Goudsche Courant, zondag 25 februari 1866

1860 Zondag 25 Februarij il 408 bOUDS ECOTIRANT X 408 Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Men vraagt tegea Mei aanstaande in eeue huishouding zouder kinderen eene bekwame MEID an goede getuigscliriften voorzien en van de Prot Godsdienst X udere inlichliugen in persoon of met franco brieven ouder letter P S bij den Boekhandelaar F C MAAS J aUier Goedkoope MUZIBK voor PIANO Vitgart mu F KOKSMA Ie Franeker Depothtiwl r 1 BRiyKMjX te Gouda Arditi tl b icio der K u sJ al er ƒ U tiOBatimann fint sur Orpiit e iux eufers 0 40 Heriiig op 37 Bmthenkrauze Auswahl deuiicUer Vuikslieder fur zweiViolii eu 0 40 Keuerer op f utaisie de salon surl Afriaiine 0 70 Gouiiod walzer aus Fausl Arr vo iConradi 0 40 LcIcbLire We j op 64 les cloches du nionaslère Nocturne 0 40 Strauss grande vaUe sur l friciine O BO Prijs van het gedeslillei rd b j G F van de VELDE te Of da u ei iubegrip v iu Kijka eu üemefuie ucijm bij Pf ie hoeveelheid v m iuin5te s tie i kau a contart Zmvcr overïreha il Ie JtXEVEU it I o per k Hi 61 cents Jenever i oor j Voutu ji a4f ij o per k u 3 = cents inl BRANDEWIJN 4 = o n per kan 64 cents Meerdere of uuuilere sterkte naar eveuretligleid Gouo v i l Februarij 1SJ BURGEMEESTER en WETHOUDEKS van Reevinjl over Cf ende dat volgens de verklaring van den deskundige E Overbosch rijks veearis te Gouda door de besinetielijke veeziekte is aangetast en d iaraan gestorven van Cornells Stohvijk te Reeuicijk een znart boute koe oud acht jireu overnpgende dal volgeus die verklaring de onteige iiiig i geuuenul rund noodzakelijk i ten eiiidf hel ter voorkoming van verdere uitbreiiling dier ziekte met de huid te kuouen begraven Gelet op de artt jg tot en met 72 der wet van den 25 Augustus 1 5 iStaatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boien om chreven rund dadelijk te unteigtiitu en na inkerving der huid mei bijvütgiug van een genoegzame hoeveel ei l uii ejlüscti e ü tik ter behoorlijke diepie te dueu Ofgraveu eu 21 Dit besluit onmiddellijk mede te deelei aan Heereu Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen biuneu de Gemeente en te plaatsen ia de Goudsche Gouraut Eeeue jk den 19 Februarij 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd Ue R Secretaris De Burgemeester P DK WILDE Weth C BRACK BUEGEMEESÏER ex WETHOUDERS van KoordWaddinxteen overwegende dat op 13 14 en IH Februarij jl door den u i te noemen Veehouder alhier woona htig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat een en twintig runderen ifgezonderd staande in de bij zijue woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte zes runderen op lieden daaraan zijn gestorven Gelet op de schrifielijke verklaringen van den veer J B Suellen ie iloc drecht waaruit o kl dat van J van der Breggen kz een tweejarige blaanw bonte koe en vijf tweejarige ossen waarvan drie bl iauw bonte écu roo 1 bonte eu één wit e zijn aangetast geneest door de heerschende besmettelijke vectyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere i isbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven iezien de artt 6U tot en met 72 der et van den 2S Augustus ISül staatsblad u 125 Hebben besloten 10 BoM n ouisclvreven runderen dadelijk te ün eieiK ii en na inkerving der huid mei bijvuegihg van een genoegzame hoeveelheid ongeulnschte kalk ter behoorlijke diepte te dueu begr iven en 2 Di be liiit onmiddellijk mede te dt cleii iaii heereu Gedeputeerde Staten der I r jviucie i uid Holland af te kondigen bitiu Mi t e üeineenie en te plaatsen in de joui el e tVmr int Koord ll addiiiceen 17 Februarij 1866 BuiTPiiifier en Wethouders voornoemd Ih li efhouder 1 Serr De Burgeuieeater W BLOK V N DOKT KROON UlHtiEMEEvrER en WETHOUDERS v iii Xoord iraddiiixreen overwegende dat up 14 en Is Febi uarij 11 door den na te nuemen Veehouder alhier woouachiig bij den Burgemeesier aangifte is gedaan dat elf runderen afgezonderd staande in de bij zijne v ouing behoorende stalling door ziekte z jn aa ige ast dat blijkens nadere aangifte drie runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelei op de schrifielijke verklaringen van den Veearts J B Snellen te Moordrecht waaruit blijkt dat van J van der Breggeii Az één vierjarige blaauw bonte en één tneejarige rood bonte koe alsmede één rood buule piiikslier zijn aangetast geweest düor de heerschende besmettelijke veeiyphiis en diaraan gestorven en dat tie onteigening van voormelde runderen drii gend noodzakelijk is ten einde die ter voorkomiug van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid Ie kunnen begraven Gezieu de artt 69 tot en met 72 der wet van den 2 u Augustus 1851 Staatsblad u 125J Hebbeu besloten Y Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging vau een genoegzame hoeveelheid ongebliischte kalk ter behoorlijke diepte te uuen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Bolland af te kondigen binnen de iemeenie en te plaatsen iu de Goudsche Courant Noord Jf addÏTixveen den 20 Februarij 1866 Burgeinees er eu Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester W BLOK Van DORT KROON J E VAN HINDEN TANDMEÊSTER dubbelde buurt te Gouda plaatst KUNSTTANDEN op Caoutchouc Gutta percha Goud en al andere nieu ve methoden Voor dit alles wordt gegarandeerd Ook repareert hij spoedig stukken van andere meesters en verrigt verder alles wat de tandheelkunde betreft op zeer gemakkelijke wijze Dagelijks te spreken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Bi oei overwegende dat op den 15 Februarij 11 door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat vijf runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte twee runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van Hendrik de Vos één tienjarige zwart boute en één elfjarige rood bonte koe zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veeiyplins en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde runderen dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming v n verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven Gezien oe artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augiis us Isöl sta Msblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen eu na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ougebluschie kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 20 Dit besluit onmiddellijk mede te I deelen aan lieeren Gedeputeerde Staten der j Provincie Zuid Holland a ie kondigeu I binnen de gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant Broek den 19 Februarij 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De f et iojtder 1 Secr Ue Burgemeester i JONKHEID Van DORT KKUON Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 20 Februarij laagste II uof ste Gebleven koer9 I kot rs koers 617 1467 1467 I 367 3 I 367 78 eiVs 14B 8 361 2 4i Vi5 96V4 79V4 871 2 92 8 84 843 56V 2SVl6 587 6l7l6 3778 137 6 eeVs 72V8 1 178 227 pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 79V2 927 185V 567 2S7i6 7578 59 18572 5678 287i6 58 16 3778 137 Handelin op resc België Roths 2V2 Spanje obl 2 2i Portugal obl 3 Rusl obl H 5 dO 1S28 29 5 d 6 = serie 5 d Lond 1862 5 dö Amst S64 5d Amst l8B0 4V2Aand spoorw ƒ Oost Metall 5pCt dito dito 2 2do renteAmst 5 d nat 1854 5d tuzilv 1864 5JItalië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 d 1881 b d 1882 6 Mexico 1851 3 2278 717 2278 Boekdrokkerij vaa A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Bonderdags en Zondags In de Stad geschiedt ue uitgave des avuado te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel Overzigt GOUDA den 24 Icbruarij De pruisisehe kamer is naar huis ge7onden Hoezeer deze uitkomst wel te voorzien was verwachtte men die zoo spoedig niet De korte zitting heeft bewezen dat de afgevaardigden volharden in hun verzet tegen het willekeurig bestuur van v Bismarck die geen regt erkent geene vrijheid eerbiedigt Zoo smoort men alle tegenspraak en bespoedigt men de eindelijke geweldige outknooping De gespannen verhouding met Oostenrijk schijnt voor het oogenblik een dreigend aanzien verkregen te hebben en zoo kan men wel de handen vrij willen hebben en de belemmerende inspraak der kamer geheel w gnemen Was men toeh niet gewoon aan Oostenrijk alle energie te ontzeggen dan mogt men een ernstig conflict te gemoet zien met Pruiseu welks heerschzuchtige planneu dagelijks duidelijker blijken maar het zal nooit dan door volstrekten dwang medegesleept worden Het hinkt op drie gedachten Pruisen Italië en Hongarije Het wil alles te gelijk en zoo oereikt het geen enkel doel Uit de hongaarsche kwestie kan niets dan eindelooze verwikkeling voortkomen Venetië gaat zeker verloren en ook de elve hertogdommen zullen aan de weifelende hand ontvallen De ministers willen heeugaan en het taaije crediet zal toch eindelijk volgen de groote kolossus mist allen grondslag zoo zal vroeg of laat elk rijk te gronde gaan dat de eeuwige beginselen verloochent en zijne kracht zoekt in willekeur en bijgeloof De fransche regering betreedt evenzeer een gevaarlijk pad maar zij is schijnbaar sterk door hare betere organisatie Zij verstaat de kunst om een krachtvol en verlicht volk te onderdrukken Toch ondervindt Napoleon zijn eerste groote teleurstelling de roemrijke mexicaansche expeditie die zooveel inspauning kostte spoedt tot eeu beschamend einde XoordAmerika kent het slaafsch ontzag niet der europesche staten die voor den geweldenaar ootmoedig buigeu De itaiiaanscho conventie blijft een raadsel en dubbelzinnig ziju al de verkla ingen dan in dezen dan in anderen zin gegeven en dit duurt tot dat eene vonk in het kruid valt De onzinnige zamenspanning der iersche fenians heeft werkelijk dieper wortels geschoten dan men aanvankelijk vermoedde Terwijl men de indiening van het ontw Tp der kieshervorming weldra te gemoet ziet worden wenschen en plannen openbaar die zeker verder reiken clan de voornemens der regering ea die een feilen strijd voorspellen De veeziekte begint eindelijk ook in Engeland zorg te baren en men denkt aan maatregelen ter stuiting Spanje zal nu oor og moeten voeren tegen Chili en Peru te gelijk het geldelooze en inwendig verdeelde rijk loopt overmoedig nieuw verderf te gemoet Terwijl liberale bladen onderling een nutteloozen en verderfeliiken strijd voeren nadert de dag it het nieuwe ministerie voor de kamer zal optreden Waarom iwist en verdachtmaking moet niet het belang des vaderlands verlichting vrijheid en vooruitgang boven alles gaan Wij moeten beginselen stellen boven person j hoe hoog ook vereerd Vreemd is het dat de onder zulke otastandigheden vrijwillig afgetieden minister kandidaat wordt gesteld Moeilijk valt het zoo uitstekenden man eens gesteld voorbij te gaan Toeh vraagt men onwillekeurig zal hij met of tegen zijne opvolgers optreden Wij vertro iweu De prijg der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel ia 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte van Thorbecke s wijsheid dat hij het mandaat zal afslaan Zijn overwegende invloed op zoo velen kan in de gegevene omstandigheden niets ten goede Treedt hij tegen het ministerie op dat weinig vermoed kau worden dan valt een echt liberaal ministerie door den prins der liberalen En km hij het ministerie steunen die zich onttrokkeu heeft zonder daartoe genoopt te zijn door anderen dwang dau die van een ondergeschikt beginsel Thorbecke zal vertrouwen wij wijzer ziju dan zijne driftige vrienden öuitenlanö IiOnden 21 Febr Berigtcn uit Ïs ew Tork van 9 dezer melden De heer de Montholon de fransehe gezant alhier heeft aan uen minister Seward de verzekering gegeven dat keizer Napoleon bevel gegeven heeft tot den teruglogt der troepen uit Mexico Het congres heeft eene wet aangenomen ten gevolgewaarvan vreemdelingen en Amerikanen die niet in Amerikawonen doch bezitters zijn van aandeelen in amcrikaansche spoorwegen eene belasting moeten betalen van de dividenden welkedeze aandeelen zulleu afwerpen De begrooting van uitgaven voor de land en van dievoor de zeemagt over het weldra aanvangende dienstjaar isaan het huis der Gemeenten ingedietd De eindcijfers verschillen weinig van die der loopende begrooting eu bewijzendat het kabinet van lord Eussell het krijg wezen slechts Reinigwil inkrimpen en het over het geheel wil houuen op denvoet waarop het laatstelijk onder het bestuur van lord Palmerston gebragt was De voorgedragen uitgaven voor de zeemagt over het dienstjaar 1866 1567 beioopen te zamen 10 33 153 p sterling dat is 4071 p st minder dan voor het loopende dienslj nar bewilligd is De bezuinigingen op de posten voor soldij en onderhoud van zeelieden en voor het gevuld houiieu der magazijnen worden nagenoeg opgewogen door de verhooging der posten voor bet versterken van s rijks werven en voor het bouwen van schepen naar nieuwe modellen 22 B ebr Eene belangrijke discussie had gisteren in het lagerhuis plaats naar aanleiding van het voorstel des heeren Clay om eene reform bill in te dienen krachtens welke aan iejerenmeerderjarige het kiesregt zou worden verleend mits da hemgeen vounis l in worden ten laste gelegd en dat hij kau lezen schrijven eu bekend is met de grondbeginselen der reheuiinule De voorsteller lichtte zijn voorstel breedvoerig toe larophet werd ondersteund door de heeren Gregory Elcho en Hor=mau Laatstgenoemde drong krachtig bij het gouvernementaan ten einde inlichtingen te bekomen aangaande de pl iunender regering in deze aangelegenheid De kanaelier van de schatkist legde hijrtoe evenwel einig geneigdheid aan den dagHij zeide dat de regering binnen weinige dagen gereed zouwezen om het resultaat van het ingesteld onderzoek betrekkelijk deze kwestie aan het parlement over te leegen terwijlhij voorts meende zich vooralsnog te moeten outhauJen vauhet doen van mededeelingen daaromtrent Hierop werd denheer Clav verlof gegeven om zijn ontwerp in te dienen waarna het huis in comité overging tot het bespreken van hetwetsontwerp van den heer Hunt betreffende de veeziekte Parijs 23 Febr Zes leden der kamer hebten een amendement ingediend betreffende de veeziekte dat zonder twijfel tot belangwekkende beraadslagingen zal aanleiding geven Het amendement heeft ten doel dat alle runderen op stallen waar de veeziekte uitbreekt dadelijk zullen worrV i nfgemaakt onder uitbetaling van de volle waarde van dit vee als sch aüevergoeding van rijkswege De Constitutionnel bevatte gisteren een vrij heftig artikel trgen Oostenrijk en tegen Spanje ter zake vau de romeinsche kwestie en de tusschen de kabinetten van Weenen Madrid en Parijs gevoerde onderhandelingcu over de oprigting