Goudsche Courant, donderdag 15 februari 1866

NATIONALE MILITIE De Ondergeteekeude Commuitonair oor ie ZsikCXL der Nationale Militie beveelt zich wederom bij zijne ge ithte Stid n Lindaeuooten im tot hel Stellen van Plaatsvervangers en onimerver isselaars voor de Dienst an 1866 legen alle bestaande Maatscb ppijeu weuschende te concmreren worden de prijzen zoo l ag en de betaling zoo gemakkelijk ges eld dit ook de minder gegoede in de gelegenheid is zich te doen vervnug n Zijne bekendheid door de geheele trovincie miken het leJer mogelijk mformalien nair zijne veeljirige handelingeii i i te winnen zijnde de Chef bg het Provinciaal Bureau tela st met Ie Zoken der S Uionale Militie steeds bereid omtrent zijn per oon de verei chte inlichtingen te geven Kantoor Kwakers 4 iT Hijk 9 n 4 L HAttTv ELD Contracten vóór Loting aangegaan zijn het voordeeligste i oo iijtui eii marnu de bik uiet ouimddoilijl maar door Toor lederen ezel mnilezel of muildier bij denzelfden per soon of he ze fjt 2e iii in gebruik ordt eene oelastbare soul in tkenilig geJrii wi JOO n 7 De vermeerdering of lermindering lan Gouverneurs i oiuerLinle firounin nu ge elscb ip dieu tuoden tuinlie ikn puricn ezei mui e els of muildieren in den loop vm let bell s nsjair brengt ïeene rt S Het nkomen van ben die K irtieien kinier of ndere niet ifgi onder ie geleellen vin huizen bevioneu en vin dat inkomen geei e of geene behoorlijke opgive doen vvoiut oo zy geen bloed verninten tot en met dru derden gnau m gesloten vin den hoofdueuoner zijo berekend op de heitt vau den voet langegeven bj ir ü letter § 1 oor zooveel ii e per lui btli tmgvoorvverpen in gebruik leubeu om hreren oi iier de Ie ter = B C D en E wordt hun 1 Kjmen met hel di rvoor btpaak e bedrig verhoogd n in oiei e I ii e vem mien tot en met den derden graio iige u en d een eiren n iddf I van besla m hebhen en geeiie ot Kfput a I ibiie ipaue van hun inkomen doen vvorJt datu Kernel Leicei d op de wijze aangegeven bij irt 6 met dien vtrviande dit hei voor de gezamenlijke inwonende bloedvernanteu vin den hoofIbewcuer op de heift wordt gesteld Tn geen dier beide gevallen wordt de hooldbewoner door zoodiHigen a inslag ontlast A rt 9 De belastmgsehn dise mind rjinge eiien of aange huwde kinderen of kindskinderen en zijnen 1 late hebbende geniet voor elk zoodanig kind eere korting van twee teu hon derd op het bedrag der belasting eripeerdering of vermindering vin het getal leden eens ge zin gedurende den loop van het behstingjaar brengt geene wijziging n den aanslag r 10 Ee iitutie of ont ieffin vin behsiing wegens ver trek uit de gemeente wordt overeenkomstig art 245 der et vin 29 Junij ls51 staatsblad n Sa zoo tIs dal ge jiigd is bij art 6 der Wet vin oen 7den July 1 65 Staatsblid n 79j verleend op een verzoeksohnft daartoe uoor den belang hebbeude in te dienen binnen eene maiud na ingang van het tijdvak H larover de onthefti g wordt verlangd Art 11 In geval vin overlijden van den belasting ehuldige IS de behating sleehi verschuldigd lOt en melde mund waarin het overlijden heelt phits gehad en over den tgd ge duren Ie welke ne hui houaen na ijnen dood wordt aangehouden Ouiler het i ii iuuden v u het huishouden worlt versta in het veruhjven v iii zijiie belrekkingen of bedlenden in htt perceel wnir hy heek ewoond Gedeelten van maandei worden voor gili e e gehouden Is de belistii reeds betaild dan wordt vin het te veel betailile lenzeive veneend op een door de erfgenamen binLeu ütn termijn bij het vorige artikel bepa üd in te dienen ver oek hrift Art 12 Belietingschuldigen wier inkonen berekend is op de wij e bij arl fa aangegeven en wier aanslagen met betrekkin ot de vier eerste grondshgen der Rijk oelistmg op het per oieel len gevo ge v ui rechmes zijn of worden vermiuuerd hebben inpi nk op evenredige vermindering of restitutie van plait elijke directe beagling De ouivrage tot vermindering of restitutie moet worden ui gediend bii neii eenennind nadit de vermindering of resiitutie der Ei kbeli tmg is verleend iet nlt eiid n de iiemofie rati toelichting 6uttenlonï Londen 12 lebr Volgens berigten uit Jamaica aeeft decommissie van enquête hare taak aangevangen de zittingenzullen in het openbaar worden gehouden De op oiger v nden admiraal Pirej heeft de blokk ide van Coquimoo opeheven en zijne cneepsmagt geconcen reerd op de hoo ie van alpirii o De heer Caldeia Prado dictator vau Peru heeftden chiiiaan chen gezant te kecncn gegeven dat ten gevolr van het conflict met Spanje waarschimh k regten op de in4voerde iriikelen m Peru zullen worden eheven Benglen uit Vw lork van 1 dezer mei len dat het wets ontwerp waarbij de regering gemagtigd wordt tot de uiteifte van bonds tot con olHai e der vlottende scnuld aan ie fina ciele commissie is gerenvojeerd De interest der bonds m het buitenJand Terkocht al ook n het buuenlaud worlen betaald i liet hui Vin vertegenwoordiger heeft ceu amendement op e constitutie aange lomen waarbij het aantal leden door de staten nair het congres te zenden wordt geregeld naar het cijfetl der bevoltiug de kleurlingen echter diaronder met begrepen j FanjS 12 Febr Naar men verneemt is er sprake vanl eene wijziging der kieswet met het doel om voortaan lieNl stemmiugeu ie voorkomen VVie bg de eerste stemming del betrekkelijke meerderheid heeft zal benoemd ijn de vroegettj stemmuig bij volstrekte meerderheid zal derhilve vervallen Op die wijze zal men meermalen den candidaat eener minder beid Hl de kamer zien verschijnen Men verzekert dat eene piuselijke leening van 100 mil 1 hoen welke door frin che belgisehe en duitsche bankiers zaïfworden uitgegeven bereids is volteekend De tijdingen uit Florence luiden ongunstig De commi sie der kamer viu afgeva irdigden heeft de fiuinciele ont werpen van den mini ter Scialoj i verworpen Eene ontbinding dei k nier wordv te gemoet ge ien Lu Rome wordt gemeld dat verscheidene katholietjmogendheden aan het pau elijk gouvernement vergunniug hebten gegeven om in hare lauden vrijwilligers aan ie wervenvoor het romeinscbe leger Weenen 12 Eebr De spinning tusschen de regering ea het prui ische kabinet neemt allengs toe en is thins tot die hoogle gestegen dat men m regeringskringen beducht wortt voor erntiger gevolgen D inhoud van het adres van antwoord door het hms der afgev iirdigden te Pesth m behandeling genomen geeft aanae ministeriele kringen te dezer slede wem g stof tot tevredenheid n lar het schijnt Soniin ge dagbladen vmdeu hiennzekeren troost uat bedoelu adres wel het ee ste maar mehel laatste woord is van den hongiarschen landdag De 0 t ulsche Post bespreekt het bekende arrest dooihet hoog geregtsbof te Berliju gewezen in oe ziik der heerenTwesten en Irenlzel leden van het huis der afgev iardigdenDe slot om der redenering is deze Wij durven germlelijlverzekeren dat de gebeele beschaafde wereld zich in dee aangelegenheid scuaart aan de zijde van het huis der afgevairdig ten i Berlijn 2 lebr Lit eler burg wordt gemeld dat regering bevel heeft gegeven lol het doen bijeentrekkeu v l een leger sterk 40 000 man aan de gihcische grenzen Lc dergelijke miatregel hoewel op kleinere sehaal zoo ver me weel IS genomen door de oostenrijksche regering door c bezetting v lo Krakiu aanmerkelijk te versterken Men uii er telt du benglen betrePende den toestand van de bcvoikii van Polen en aangrenzenue provinciën de ainleidiijg tot Ie nemen dier mialregelen zijn Frankfort ll lebr Men meldt uit utlgirt dat eene nederlindsche vereenigmg ii het hout op de hoogvl ikle uib het Lahndal en in verscheidene andere streken vin Wnrtemberg geveld heeft aingekocht De tweede kamer vau het groothertogdom Baden is tegeo 15 e k bijeengeroepen om hare werkziamheden te hervittenDe begrooting zal onverwijld in behandeling worden genomenzoodra de ziUing is geopend ötnnenlanö GOUDA 14 Februarij Niar WIJ vernemen zijn zondig il van hier twee personen vertrokken naar het pauselijk leger Z M heeft benoemd bij het wipen der infnterie bij e4de regt tot Islen lullen mt naar ouderdom van rin iilu Jutten ints 4 Botm in en H P Muller De verkiezing van een lid der tweede kamer in t hoofdkiesdistnct Groningen in ce pi als van den he r Geensem en vin een ander lid in t hoold kiesdistrict Zulphen in de plaats vin den heer v Bosse is gesteld op 1 maart en de lierstemming zoo noodig op 15 m lart 7u i o i P le staten van Zuid Hollind beould 1 Du de uitoefeni g derjagten op w terwdd op genoemd in irt 15 htt rf ƒ en A der wet van den ISJeu f juaij ISo Slaat bLd o 87 is gesloten op ziturda den 31 f maart e rstomende 20 JJat de niioefenin vin het weispel an kwarielen met steekgaren of vhegnet art i5 lelt e d t denS denT f e eerstkomende tot hruikt o Ti j i n van kwarlelen mag worden ge f OP det fuFr J f J teren s gesloten I dLrln 1 ers komende tot en n et den l den me en pa n Ök vi scL na r 1 van fnik e n II k f J nde gesloten v htijd doormiddel den eToor enr Tf aalreepen di bers mitsgaders eioor peuren blijft vrijgelaten 4 Dat daarenboven bet visschen met aoleikuiieii van den Islen apiii tot eu met den ISden junij 1866 is verboden 5 Dat de kooilieden hunne kool eenden moeten opshii en of opbokken van den Isten tot en met den laatsten april en van dej 1 aden julij tot de ope üing der jigt op waterwild De tweede kamer der staten generaal is bijeengeroepen tegen dingsdag 27 februirij e k Naar amleidmg van het uitbreken der runderpes in de rabunge pro incie Overijssel heeft de commissaris des konings in de provincie Friesland aan alle houders van en handelaren in rundvee schapen en varkens de meest mogelijke en verdubbelde omzigtigheid ambevolen en het vertrouwen uitgedrukt op de medewerking der ingezetenen in de handhavii der maatregelen tot voorkoming van de overbrenging der ziekte GcDiengde Berigtco De croatische landdag heeft met 99 tegen 94 stemmen besloten tot de vereenigmg van Crostie met Hongarije Iet hai dels raktaat met Iraukryk is door de drie standen in Zweden goedgekturd De tweede kamer te Berlijü heeft met overgroote mperderheid een pretest aangeuomen tegen de uiti praak 3ii het hooc geregtsbof betreffende de vrijheid dtr discus ie Te L ejdet ziju in een turfschip 390 n p ziek ruod Ingezonde n Onder de welkome vruchten van onzen tijJ behoort voorzeker het meer en meer algemoene streven naar sociaal welzijn het illes bedervende tgoi mus word telkens terug gedrongen en n oet voor betere denkbeelden voor betn nelijke handelingen plaats miken en al werd ilievijmd van maitsehappelijk gekk nog door sommigen op onbesch lamde wijze gevierd oms ver trouwen op den geest des tijds is niet geschokt hij werkt met onweerstaanbare magt en zal l un ruleloos pogen bespotten Wij ininsschen letten met welgevallen op il die kleine ge benrtenissen waarin gevoci van menschenw iirde en hum in teit levens kenbaar zijn zoo zien vvij met genoegen allerwege hooger loon vragen voor den arbeid de werklieden kennen hum e waarde zij weten dat zij iets bezitten wat de meer gegoeden niet kunnen ontberen en verkiezen niet Unger te werken voor een loon dat bij de meeste vlijt en spairziimheid nog op verre na niet voldoende is om vrouw en kinderen v m het Doodige te oorz ien en vernamen wij ichtereenvol r ns dat alhier timmerlieaen metsel lars en verners hunne eischen heb ben ingesteld die zco niet geheel diu toch gedeeltelijk ziju bevredigd thans doet het ons goed aan net hart te kunnen vermelden dat ook de garenfabrikanten zich verpligt geacht heb ben de arbeidslooneu hunner knechts aanmerkelijk te verboogeu 3lbt ertentien Hebben de garenfibn anten alhier dezer dagen het besluit genomen om de arbeidsloonen aanmerkelyk te verhoogen WIJ hunne knechts kunnen niet nalaten daar oor bij deze openlijk onzen dank te betuigen hierbij de belofte voegende dat stipte pligtsbetrachting aan onze zijde deze edele handeling zal volgen Eenige Garet spinners Gouda Februanj 1866 Zoo treedt men aan de eene zijde op met gevoel ran eigenwaarde en aan de andere met gevofi von bilhjk ie d en liumanileit zoo worden de voorwaarden eener beter toekomst telkens en ilom zigtbaarder zoo zal het vuausch zijn ook in den geringslen stind eenige beieekei is erlangen en slavernij en brutale zelfzucht worden beschouwd als dood vijanden eener ware broedermaatschappij Gonda Februarij 1866 H Mijnheer de Redacteur Een ingezonden stukje laatst door u opgenomen heeft mijo aandacht op het besluur der stad gevestigd Zijn het waarlijk s echts gepleisterde griveu hier mooije grachten mooije openbare gebouwen goede winkels op het oog welvaart en daar achter overgroole behoefte een behoefte de eei e afzonderlijke wet vordert daar de gewone middelen met voldoende zijn Toevallig heb ik de coui nten van het afgeloopen jaar nog niet verbruikt ik had il de uommers compleet en was daardoor in de gelegenheid eenige avon l u ce besteden aan het doorsnuffelen dier cuunnten Ik wilde de begrootm zoeken om lukonisien en uii iven eens ii i ie zien iniir hoe was ik teleurgestel I die i ie ie vinden Die hul toch el ter kenni dei bi fü r ino ei eur i zijii w ie m t die loch op de secretarie lezen en du w ji 1 1 ie r ees voor de couriut Is dit een v rzu m ni iluer Ie reiiceir uan verzoek ik u dit m dit jiir e her ieiie 1 du ir ile 1 egroonng zoo poedig mogelijk mede Ie dee ei De begrooiuig iles ri ks wordt immers wel üpenbur 2ema kt en ie bejroutin v n de slid waar de burgers meer bei m bij eu zeker meer verslind van hebben blijft zoj goed al geheim Du h id ik in dezen tijd van openbaarheid niet verwicht DEd moogt dit virzuim of wat het dan ook 1 wel her tellen door uw lezers een kijkje in uen hoofdehjken omslig ie geien zooals die is vastgesteld Intu schen is mijn nuffelen voor mij met geheel vruchteloos geweekt Ik heb onimige ingezonden stukkei gelezen tijdens de gemaalbelaiiijg behandeld werd die mi chien lu ommige opzigten deu spijker wel op den kop sloegen en ik betreur het dat de burgeiij zich dairiiu met meer beeft laten gelegen liggeu mi sclii n zouden wij d 111 nu wel wat wijzer zijn Zoude de schilling v m gewone en buitengewone uitgaven lu Eotterdaiij zoo ruim toegepist ook hier met vin nut kunnen zijn en zoude men ook hier in de buitengenone ui given diar toch de nakomeliiigchap roee tal de vriiciiien v m trekt door leeDiiigen met kLiineu voorzien wiarvan behoorlijk rente en aflossing zoude kunnen bet lald worden Eu nu nog iets de v gers in de courant krijgen wel met veel antwoord maar ik il tot slot bij al de onbeintwoor ie nog een vraag voegei Hoe zit het locli mei de gabel op de Gouwe wiirover in een der vroe ger ingezonden stukken 700 spottend ge proktn wordt Zoude die zeiiuer die diirvui meer schijnt te velen de burgerij met iets md r met die a ik bekend kunnen muken Alet de pliatsing zult gij verpligteu T Burgerlijke Stand GOl J t GtBORL 10 ïtbr T una Mar r tha oujtis Maltz eo N van Heeiiis Jïhduiid ifLtltnca Chrj tma ouders H van OvtBLEUlN 8 febr J apeiteuburj hui vr van L bni ts 2a j 9 btHOO HO £ ïngeschrevea van 2 tot 9 februarij 1866 GiBORiN Iheodorus ouders C S van Oer Muis eu i van A het Cüi tuin 01 ders J vai Meer en N de Bruin OvtKliDFN J B Gnodde 3 m C Kroon 14 m