Goudsche Courant, donderdag 15 februari 1866

1 60 406 Zoudag 18 February GOUDSCHE COÜEANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 INWONING Voor een HEEB zijne bezigheden buiten s huis hebbende wordt g vraagd kost inwoning enz met een vrij kamerlje bij fatsoenlijke burgerlieden alhier Opgave van cundiücn franco aan denuitgever dezer Courant in te zenden onder Lett Q TTIn BENTÜM en ZOON Boekhandelairs te Gouda hebben uitgegeven en tegen den prijs van ƒ 35 verkrijgbaar gesteld De Runderpest hare kcnteekenen en bestrijiling Xaar het hoogduitsct van professor P J ESSEN vertaald door J B SNELLEN De naam van den schrijver zoowel als die van den vertaler zijn genoeg ame waarborgen voor de degelijkheid van dit ge schrift De uitgevers kunnen dan ook de lezing er van aan alle belanghebbenden ten zeerste aanbevelen BURGE MEESTER es WETHOUDEES van Broek overwegende dat op den 30 Januarij 11 door den ra te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat zeventien runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte z jU aaugetast dat blijkens nadere aangifte twee runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van Jan ilatze een vierjarige tijgerboDte en t cn driejarige roode bleskoe zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetvphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter vnorkoining van verdere uitbreiding dier zitUc met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot ej met 72 der wet van den 3b Augustus IS ïl staatsblad u 12 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te outeii eiien en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeïcelhfid ongcbluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heercn Gedeputeerde Staten der Provincie H d Holland af te kondigen binnen de geaieente en te plaatsen ia de Goudsche Couraut Broti den 10 Februarij 1SC6 Burgemeester en ethouders voornoemd De WMoiohr 1 Secr Be Bitrge iee ter J JONKHEID Vix DORT KROON Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOüDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 o per kan 61 cents Jenever 2 soort Moutwijuj mX BRANDEWIJN iï l o p tan 04 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Goi DA 14 Februarij 1866 o per kan 59 cents OPENBAEE VRIJWILLIGE Verkooping te Blehicijl op Woensdag den 28 Februarij 18 36 des voormiddags ten 11 ure in het Logement de Zw vn aldaar van een hecht en sterk HUIS zijnde de vroegere kosterswoning en het kerkgebouw der Remonstrantsche r neente van BleUicijk met ERF en TUIN Alsmede op Woensdag den 28 Februarij ISöö des namiddags ten 3 ure in het Raadhuis te Berkel van een hecht en sterk HUIS iret ERVE en TUIN en het kerkge ouw van de Remonstmntsche Gemeente met ERF en verderen grond alles bij elkander staande en liggende in de Kerkstraat aldaar Nadere informatien ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Zuid fFaddim ceen Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept twaarop men in het bijzonder attent maakt Zijn eer nuttig in ongesteldheden der M G en werken heilzaam op de 3PIJSVERTLKING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in bet BLOED en UITSL VG der KUIP zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDRIJVEND Verzegelde doozen van 37V Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de heeren Apothokers Aarlmiderreen J F AUart JmiterdaM Ruijs en Weissenbruch Voorburgwal bij de Slilsteeg Arnhèiii F Romeijn Be ijerland fond W M Kok Belff H W de Kruijff Berenler Berghnijs en v d Moer Birh aiid D le Vries Gouda J G Boekeuoogen firma wed v d Heijden s Grarenliojje J M Renesse Boekliorststr Ledden J T Terburgh Haarleaimerstr I hoek Bakkersteeg i Rotferdeni K v d Toorn Weste Wagenst Seh iedaiii D Jtaltha hoofiho n A Wolff TieJ F Faassen l trecltt F Altena op het Stcenw over de Donkerstr n 372 Vlaardhitjen Nidelstein Walter WAARSCHUWING Het depoi dezer eChte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren roet roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij I den heer J G BOEKENOOGEN Apot i heker opvolger van de wed J A P P V ix BEK HEIJDEN op de Blaauwstraat Men wordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons jij niemand anders de Urbanus Pillen bereid volgens het oude en echte Recept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld iti de hitrhoten op I gegeten Steden en plaatsen dan bij de hier iovengenoemde De póthoudtrs In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed KUENEN Si Zoon teekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers inslantelijk daar wel op te letten en raden hun aan Wel toe te zien bij wien men de Doosjes Pijlen haalt een biljet met onze Handleekening ie zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 1 TE KOOP eene fraaije PIANINO met palisan derhouten KAST goed van toon voor ƒ 240 en een dito voor ƒ 160 Te bevragen bij W KAMPHUIZEN op de ïiendeweg alhier BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NoordJf addinxteen overwegende Jdat op den 2den Febriiarij 11 door de na te noemen Veehoudster alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat één rund afgezonderd staande in de bij hare woning behoorende stalling door ziekte is aangetast dat blijkens nadere aangifte dat rund op heden daaraan is gestorven Gelet op de schriftelijke verklaring vau den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van E van der Knijff wed Ph Kroes één zwarte vitkop pink is aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veet phus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormeld rund dringend noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus 1S51 staatsblad n 125 Hebben besloten l Boven omschreven rand dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongcbluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begriven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Xoord traddinzteen 10 Februarij 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr I e Burgemeefler W BLOK V vx DOBT KROON BURGE IELSTER en WETHOUDERS van raei overn egende dat op den 30n Januarij 11 door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat zpventieE runderen afgezonderd staande in de bjj zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte ééu rund op heden daaraan is gestorven Gelet op de sdiriftelijke verklaring van den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van Jan Matze ééu zwart bonte pink is aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetvphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormeld rund dringend noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming ran verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28n Augustus 1851 staaUblad no 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven mnd dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ougebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven pd 20 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHollaud af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Broek den 12 Februarij 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester J JONKHEID Van DORT KROON Poekdrukkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is f2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan f eschieden tot des morgens ten 11 ure Nati onale M ilitie BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien art 9 van Zijner Majesteits besluit vau den ITden december l5 31 staatsblad n 127 Roepen door deze op alle ingezetenen die verlangen als vrijwilligers bij de Militie op te treden om zich daartoe ter secretarie der gemeente ar n te geven voor of op den 243ten dezer maand van des voormiddags 10 tot des namiddags ten één ure cider opmerking Dat door de gemeente aan hen die zich als zoodanig mogtea willen verbinden uit de fondsen der gemeente voor lederen vrijwilliger een haudgeid wordt voldaan ter somma van ƒ 30 Dat hij die zich als vrijwilliger wil verbinden moet zijn ingezeten des rijks ongehuwd of kinderloos weduwenaar voorts ligchamelijk voor de dienst geschikt ten minste 1 5 60 el lang op den Isten januarij van het jaar der optreding het 20ste jaar ingetreden en het 35ste niet hebben volbragt tot op het tijdstip der optreding aan zijne verpligtingen ten aanzien van de Militie voor zoo ver die te vervullen waren voldaan en een goed zedelijk gedrag geleid te hebben Dat hij bij zijne aangifte als vrijwilliger sal behooreu over te leggen het door den Burgemeester af te geven getuigschrift voorgeschreven bij art 9 voornoemu waarvan tot afgifte zal worden gevaceerd ter secretari der gemeente op den 22sten dezer maand Gouda den 16 Februarij 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd Be Secretari Be Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOOBN Memorie van Toelichting op het besluit tot heffing eener plaatselijke airecte belasting in de gemeente GOUDA Volgens art 243 der wet van den 29 Junij 1S51 fstaatsblad n 85 gewijzigd bij die van den 7 Julij 1865 staatsblad rfi 79 1 mogen de hoofdelijke directe en antlere plaatselijke directe belastingen niet anders geheven worden dan naar grondslagen die voor eenen redelijken maatstaf van het inkomen der belastingschuldigen te houden zijn Met het oog op die wetsbepaling is bij art 3 van het besluit tot heffing eener plaatselijke directe belasting opgenoemd al wat onder inkomen wordt verstaan terwijl bij bet volgende artikel wordt vermeld hetgeen daarvan mag worden afgetrokken om tot het belastbaar inkomen te geraken van welk belastbaar inkomen zoo vele percenten of gedeelten van dien voor belasting zullen worden geheven als ieder jaar blijkt noodig te zijn om te geraken tot de som op de goedgekeurde begrooting uitgetrokken voor opbrengst van den hoofdelijken omslag met eene verhcoging van hoogstens drie ten honderd voor oninbare posten daarbij in acht nemende dat dit gezamenlijk bedrag niet mag overschrijden het door den Koning toegestaan maximum dezer belasting Aan de belastingschuldigen worden drie middelen aan de hand gedaan om zich aangaande het bedrag van hun inkomen te verklaren Zij kunnen dit doen 1 door het juist bedrag daarvan op te geven 2 door zich te rangschikken in een der twintig klassen bij art 5 opgenoemd waarvan dan de middelterm van de sommen waar tusschen de Classificatie loopt wordt beschouwd het inkomen te bedragen 3 door zich te doen aanslaan naar a het lOOvondig bedrag der hoofdsom vooi welke de beBastingschuldige wegens de vier eerste grondslagen der belasting op het personeel op de Bijkskohieren zoo in als buiten de De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent roor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worde berekend naar plaatsruimte gemeente voor zoogenaamde toehuizen is aangeslagen terwijl dit voor winkelhuizen en voor perceelen die tot logement toffijhuis sociëteit slijterij tapperij wijn en bierhuizen gebruikt worden en die waarin kostscholen worden gehouden op het 75voudig bedrag wordt gesteld Die verminderde berekening is gegrond op de meening dat zg die eenig beroep of bedrijf uitoefenen verpUgt zijn grootere huizen of meerdere perceelen te bewonen of in gebruik te hebben dan bijzondere personen die keuze hebbeu waai n hoe zij willen wonen Het inkomen van hen die kwartieren kamers of andere niet afgezonderde gedeelten van huizen betrekkeu eij daarvoor op de kohieren der Rijksbelasting op het personeel niet zijn aangeslagen wordt wanneer zij het bedrag van hun inkomen niet opgeven of geene klasse aangeven waarin zij zich rangschikken op dezelfde wijze berekend doch worden zij in zake dezer belasting gehouden de helft van het pand in gebruik te nebben zoodat het Süvoudig bedrag van de straks genoemde hoofdsom waarmede de hoofdbewoner naar de vier eerste grondslagen der Rijks personeie belasting is aangeslagen als inkomen van ieder inwonend persoon wordt beschouud Van inwonen e bloedverwanten tot Jen derden graad ingesloten die een eigen middel van beslaan hebben lordt het inkomen zoo zij dit verbiugen op dezelfde wijze berekend met dien verstande dat het voor de gezamenlijke inwonende bloedver anten van den hoofdbewoner op de helft van bet door hem versctiuldigde wordt gesteld De grond van die becijfering rust op de meening dat het in den regel kinderen zijn die bij hunne Ouders inwonen en dat deze te zamen de helft bezitten van het vermogen van deu Vader of de Moeder In de beide hierboven genoemde gevallen acht men het billijk den hoofdbewoner niet te ontlasten en b het belasibac 1 inkomen voortspruitende uit het houden van Gouverneurs Gouvernantes Jufvrouwen van gezelsch ip dienstboden tuinlieden paarden ezels muilezels en muildieren op de wijze als dit volgen het bepaalde bij de letters B C ü en E van art 6 van het besluit wordt berekend Men meent dat de bij dit artikel genoemde belastingvooruerpen welke den uilerlijken staat die gevoerd wordt aanwijst in verband staat tot hel inkomen van den belasiingschuldige en dat gezegde grondslagen zoodanig afwijken vi ii die der Wet van den 29sten Maart 1S33 Staatsblad n 4 dat daardoor is voldaan aan her 2de lid van art 243 der gemeentewet Dit springt terstond in het oog wanneer men lel dat i iar het voorgedragen besluit het belastbaar inkomen wonlt verhoogd door het in dienst hebben van personen bij de wet op het personeel vrijgesteld met name Gouverneurs Gouvernantes Jufvrouwen van gezelschap dienstboden in gebruik bij gezinnen die 4of meer minderjarige kinderen hebben alsmede tlieustmeibjes beneden de 15 jaren terwijl ook het honden van e els muilezels en muildieren invloed uitoefent op et bedr g van het inkomen Daareniegei komen voor de plaatselijke directe belasting niet in aanmerking de dienstboden der 3de klasse en de paarden vallende in de 2de 3de 4de 5de en 6ile klasse op grond dat deze tot de uitoefening van beroep of bedrijf noodig zijn Door de belastingschuldigen de keuze te laten naar welke der drie aangewezen wijzen zij verlangen dat hun inkomen berekend wordt is veel weggenomen van het onaangename onafscheidelijk van eene belasting op he inkomen terwijl door de bepaling dat zij die zich niet verklaren en zij die hua inkomen naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders te laag opgeven wordt voorzien in de moej lijkheid om het bedrag van ieders inkomen met juistheid te schatten De bepaling dat het getal minderjarige kinderen ten lastevan den hoofdbewoner vermindering van belasting ten gevolge heeft wordt geacht een billijke maatregel te zijn ais die om personen een minder inkomen dan 400 bende in deze belasting niet te begrijpen t t m J 1