetast geweest door de heerschende besmettelijke vectvpbus en daaraan gestorven eu dat de onteigening van voormeld rund dringend noodiakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt tot en met 72 der wet van den 28a Augustus 15 31 staatsblad u 125 Hebbeu be loten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegza me hoe veelheid ongebluschte kalk ter behourii ke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten derProvincie ZuidHolland af te kondigenbinnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant I Broek den 5 Februarij Ibtjö 1 Burgemeester en Wethouders voornoemd I De Wethouder 1 Secr De Burgemeester J JONKHEID Van DORT KRüOX Prijs van het seaesiiiieerd bii G P van de VELDE te guuda met inbegrip van Rijks en GdiR euit iceijriS bij eene hoeveelheid v m nuusteiis tieti Kan ó contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 4i ja j o per kar 61 cents Jenever i soort I Moutwijnj ï4 2 jt o ji per kan 39 cents per kan 10 o inl BRANDEWIJN 40 = 64 cents Meerdere of mindere sterk n aar evenredigheid GoUD A 7 Februarij t i