Goudsche Courant, zondag 11 februari 1866

ADVERTENTÏEN De plaatselijke Commissie te Gouda voor de algemeene tentoonstelling van Nederlaudsche Nijverheid en Kunst in 1860 te houden in het paleis vau Voiksvliji te m terdam brengt ter kennis van de industrieelen dat eerstdaags zal worden rondgedeeld de daa lo Lotrekkelijke circulaire van het Huof lbestuur met het reglement voor die tentoonstelling in het vertrouwen dat vele zullen worden aangespoord om door inzending der voortu cngselen van hunne nüverheid te tooren wat de Goudsche industrie tot het welslagen der teutoousteiiiïig kan aanbieden Verklarende de ondergeteekenden zi u bereid tot het geven van inlichtingen an een ieder die ze wensoht te ontvangen De Commissie voornoemd T P VIRULY W D BE L VNGE Jr G J STEENS ZIJNy N J DROOGLEEVER FORTUIJN Sociëteit Ons Geüoegeu Vijfde Tooneelvoontelling op ZONDAG den 18 Februarij 1S66 onder direc ie van L Haktloopee NB De uitgebreidheid der voorstelliuï zal door Billetten bekend gemaakt worden c Orleans op bevel vau Sberidaa gevangen genomen wegens deelneming aan de inneming van Bagdad een feit door een aanial avouiuriers bedreven en een vergrijp tegen den eigendom daai stei i n ip als hebbende piaals gehad buiten neten van de chefs iUt liberalen l e minister Senard is uen 20 te Havana aingekomen Parijs 7 l ebr In het ontwerp adres van antwoord van J je aal zijn de p iragraphen beiieffenile Kome de conventie van september Al erie den landbouw en lic binnenlandsche vriihedeu een wteikliiik van de troonrede Ten aanzien van JJf eo worlt ge egd L e Majesteit koi t aan dat de gedenkwaardige expeditie naar Me iico ha r einde nadert dit beieeken dat Fr nkrijk is bevredigd dat de bescherming zijner liaudeUbel ingen ver ekerd is op die ruime en rijke maikt welke we ier veilig is VViit de vereenigde staten betreft indien de ten enwoordiErheid der fr tt c he vl ig in Amerika hun door eene verkeerde opraiiing minder geuenscht toeschijnt dan op een ander yeer vermaard iijd erk van limine geschie enis zoo hebben de kraclitige verklaringen uaer re cnng hen getoond dat het geene troische en dr igeiide woorden zijn die ons zullen doen bejiuiteu tot terugroepen onzer troepen Frankrijk heeft de geuoon e om slechts jp zijn tijd te handelen Het herinnert zich echter ijiie oude vriendschap voor de vereenigde staten Wat gij hun vraagt is ou ijdigheid en het inachtnemen van het volkenregt Mej verneemt dat de overeenkomst lusschen den vicekoning vuu tgypie en de maatschappij voor de doorgraving der landengte van Suez is geteekeud Alle nog h mgende moeijeiijkhedeu zijn uit den we geruimd op eene wijze waardoor de belii geu van beide partijen zijn bevredigd De scheidsregteriijke uiipraas van keizer Napoleon is in den meest vrijzinaigï j geest uitgelegd De aandeden in de uez maatschappij zijn dan ook terstond aanmerkelijk geste n Wee ieil 7 IVbr Men verneem uit Pesth dat in het ontHerp adres m het huis der afgevaardigden aangeboden de beginscN j Iji zijn opgenoinen en wijders van groole verknochtheid aan het regerend geslacht getuigt Er wordt aangedrongen op het benoemen van een hongaarsch ministerie let herstel der inuuicipien en de gelijkstelling van aiie burgers zumier onderscheid van godsdienst Berlijn 7 ïebr De Froviucia Correspondenz berigt in het heden verschenen nommer da onderhandelingen hebben plaats gehad lusschen het oostenrijksene kabinet en de regering ten gev jlge vr n de algemeene gadering der leden der slocsivijk hüijieii sche vereeniging te Altona dezer dagen gehouden Het blad vc gt er bij dat het oostenrijksche kabinet hare ontevredenheid heet te kfnr i n gegeven over het gebeurde Het eerste blad der Kola Zeitung is gisteren in beslagg eiioraeii ua r aanleiding vau eene daarin opgenomen verklaring van den geheimen justiiieraad en lid van het hof vanappel Amnion Die verki iring hjtrof de jongste uitspraakvan het oppergeregtsl oi en art 4 der grondwet welks redactie eigenl jk van dien schrijver is Hij verzekert en ontwikkelt i i die verkL ri ig dai liij noch iemand anders gcioemdartikel in andereu zin heeft opgevat dan dat het dep afirevaardigden algehe rijbeid van spreken in het huis zou waarborgen Een ander üiad uit de rijnprovincieu heeft de verklarin zonder beletsel openbaar gemaakt öinnenlanö GOCDA 10 February Men leest in he H iiiileisblad van heden Met zekerhe d ion worden berigt dat Z M de koning het verzoek om ontslag der iieereu Thorbecke en Olivier heeft aangenomen onder dankbetuiging voor hunne gewigtige diensten en dat het nituive ministerie aklu is zaïnengesteid luiuisler van koloniën de heer Fransen van de Pulten van financiën P P van Bosse van binnenl zaken Geertsema van buitenl zaken Cremers vau justitie mr C J Pické kantonregter te Tholcn van oorlog genTaai Blanken levens ad interim voorloopig belast met het departement van roariue Wijders verneemt men dat de heer Thorbecke benoemd i tot minister van staat en de heer Olivier lot commandeur van de orde van den ncderl leeuw De mspeoteur vau de geneeskundige dienst der zeemagt heeft ter keunis gebragt van de ouders of voogden die voor hunne zonen of pupillen de toelating als kwcekeling bij s rijks kweekschool voor militaire geneeskur ügen mogten verlangen d it op den 2dcu julij ISöl een vergelijkend examen der adspiranten zal plaats hebbeu en dat voor 1 mei 1 66 een daartoe strekkend verzoekschrift aan het departement van marine postvrij zal moeten orden ingezonden zullende na dnt tijdstip geene verzoeken tot toelating tot gemeld examen worden aangenomen Mat het verzoekschrift moet inhouden is omschreven in de Stsats Courant van 8 felr 1866 nC 33 Biirgemeesler en wethouders van s Ciravenhage hebben aan den gemeenteraad voorgesteld oie de in de gemeentekas berustende gelden voor zooveel de dienst dit gedoog uiterlijk tot een bedrag van 100 000 op soliede ouderpi nd op beleening of proiongatie te zetten Meu schrijft ons uit de naburige gemeeute Lange Euige Weide van 8 dezer dat aldaar da veetyphus was uitgebroken bij den veehouder W van Os en dat van 1e zes en veertig stuks vee vijf en veertig ziju gestorven Het tweede geval deed zich in de elfde buurt voor op den 17 jan bij ¥ van Dam waar slechts twee stuks stierven Deze laatste namelijk heeft onmiddellijk bij het uitbreken der ziekte de hulp ingeroepen van den praktischen veearts S van Wijngaarden ie Stolwijk Door het nemen van doeltreffende maatregeiei en hef to ienen van geneesmiddelen aan al het vee werd de ziekte beteugeld en dertig runderen en eene geit bleven allen gelukkig behouden na in minderen graad te zijn aangetast Op 11 en 12 april zullen theologen predikanten en propone ten de moderne rigting toegeilaan te AmsterOam eenetweede bijeenkomst Lauden De bijeenroepings brief is geteekeuddoor de heercn H P Berlage W P E Bouman S Hoekstra Bz A Kuenen A D Loman J H Maronier T Modderman Az J G L Nolst ïrenité en F Kauwenhoff Uit de omstreken van Leydeii verneemt men omtrent Ucnheerschenden veetyphus de volgende bijzonderheden In deWeipoon onder Soeterwoude hebben de veehouders dr r elkander 2 3 van hunne runderen aan de ziekte verloren slechtstwee stallen vau veehouders zijn tot dusver verschoond gebleven Te Gellerswoude zijn de stallen van 5 veehouders aangetast en genoegzaam half uitgestorven Aan den Vliet breidtde ziekte zich langzamerhand uit Bij van der Voort waren4S runderen aangetast gestorven 27 o erige hersteld bijC Or water s de ziekte in een stal met 2 t runderen uitgebroken waarvan 1 gestorven de overige in behaudeling bij J Hijd a op c ronesiein was deze week de geheele stalmet 30 rtndercu aangetast en daarvan reeds 6 gestorven en bij A i m aan den Vliet nabij Voorschoten warenvan de 2ö rundeien 17 gestorven de overigen geven hoopop beterschap Uit de gemeeiue Haarlemmermeer meldt men dat de veetyphus ich aldaar langzamerhand uitbreidt Op drie of vierstallen i hij in de laatst Jagen reeils uitgebroken alle gelegenin het zuidwestelijk gedeelte van dien polder Dat gedeelteis nu besmet verklaard en wordt door militaire posten bewaakt De ziekte schijnt tot heden niet van kwaadaardigen aard te zijn Naar met uit Woerden meldt komen in die strekeu veleziektegevallen ouder de schapen voor van gelijken aard alsde typhus bij de runderen Zwolle 9 Febr Voorzeker heersci t er thaus onder den boerenstand de grootste ongerustheid ten aanzien van de veepest In deze omstreken was die vrees ten minile algemeen en dat zij niet ongegrond was bleek deze week daar de zoo gevreesde ziekte bij eeu landbouwer ui Je nabijheid dezer stad uitbrak Zijne zes en twintig koeien zijn terstond onteigend en afgemaakt De so u die hiervoor I Liiosdigd was bevond zich echter niet in de gemeentekast en daar de onteigende op dadelijke betaling aanuroiig zoo besloot de burgemeester dier gemeente ZwoUerkerspel die som uit zijne eigene middelen voor te schieten eene handelwijze die zeker veler goedkeuring z wegdragen en tevens een bewijs dat men de uitbreiding van de ziekte hier met alle mogelijke middelen zal trachten tegen te gaan Naar vij vernemen is de ziekte reeds op onderscheidene stallen uitgebroken De provinciale staten van dit gewest hebbeu besloten eene som van ƒ 100 000 beschikbaar te stellen ten dienste Van ciddelen ter wering van bovengenoemde ziekte Gemengde Berigtcn Pe steodcQ te Kassei zijn voor een maand ntiar huis gezonden Men verneemt te Berlijn van vele faillissementen De diplomatieke letrekkingen tusscheo Uraguay en Chili zijn afgebroken Het ministerie lijdt voortdurend even ais het vee aa eene gevaarlijke ziekte Te Bokhara is een russisch gezant aangekomen Uit New York meldt reen van hevige koude in januarlj Jlen wil de spoortreinen van Doier en Calais op groole ponten overbrengen Gemiddeld vertrekken jaarlijks 4000 landterhuizers uit Mecklenburg in 1865 alie a 5570 personen meer dan IpCt der geheele be olking De wartembergsche gi ond et zal in zeer liberalen zm herzien worden Een nieuwe ster iï ontdekt aau den artistischen hemel zij beet Mella De Broadwav te van het publiek door vijf leeuwen verscheurd en opgegete Men is Teeds begonnen aan het boawen van het Amstelhotel Keizc Soulouque kor t wonen op Cura9ao De deensche vertegenwoordigers hsbben met Toote meerderheid besloien dat de doodstraf moet gehandhaatd worden Bij het pauselijk leger is de stokslagenstraf nog gebruikelijk Het rijkste der 20 kloosters op den berg Athos is onlangs door brand vernield De belgisehe senaat heeft met 33 tegen Ij stemmen be lo en tot het behoua der doodstraf Men wil in Zuid Holland proeven nemer met het iuoculeren en vaccineren tegen de veeziekte p eenigzins groole schaal Te Geneve belet men de werviag voor het pauselijk leger De politie heeft te Dublin een wapenfabriek der fenians ontdekt Het ministerie te Bucharei t heeft zija ontslag aangeboden la de week van 28 jan tot 3 febr zijn ia uid HoUaud aangetast 1916 runderen sedert bet begin der ziekte zijn aangetast 33025 gestorven 10371 afgemaikt 8159 hersteld 11817 nog ziek 2678 runderen De aartsbisschop van Canterburg wil eeu bidda nitschrij n tegen de veeziekte Marktberlgten Gouda 8 Febr Tarwe Poolsche p last ƒ 300 Zeeuws per mu f 9 k f 10 0 Rogge Inl ƒ 6 a Ö 50 buitenl ƒ 7 00 a 7 25 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 6 00 Haver 1 a ƒ 5 25 Erwten ƒ 8 50 a ƒ 11 Bruine boonen f 12 a 14 Paardeb ƒ 7 50 il 7 75 Duivebooneii j 8 a ƒ 9 00 Heunipz ƒ 8 Eoekw Fr per 2100 ned ƒ 170 Noordb ƒ 180 a ƒ 185 De aanvoer van varke i5 was germg en ook de handel minder geanimeerd Bote ƒ 1 34 a ƒ 1 40 p n Iï Kaa Aangevoerd fi p irtiien ƒ 26 a ƒ 28 Delft 8 Febr Bij voldoen ien aanvoer van granen weinig handel Gerst alleen ging goeU van de hand Puike Zeeuwsche tarwe ƒ 10 u ƒ iö 5 v cs l tar e ƒ 8 40 a ƒ 90 Rogge ƒ f 00 H ƒ B bO Wesll wiptergeist ƒ 6 a ƒ 6 70 Zomergerst ƒ 5 00 a ƒ 0 50 Korte haver ƒ 4 ü ƒ 5 Lange do ƒ 2 60 a ƒ 3 60 Duiveb ƒ 8 a ƒ 8 50 Paardebooneu ƒ 7 50 Br booren ƒ 12 ü ƒ 14 Gr erwten ƒ 9 a ƒ 11 Aan stads waag gew ogen van 1 tot 8 febr 143 8 en 108 16 Loter te zamen 3940 ned S Boter ƒ 5S ü ƒ 70 het vierde ƒ 1 455 f 1 75 per n ffi Middelburg 8 Febr Bij veel aanvoer van tarwe waren de prijZen lag jr Die van de overige artikelen waren ouver r d d Londen 5 Tefar Granen Eng en vr tarwe stil op circa vorige prij pii gerst nagenoeg onveranderd haver vast Aanvoer van 29 jan 3 feb 3001 ijr inl en 14969 r vr tarwe 3185 ijr inl en 21d9 qr vr gerst en öijS qr inl en 5953 qr vr haver Op de veemarkt van heden waren aangevoerd 4160 Heden overleed on e lieve Ctl H LES HENRI bijna een jaar oitd D W JULIUS M M JULIUS üüMONT Gouda 9 Februarij 1866 De onder eteekende zal gaarne in ontvang nemen de giften zijner stadgenooten ten behoeve van de weduwe en t e acht onverzorgde kinderen van Kapt BORNBIJER gezagvoerder van liet Schoonerschip Alma op de terugreis van NewCastle naar Zierikzee met de gehee bemanning in de laatste stormen vergaan M A G VORSTMAN Bij uitgerer dezer Courant lange Tiendeweg D n 60 kunnen v or bovengennemd doel iefdegavea afgej even worden De bekende en onbekfnde Schuldsiechers de bevoorrechten de pand en hypotheekhebbenden daaronder begrepsi in hetfaillissement van JAN of JOHANNES HENDRICUS STARRE te Gouda wordenopgeroepen ter bijeenkomst op Zaturdag 24 Februari 1866 des voormiddags tenelf ure in bet Gerechtsgebouw te Botterdam tot het doen veriöeren hunner sehuldvurderingen De Curator I i FORTÜIJN DROOGLEEVER runderen 157 kalveren 17430 schapen en 470 rarkens Voor beste kalveren werd 6 4 per steen betaald 6 Februarij Boter Friesohe 135 a 138 Zwolle 118 a 122 Bosch 88 a 104 Groningen 94 a 100 Emden en Leer 94 a 100 Holstein en Kiei 120 a 140 ïersey 104 a 128 Morlaix 96 a 98 Kaas onveranderd 7 Februarij Granen Puike tarwe bragt vorige prij enop do gerst eveuzoo en haver flaauw Aanvoer van 3 6 febr 350 qr inl tarwe 260 qr inl en 5840 qr vr gerst en 780 qr inl en 15 710 qr vreemde haver Op de iemarkt van heden waren aangevoerd 1060 runderen 228 kalveren 1990 schapen en 200 varkens Voorbeste runderen werd 5 voor do kalveren 6 4 voor do schapen 6 6 en voor do varkens 4 10 per steen be aald Burgerlijke Stand GOUDA Gi BOEEN 6 Febr Fredrik Johannis onders F Boulogne en G P Visser 8 Aisdries Theodorus ouders T ri Brouwer en S M Kalik Jacobus ouders C vau den Berg en A de Zeeuw Heudri ca ouders H Xuvelstijn en A van Koon OvtBLKDiM 4 Febr A W Vuurtns 16 w 3 J Mouris wed J Vtrmeij 78 j A M M Wildenburg 2 j 9 m F Beerling wed J Zeilen an 90 j 6 J Xederberg 24 w 7 E vaa Kooien 1 j JI C de Vn S 21 m S H G van Willigen 1 m GtHewD 7 Febr H Knoers en L L van Leeuwen Boer ea J V an Wijk D L Jongvibeld eu M G Weeldenbnrg W G van Geelen en J M de Moor F H Weurman en J Bclonje VOEKDEN van 1 tot en met 8 februarij 1866 GEBCRÏ N Joban W ilbelm ouders A Overeem en E 3 Scbierboltz Geertrui Cornelia onders J Hoogendoorn en M liurst Hendrikus ouders M Zoet en F van Dijk Xeeitjc ouders L van der ïVagt eu S de Moor Ovi ELtDEN C Verbrn gen 72 j GtTBOUWD C Streeaand 33 j met C van Heerden 32 j OUDE WATER van 31 jauuarij t t 6 februarij 1866 Bevallen J Korenaar geb vau Dam 2 M ötraver geb Va lentiju d D Sluis geb Buieulo d C btreug geb Benschop levenl z 0 hRJLDLN M de Jong 1 m A Vermeulen 6 m GtHUWD P J Kok jm 26 j en M C Verklei jd 30 j Gevoelig voor de vele bewijzen van belangstelling bij de viering van mijnen volbragten vijfligjarigen diensttijd bij de familie oE L j GE betuig ik mijnen hartelijken dank voor de a ing n ike ik heden en gedurende al deze jir a inj genoemde famil b mog genieten Tevens betuig ik aijneu d mï aan de faiiilie IJZENDOORN am de Commiïsie van Nijverheid en aan alle vrienden n bekende welke my mede blijken vau hun e belangstelling hebben betoond A ELCCl P T GotDA 9 Februarij 1866 AAN DEN HANDLi VAN GOUDA Nieuw begonnen Stoom boot d ieiTLst Geregeld en goedkoop GOEUERENVEBVöER IGObUAlüTRECHT per SCaROEFSTOOMBOOT KOOPHANDEL LANDBOUW NIP7ERHEID D DE BfiUix N B Afvaart van Utrecht Woensdag en Zaturdag namiiid g uur b iitea de Tol= peg Agent H J C ViN MUN STi B