Goudsche Courant, zondag 18 februari 1866

Overzigt GOÜD den 17 Februanj De honeaaische k e tie biedt nes iltijd einig mt i t op eun i e chilk D2 de AJv reu la n met if v u eisohen die 0 iei rijk net nmilligen kin In Ut mmi ierie i iii da ir o er ïecbiiieii gerc eu die de altre Inijr van den president ten eevü e tiinnen hebbeu lus chenOi tenrjk en I rui en be it eder groote spinning o cr de ehe herioftioiimei durOu eurjk iltijd ten voor deeie v in ugu e ibmg ge temd blijli en der pruiM che beersch zucht nitt dienen il De prui i cle k raer is altijd en over ille m t i t met den nillekeurijen Bi n irck Üe liberale meer 1 rhei 1 ijkt voor geen dreK ei lerng en ij zd ehlra on Ier ttu ot nder loor end el lu r hui ge onden orden Het hnd ligt ter neder edrukt ciider cndrigelgi de poii n e vm ii un de kroon is öpgp et door hel v juui d il de bj de grondwet gen larborgde vrijheid van sprekui der if ev i inlig en amiindt Be tnn ehe emit lirit len lure v m inlwoord djn eno men ditr doorluch ige vei iierii g w iirdig Sedert ipoieun I lert iler i hel v oord itnalcur door laaf en er bestaat geen rond om ilie verLdiiig te wij ueii Zj bewonderen in ille de keuerli ke ij leid eiei eir uf Meiiio jenoiueu of vtiii en wordt of de kei er vrijliden verleent ot onihoudt Nu i de beurt aan let vietgeieul ligchiam ook daar is iniuviehjkeen poor v ui 7eil t ndigbeid Het i een bijna onmerkbaar flui terec v m de vroeger illes over chreeuvieude Irin eben Het einue vin den mevic luachen bluf i te v lor ien ma ir de italiaaii hc c nvmlie i ien raad el dit aiken de lijd zal oplossen In de vereei i i e talen nadert iie be li =ing c er het temregt der negers I e president i iimlvi tig n ne ij e m iti ging de u tra nn beide ziji lu dringen hem en men vervncht dat hij z iie ministers zal eg enden om bezidigde en onpirtijdige niaimen te roepen ter ondei ieuu ng zijner pogingen in het aar belarg des volk = On e groote stnt min ia afuetrtJen het i een i aarachtig erlie = voor on hnd w int veel b jti er e regelen ui t ijzigeu dat Liemind beter dm hijlolstind kon brengen M i ir heeli bij regt op den dauk di volk vcor hetgeen hij deed hij heelt evenzeer reg op de eerbiediging zijner overtuiging wairdoor hij zich gedron ien gevoelde af te treden De stukken over het be taande geschu ijn openbur gemnkt en het i uu voor ieder biijkbiir dit zooivel Thorbetke als Frin en v m de l utte dringende gronden hidden voor h iniie meening Thorbetke houdt vast nn zijn uiver beginsel geene invoering der tritverordening zonder vietiljke bekrichti ing en Vrmen v n de l utte grondt zich op de dringende nood iikel kheit ni de veibt ciing niet uitge eld te icn door de pinciueni ire ni guijligheid I erbic iigen uij de n iiuugt etheid vin Ihorbecke vvij ver oordee en de vooitvarendiieiil nie van den mini ter van koloniën tn vele bijkomende omstandigheden overtuigen ons dat ook Inj met anders bindeen kon Het op re kn v lu vin Bos e ils raim er vm ninncien vvoidt luet 01 ge eLide goedKeuni g bcLroet De beide andere meune ininiaiers zju tiiiig of niet bekend Het val i lai Tliorbecke te veiv n en en dit gevoelt Geert ema voorzeker hij heeft beivj s gegeven vin zedeiijken moed on betiinit het te u ichteu cp de Uueu van den in ui die eerli k bekwiim en voor Irehc ijk k in r il be it hij het pre iige v m ijn voorgoiger i iet De oekuame en vrij iuni e Olivier wordt ven u gen uor een onbekend fu ji i man Ii Nederlind in de i egeuiien Ie eeuw al men ie u i niet veroordeeien op de e gionden Picke kiB immers een zeer ui stekenil ni n i u tu il hij tiecdt m de voe t ppcu van zijU vouijiiijer dan duurt het nog Lig eer ijne vooi eueu in de kiuir vallen Het uieiue irinisterie i stel ig libernl maar het heeft niets te vreezen vau de door Ihorbecke krachteloos gemaakte tegenpiriij doch alles is te vreezen van eenzijdige en parti zuchtige liberalen Hij is niet vrijzinnig die alleen zneert op Thorbecke De liberilen kunnen roemen op hem als den uitnemendsien voorganger die der vrijheid in Nederland onvergetelijke dienten bewees maar vaar die kracht oi s ontvalt Is de verpligtiug zooveel sterker om ouderling veruo j len te bewijzen dat onze liberaliteit zich met oplost m slaaf ehe vereeung vin een groot man het beginsel moet eMstandioleven m ons hirt en geen pijt ot teleurstelling mag onl vervoeren tot onbiUijkheid jegens anderen Thutbeckiaan is een scheldnaam en wij droegen dien dikwijls zwijgend tervnjl vvij de bekrompenheid der aai r nders verachtien maar waar het op hanuelen aankomt moe het blijken dat wy geen meusch uieneu maar de onvergankelijke waarheid die on vrn maakt öuitenlonï Londen 15 ebr Bengten uit evv York var S febr melden dat de president een gezint heeft benoeipd bij de republiek Siu Domingo De heer Ghirles Summer heeft voor gesteld om al e bi rgers zonder onderscheid van kleur staatkundig en burgerlijk ge ijk Ie tellen voor de wet Cortmas en l scobedo hebben Bio Gran Ie en zijne omstreken verhten De iiiizienlijk te kooplieden van Mat oioro hebben gepintesteerd tfgen de hindelingen vin de bonds lutoriteiten in Texas eu wijten aiu de e de schuld dfr jongste gebeurtenis en De consuls vin rr nknjK Spanje en Piuiser hebben zicb met dit protest vereenigd De geiienal S eilzel heeft de inneming eu het plunderen van Bigddd afgekeurd het is zeker d l de regering d r unie hetzelfde zal doen 41 de personen in die za k betrokken zijn geirre leerd Er is eeue commissie benoemd om een onder l ek ontient die ziak in te stellen Na ir men verzekert 1Iiiiie in Tevis i in ekomen Parijs Il Feliüirij Heden is het adres door dm si mit met eenpirige stemmen aangenomen Zondig zal het den kei er wor en iingebodeu Weenen 13 Febr De geruchten betreffende eene mimste riele cn ii bujven st indhouden Volgens de Ostdeiiische Post IS reeds door den minister Belcredi het stellige besluit geno men om zijne portefeuille neoer te leggen De Gener Corresp verzekert dit de geruchten betieffende de vooivvaiiden wiirop de regering geneigd zou ijn dehand te bit den lan de hongiarsche pirtij die de benoemingverl ingt vin een hougaarsch ministerie ten eencm de ongegrond iijn De ttiener Volgens de Uindeipr heeft Oostenrijk in zijne vo eeiiige d igen mar BerljU gezonden iio i veikliird du h den hertog v m In de heden g b uden atgemeene vergaderin r vin a iiideelhoudirs m de creditt in talt is oesloten negen gulden vcordt loiipon V m jinumj uit te keeren De discu ien iierstormiclitig Bsrlijn IÖ Febr De gouverneur geneml v in Holslei heeft tien leden der stenoën en tiMi notabelen tot eene eom missie bijeengeroepen ten einde over de begrooting v in het hertogdom te berudsligeu Op 9 deztr kwam te Kopenlngen het eerste chip rae IJS bevncht uit Noorwegen i in Binnen weinig tijd wis dp gansche lading tegen ruim eei gulden ned cour per 100 pondverkocht Uit het jairvershg over de koninklijke bibliotheek teKopenhigen blijkt dit het oudste deensche boek getiteld Caorsin Khodus s Beleireng fde belegering van Ehodas m 1482 tpOdensee door een Holl inder gen if md J Snel gedrukt 13 Meikent van dat werk nog slechts itn t emplair dat zich bevinatlu de bibliotheek telps a Het oudste zweedsche boek is doordeu elldeu Snel in 4Si te Stoikholm gedrukt De eerste boekdrukkei te Xopeiibdgen was insgelijks een Hollander Golfnedaf Chenien gena imd viocger boekdrukker te Goud i die lu 14 of 1490 te Kopenhigen het werk vin Dointus heeft uitgegeven In eeue der eerstvolgende zittingen der pruisische karoetzal 1 et voorstel van den heer Beichensperger lan de orde gesteld worden strekkende tot aiiibiedmg van ten adies aan denkoning wairn wordt 1 ingedrongen op de handhaving derconstitutie De heer Gneist r pporteur der commissie jn wierhanden dat voorstel gesteld j zal zijnerzijds het tegenvoorsteldoen om de niotic vau den heer Eeichensperger met in overweging te nemen ömnenlanö GOLD 17 lebruarij Met bet meeste genoegen vermelden wij n ons verslag der zitting van den gemeenteraad de benoeming van den heer J i Terwen tot leeraar in de wiskunde en de nieuwere talen aan de latijnsche school alhier Sedert 26 jaren is die be kwime en ijverige onderwijzer een sieraad van zijd stand en heeft hij zijne onvermoeide pogingen bekroond gezien door de vorming van een groot a ntal uitstekende leerliügen gelijk nog de er dagen zi n kweekeling Pelt ie Zaandam benoemd B als directeur der hoogere burgerschool Hulde ZIJ deu Curatoieu die den verdienstelijken mm eenstemmig bet eerst stelden op hunne voordragt mairecre vooral den gemeenten ld die door zijne zoo algemeene benoem ig zulk een schitteiend getuigenis gat van deL hoogen prij waarop hij de waarde stelt vm den onderwijzer die gedurende zoo vele jiren uitmuntte door kennis ijver en edelmoedigheid Hij twijleleu niet of het zal ten duidelijkste blijken dit de keu e onzer bestuurders is de uitdrukking van den algemeenen iis h der bevolking en wij wenschen den benoemde dat het hem gegeven moge ziju nog j iren 1 mg zijne kncht te WIJ en ain de bevordering onzer oudste school en velen te orraen tot kennis eu wetenschip en hen te bezielen met zijnen f loeijenden eü onverpoosden ijver Te Ziindim s benoemd tot directeur en leenir m Jenatuurkundige w eteusi h ippen aan de hoogeie burgerschool enburgeravondschool luis ƒ 2400 de hter Pelt leeraar aande technische school te Utrecht De verordening tot heffing eener plaitselijke behstmgop het inkomen binntJ de gemeente Arnhem heeft de kongoe Ikeuring veikregen olgens die verordeumg bedraagt debel IS mg van een zu ver inkomen vin ƒ 500 tot beueden ƒ 900 3 vin ƒ 900 tot beneden ƒ 1500 ƒ 6 tot ƒ 2500 ƒ 12 tot 40ÜU ƒ 26 tot ƒ faOOO ƒ 4o tot ƒ 10000 ƒ 80 tot ƒ 15000 ƒ 125 to ƒ 20OO1 ƒ 175 tot ƒ düOÜO ƒ 250 en verder 100 mcr voor elke ƒ 10000 tot een inivimumvan 1000 voor een iiikomei vui ƒ 100000 en diirboveii Deventer IÖ Itbr De zitting vm den genieeiiteriad gisteren avond gebonden was allerbchngrijksl het gold dan ook mets meer en mets minder dm de vraag wie komt het recht toe over de wenen om de stad gelegen De pirijen in t algemeen zijn in tweeen verdeeld Sommigen bewaren dat lit reeb toekomt ain de zooger iimde groolburgei inde len houden ol dit de gemeente eigenaresse is He gruotburgerschip gif recht tot het nellen vin i stuks vfe eu w rd door eitenis of nukoop verkregen De gemeenterud heeft ich veieenigd met het gevoelen dergenen dic het deuisbeeld voorstam d it de st ld eigen ire e i en is alzoo het recht om te wellen aan de giootbu gers 01 Miomen Om evenwel zoo billijk mogelijk te zjn heelt riid tevens vast ges eld dit Tin ieder gi 001 binder eene vei jeding zil gegeven worden van dertig guiten s ja r eene som die nog boven tien prijs is dien de wtiderechien in de laitse j iren hebben opgebracht tevens werd bepnld dit geene gelegenheid luiger zal gegeven worden tot toetieding in bet gilde der groothurgers het is dan te verw itb en d it er eindelijk een einde komen zal aan deze middeneeuwche 11 stelling Gemengde Berigten De Engelscheo begiEiien te denken aau maatreeelcn te n de vee7iek e Ie Mddnd is de oulaug geboitn infant o erkdeu In Dixr de aauhoudtiide regei b iijcu iju iii liiutli d veli itrtken o stroomd In Iriokrijk spreekt lutii van etn aansta inde niuiistei l crisis m Engclaid Koning Theodorus vnn Het russische gezantschap is uit Koiue terug gt eerd n ur Pttt r Te Parijs vertelde ineu woensdag dat een uituut opstdud m lp entwas uitgebroken Vergadering van den Gemeenteraad 16 bruirij Tegenvsoordig de hh mr A A aü Beiden IJ7eödüorn vooriuter en al de overige leden Worden gelezen en goedgekeurd de notulen der vurige vergadering Is ingekomei eene diepo Jitie van gedtpul stJten betreffeude de toepas sing van art iOO der gemeente wet eene dispositie van dezelfde houdende goedkeuring van bet raad besluit tot LefTin van schoolgeld eene dispositie van dezelfde hondende mededeeling van een kon besluit waarbij voor zes jaren onthefFng vnordt verleend van de verpligtmg tot het oprigten van eene burgerdae chool en een adres van A H van H lden en F C van Zevlen verzoekende ontheffing van belemmerende bepalingen op den uvoer van huiden en wel vooral van nuchtere kalfsvellen wordt gesteld in handen vin B en ecDe missive van den benoemden ooderwijzer Huber hondende aanueniiDg CD dankbetuiging notificatie Is aan de orde een voorstel van de pi chookommis ie tot verhooging van il t sehoojgeU op Je Lpealwre schooi voor meisje B eii V steilea voor a Ijzend hierop te besebikken aangezien dit onderverp onlane is geregeld dit advies woidt utdersteuod door den heer PeetTS en wordt fcet vüor ttl der schooleuinmissie afKewezen met 14 teten 1 ïtem i i T vooistel tot al en overschrijving vaa drie posteii tot en bedrag van ƒ 3d op de be ruuting van uitg iven over iSGo en f 120 orer 1866 woidt goedgtkeuid ordt gelezen liet concept ret lement voo de latijnsche school De heer Luiten weu eht dat de leeraren veipligt zullen ïijn gedurende al de schooluren ju het locaal tcg rv oordig te zijn de oorzitter wil dit overlaten aan de curatortn die de tafel van werkzaamheden opmakea De heer Buchner heelt drie bedenkingen 1 tegen de aanbeveling van drie personen door curatori u waarover door verachiilenie leden wordt ge proken doch e udelijk gehandhaafd om de toelating der leerlmgcn op l ijarigen leeftijd te veranderenlu Idjari en Na lauge discussie wo dt de bepalmg behouden met 11 tegen 4 stemmen om de jdarhjksche prij uitdeeliug in het openbjai te houden dit Wordt na ttnipC discussie met 12 cj tu 3 stemmen aangenomen De heer Kist telt eene wijzigi g voor m den terjaijn au het ontslaan der leeiaien do h word die ra di f ie veiwc p De hetr Droo leever wenscbt wijzigio ui de bepahnc bet effende het egzeiden der leerlingen bepaaldelnk dat de ouders door de curatoren gehoord moeten worden eu wordt die teu lotte verworpen IJct geheek re leiiuut is daarna aangenouien met 14 tegen stem J n voor tel van d comm vau fabricage tot het v rleenen der gewone gr life ic nan den j einee ite bouwmeester De heer Peeters is tegen jaarlijks teru ke rcrde ratihcatien en weD eht zoo noodig liever Iracleraents verhoogiiig doch wordt het voor tel na eemj e opbeidenug aaugenoinen met 14 te eu 1 t m Nu jlg t het b slu t op het oorst l der commis ie belast met het on trpen eu hc her7ien van verordeui g n te en v fx uvertrediu tra Is bedreigd tot af Mj7inpr vin het verzoek van dtii er J v d Linden Oz tot wijzi in van art 24 der verordemnjr op de brandweer na eeniee woordenwi sehng over het al of u et op nieuw in di cussie brengen saat ineu over tot de stemmingen wordt liet voorstel ter afwijzing aangenomen met te II 7 stemmen Eindelijk gait de vergadering over tot het benoemen van een leerjar m de wi kunde en de levende talen aan de latijnsche sthoo van de 15 stemmen is een m bhnco en zijn de overige stemmen allen u gebragt op deu heer J L lerwen met bepaling dat de benoeming mgaa met 1 apnl Hierna wordt de vergadering gesloten Marktbengten Gouda 15 Febr Tirwe Poolsche p last ƒ 300 Zeeuws per mud ƒ 9 i ƒ 10 00 Kojrge Inl 6 a ƒ 6 50 buxlenl ƒ 7 OU i ƒ 7 25 ber t 4 50 a ƒ 6 00 Haver 4 a ƒ 5 25 Eruten boO a ƒ il Bruine booncD i2 ƒ 14 Paardeb ƒ 7 jO a ƒ 775 Duivebooneu ƒ S a ƒ 9 00 Her ipz ƒ S Boekw Fr per 2100 ned ƒ 170 Noordti ƒ 18U a ƒ 185 Al iprere virkens weinig gevraiord Boter ƒ I liO a ƒ 1 40 Oelft 15 Febr De voldueiulpu iinvoer van grineu ruiicde redelijk wel op Jing t rv e ƒ O a ƒ 10 50 Tlrtte ƒ S a j Rofftre f ii i ƒ b 0 Zomergerst ƒ 5 a ƒ 5 50 Korte haver f a J Ö J mjre do ƒ 2 80 i 80 Duiveb ƒ 8 50 a ƒ 9 Fiardeb ƒ oO a ƒ 7 SO Br boouen ƒ 13 a ƒ 14 Gr erv ten ƒ 9 a ƒ 11 Vin stid wai gf uogen van 8 tot 15 febr 105 tn 10 1 boter te ziraen 4330 ned I Boter ƒ 60 a ƒ 71 het vierde ƒ 1 50 a 1 77 per ii Middelburg 15 Febr larwe uiet t ei nnvoer 10 c rcg e 10 c M e boouen 50 c en omer er t 10 c liger Overigens onverifid rd Londen l tebr Gnnen Puike eng tii e tot vorige prijzen en 13200 qr vr tir ve 15b qr inl eu 5 40 qr vr i er3t en j 283 qr inl en 17 393 qr vr haver I Op de veemirkt an helen vaaren iang voerd 5340 runderen 120 kahtren 20930 ichipen en 37o virkens oor beste runderen erd 5 6 oor do kalveren b 4 oor do s iupen 6 4 en voor do varkens 4 10 per steen jet i ld H Fe ruirij Boter irie he li i 140 kampenen Zwolle i 4 a 132 Bo cfi b4 a 104 jrouiugen 0 a 100 Uolstein en Kiel 120 a ISS lir e 104 a I 12s Mori i 9G a 98 Kaas onveranderd 14 Febr Granen Lng tarv e tot onge prijzen verkocht j vr even oo erst v isl en hirer p ij houdend 13 20 febr 1530 qr ml eo J420 qr vr tarwe 1320 qr nl geisL 1 240 qi il en 510 qr vreem ie hiver Op de veemarKt vin heden viaren amgevoeid lOIO 1 ruü ejeu 3b5 kalveren 4oI0 se upen en 4 Ü virkens Burgerlijke Stand GO IDA GfBOBFN 13 Febr Cathanna ouders r Goor tn C Woudenberg iiUeuiina Jos na ouder er chut en J öilo Cornelia UUltmina oaders I A Willeubnrg en W C de Lange 1 t Charlotte onder C Bobette en C H Brum Johanna oudc s H sluite en J V Wildhchut Betje ouders M Monaach en R warensieio 15 Johan Geihardns ouders J H de Broin en M E Kromme QvuLi DtN 14 Febi M W van Waj 8 w GEHtWD 14 leb 8 Buis en C van Amerongen