Goudsche Courant, zondag 18 februari 1866

ADVERTENTIEN t Donderdag 22 Februarij 4oy GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 NATIONALE MILITIE De Oiider leekende é iMi J6Hffir morde Zaken der Nationale MÜitlO beveelt z ch eilerora bij zijiie geichte Stad en Landgenooten aan lot hel Stellen van PlaatsviTvaiifftTS en Nummerverwisselaars voor de Dienst van 18öö Te ren alle be= taande Maatschappijen wenschende te concurreren worden de prijzen zoo laag eii de hei Iitig zoo gemakkelijk gesteld dat ook de minder gegoede in de geiegenheid is zich te doen vervangen Zijne bekendheid dcDr de geheele Provincie maken het ieder mogelijk informatien naar zijne veeljange hanilelingen in te winnen zijnde de Chef hij het Pro inciaal Bureau belast met de Zaken der Nationale Militie steeds nereid omtrent zijn persoon de vereischte inlichtingen te geven Kantoor KwARERNAAT wijk 9 n 4 L HARTVELD Contracten vóór Loting aangegaan zijn het voordeeligste 25 JARIGE 2 ECHTVEREENIGIN G f Pi IK w o IN J NIEUWKVHUIZEN C SCHOLTEX GoiDi l5 Febru irij I IjC Hunne d inkbare kinderen Men vraajt ten spoedigste eene Kin der meid niet beneden de 15 j iar Adres franco bij den boekhandela ir A BKIXKMAX Ie GOUDV Er wordt gevraagd eene ge onde MIq jong Kraams Adres fraiicu brieven ouder letter B bij Hen heer A BfilNKMAN I uitgever de er Courant 1 G JONKER ontvingen beden direct vau de bronnen i PacMnger Selters en Sehwal bacher Water op heele en haheKruiken mede verkrijgbaar bij de wed A t fe HOLTE op de markt Gouda 17 February 18f6 i Raderstoomboot C f sef i an Gouda ilaaitdog en Lirigiidag 1 s morgens tl uren de overige d igen bfhihe dts Z iii ags s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke ilagen s na midd igs 2 uren Dagelijks HttoitrkaarUu TE KOOP 6 7000 zware Elzen Takke boSSen Te bevragen bij deu uitge er dezer Courant Pri van hc t ïredestiileerd bij G F van de VELDE jOUDa met iiibeirip v ji Ki k ui Gemeente iceijiiS bj eeiie bop eeUieid van minstens tien kau a contant Zuiger overfrfhaalde IENE ER a 4i o per ktp 61 Cents Jenever i soort fMoutwijui a4 10 o P eeiiis nl BRANDKULIN + ö2 o per ka i ii cents Meerdere uf miudeie sterkte naar evenredi eiii GoiDi 17 Februarij 166 In de Landman De van ouds gerenommeerde Goudsclie Spritsen zijn te bekomen bij den Ondergeleekende Ontvangen uitmuntende en geurige THEEËN uit het Magazijn van fiAVENSUAAIJ ZOXEX te Gorh cliem De e Theeën worden afgeleverd in verzegelde pakjes van twee en een half en een ned ons van at 80 Cents tot en met ƒ 3 75 de 5 ons of 16 Cents tot en met 75 Cents het ons A van der KLEIN Sz GoiUA Febr 1S66 Conjiturkr BoTtEM iKKT A S6 BL RGE MEESTER ex WETHOUDERS van XoordWeddinneen overwegende dat op 1 7 10 11 i en 14 Februarij jl door de na te noemen Veeliouders alhier woonaehtig bij den Burgemetster aangifte is gedaan dat vijf en twintig runderen afgezonderd staande in de bij hu me woning behoorende stalling door ziekt3 zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte zeven runderen op lieden daara in zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van J van der Breggen Az t n zevenjarige zwart bonte bleskoe één Vijfjarige één achtjarige en één vierjarige zwart bonte koe en één zwart bont kalf van F van dtrKiiijff wed Pb Krees één licht zwart bonte pink en van H Voshuilen één vijfjarige zwart bonte grieme koe zijn aangetast geweest door de hecrsehende besmettelijke veet phns en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde d a ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt ti9 tot en met 72 der wet van den 2 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te outc genen en na inkerving der huid met bijvuP iiug van een genoegzame hoeveelheid jugebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en i Dit besluii onmiddellijk mede te deelen a in lieercn Jedepuleeide Staten der l rovincie Zuid Rotiand af te kondigen binnen de s emeeme eu te plaatsen in de Goudsche Ciinraiit yuordIP addmn een 15 Februarij 1S66 Bur eiM ester en Wethouders voornoemd Jjt ll tthoudtr i èeeT De Burgemeester W BLOK Van DOKT KllOOJv BURGEMEESTER en WETHOUDEES van Noord Waddinxveen overwegende dat op 5 10 en 11 Februarij 11 door de na te noemen Veehouders alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan Jat twaalf runderen afgezonderd staande in de bij hunne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte vijf runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den Veearts J B Snelleü te Moordrecht waaruit blijkt dat van J van der Breggen Az vier runderen zijnde één zevenjarige zwart bonte bleskoe één achtjarige rood bonte koe één zevenjarige zwarte witkop koe en één vijfjarige znart bonte koe en vau E van der Knijff wed Ph Kroes één zwarte witkop pink zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke vcetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten eiuile die ter voorkoming vau verdere uitbreiding dier ziekte mei de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28n Augustus 1 51 Staatsblad nO 125j Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en n n inkerving der hnid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diopte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede Ie deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidlloUand af te kondigen binnen de jemeente en te plaatsen in de Goiidsche Courant Küord lVaddhixveen den 13 F ebruarij ISGö Burgemeester en A ethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester BLOK Van DORT KROON BURGEMEESTER ïn W LTHOUDERS van Broek overwegende dat op den Siin Janiiarij jl door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij üen Burgemeester aaugifte is gedaan dat vijftien runderen afgezonderd slaande in de bij zijne wnr a behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte één rund op heden daaraan is gestorven Gelet op de schriftelijke lerklaring van deu vee rls E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van Jan Matze één tweejarige zwart bonte koe is aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veet phus en daaraan gestoiveu en dat de onteigening van voormeld rund dringend noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de hu d te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 derwet van den 2S Augustus 1851 staaUblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rund dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Bolland af te kondigen binnen de gemtente en te plaatsen in de Goudsche Couri nt Broek den 15 Februarij 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De tTetlouder P Secr De Burgemeester i JONKHEID Van DORT KROON Boekarnkkerij v n A BRINKM AN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de btad geschiedt de nïtgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is ƒ 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertenticn kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuttenlttnlt Londen 19 Febr Berigten uit New York van 7 febr melden dat generaal Weitzel uit de dienst der vereenigde staten is ontslagen De dagbladen geven hunne bijzondere tevredenheid tekennen over de verklaring van keizer Napoleon dat hij toebereidselen maakt om de fransche troepen uit Mexico terugte roepen In eene buitengewone zitting is vrijdag in de beidehuizen van het par ement eene bill ingediend tot schorsingder habrascorpiis acle in leriand welke maatregel algemeenwas voorzien Deze bill welke goedgekeurd werd heeft onmiddellijk alle stadiën in de beide huizen doorloopen In hetlagerhuis hebben zich zes leden er tegen verklaard De koningin heeft reeds heden hare sanctie aan de wet gegeven De commissie van het congres der vereenigde liaten belast met het rapport aangaande de inkomsten des lands doet in dit stuk een voorstel tot de heffing van een regtop de aldaar te lande geproduceerde katoen ten bedrage au 5 cents per pond te b ginnen 1 julij aanstaande De commissie gronrlt zich hierbij op eene berekening volgeus welkede oogst voor dit jaar is besroot op niet minder dan 2 millioen bilen tengevolge waarvan het gouvernement in heteerstvülgend financiële jaar c iidigende den 30 junij 18 7 op eene opbrengst van minstens 40 millioen dollars zou kunnenlekeuen 20 Febr liet eerste batailion van de garde der koninginis naar Ierland veitrukken De arrestatieu duren te Dublinvoort Onder de gearresteerden bevindt zich ook de tresorierder feiiians Vier stibilterne officieren zijn voorts te Limerickgevangen genomen De generaal Napier heeft zich derwaartsbegeven Er zijn te Tipperary pistoolschoten op de politie gelost Parijs IS Febr De iloniteur deelt dea tekst mede van het antwoord d or den keiz er gegeven aan de deputatie van den senaat die hem hei adres van antwoord op de troonrede heeft aangeboden De keizer zeidc Dit antwourd is eene welsprekende verklaring van mijne rede Daarin wordt ontwikkeld hetgeen ik slechts heb aangeduid en verki lafd al hetgeen ik wilde doen begrijpen Gij wenscht gelgk ik de duurzaamheid en de rationele progessive ontwikkeling onzer instellingen de verbetering van het lot van het grootste aantal burgers de ongeschonden handhaving van de waardigheid en eer der natie Die overeenstemming is de kracht der zedelijke zoowel als van de physieke wereld deze gehoorzaamt aan algenieene wetten welke men niet zonder gevaar kan overtreden Het is niet door dagelijks de grondslagen van een gebouw te schokken dat men zijne voltooijing bespoedigt Jlijne regering is niet stationair zij gaat voorwaarts maar wil slechts treden op een vasten grond in staat om het gezag en de v ijheid te kunnen dragen Wij roepen den vooruitgang in al zijne vormen tot onze hulp maar wij bouwen die grootsche zuil welke het algen eene slemregt tot grondslag heeft en op welks top het genie en de beschaving van Frankrijk troonen Zdturdag werden depêches aan on en gezant te Ber ijngezonden Prins Metternich heeft vrijdag een laugdurig onderhoud met den minister van buitenl zaken gehad lergevolgewaarvan heden depêches aan onzen gezant te Weetien zijn gezonden Men ziet hier met belangstelling hetgeen aan genezijde van den Rijn plaats heeft en mei spanning verwacht menden afloop er verwikkelingen tusschen Oostenrijk en Pruisen ofschoon men zich deswege geenszins ongerust maakt Menal de strengste onzijdigheid in acht nemen tenzij eene derpartijen men raadt ligtelijk welke pogirgen deed om op gewelddadige wijze de kaart van Europa te wijzigen en in ditgeval nog zal men zich vergenoegen met een beroep te doenop alle mogendheden om haar uit te noodigen tusschen beiden Ie treden en indien gelijk in 1864 aan dit beroep geengehoor wordt geleend alsdan e protesteren en zich zijne vrij De pnjs der Advertenticn van één tpt zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone lettprs worden berekend naar plaatsruimte heid van handelen voorbehouden Tot zoolang zal men niemands aanspraken ondersteunen maar men zal aan Oostenrijk den zedelijken steun blijven verleeoen voor zijne staatkunde in de kwestie der elve hertogdommen Het kabinet der tuilerien is sedert eenige dagen in hetb zit der inlichtingen welke het te Florence en te Rome heeftgevraagd over de pauselijke staatsschuld Meu kan a innemen dt de onderhandelingen welke omtrent deze zaak tusschenden franschen gezant en de italiaansche regering hervat worden tot eene voor beide partijen bevredigende uitkomst zullenleiden Weenen 19 Febr Volgens de Debatte is hier kennis gegeven van de aanstaande aankomst van eene pruisisohe nota waarin men tracht te betoogea dat de personele unie de eenige oplossing is voor de kwestie der hertogdommen De Wanderer nieltlt uit eene doorg ians vertrouwbare bron dat het prnisische kabinet b 3loten heefi om met een beroepop de schikking betreffende Lauenburg als prec etient aan he oostenrijkschc kabinet eene transactie voor te stellen voor denafstand van Oostenrijks regten op de hertogdommen welketransactie op eene financiële regeling zou neerkomen Berlijn 19 F br De minister van biunenlandsche zaken heelt heden den heer Grabow president van het huis der afgevaardigden schriftelijk medegedeeld dat de besluiten door het huis genomen betretfeiide Lauenburg het arrest van het hooggeregtsliof en het feest der leden van het huis der afgevaardigtleii in strijd zijn met de grondwet en dat hij deihalve de deswege ontvangen mededeeliugen terus z ndt De commissie der kamer voor het budget heeft met J teiïeii 16 stemmen het voorstel van den heer Twesten van dehand gewezen om het budget en bloc Ie verwerpen De debatten waren zeer levendig Hel voorstel zelf zal echter bij dekamer nader in behandeiing komen Te Koning bergen is eene taliijke vergadering van burgers gehouden oii tie laaiste voorvallen in de kamer van afgev iardigden naar aanleiding der uitspraak van het hooggeregtshof IC bespreken en te overwegen wat in dien sL at vanzaken te doen Nadat de voorzitter eene rede had gehouden waarin hij o a zeide dat de tegenwoordige strijd hoe myeijelijkdie ook zijn moge stellig eindigen moet met de zegepraal vanregi er waarheid wees een der leden op de adressen van adhaesie die uit versciiilletide steden aan de kamer van afgevaardigden waren gezonden en stelde voor dit voorbeeld tevolgen Toen hierop duizenden hun ja deden hooren en ditmet den n roep van bravo deden vergezeld gaan verklaardede inspecteur van politie die in de zaal aanwezig was deverg ideriiig voor ontbonden Florence 19 Febr De heer Ricasoli heeft in de kamer van afgevaardigden voorgesteld om de discussien over het financiële stelsel der regering en hare staatkunde te i u en onmiddellijk met de beraadslagingen over de afzonuerlijke artij kelen te beginnen De ministers hebben dit voorstel bestreden i en veiklaard dat de debai n nu lot een punt zijn gekomen dat het ministerie zich moet verdedigen tegen de beschuldigingen zijner tegenstanders Het ministerie wil de opinie vau de vertegenwoordiging kennen De beer Ricasoli heeft daarop zijn voorstel iiigeirokken 20 Febr De kamer van afgevaardigden heeft een voorstel van den heer Lanza aangenomen strekkende om eene commissie van 15 leden te benoemen tot onderzoek van de financiëleplannen der regering i3innenlanir GOUDA 21 Februanj Maandag is de 49 verjaardag van Z M den koning ook alhier op de gebruikelijke wijze gevierd door het uitsteüen der vlaggen het spelea van het carillon en het honden van door schutterij en garnizoen