Goudsche Courant, donderdag 15 februari 1866

1S66 405 Donderdag 15 Februarij HAATSGHAPPiJ AN ASSURANTIE m de dienst bij e VATIOi AL E MILITIE in de Provincie ZUID HOLLAND OUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiend weff D a 60 ï l ijoeilitkc ird lij Kmuikhjk Besbiit can den 1 Si ptemher iS65 i de üter L VAN KOKÏSVKLü Directeuren N3 SI Commissarissen L DKOCüLEEVEK FOETÜIJX de Heer K E ES il U C VAN OOSTEEZEE v J C LEDEBOEK L V Zn fillen te liotU dw i Deze Majiïcbappij sluit Assurantie zonder eenig voorbehoud voor de vervulling van de dicasi bij de Nationale Aiihtie voor Jongelingen militiepligtig in de provincie Z Ul UuHuiid van het jaar der geboorte af aan tol op voleindigden 19 jarigen ouderdom zooivel voor enkelen als voor geheele gezinnen De Beualing der Premie van Assurantie heeft plaats volgens tarief van 3 tot 3 ra iaaden of wel bij verkie ing eens in t j uir De Statuten der Maatschappij ziju verkrijgbaar bij de Boekhanilelaren J U IJÏ Si ZONEN te libtlirêmn en bij hunne Correspoi denteu in Zuid Holland De deelneming geschiedt en Kantore der Maatschappij iu den Open Kijstuin VVijk II N 7i te Hotterdau en bij den Heer A N OIM IÊB Agent voor Guuda NATIONALE MILITIE De Oadergeteekende ConUMWwair voor de Zaken der NatiOUale Militie beveelt zich wederom bij zijne geachte Stad en Eaudgenootea aan tot hel Steüeu van Flaatsvervangci s en Xomnienerwissclaars voor de Dienst van 1866 Tegen alle bestaande Maatschappijen wenschende te concurreren worden de prijzta zoo laag ea de betiiJiug zoo gemakkelijk gesteld dat ook de minder gegi ede in de gelegenheid is zich te doen vervangen Zijne bekendheid door de geheele Provincie maken htt ieder mogelijk informalicn naar zijne veeljarige handeiiugen in te winnen zijude de Chef hij het l ruïiueiaal Bureau belast met de Zaken der Nationale Militie steeds bereid ointr Tit zijn persoon de vereischte inlichtingen te geven Kantoor KwIkeknaat wijk 9 n 4 L H AR TVELD Contracten vóór Loting aangegaan zijn het voordeeligste BURGE VEESÏER ex WETHOUDERS van oordWaddiïixveeyi overwegende dat op den 5uen Eebrurij 11 door den na te noemen Veehouder alhier woouachiig bij den Burgemeester aangifte is gedaan i it één rund afgezonderd staande in de bij zijne woning behoorende stalling door Ziekte is aanget ist dat blijkens nadere aangifte dat rund op heden daaraan is gestorven Gelet op de schriftelijke verklaring van den Veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van J van der Brengen Az één tweejarige blaauwe witkop koe is aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormeld rund dringend noodzakelijk is Icn einde het ter voorkoming vau verdere uiitreidin liier ziek e met de huid te kunnen begraveiT Gezien de artt ö9 tot en met 72 der wet van den 2Sn Augustus ISdi Staatsblad u 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondio en binnen de Gemeente en te plaatsen iu de Goudsohe Courant oord Jraddinxteeti den 7 Februarij 1866 Bargemecste en Wethouders voornoemd De W cthouder i Seor l e Burgemeester W BLOK Van DO T hKOo BL KGEMEESli R en WETHOUDERS van Broek o erHegenJe dat op 2il en 30 January 11 door deu na te noemen Veehouder alhier woonachtiff b j den Biir emeest r aangifte it gedaan dat m e en dertig rundiren afge oudeiü staande iu de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte drie runderen op bedeu daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Goitda aaruit blijkt dat van Jan Matze één vierjarige zw r hn jtp en éi n vierjarige zwarte koe a smede één zwart bonte pink ziju aangetast ge A eest door de heerschende besmenelijke veetvphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde rundereu dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 9 tot en met 72 der vet J n den 25 Augustus Iböl staatsblad n 12 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalt ter behoorlijke diep e te doen begraven en 2f Dit Icsluit onmiddellijk mede te deebn aan heeren Gedeputeerde Staten der Provineie ZuidHolland af te kondigen hinnen de gemeente en te plaatsen in de Goadsehe Courant Broek den 9 Februarij 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De iretlwKde Secr R Burgemeester J JONKHEID Van DOKT KROON 1 Te Gouda wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd een of tweo SMIDSKNECHTS Bank werkers vast werk begeerende Adres in persoon of met franco brieven bij J GOEDEWAAGEN M Smid in de Wijdstraat aldaar MAATSCHAPPIJ van VERZEKERING De Phoenix gevestigd te Amsterdam goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 19 Augustus 1845 nO 72 enz Maatschappelijk Kapitaal ƒ 1 500 000 geheel geplaatst Verzekert op liitijke i ante premit h teo en brandschaden Agent voor Goiida en omstreken W KROMHOUT kassier der Beleenbank van Gouda Raderstocmboot d Itfssel Van Gouda ilaaudag en Diayadag s mc Tcn 6 uren de overige dagen behalve des Zondags s morgens 7 uren Vai Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Retour kaarten Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Kijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 Vo pef ki n 61 cents Jenever soort f Mc jtwijn a462 o per kan 59 cents inl BRANDEWIJN 4C2 per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouD A lü Februarij 1866 Prijzen der Effecten AMSTEKDAM Vrijdag 9 Februarij Gebleven koers I na fte Hoogste küprs koers 6IV16 957 6 146V 613 fil s 7IV0 U6i IG pCt Ned w sch 2i jdito 3 95V c 146 dito 4 35Vi6 36 441V16 447s 97 Vs 803 ssVj 933 86V2 185V 567 6 93 V 5 isöVi 56 l6 Handelm op resc België Roths 2V2 Spanje obi 21 2 Portugal obl 3 Busl obl H 5 d 1828 29 5 d e serie 5 d Lond 1862 5 d Amst 1864 5 186 5678 597 2817 6 753 8 593 62V 377 757 6 59V2 627 c 387 6 657 6 717 6 707i6 21 d Amst l860 4V2Aand spoorw f d 1882 6 Mexico 1851 3 707 Bockdrukkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Iln de Stad geschiedt de uitgave des avouds te voren IBc prys per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der A d ertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure CONCEPT DE HAAD DER GEMEENTE GOUDA gezien art 232 der wet van den 29sten Junij 1851 Staatsblad n 85 BESLUIT Art 1 Te beginnen met het jaar 1866 wordt jaarlijks iu fdeze gemeeate gelieven eene Plaatselijke Directe Belasting op de InkomsteD tot een bedrag van hoogstens ƒ 15 000 Het bedrag der belasting wordt perceutsgewijze berekend van het belastbaar inkomen in evenredigheid tot de som op de door Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland goedge keurde begrooling van inkomsten als opbrengst van den hoofdelgken omslag uitgetrokken verhoogd met hoogstens drie ten honderd voor oninbare posten met inachtneming dat dit gezamenlijk bedrag uiet inag overschrijden het door den Koning toegestiuin maximum de er belaeliug Art 2 an deze belasting zijn onderworpen de in de gemeenie hun hoofdverblijf houdende of minsicns drie maanden van het dienstjaar ivaarover de belasting gevorderd wordt verblijvende personen wier zuiver jaarlijksch inkomen 400 of meer bedraagt alles overeenkomstig art 245 der Wet van 29 Junij 1851 Staatsblad rfi S5 zoo als dat gewijzigd is bij Art 6 der Vet van 7 Julij 1805 Staatsblad n 79 Art 3 Onder inkomsten worden verstaan de in geld berekenbare vruchten voorspruitende uit eigendom andere zakelijke regten effecten reii egevende bezittingen ambten bedieningen wachtgelden pensioenen lijfrenten tontines periodieke uitkeeringen jnarlijksche tegemoetkoming aan tijdelijke bedieningen of commission verbonden neringen beroepen en bedrijven van allerlei aard Art 4 Van de on uivere inkomsten worden om tot de zuivere inkomsteu te geraken afgetrokken de renten van verschuldigde kapitalen de lijfrenten en periodieke uitkeeringen de kosten van onderhoud der vaste goederen de grond dijken polderlasten en andere zakelijke lasten der bezittingen waaruit die inkomsten worden verkregen wier vermoedelijk 500 700 1000 1400 1800 2200 2800 3600 4600 6000 SOOO ICOOO 15000 20000 30000 40000 50000 60000 80000 lOCOOO en booger middenterm van de Art 5 Tot berekening van het belastbaar inkomen wordende belastingschuldigen verdeeld in klassen In de eerste klasse worden gebragt zijinkomen bedraagt van ƒ 400 tot ƒ in de 2de klasse boven Je 500 i 3de OO 4de 1000 SJe 1400 6de 1800 7de 2200 8ste 2800 9de 3600 iOde 4600 11de 0000 ILde 8000 13de 10000 14de 15000 15de 20000 16de 30000 17de 40000 18de 50000 19de eOoOO 20ste 80000 Als vermoedelijk inkomen wordt de sommen waar tuesohen de classificatie loopt aangenomen ten zij de belastingschuldigen het juiste bedrag van hun zuiver inkomen opgeven Art e Het inkomen van hen die niet verlangen dit op te geven volgens de wijze als bij het vorige artikel is omschreven die nalaten zich te dien opzigte te verklaren of naar het Of rdeel van Burgemeester en Wethoiders eene te lage opgave bsbbea gedaan wordt berekend naar dt volgende grondslagen De prijs der Advertentien van één tot tes regels met inbegrip aD het zegel is 80 Cent oor eiken regel daarboven 10 CVnt Buitengewone letters vrorden berekend naar plaatsruimte A § 1 Het honderdvoudig bedrag van de hoofdsom voor welke de belastingschuldigen wegens de vier eerste grondslagen van de belasting op het personeel op de Eijkskohieren zoo in als buiten de gemeente voor het loopende dienstjaar zijn aangeslagen Gedeelten van een gulden komen bij de vermenigvuldiging der ajnslagen niet in aanmerking § 2 Indien de belastingschuldige meer dan een perceel bewoont of gelj uikt wordt iiet bedrag van de hoofdsom der vier eerste grondslagen van genoemde Eijksbelasting van de verschillende perceelen vereeniga § 3 Pakhuizen zolders en kelders dienende tot berging van koopwaren mits daarin of daarop geene goederen worden uitgepakt of uitgestald ter bezigtiging van gegadigden komen wanneer het afzonderlijke perceelen zijn bij de in dit Artikel vermelde berekening uiet in aanmerking § 4 Het vereenigd Cijfer der aanslagen voor perceelen dienende tot winkel waarin goederen ter verkoop worden uitgepakt of uitgestald tot koffijhuis sociëteit slijterij tapperij wijn en bierhuis en voor die welke gebruikt orden door logement en kostjchoolhouders wordt ter berekening van het vermoedelijk inkomen met vijf eu zeventig vermenigvuldigd 5 Zij die perceelen bewonen of betrekken waarvan de aanslag naar de vier eerste grondslagen der Eijksbelasting op het personeel reeds staat ten name van hen welke die perceelen hebben verlaten worden geacht wegens die vier grondslagen zelve te zijn aangeslagen en wordt het bedrag van dien aansla voor de bepaling der belastbare som in aanmerking genomen § 6 Aanslagen der Eijksbelasting op het personeel op suppletoire of aanvu lii g kohieren voorkomende komen mede bij het berekenen der belastbare som in aanmerkiiig § 7 Het verlaten van perceelen of het betrekken van andere of meerdere gedurende den loop van het belastingjaar brengt geene verandering in den aanslag voor de plaatselijke directe belasting te weeg B Het dcen geven van onderwijs door een Gouverneur of eene Gouvernante en het houden van eene jufvrouw vnn gPielschap Voor lederen Gouverneur Gouvernante cf jufvrou v van gezelschap ten huize van eenen belastingsehuldige inwonende wordt in rekening gebragt eene belastbare som van ƒ lutJO C Het getal dienstboden bestemd tot persoonlijke hüisselijke tuin of staldienst der belastingschuldigen door dezen zoo in als buiten de gemeente gehouden wordende om het even of daarvan al of niet naar de 1ste en 2de klasse van den oden grc lslag der Wet van den 293ten Maart 1333 Staatsblad u 4 Personele Belasting verschuldigd is Voor iedere vrouwelijke dienstbode bij deuzelfde persoon of hetzelfde huisgezin in dienst wordt eene belastbare som in rekening gebragt van ƒ 400 Voor eiken mannelijken dienstbode of tuiunian ƒ COO n Het getal paarden van gemak of weelde behoorende tot de eerste klasse van den 6den grondslag der Eijksbelasting op het personeel volgens art 20 § 2 der Wet van 29 Ma n 1833 Sta sb id i 4 waarvoor de belas igschuldigen oo in als buiten de gemeente op de Eijkskohieren van het loopende dienstjaar zijn aangeslagen Voor ieder paard bij denzelfden persoon c hetzelfde gezin in gebruik wordt eene belastbare om in rt Venirg gebragt van ƒ 1000 E Het getal ezels muilezels en muikiieren gebezigd o Onder den zadel of met gevuld gevoerd me cf meer dan in vieren gevouwen dekkleed en stijg