Goudsche Courant, zondag 25 februari 1866

j 1866 Donderdag 1 Ma rt H 4 9 BURGEMEESTER en WETHOUDERS j van Broek ovcrwegeude dat op den 15 Eebruarg 11 door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burge meester aangifte is gedaan dat vijf runderen afgezonderd staande in de bij zijne I woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast I dat blijkens nadere aangifte twee runderen I op heden daaraan zijp gestorven i Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Gouda waarj uit blijkt dat van Hendrik de Vos één I driejarige zwart bonte koe en één rood bonte pink zijn aangetast ge eest door de heerschende besmettelijke veetyphus eu daaraan gestorven eu dat de onteigening van voormelde rundereu dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de j huid te kuunen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 der wet van den 28 Augustus l öl staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk te onteigenen eu na inkerving der huid I met bijvoeging van een genoeg ame hoe i veelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke j diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te I deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der j Provincie Zuid Hullaiid af te kondigen binnen de gemeente en e plaatsen in de Goutlsche Courant Broek den 21 Eebruarij 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgeideester J JONKHEID Van DORT KROON TE HUUR AANGEBODEN te Gouda een net BÜRGERHL iS voorzien met vele gemakken met Tuia een schoon uit igt hebbende terstond te aanvaarden Franco te bevragen bij J JIULDER mr Timmerman en Molenmaker te GOLDA Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Raderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en Dingsdag s morgens 6 uren de overige dagen behalve des Zondags s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Eetourkaarteit Prijs van liet gedestilleerd bij G F I van de VELDE te GOUDA met I inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eeue hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46a i per kan 61 cents Jenever 2 = soort loiii ijnj i i i lid lo per kan 59 cents inl BRANDEWLJN id jo per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 24 Februarij 1866 Openbare Verkoopins TAN eenen INBOEDEL en verdere EOLEEXDE GOEDEKEN waaronder eene aanzienlijke parlij Behangselpapier Op Dingsdag den 27 February 11 66 des Toormiddags ten 9 ure in het Iluis vijk K NO 237 aan de Peperstraat te GOV DJ BURGE MEESTKR fn WETHOUDERS van Xoordll a l linxretd overwegende dat op 15 19 ti il Febr 11 door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij i den Burgemeester aangifie is L lau dat zestien runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behooic e stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte vier runderen op heden d iaraan zijn gestorven Geiet op de schrittelij ke verklaringen van den Vee irts T B Snellen te Mourdrecht waaruit blijkt dat van J van der Breggeii Az vier runderen zijnde één vijfjarir en ém dr ejarige blaauw bonte koe eén la d bonte pink os en lén blaan bont kilf zijn aanget ist geweekt door de beerschen e besmettelijke veet phus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde ri nderen dringend noodzakelijk is ttii eiMie die ter voorkoming van verdere atbi eiding dier ziekte met de huid te kuimeu begra en Gezien de artt ilO tot en met 72 der wet var den 25n Augustus 1551 Staatsblad LJ 12 He jben besloten 1 Pov n oraschreveu runderen dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeTeelbeid ongeblu=ehie kalk ter behoorlijke diepte te doen l egravon en 2 Dit befluit onmiddellijk mede te deelen aan lirerea iedeputterde Staten der Proviuuie ZftdlL and at te kondigen binnen de iemeenle en te plaatsen in de Goudsche Courant Koord Jfaddiiixr til dtn 21 Februarij 1S66 Burgemees er en Wethojders voornoemd De Wethouder i Secr De Burgemeester W BLOk Van DORT KROON TANUMEESTLll dubbelde buurt te Gouda plaatst KUNSTTANDEN op Caoutchoui Gulla percha Goud en al andere nieuwe methoden Voor dit alles wordt geg randeerd Ook repareert hij spoedig stukken van andere meesters en verrigl verder alles nat de tandheelkunde betreft op zeer gemakkelijke wijze Dagelijks te spreken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Broek overwegende dat op den 20 fe jruarij II door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat één rund afgezonderd staande in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte is aangetast dat blijkens nadere aangifte dat ruud op hedea daaraan is gestorven 1 Gelet op de schriftelijke verklaring van den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat vau Nicolaas de Vos één zesjarige zwart bonte koe is aangetast geneest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormeld rund dringend noodzakelijk is ten einde het ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met de huid te kunnen begraven I Gezien de artt 69 tot en met 73 der wet van den 2Sn Augustus 1851 staatsblad nO 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven ruud dadelijk te onteigenen en na inkerving der huid I met bijvoeging van een genoegzame boeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente eu te plaatsen iu de Goudsche Courant Broek den 23n Februarij 18G6 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 Secr De Burgemeester J JONKHEID Van DORT KROON Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 23 Februarij Laagste Hoogste Gelk i u pCt koers koers kotrs Ned w sch 2V2 6IV1C 11 4 61V4 dito 3 n u 713 4 dito 4 953 3 95 6 Handelm op resc 1465 8 146 I46V8 België Roths 2 2 Spanje obl 2V2 365 8 363 4 Portugal obl 3 4V8 Rnsl obl H 5 961 4 d 1828 29 5 d Cl serie 5 793 80 d Lond 1862 5 8 l S778 87V8 d Arast l864 5 921 8 921 921 2 d Amst l860 4V2 8IV4 S t s Aand spoorw ƒ 1853 186 1853 4 Oost Metall 5 pCt 5 iVi 56V 6 56 is dito dito 21 2 28 2 V2 283 8 d renteAmst 5 75Vio 753 8 d n t 1854 5 59Vi6 591 4 591 8 d inzUv 1864 5 62V8 Italië Amst 5 Turk binn 6 37 V 6 37 Griekeuland 5 131 2 Ver Staten 1S74 5 67Va 68 d 1881 6 73 78 73 l6 d 1882 6 l Vie 73 721V15 Mexico 1851 3 223 3 22 A6 22V2 Bockarukkcrij vao A BKINkMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden isy 2 franco p post 2 25 De inzendiog der AdTertentieu kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuHenlanïr Londen 25 Febr De Africa heeft berigten aangebragt uit NewYork loopende tot den IStien des avonds In het huis der afgevaardigden is naar de commissie voor de buitenlandsche aangelegenheden verbonden een voorstel waarbij wordt aangedrongen op het vasthouden aan de leer van Monroe en waarin verlangd wordt een verbond van de amerikaansche republieken tegen Frankrijk De wetgevende magt van Kentucky had een bureau der freedmen ontbouden en voorts verworj H een amendement op de con sti utie houdende afschaffing der slavernij 26 Februarij De Morning Post meldt dat de graaf vanVlaanderen onmiddellijk de aangeboden troon van Eumenieheeft van de hand gei ezen Parijs 25 Februarij Uit Bucharest wordt gemeld dat de soldaten in den nacht tusschen 22 en 23 dezer het paleis van vorst Couza hebben overweldigd Deze heeft bet decreet betreffende zijne abdicatie onderteekend en zich gevangen gesteld Het nieuwe ministerie heeft van die abdicatie kennis gegeven aan de vertegenwoordigers der vreemde mogendheden De graaf van Vlaanderen is onder den naam van Filips I tot Torst geproclameerd 26 Februarij De Moniteur meldt dat volgeus de jongsteberigten uit Bucharest vorst Alexander Jan I zich gereedmaakt om het land te verlaten De Pays zegt dat de gebeurtenissen van Bucharest nietrevolutionair of oproerig zijn Vorst Alexander Jan valt doorde minachting en de onmagt waartoe hij is vervallen Hij heeftherhaaldelijk getracht om te steunen nu eens op Frankrijk dan weder op Rusland en is door zijn dubbelzinnig spel er slechtstoe geraakt om Frankrijk en Rusland te kwetsen De Pays gelooft dat de keuze van den graaf van Vlaanderen i och vande zijde vaa Turkije noch van die der waarborgende mogendheden eenig bezwaar zal ontmoeten liet berigt betreffende vorst Alexander Jan I die genoodzaakt is geworden om te abdiceren en gevangen wordt gehouden heeft de diplomatieke kringen zeer verrast Vorst Alexander Jan I schijnt op eene demonstratie van de landelijke bevolkingtegen de stad Bucharest te zijner gunste te hebben gerekend maar misleid te zijn Hij was geruimen tijd de agent vanFrankrijk in het cos Men ondersteunde hem bij zijne mi niatuurstaatsgrepen tot dat men inzag dat de grond onder hemwankelde toen liet men hem vallen De vorst trachtte toen op Rusland te steunen maar de gebeurtenissen hadden een te snellen loop en veroorloofden den vorst niet om eene alliantie met Rusland te stuiten en aan het petersburgsche hof om zijne plannen tot rijpheid te brengen De keus van den graaf van Vlaanderen tot souverein der hertogdommen is eene nederlaag Toor Rusland dat een prins van Leuchtenberg naar Bucharest wilde zenden Het grooff feit van den dag is het lang verwachte en heden eindelijk bekend geworden araeidement van 40 leden der kamer waarbij wordt aangedronger op liberale herormin gen daar de vrijheid in strijd met de bewering der troonrede niet onvereenigbaar is met de stabiliteit van het keizerrijk Het amendement verklaart rond en opcB dat Frankrijk gehechtis aan de dynastie die het orde en rust verzekert maar dathet niet minder gehecht is aan de vrijheid Het amendementis tevens van oordeel dat eene proefneming van vijf jaren voldoende is en dat het alzoo thans meer dan tijd moet geacht worden om aan de vrijheden des volks meerdere uitbreidingte geven Weenen 26 Febr Clit Brody wordt aar het Neue Fremdenbiatt het volgende getelegrafeerd Volgens stellige berigten I uit Bessarabie worden langs de geheele linie van de Pruth rusjsische troepen bijeengetrokkin Staf ofBcieren zijn bezig om en gunstig punt op te sporen voor het overtrekken van de Pruth De schipbruggen zijn reeds gereed Tot dusverre is echter nog geen bevel ontvangen om voorwaarts te rukken De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend nsar plaatsruimte 26 Febr Uit Bucharest wordt gemeld dat de ex vorst Alexander Jan I de vergunning heeft erlangd om die stad teverlaten Uit Praag wordt gemeld dat heden in verscheidene grootesteden van Duitsch Bohemen op plegtige wijze de uitvaardigingder grondwet wordt herdacht Het Neue Fremdenblatt bevateen berigt uit Jassy waaruit blijkt dat aldaar groote vreugdeheerscht wegens den omkeer van zaken te Bucharest de stadwas allerwege geïllumineerd Volgens mededeelingen uit Odessa worden de stoomschepen tot heden uitsluitend tot bevorderingvan het handelsverkeer gebezigd ten oorlog gewapend 26 Febr Het Neue Fremdenblatt zegt De porte heefleene circulaire uitgevaardigd aan de groote mogendheden waarinwordt geprotesteerd legen de gebeurtenissen te Bucharest envoorgesteld dat onmiddellijk eene conferentie zal worden gehouden der mogendhed i die het parijsche verdrag hebben onderteekend De weigering van den graaf van Vlaanderen is thans officieel Uit Belgrado wordt getelegrapheerd dat de linister vanstaat van Servië een voorstel aan de porte heeft gedaan omalle plaatsen in Servië die door turksche troepen bezet zijn te ontruimen Er bestaat vooruitzigt dat de porte hierin zaltoestemmen Berlijn 25 Febr Tusschen Pruisen en Oostenrijk wordt het thans ernst Alles duidt ten minste aan dat het tot eene breuk zal komen en graaf v Bismaick schijnt besloten zijn ditmaal eere pressie van militairen aard op Oostenrijk uit te oefenen Wel is waar zijn de geruchten ongegrond dat reeds eene nieuve scherpe nota naar Weenen gezonden is Pruisen heeft Oostenrijks depêche van 7 februarij nog niet beantwoord Maar in weerwil hiervan neemt de crisis toe In stilte worden maatregelen genomen tot eene mobielmaking of tot de kriegsbereidschaft van verscheidene legercorpsen Hieraan valt niet meer te tn jfelet al werd hel ook van ofBcicse zijde tegenTCsproken omdat men het oogenblik nog niet gekomen acht opeutlijk voor eene vredebreuk uit te komen Deze militaire toebereidselen wij herhalen het het staat vast dat zij genomen worden geven den waren toestand aan de hand Sedert de aankomst van graaf v Goltz alhier is onzeregering over Frankrijks houding gerust gesteld of zij welregt gerust is moet uit den verderen loop der zaken blijken In elk geval gaat von Bismarck in zijn programma van hetstandpunt uit dat Frankrijk en Rusland neutraal zullen zijn Ook de verwikkelingen van het oosten komen Pruisen althans naar de berekening van graaf v Bismarck goed te stade De te Bucharest plaats gehad hebbende revolutie of liever de coup is tegen Rusland gerigt zal mitsdien door Rusland niet met onverschilligheid aangezien worden en dus ook Frankrijk op zijne hoede doen zijn Er komt alzoo beweging in Europa en Pruisen krijgt daardoor lucht Het heeft in het oosten geene bijzonden belangen te beschermen ea kan bij gevolg die mogendheid ondersteunen welke geneigd is zijne eigene plannen in de hand te werken Zaturdag is te dezer stede eene brochure in het licht verschenen getiteld t Bij de gratie Gods In bedoeld geschriftwordt beweerd ndsX er geen grooter zonde door den koningkan gedaan worden dan dat hij trouw zweert aaa de grondwet want er is slechts eene regering mogelijk en daarheen wordenvorsten en volken gedrongen in de Irand des konings diedoor de genade Gods regeert moet alle magt vepeenigd zijn Frankfort 25 Febr Men meldt uit Bern dat de bnitengewone zitting der bondsvergadering gistereu is gesloten Het gewijzigde grondwets artüei waarbij aan de israelieten het regt was toegekend om zich vrijelijk iu alle gedeelten des lands te mogen nederzetten is thans verklaard te zijn een deel der constitutionele bepalingen Wat betreft het protest derzwitsersche bisschoppen dat is niet in behandeling gekomen Op het daartoe strekkende voorstel is de vergadering overgegaan tot de orde van den dag I