Goudsche Courant, donderdag 22 februari 1866

Kantongeregt Bij vonnissen var het kantongeregt alhier zijn op den 31 januarij en 7 febrnarij jl veroordeeld Drie personen ieder in eene geldboete van een gulden of gevangenisstraf van elk een dag ter zake van datgene te verrigten buiten een openbare waterbak te Gouda waarvoor die inrigtingen bestemd zijn Een in een geldboete enz als voren wegens het los en zonder opzigt laten slaa i een aangespanuen voertuig te Gouda Een in een geldboete van 3 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf wegens het zich in kennelijken staat van droctenschap vertoouen op de publieke straal te Moordrecht Een in tnee geldboeten elk groot ƒ 3 bij wanbetaling twee dagen gevangenisstraf ter zake van het niet op het bepaalde uur sluiten van zijne tapperij te Gouderak en het aanwezig hebben van bezoekers na dat uur Een iu een geldboete van ƒ 1 of een dag gevangenisstraf wegens het zonder noodzaak berijden van de klinkerstraat te Gouda met een kruiwagen Twee ieder i i eene geldboete van ƒ 3 of twee dagen gevangenisstraf wegens het visschen in een anders vischwater zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar of regihebbende op het vischwater Een in een geldboete van ƒ 10 of een dag gevangenisstraf ter zake van poging tot het bemagtigen van wild met wildstrikken ADVERTENTIEN IV mofgens ten lien ure had er in de kazerne een assaut plaaU door vele ingezetenen bijgewoond terwijl men hiermede bezig was werd de uitvoering eensklaps gestaakt om mededeeliug te doen van een telegram uit s Hage bij den kommanilerenden officier ontvangen kennis gevende der benoeming van den sergeant Wilkens tot 2 luitenant by het 3 regiment infanterie Kt verhoogde de vreagde van den dag de nieuwbenoemde werd onder het spelen van hel geliefde Wilhelmus regt hartelijk door alle officieren geluk gewenscht In den avond werd ecu bal gegeven in de groole socicieii en in verschillende andere lokalen heerschte gulle feeslvreugde Binnen de üj en van afsluiriug wordt vervoer van mest ook uit gemeenten waar de veeziekte heerscht of geueerscht heeft ter dienste van tuin of landbouw toegestaan door en in besmette gemeenten met inachtneming van het volgende Het vervoer moet binnen den kortst mogelijken tijd geschieden in overdekte en gesl8le i viariuigen door of vuu wege den burgemeester der plaats van al ending verzegeld welke ter plaatse van bejtemming worden outzegeld door of vaa wege den burgemeester Zwolle 20 Febr Een gerucht dat op waarheid schijnt te steunen wil t volgende De alom hier schrik verspreidende veeziekte schijnt een eer goedaardig karakter te hebben Sinds de gewaande uiibreking en de daarop volgeudc afmaking der runderen heeft men nids meer van haar vernomen Men wil nu algemeen il it eene der koeien ongesield is geweest en zulks dadelyk op rekening der ee iekte is gesteld Wat hiervan z j valt niet gemi kkelijk te zeggen t Is niet te ontkennen dat de auiuriteiteu al t raogt ijke in t werk hebben ge stekl tot sluiting maar om hieraan het ophouden toe te schrijven laat zich evenmin doen daar de begraving der beesten zoo is geschied dat die pl iais heden verpest is v m allerlei uitwasemingen zoodat nullen de bewn te ziekte er werkelijk is geweest zij zich ook wei meer zal vertuunen Hoe die liegraving zoo kon plaats hebbe i is ons bij al die andere maatregelen onbegrijpelijk G Iloeg echter de iekie geweest of uiet is vour t oogenblik niei a in ezi üugenblikkelijke vrees en angst is t erdwenen niei igeen hoopi vour de loekuiust i goede en zelfs enkelen durven reeus beweeren dat de Ijoolklug hier niet heeft te vreezen daar deze van dien aard is dal zij de kastijding des heeren ni t verilienl Zoo dit laatste waar is d in is tevens de officieele verkiiiring geleverd waarvan uw uijjmeraar i een der vorige noiomers dezer kr mt spnk Nijmegen ia Febr De siad is in teestdos gehuld Alierwege Wappert de driekleur ter eere v iu on eu vorst Heden morgen had onder het schoonste eder dat men zich in dit jaargetijde denken k in de aangekondigde parade plaats elke opgeluisterd erd iluor lie uitreiking van eeuige brevetten alsmede door de uitreiking van de ii iisielling als officier aan den omlerotfiiMer Hisïiuk die bij liet laatste e anien wel voldaan had m iar door gebrek aan plaats niet was aangesteld geworden Naar men vernrenit zat er heden avond ook nog muziek op het bosch of de niarkl plaats hebben Het water op de rivier eenige ihigeu sterk vallende heeft een nieu e was gekregen Het verkeer op de rivier is steeds levendig De hooge aterstand heeft aan de verzakkingen aan de waalkade geen goed gedaan Hel vervoer van goederen op de spoorweglijn Nijn egfu Cleve is steeds aanzienlijk dat van passagiers is minder belangrijk evenwel door aan sluiiiug aan een hoUandsche spoorweglijn stelt men zich daar Teel goeds van voor Gemengde Berlüteii De consul tbd Spaoje te I i T ü heeft de stad nioetf n verlaten W sp wil oor öu dui Piid tuldtn deelnemen in de leeniog oor deu spoorweg Swaan eu an Heijnihacn Pe keizer van Oostenrijk wil overvloed van soldaten ycndeu njiar Mfiico mm die bij het leger daar iogelytd worden Rusland en Rome zijn oÜicieel gebrouillterd De opstand in htl iioordtn an China is weder toentmende Ook in Denemarken blijft de doodstraf behouden e brandassuraiitlemaaischappijen van Ncïi York hebben in 1865 meer dan 100 railUoen gulden schade oiibetaald In de tweede week van januarij zijn alleen op de engel che kust 4U0 schipbreuken voorgevallen Het getal zigtbare sterren wordt begroot op ruim ÜÖ inilliotn Het verdarhte vee zal nu ook afgemaakt wdötn in Engeland doch alleen met toestemming van den Ie Berlijn ii een biief van Marie Antoinette aaii den graaf graaf eigenaar von Marck verkocht oc r 270O ihaler Negeiitiea holsttinscbe jonkers smefkeQ om vereenigd te orden met Pruisen Di cholera is op nieuw uitgebroken in MoMa ie Van 8 tot 10 bruanj zijn in Engeland aangetast UhW runderen in het geheel 148023 stuks Het parlement heeft besloten tot de schorsing der habeas corpus acte in Ierland Up Hajti is de orde gebeei hersteld Ic Zii d Holland iijn van 4 10 febr aangetast 1 99 ruLderen sedert het oegin der ziekte 34924 stu vS Ook te lis iugen lal men geld uit de gemeentekas uitzetten in prolongatie De turksche troepen zijn geslagen in yrie door de Maronieten oncler Jozef Karam Vrijdag tiia te t iuDswijk door brand verftiald eenige woningen vau bp ieoden in herto ff en eeo gedeelte der jijsfbool Op de Arkansas in bet stooiQEcb ll Miami met 250 passagiers in de lucht gesprongen Bij het springen der fissouri op de Ohio zijn ongeveer 100 personen omgekomen De amerikaansche schold ig in dan laatsten tiid uiet vermeerderd maar wel sedert 31 aug 1865 verminderd met r im 100 millioen gulden Voor de legeorvoordige parlementszitting zijn ingekomen 417 spoorwegontwerpen De Iwvol king van Christiana teld in 1800 slechts 12000 zielen die na geklommett zija tot Ó6200 zielen Ta Bucharest heeft de knmer het plan eeoer liseaiog van 18 Hiillif ea go gekeurd Ue zwitsersche bondsra 1 heeft een consul generaal voor Ja an benoemd Meo verwacht in eng Indie het op uïeuw uitbreken van den ooilog met Bhootan Te Corrientes is eene brazil iaansche bus kruid fabriek in de lucht gevlogeo Hij het verbrandtiu der gevangenis te Marietta in X A zijn 13 gevaogenen omgekomen Mazzini is op overstemming te Messina M IJ MERINGEN Zonder eenheid kan sr noch macht noch algemeene geest zijn Vier jaren lang het land onafgebroken met voorbeeldeloozen ijver en moed dienende eindelijk naar rust hakende zicb terug trekkende en dan weder terstond te moeten zien dat men pogingen in t werk stelt om hem de genoegens van t ambteloos leven te oniirekken is wel een streelende zelfvoldoenirg maar praktisch tamelijk veel gevergd Een nieuw beamte die geene andere ondersteuning heeft aU zijne deugd moet meer vertrouwen inboezemen dan die hoovaardige menschen welke vermeeneu van alle verdienste verschoond te zijn door den roem vau hunnen stam en deu rijkdom van hun geslacht Er zijn hachelijke omstandigheden over welke alleen de standvastigheid en de goede trouw kunnen zegepralen maar waarin de zwakheid en de valschheid altijd bezwijken Nieuwe heeren nieuwe wetten lichtstralen voor Indie en hooger onderwijs Diegenen welke uit eerzucht de deugdzamen gespeeld hebben houden op zich te bedningen zoodra zij het ge ach in handen hebben gekregen Toekomstige handelingen zullen aoen zien hoe het met die eerzucht bij sommigen hier te lande gesteld is De ondervinding van alle eeuwen leert dat men groote mannen nel opvolgt maar niet vervangt gelukkig dat alles zich laat aanzien dal ook deze regel nitzonderiugen toelaat Er zijn stoutmoedige daden die alleen de ter neergeslagen zielen kunnen opwekken door hen door eene groole stoutmoedigheid te verbazen en door een groot voorbeeld te ontvlammen Het onweer dat zich sedert geruimen tijd boven on ie hoofden zamenpakte is tot veler blijdschap afgedreven van hagel heeft men niets vernomen slechts een malsche regen heeft alom meer levensgeest bijgezet en de stralen eener daorbrekende zon zullen ongetwijfeld grootere kracht kunnen doen dan voorhctn Wanneer de elementen in beweging zijn geweest en tot kalmte geraken ziet men meermalen den regenboog met zijne zeven kleuren maar somwijlen gedoogen verschillende omstandigheden het niet dat deze zichtbaar wordt de lichtstraal vertoont zich dan even ongebroken als te voren en niets van die kleuren zelfs het groen niet uilgesloten is merkbaar We moeten maar voortgaan alles is nog niet verloren Vel kunnen we ons niet vleien iu de laatste dagen gewonnen te hebben vooral van de kaliiiiets kwestie hadden we van achteren gezien wel beter partij kui neu trekken doch wellicht is t züo beter Het nu gevormde minisicrie zal ivel spoedig uiteenspatten we rekenen op de halfachtige doortastendheid van veel kamerleden vooral nu Thorbecke eg is Echter geen oogenblik stil gezeten vooral bij de behandeling der cultuurwet vastberaden Zoo we die konden doen vallen was de zege zoo gued als beslist ons verloren grondgebied herkregen we de veikiezingen hadden e in onze macht de schoolwet in onze handen en de bevolking zou zich ook wel schikken de zich noemende geest van liberaliteit zou dan wel meer verdwijnen wanneer we maar met wij beleid te werk gingen waakzaamheid was vooral dan een vereischte Gaat echter de wet door dan is er veel verloren Toch ook dan nog moeten WIJ den moed niet laten zinken het hart in onze borst moet blijven kloppen voer t werk dat we voorstaan en ée nmaal zal de dageraad van den dag doch wel weer aanbreken dat t nederlandsche volk niet alleen weder eene christelijke natie is geworden maar levens de rechten van meerderen en minderen kent en eerbiedigt Begeriugsplan van den hooldopposaut Q K De ondergeteekende heeft de eer zijnen opregten en hartelijken dank te betuigen aan allen die hem bij gelegenheid zijner benoeming tot leeraar in de wiskunde en in de nieuwere talen aan de latijnsche school alhier bewiJ7en gegeven hebben van belangstelling en vriendschap J L TERWEN GoüD i 21 Februarij 186 1 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NoordTFaddlnxveen overwegende dat op den 14 16 en 17 Febrnarij 11 door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat vijf en tivimig runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangiften vijf runderen op heden daaraan z jn gestorven Gelet op de schriftelijk verklaringen van den veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van J van derBreggen A één tweejarige zwarte griemel en één tweejarige b aauwboiile koe aisraede één tweejarige zwartbonte en twee tweejarige blaauwbonte ossen zjjn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veelyphus en daaraan gestorven en dat de onieigeuiug van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uilbreidiug dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot eu roet 72 der wet van den 28 Augustus 1851 staatsblad u 125 Hebbeu besloten 1 Boven omschreven rundereu dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoeezame hoeveelheid ongeblnschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 21 Dit besluit onmiddellijk mede te deeleo aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de ïemeente eu te plaatsen in de Goudsche Courant Noord fTaddinxveen den 19 Febr 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd Se ffethouder 1 Secr Je Burgewester 3 V BLOK Van DOET KROON Tn ee ieder in een geldboete van ƒ 40 of elk twee dagen gevangenisstraf wegens het bezigen van tirassen in het jagtTeld En al de veroordeelden solidair in de kosten Burgerlijke Stand GOUDA Geboeen 16 Febr Hendrik ouders E F van der Dra ij en A W Heerkens 17 Jobaona ouders J Menwveld en W Abbema Dirk ouders A van Wijk en P h Vuijk 18 Hubert ouders N vsl Vliet en J van den Berg Marcus ouders J van Dantzig en N ae Vries 19 Jübanna Hendrika ouders T Blom en i Kooiman Gcrrit ouders G van Duuren en H Kijnhart OvtaLtDEN 15 Febr P van der Burgh huiavr van H van Zutpheo 56 j W Blesgraaf 14 w 16 J Bui t 23 j 17 T van Meur 25 j J Priuseuberg 66 j H J B de Rooij 8 w i J lourier 4 m WOERDEN van 9 tot en met 16 februarij 1866 GtBO E Annigje ouders C Brobin en E Oosterom OUDE WATER van 7 tot 13 februarij 1866 Bevallen W Blomme tein geh Houdijk d J S rao Dam geb Dingjan d OvtKLKDLS G van Reek geh met B Straver 59 j A van der Stok wed van A van der Lee 83 j M Straver 6 d O NütKTKOuwD J Tolnser jai 27 j en J Hogervorst jd 26 j NATIONALE MILITIE De Ondergeteekende Comnmsionair voor de Zaken der Nationale Militie beveelt zich wederom bij zijne geachte Stad en i andgeuooien aan tot hei stellen van Plaatsvervangers en iXooimerverwisselaars voor de Dienst van 18ö6 Tegen alle bestaande Maaisch ippijeu neiischenle te concurreren worden de prijzen zoo laag en de betaling zoo gemakkelijk gesteld dat ook de minder gegoede in de gelegenheid is zich te d ien vervangen Zijne bekendheid door de geheele Provincie maken het iedtr mogelijk informatien naar zijne veeljarige hamleliiigeu in te winnen zijnde de Chef hij het Provinciaal Bureau bela t met de Z iken der Nationale Miütie steeds bereid omtrent zijn persoon de vereischte inlichtingen te geven Kantoor KwiKERN AAT wijk 9 n 4 L ti A Jrtx X £jLID Contracten vóór Loting aangegaan zijn het voordeeligste Genees Attesten DEE ZOO ZEER ALO M BEROEMDE Schniidtsche Waldwol A rtikelen Sedert vele maanden lijd ik aan verlamming van den arm het gevolg van eene hersenberoerte De pijnen die ik iu den l immen arm voel zijn groot en ik zal er wel mijn leven lang aan moeten lijden l Is mij eehter een troost en ik houd hel tevens voor mijnen pligl om allen die aan heizeü de aló ik lijden opmerkzaam te maken dat ik in de waldwol waarin ik mijnen zieken arm wikkelde en vooral wanneer ik haar eerst met waldv ol ülie besprenkeld had hei eenige verzaohtings midclel voor mijne pijnen gevomlen heb Ik zou dit weldadige middel voor welts toebeieiding de lijdende menschheid den HH Schmidt en Cf in Thuringen te danken lieefi voor geen geld willen missen De waldwol en ook de schouderdoeken van boschwül vijn in mijn lijden nog mijn eenige troost Berlijn 10 April 1861 AUGUSTE TRaUERNICHT Jicht en Rheumathieklijders Een onfeilbaar geneesmiddel legen alle Jicht en Rheumalische aindoeniiigen zijn de zoo zeer beroemde Sehmidtsche AntiRheuma tische WaldHolVVaiien i 25 en 50 et t pakje Denneunaalden Olie a 35 en 70 et t flcsclije en verdere Waldwol Gezoudheids Kleedingstukken en preparaten volgens prijscourant de Sehmidtsche Waldwol rtikelen hebben de bijzondere aandacht der HH Geneeskundigen getrokken en worden door HEd in voornoemde gevallen zeer aiibevolen kunnende behalve bovengenoemde nog verschillende gunstige uilkuirsien bewijzen Men gelieve attent te zijn dat gen Watten van eene bruine kleur zijn en gelijk de overige ariikeleu bereid uit de versche Naalden der Pijn en Dennenbooroen Verkrijgbaar aau het Hoofd Depót M J C HAM utrecht Verder te GOUDA Wed BOS MAN Boskoop J GOUDKADE Hasersicoude Mej J GAARKEUKEN Harmeien W G KURVEES Ottdevater A BUIJS Roelofare d veen H NADERMAN En verdere Depots op de gebruiksaanwyïiageii Aanvraag 6m DEI oT bg M J C HAM ütntkt Sckoonkoven Wed WOLFP en ZOON Wotrden Gebr PFENNING IJaeiaein J B MOLLE Oudihoom A T HOOFT JToubrugge A de VVILDE