Goudsche Courant, zondag 25 februari 1866

Ill eene pauselijke legermagt De raoeijelijkbeden door Oos tennj en Spanje opgeworpen tegen het nanbod van Irnnkrijk om zich orjerling te ver lnn o er het leveren van contin senten voor die Icgerroagt worden door het hilf officieele blad öp bitteren toon eg pt liet bijkt dit Oosleirijk bepaalde jk geueigeni lieeft en de kneslie op een ander terrein heelt willen br ugeii op he terrein nimelijk vin diplomatieke oiideHuiiiiehnaen Ook tpanje heeft vveinig goeden ml getoond en Irirkr k oorge teld il het p iu =elijk gouvcruement te timni Cren 3 tebr Blijkens een offiuieel lelegrim uit Bucharest heeft criii ruzi de regejiig nedergelegd en nordt ild lar een pni tedehouder benoemd tot uitoefening vin het uilvoe rend ge i Brussel J i br De regering heeft heden een ontwerp i rekkende tüi viij lïiug der kie Het bij de kamer vin veite irenvvoordigers ingt lien i Volgens dit ontwerp leliocft men den ouderdom v n 21 Jjren lechls te hebben beieikt om kiezer te kunnen zijU Op het plitte 1 ind wordt de ceu us met de I elft verminderd voor 1 n de geiiureude i j iren een cursus op eei e iiirijULg vin nn debi r onderwijs hebben gevolgd Icrnijl alle leien iler rester i ke migt ddvociten geneesheeien enz V n evtii k ezer zIjd Na iingduii e beraadal igingeii 13 met 70 tfsen 20 temmen het be luit gei omen om de dia CU leu over i besruo ii ir vin oorlog i in te vingen 21 Jliet Jouinu de Bruiellea miakt eeue beiang r Ne lepe n k ir lin ui vv c V u i aiotl ordt uiteei ge et over de sppiember coi vei e tl ei de politic die aan iet pui ehjk gouvernement UI Hfi 1 Hg huaiicit el en mitit ur oogpunt saingevvezen Weenen i leur Dekei er heeft gisteren namiddag de crot L dtpi title tel gelioore ortv tngcu en ian hur den wen ch te kti i en gPïeven dit de eroati che hndd ig onver wijld rott dtn houiriar chin rijksdag in oveiieg moge treden o er de i i limintr Berlijn 2 I ebr De budget commis e hee t heden het onderzoek gecin li J over de begrootiug van oorio de tweede ifdeelinü i tel dro gehuld eu de derde op eeu zeer ge nns geeli e i i de it ekeurde poften hebben be rekking op eene reor ii i ie Ten gevüge van het be lmt der leden van het linkereen rum ii i t k3 aangenomen door de leden der partij vinvooruiia nr z ü m het hui der ifgev urdigjen geene di cusieplaiheb Jen o r den bekenden biief door den uiiiiw erpresident am den voorziUer v in gemeld huis gezonden jodi idit onderwerp in b hande ii j komt z il het vocrs el wordengedaan om over e gain ot de or Ie v m den da Grrt f von Bi ni ircn heelt in de kimer van afgevaird gden meuit edeeid it op li t üts koniugs de zittingen der beidekimer inorgeu ge loten eu to het eu de v m bet tegenwooidige i tl i ja ir verdugd zullen worden Geheei ouvirwtcht is de zitting der k mers nog hedengesloten Ook uen presideut Gribow wasdairvan voonf metsbekend H ziiie bij die mededeelmg Ik hoop dn de prui 1 che nitie achter hire alaev iirdigden moge nam om de con 1 utie gelyk tot nu toe krichtig te hai diiaven Hg vekteten lotte de verg dering cp om de weikz i imhedeii te besluiten me uen kreet Leve de koniu 2 lebr Bij de sluiting der zitting vm den linudioheelt de heer v Bi m irck eene redevoering uitgesprol cii w lariuhj zegt t de r gering den 1 mdd ig onndc a de I uop dithet ver igen mr eene cliikkiug der iii handige tre cliillen hetwek bj ht voik levendig wi ook bij de veiie cnwoorhgiig wurkhnk zou viiden 1 dideiijk wis echiei de redew armeue de voor i Ier iju imbt iinv r 1de de uildrukkm Jvaudevijnd e lemming der meerderheid De e v jor u ergit verder te vtr tun da e e kkring van de kime r n etder vre e m ir uen tri d w s toegew jd erder noemt deheer von Li mirck de bc tuiten der kimer betrekkelijk Luenbur he hoog geregt hof en het eest uer d ev iirdi len instrijd met de grondwet Tegenover zulke buiteipori rbedenheeti de regering zich ifgevraigd of van de voonzetling derwerkz mie en v m de kamer vvel gun tige gevolgen te wachtenzijH voor de welvnrt en den vrede des lands De koninverh de e bfiitwoordins dezer vraig u tge teld te zien Tot debernd i aingeu ovu iet voor tel v in det hter Eeichen pergeV ni rin ue bemidde ende poau gen eener minderheid zim uit gedrukt Uorts wordt e egd uat de regering bij den loiDderbcrialshgiige vreede dit langs den eg d cn de v edekamer hid ii jeslao en het land t ernniger ir e einkhei enzou orden gewikkeld lardoor de wegruimmg der be t i debczvv ren voor de toekomst nog meer be moeijelykt zon VoiJe en dit de koning om dit te verhoeden hst heett egeven töi de lulling der zittii 2 geven tot Florence 21 februanj De heerenir nceini en Deboni hebben in de kamer van afgevaird gden voo gesteld een beroep op de natie te doen tot eene poedige bevrijding van 22 Febr De heer Minghetti heeft verklaard dat hn jjhet ministerie vertrouwen stelt hij keurt zoowel de binnenals de bi iteul indsche politiek alsmede de fin mciele ontwerpengoed Hij acht het na de verklaring door den heer Eouhetm den fran ehen sen i it ifgclegd iioodzikelijk dit het gouvernemeut zekerhei 1 tracht te erlingeu dai er geene interventiezil plaits hebben in de aangelegenheden van Rome eu dat deaanwe iglieid van frii sche vrijwilligers ildaar geschiedt zonderdit het gouvernement durbij is betrokken 2J J ebr De minister vin finmcien heeft m de kamerV1U ifgevnrdigden ontkend dit de hindelstrictaten eene vermindering m de ii kom ten hidden te weeg gebragt Hy achttehet voor het oogenbiik onmogelijk tot eene verhooging vaagroadbehsting over te gam Volgens de Itilia loopt er een gerucht dat dnr de maatregelen van Oo iei rijk teu op igle v n den h iiidel op Itaheonvoldoende ziju de itiliamsche regering ook mets zal ver aderen in hur tegenwooidig regime ten opzigte vin den mvoer van oostenrijk che goederen Madrid 31 l ebiuauj De corte heeft het voorstel der commissie aangenonen om de betrekking vin imbteu lar en afgevaardigde onvereenbiar te verkUica êmncnianb OOLDV 24 Febrmrij De Stiats Coui lut behels een kon beslu t vin 9 febr wiirbij geregeld wordt het toezigt op het kerkelijk beheer bide hcivormden Aau dat be luit ligt de weis j ttn grondslag om de regtstreeksche lUssehcnkomst v ii den st lar bij btt beheer der goedcieu nn de heivorinde kerk te doen ophoudeneu te dien aanzien lan die keik gelijke vrijheid te veizekereaals door m leie gezindheden genoten wordt Te dien em Ieworden buiten wei iu esicld de bepilii en krichens v e Lecomni riiui üe küiiu g ei leden vin e ep st iten zi tiuirhebben lu de proviuci ile coUegieu van toezig en leden vaaplaatselijke besturen m de cullegien v m kerkvoogdei lezelfdertijd wordt in het leven genepen eeu algemeen rol t ie vaatoe igt hetwelk zimengesteld il zijn uu veeiuen leien w urvin elk prov co e c v toe i l uit ijn midden ecu eu vie svnode der ued hei v keik ii sgeiijks uit haar jiiddeu dritled n lanw Ijzen z 1 D t Cüllegic z il uit zijue leden een voorzitter en ondei voorzitter eu ui ot builen ziji e le en een secretin kiezen Zijue verïi lumgen ulleu ehoudm woraeute sGrivenhige op uu ehrjvmg van iiei voci iiter De eden van het ilgemeenc colle ie v in toezigt zullen geene be loouing gei leteu tven als de kiesvereenigiug eendragt maakt m i t teGroningen heeft thins ook de kicsvereeniging Grouueu allnr den heer mr J K rhorbecle met algemeene remmen tot cindidu gekozen voor de vtrk ezuig vau een hdder tweede kimer ter verv mgiug vin den heer mr J HGeertsemi Cz Gciueiigde Berigteo lu I3i diatn hifft ceil vaaitu e van 2o touDen den togt geraaalt IZ tilt V f n ie Boitdle seM chT 1 r t goedgekeurd gesloten t ehc dcü Olderkomiig ea oe i uu n at chdnny Vacdónald het hoofd der femaiis i et 20 m kkers te D ibl a gevat I De voor o IfuZT r P he en uit irankml n T Paoselijk legioen zal n pasche leerden aar ZT 7 T f = E mg iiit S leerden paar het ba teiilaud om de tiicbinenziekte waar te Demeii aWm e n T f ge or met DeteetvroT 7 v T i outru men ia 667 ue veetvphus 13 m td f r otd = m n Ll ehaïio bi ig=trCfr r t7e i T7f u ppnp n iiini u twija ill Italië ba elt toeu van reïr r te £ rT rtatk f l r ilaarait te drinken op d Lezóndhè d u ï onken zeker om IS het pa voltooide gewelf n de L 1 nemen Ir s eunsels waa b di e reSeden T deren zwaar gekwetst erden eu het leven verloren en an brieve naai n ar E e a d tot w wekelijkscheAel nd 13 gee d gd=d Lenen k f S P e millaan w l nif elgen be iT f sehen naar hui3 zenden tegen het einde van m i oüOO IranJapan De iiortii P f n verdrag te slaiten Biet ïF oieens dta fraiischen CoDsUtutionael is bet ïau mtusergift uitge onden door prof Schmkengif De suctessieregtcii m deu boedel van Kichard Thorutoa btdragen ruim 18 ton De ame nkaansche femans te DuUm zija aaar Luerpool gevlugt Ingezonden Het ontwerp der stedelijke directe belasting Indirecte behstingen drukken ongelijkmatig het is pligt die te vervangen door anderen die meer naar evenredigheid van ieders vermcgen worden gedragen Deze naarheid zoo uide verkoneligd en door de statenge neraal bij de discussien over de wet ot afschafiBng van plaatselijke a cijn T op den voorgrond gesteld kan als de grondoorzaik norden beschouwd naardoor de thans aan den raad voorgestelde verordening m de wereld kwam en geeft te geiijker tij 1 de trekking te kennen di elke nieuwe belastingwet noodzakelijk hebben moet an zelf dus rijst de vraig be intwoordt nn de net aan ifai doel en hierop kan niir onze bescheidene meeni ig die het beter v eet mag het zeggen bet antwooie net bevestigend zijn De behs ing chuldige zal naar zjn inkomen worden aangeslagen en vaa dat inkomen zelf opgave doen dit gaat rcgtslreeks op het doel af en laat geen zijpat en over vooral auneer de daarbij behoorende chasule m dien zin nordt veranderd dat burgemeester en wethouders de migt hebben om eene opgive met overe nkoTistig de waarheid houoende te verhoogen onder zich aan eene becijfering met de personele bel siiug te buiden ij welen we dit de tegenstanders vin elke ver idering op beh lin2gebied roepen de opgiven zullen niet eerlijk ge cbieden eu het bestuur heeft niet in ieders kas gekeken doch hierop intwoorden wij uvv stelsel beeft uitgediend aan de toep s ing kleef len zeer vele gebreken en zelfs de grondslag h ld seen zede ijke w larde bemoeijclijk ons nu niet langer met hiuderpilen in den weg te leggen miir helpt oi s zoci cu n ur mul leien die beer zijn hebt gij die gevonden mukt ze open biir gij zult iinspntk op on erl entelijkheid hebben ij voor oils verklaren uie s beter te kennen en hoe zeer overtuigd dat et III I uitvoerug vee moe ie ijkhe len zijii verbonden mogt liet oils eeiter met gelukken een biUjker grondsl ig en redelijkei en eenvouligcr middel om diartoe te geriken te bedenken Ge eel inder is het gelegen met hetgeen verder in de zoorgcïieldc verordening volgt de beli ïtiiiiTsc iuldige n imclijk die met genegen is zjn inkomen op te geven zil de vrijheid heboti zich e doen i ushin niir de vier eerste groudshgeu der personele l1 lIn in dit gev d wij mogen het ni t ontve n en nil t de net hur doel geheel en al 7onder nog te ou der oeken of de huurwiarle voor huizen vin dezeii le grootte en coiisirue ie steels gelijk 1 11 kan zich on Ier meer het volgende geval voordoen V en B zjn bei len voor hetzellde beilrig 111 de persoiie e be isting imgeslueu beiden zijn winkeliers het cijfer van veruj nigvuldiging stiat oo gelijk en voor belden krijgt men dus pr cie5 dezelfie belistbire som IS lemind die vm zijn bedrijt miet le en en dairbij een tilrijk gezin heeft te onderhouden B iho entegen heeft geen kinderen doch m de plaats hierv in veertig Ou Ie ms en die nicht en diï de spade reppen om hun meester c ntorub e eloor het leven te helpen en hoewel zuiks nu vrij i eiu en beKend is kan toch een zoodanige niet e officio worden ver hooTü ten minste noeh uit het ontwerp noch uit de memorie van toelichting 13 ons dit gebleken en wie i = niet overtuigu dat hier een schromelijke onregtvairdigheid zou worden btgian Nu zou ja een wets artikel kunnen worden gein=ereerd om ook m dergelijk geval den aanslag ambt hilve te mogen nij uen maar dan verkrijgt men hetzelfde prob eem als daar n ur het mkomen te laag is opgegeven waarbij men zich ook nu niet meer redelijker wijze aan de personele beh=ting kan hou len m beide gevallen zal men dus le raadplegen hebben de bekende grootheden om de onbekende in cijfers te brengen en oor hem die zijn inkomen te laag heeft opjegeven zal zoowel in rekening worden gebragt het huis dit hij bewoont als voor een tweede die zich naar de pe soi ele behsting liet aanslaan het kapitaal dat hij in kas heeft en onverschillig of er een opgave van inkomen te beoordeelen valt of ene belastbare som geput nie de personele belasting men zal steeds dezelfde redenering moeten volgen huizen meiden knechts gouverneurs pn 0 fnante3 paarden ezel rijtuigen en kipi alen alles zal op de schaal moeten worden gelegd om zooveel mogelijk het juiste bedrag n ieders bijdrage m de stedelijke behsting te bepalen Me il dus immer hetzelfde doel willen dezelfde i ddelen bezigen en hetzelfde resultaat erl ingen maar waarom men du van twee verschillende punten uitgian of vin de vier eerste grondslagen der personele behatiag of van een opgave van inkomsten Naar onze nijze van zieu moet de iinslag met worden be rek 1 naar gegevens die op zieh zelven reeds se rekkig zign Uie zijn inkomen te laag opgeeft geen o ave verkiest te doen of zulks verzuimd moet daarvoor door he oestuur naar overtuiging norden aangesligen dit i de kortste eenvoudigste en meest rationele neg De belasting moet gedragen worden door elk naar ieders vermogen mar het inkomen van den belastingschuldige iLoet alzoo worden gevraagd niet naar zijn personeel het eerste roept elk tot zjn pligt het laatste opent een achterdeur waardoor de smokkeiaar onbeschaamd en zonder verhaal kan ontsnappen Ziedaar ons oordeel over de ingediende verordening wij hebben ons alleen bij de hoofdzaak bepaald en bijzonderhedenliten rusten doch vertrouwen duidelijk genoeg te nebben aangetoond dat het met nenschelijk is om het voorhiel zoo alshet daar ligt tot net te maken Wij hopen dat he zojdanigzil norden gewijzigd dat diardoorhet karakter van een mfcomenbehsting zuiver benaard blijft en niet als nn ontaardt in eenebelasting op de vertering dan zal men handelen m overeenstemming met de gemeentenet en de strijd in de tweede kamerover het vicieuse s sel vin plaitselijke indirecte belastingenzal vruchten dragen GoLDA Febrnarij 1866 Marktbengten Gouda 22 Tebr Tarwe Poclsche p laat 300 Zeeu s per mud 9 a ƒ 10 00 Rogge Ini 6 a 6 50 buitenl 6 oO a 7 JO Gerst 4 tO a ƒ 6 00 Haver f a ƒ 5 00 Erwteu 8 50 a U Bruine ooonen f 11 ó f l aart eb ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Duive oonen ƒ 8 a ƒ 9 00 Hennipz ƒ S Boekvv Fr perSlOÜ ned B ƒ 170 De Sandel in migere varkeus ets vluggerBoter ƒ 1 30 a 1 tO per ned pond Delft 22 Febr ± j ruiinen aanvoer en tragen handel kon tot venninderde prijzen il he iingevo rle ge n koope s vinden larwe ƒ S 20 a ƒ 9 20 Hog e ƒ 6 20 a 6 60 Zom rgerst ƒ 5 i ƒ o SO Korte haver 4 a ƒ 5 Lange do 3 i 3 SO Duiveb s 7o Paardeb 7 50 Br boenen 13 Gr erwten 9 a ƒ 11 in stads mag ge ogen van 15 22 febr 151 S ea106 lü oter te zimen 40 0 ned Bnter 5t a 71 het vierde f i i a ƒ 1 77 per n S Middelburg 22 Febr Bij matige vraag waren tarwe rogge en gcst onveranderd it e boonea 50 c lager Londen 19 Febr Granen Puike eng en vr tarwe tot vorige prijzen verkocht gerst circi 1 hooger en uaver vast invoer van 12 17 febr 2o2S qr mi en 22sil qr vr tirwe 1S29 qr inl en 59s5 qr vr gerat eu 2bSl q nl ea 7039 qr vr haver Op de veemirkt vin heden waren aangevoerd 4520 runderen 14 i kalveren 17 00 schipen en 445 varkens Voorbeate kalveren werd o lO en voor uo varkens 4 o betaald 20 Februirij Boter Friesche 142 kimpen 134 a136 Znolle ƒ 126 a 130 Bo eh S4 a 104 Groningen 8s a 9S Holatein en kiel 120 a 1 2 leraeylOo a 130 Morlaii 92 a 94 K ais onvennderd 31 ebr Grai en Tarwe onveranderd gerst vast en haverstil anvoer vm 17 20 febr 2030 qr ml eu 2ü70 qr vrtarwe 1120 qr ml gersten 23sO qr ml en 2üio0 qr vr hiver Op de veema kt van heden waren amgevoerd 1290 runderen Ihl kalveren 5 u ae pen en 165 varkens oorbeste rundren nerd 5 oor do kiivcren 5 voor do schipeu 6 4 en ooi do virkens 4 ti per ateen betaald Burgerlijke Stand GOLDi Glbohen 20 Febr Johannes Cornel s ouders C de Ruwe en F vaa Loon Cornells Franc scus en Loui a ouders J J Srhlu r en J d V OLHDEN van 16 tot ei met 2i feoruanj lö66 Geborl Cornelia ouders p Noorlandcr en £ Xoc bergen Franslscus ouders A an Rooijen en A M van Rooijen OviïLinEV H Zoet 14 d P H I Vemet rnim 7 m Ol DE ATER van 14 tot 20 februanj 1 t BtwLLLN C van der Meer geb Ha iieralag d den Brave geb van Duren d J Codee eb Mus d J Gelderblom eeb Steenbeigen d J van Euvelen geb van Dijk z Ov KLlDt C Cerntse 3 m J Lomans geb met A van der Moed 6 j 0 D HTROLwn G TIP ï uvcn jm 31 j en J ö TenwttKc jd O