Goudsche Courant, zondag 11 februari 1866

I860 Zondag 11 Februarij 404 OUDSCHE COURAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 De Administratie voor Nederland der K K Gepnv Algem Oostenr BodenCrediet Anstalt beri t dat bij de eerste Hdlfj uirhjKsclie Umötinï der i Pandbneveu iii öOj ar af biar v m genoemde Maatschappij op 1 Febr I flö te ll r ien zijn uitgeloot il fi lüO NO 355 3 r i J 359 J 3 41 4593 47rt i 4024 Sii 5497 öSöfj 556 j I órri eSi l5 G9 G 704S 7493 795 S61 743 SSU3 fl 200 N 341 lUlO lllï 1355 1644 lfi90 1744 2427 3 I9 3 45 4125 4446 4lo 5117 5 17 579 675 6764 6 4 6S54 7233 730S S1S6 S249 S2S 8339 s59 5S11 910 a tl 300 N 31 380 1222 1303 1784 4571 4634 4S42 5071 5900 5979 5990 6475 7064 fl 500 X 723 735 1Ü 4222 48S2 5401 5644 5697 5Sl6 i fl 1000 XO 5 693 11 54 1163 1239 2164 2 23 3042 3304 3474 4121 5028 5125 54b2 5G59 5836 6005 7039 7928 t067 i23 390 8865 9342 il fl 10 000 X 47 62 Ee betaling der iiitjeloote Pandbrieven heeft plaats van af 1 Mei 1866 uij alle Agentschappen der Maat chappij In Ifeeiitii aan de Centr ialkas in zilver en Ie Aui tterdaM bij de AJininisiratie voor Nederland voor de stukken harer uitgifte met ƒ 117 50 voor fl 100 Oost in ilv Schroef Stoooibüot Hoorn Nieuwe Vf Bienst Aan te vanzeii S 7 Febniarij Voor GOEDEREN en VEE Tta tHEN EOTTERDAM HOOKX EXKHUIZEX MKDEMBLIK Unzs GOL DA en AMSTEUIWM Vertrek Van Hottifrihiii lederen Woensdag s morgens vroeg MtiSenblik iederen Vrijdag s morg Xaar Enkhuizen 1 Eiikkiizen uitren Vrijdag s avonds X uir ll jo i II Jloorii i Jeren Zaturdag s avonds Xaar Rotfcrdam Xadere iüfürmatien te beliomen te Rotterdam J k A v d Schuijt Haringvl iouda Commissaris der Schroefbooten Amsïerd im J L Korteman Amslel Hoorn Gerrit Mcssfhiert Enkliuizen C V de Kouiugh Medemblik H Liiuleloo Pe ondernemer JANKAPER fij van Ie rekten pao zi g l eo rtgistratie in eiolce ht t koiHüVluk bei luit ar dto Gdeu bepteraber l t iÖ no 52 AFKONDIGING BUEGEMEESTER e WETHOUDERS van RécuiriJ overnesendi dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch rijks veearts te Cuuila door de besmettelijke veeziekte zijn aangetast en daaraan gestorven van Willem Venveij Jr te Jieei ciJ t een znartgremel koe oud vijf jaren een zn artgremel koe oud drie jaren een zwartboute koe oud vijf jaren een znartbonie koe oud vier jaren en een zwartbonte pink oud een jaar overwegende dat volgens die verklaring de onteigening van geuoemie runderen noodzakelijk is ten einde ze ter voorko ming van verdere uitbreiding tiier ziekte met de huid te kunnen begraven Gelet op de artt 68 tot en met 72 derwet van Uen 23 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Hebben be oten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid onL ebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2ö Dit besluit onmiddellijk mede te dealen aan Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidUollaiid af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen ia de Goudsche Courant Ri emcijh deu C Februarij 1866 Burgemeester en W ethouders voornoemd Ue Secretaris De Burgemeester P DE WILDE Weth JJ BE ACK BURGE UEE3TÈR VETH0UDERS van Broek overwegeade dat op 26 en 30 January 11 door deu iia te noemen Veehouder alhier woonaciitig bij den Burgemeesier aangifte is gedaan dat twee en dertig rundereu afgezonderd staande in de bij zijne woning bbhoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte twee runderen op heden daaraao zjn gestorven Gelei op de schri elijke verklaringen vau den veearts E Ovsrbo ch te Gouda waaruit blijkt dat va i Jan Gezien de artt 69 tot en met 73 der wet van den 28 Augustus 1851 staatsblad ü 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een g =noegzame hoeveelhi iJ üugebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit beslui onmiddellijk mede te deelen aan lieeren Gedeputeerde Staten de Provincie ZuidHolland af Ie kondigen binnen de gemeeme en te plaatsen in de Goudsche Couraul I Broek den 3 Februarij 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De WetliüiuUr 1 Secr De Biirgemeesier i J JONKHEID Van DORT KROOX BURGEIIEESIER en VVETHOUDERS van Broek overwegende dat op den 0 Januarij II door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat zeventien runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behooreude tailing door ziekte zijn aangetast dat blijkers nadere aang fte een rund op heden daar i in is gestorven Gelet op de schriftelijke verklaring van den veearts E Overbo ch te Gouda waaruit blijkt dat vau Jan Matze één vijfjarige bonte bles koe is aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormeld rund drii gend noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28n Augustus 1851 staatsblad no 125 Hebben besloten 1 Boven omsehreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoe veelheid ongebluschtp kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk m de te deelen nan beeren Gedeputeerde f aten der Provincie ZuidHollaud af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant jiroek den 2n Februarij 1S66 Burgemeester en Wethouder voornoemd De Wethouder l Secr De Bur 3eester J JOXK HEI D Y O BUKGËMÉESTTtTzn WETHOUDERS van Broek overwegende dat op den 30n Januarij 11 door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat zeventien runderen afgezonderd staünde in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte één rand op heden daaraan is gestorven Gelet op de schriftelijke verklaring van den veearts E Qverhosch te GovJa waaruit blijkt dat van Jan Matze ée n vijfjarige tijger bonte koe is aangelast geweest door de heerse iende hesn dttelijke veetyphus en daaraan gestciven en dat de onteigening van voormeld rund dringend noodzakelijk is ten einde het ter voorkocaing van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 derwet van den 28 Augustus 1851 staatsblad u 125 Heblien besloten 1 Boven omschre en rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame boeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Broek den 1 Februarij 1866 Burgemeester en Wethoudcs voornoemd De Wethouder 1 Secr De Bvrg meeiter J JONK HEID Van DORT KHOOX BURGÉIlEKSTER en WETÏÏOG d1 ES van Xoord Jf addif xteen over gende dat op 30 Januarij en 1 Februrij 11 door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat elf rundereu afgezonderd staarde in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangelast dat blijkens nadere aangifte twee runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen v den Veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van J van der Breggen Az twee rood bonte pinken zijn aangetast geweest door de heer=chende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde ru ideren dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verde re uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 eer wet van den 28n Augustus 1851 StaatsI blad nO 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rundeiea dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begra en en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Noord fTaddinxveen den 3 Februarij 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder l Secr De Burgemeester W BLOK Van DORT KBOON Deze Courant er cliijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentién kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Natio nale Militie Tweede openbare Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda voldoend aau art 28 der Wet van den 19 j ustus 1861 Staatsblad u 72 er ran art 20 van Zijner Jj ajestcits besluit van den 8 Mei 1862 Staatsblad n 46 brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de LOTING der in het jaar 1865 voor de ligting dezes jaais ingeschrevenen voor de Nationale Militie en dus van de jong lingen die geboren zijn in het jaar 1846 in deze gemeente zal plaats hebbeu op DINGSDAG den 20 Februarij aanstaande des voormiddags ten IC ure in het RAADHUIS alhier Zij herinneren dat de ingeschrevenen naar alphabetische orde opgeroepen zelve hun nommor trekken dat ook voor den niet opgekomen loleling de trekking kan geschieden door zijn V ader Moeder of Voogd terwijl bij hunne afwezigheid dit door den Burgemeester of een lid van den Gemeenteraad wordt gedaan Dat zij die bezwaren raogten hebben tegen de wijze waarop de loting is geschied die bezwaren kunnen inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen vijf d igen te rekenen van den dag waai op de loting heeft plaats gehaJ en wel bij een op oiigezegeld papier geschreven verzoekschrift hetwelk met de nocüge bewijsstukken gestaafd tegen bewijs van omvang zal behooren te worden rgeleverd bij den Burgemeester dezer gemeente die hetzelve aan Gedepvteerde Staten opzendt Voorts dat ingeval de loteling meent redenen van rijstelling te hebben daarvan bij de loting opgaaf behoort tt geschieden terwijl wanneer die vrijstelling is gegrond op brocderdienst of an te zijn CTiige wettige zoon hij bovendien op WOENSDAG den 14 Februarij aanstaande van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie moet verschijnen vergezeld van twee bij den Burgemeester bekende en te goede naam en faam staande meerderjarige Ingezetenen die de vereisehts getuigenis kunnen afleggen en het aldaar op te maken gf lipschrift onderteekenen Gouda den 9 Februari 1866 BiBGEMEESTER en Wethoideks voornoemd De Secretaris De Burr eoteenter DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOOEN Overzigt GOUDA den 10 Februarij De engelsche koningin heeft in de troonrede weinig nieuws verteld maar ook geene verontrustende raededeelingen alles verkondigt rust en vooruitgang De engelsche vertegenwoordiging heeft volgens hsre loffelijke gewoonte ook reeds de antwoorden aangenomen De veeziekte gaf aanleiding tot klngten ever de werkeloosheid der regering die zich echter krachtig verdedigde Het ontwerp antwoord v in den franschen senaat onderscheidt zich door slaafschen zin en ijd len woordenpraal De keizer en zijne satellitten beproeven met een blij gezigt het doorslikken van den bitteren mexicaanschen pil doch hij zit nog in de keel In België is sprake van kieshervormiug die nu weldra ook bij het eng parlement in behandeling zal komen In Amerika was wijziging van het kiesstelsel na de afschaSng der slavernij noodzakelijk daar de niet stemmende slavenbevolking voor een bepaald gedeelte ter gunste der slavenhouders kwam De vrybuiters inval in Mexico wordt ernstig afgekeurd door de regering die zich sterk genoeg gevoelt om zonder wettelooze middelen die verwikkeling tot een goed einde te brengen Het hoog geregtshof te Berlijn heeft een vonnis gewezen De prijs der Auvertentien van één tot zes regels met inbegiip an het ze el is 80 Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters vorden berekend naar plaatsruimte dat de vrijheid van spr ïken in de kamer ernstig bedreigt het is echter niet juist bekend en men twijfelt of men er gevolg aai zal durven geven Als de duidelijke letter der grondwet door de regterlijke magt Oj zoodanige wijze wordt miskend dan moet wel elk uitzigt op vreedzamen afloop der bestaande moeijelijkheden vervliegen en gaat men zeker eene toekomst van willekeur en geweid te gemoet In Oostenrijk beginnen de bezwaren op te komen Hongaren en Croaten getuigen van hunne nverzettelijkheid en ook daar zal de strijd niet uitloopen op bevrediging Ook Venetië is onwillig en versmaadt de gaven lu Zuid Amerika dreigt de ooi og tegen Paraguay weder uloediger te worden Chili en Peru vereenigen zich te eu Spanje en bedreigen zijne handelsvloot Onverdragelijk ook de aanmatiging van het verdeelde en geldelooze Spanje welks regering door dwang en willekeur eene binnenlandsche omwenteling schiint uit te lokken Onze ministeriele crisis duurt reeds lang genoeg nm voedsel te geven aau tallooze geruchten en zelfs van verdeeldheid in de gelederen der liberale partij De minister van koloniën h eft zich vereenigd met den heer van Bosse om een ministerie u jeen te brengen Van Bosse is een man van echten liberalen zin en daarbij de eerste die als minister van financiën verdiende in aanmerking te komen Maar nu haper het aan het toetreden van andere liberale mannen Men spreekt van geheimen van naijver en de tegen partij blaast het vuur aan van den twist over de oorzaken der aftreding van Thorbecke Verdraagzaamheid is nimmer het kenmerk der partijen Ware liberalen verschillen wel altijd in inzigt en opvatting Letterlijke overeenkomst vindt ge slechts bij serviele napraters Vi aar Fransen van de PuUe en Thorbecke in meening verschillen heeft elk gronden voor zijne overtuiging maar echter blijven beiden liberaal Als Thorbecke meeut te moeten aftreden dan behoorde elk die zijne waarde erkent zijne overtuiging te eerbiedigen Het verlies is groot voor het Irad maar wij zouden dat vei iies oneindig vergrooten door aan Z zaak der liberaliteit te wanhopen Rust Nederland s liberaliteit in écn man dan loont het de moeite niet om die te betreuren Maar neen Thorbecke heeft de liberalitsit tot een magt in den staat gemaakt ziju grootste werk is de ontwikkeling van dien zin en bij zijn aftreden moet blijken dat zonder hem in zijn geest kan voortgebouwd worden Geene onverdraagzame uitsluiting geene verdachtmaking zal de goede zaak bevorderen maar opregte onlekrompen aaneensluiting van allen die dezelfde beginselen huldigen Wij vree en geen reactie die slechts uit kap loopen op eene spoedige en vernietigende nederlaag maar wij vreezen den stilstand vau de halve liberalen den doodenden invloed van I t schikken en plooijen van het geven en nemen die den adem des levens verstikt Maar wij zullen bewaard blijven voor de neifelingen eener halfslachtige politiek De zgmenstelling van een liberaal ministerie is gisteren trt stand gekomen Wij willen het met vertrouwen begroeten en hopen dat het weldra bewijzen zal geven van echt liberalen geest en van verlicht en verstandig beleid in het vooruit streven op het pad van regt en vrijheid 6uitenlttnïr Londen 7 Febr Men beweert dat weldra bij het parlement zal worden ingediend het voorstel om den eed welken de leden verpligt zijn af te leggen voor dat j zitting nemen zoodanig te vereenvoudigen dat geen der leden welke godsdienst zij ook belijden daartegen bezwaren kunnen aanvoeren De Times meldt dat lord Grey den heer Wood vervangt d6 e wordt opgevolgd door den heer Hirtington de hr Stansfield is benoemd tot onder secretaris van st iat voor de imHSPIiPzaken en de heer Monzell tot vice president van deir BoacJof Trade Men meldt uit New Tork dd 27 jan Crawforil is f Ti J