Goudsche Courant, zondag 4 maart 1866

ADVERTENTIEN BURGEMEESTEREN WETHOUDERS van Broek overwegende d t op 22 25 en 28 Febr 11 door den na te noemen Veehouder alhier woonachtig bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat twaalf runderen afgezonderd staande in de bij zijne woning behoorende stalling door ziekte zijn aangetast dat blijkens nadere aangifte vier runderen op heden daaraan zijn gestorven Gelet op de schriftelijke verklaringen van den veearts E Overbosch te Gouda waaruit blijkt dat van Nicol is de Vos twee zesjarige en één tienjarige zwart bonte en één vierjarige vaal bonte koe zijn aangetast geweest door de heerschende besmettelijke veetyphus en daaraan gestorven en dat de onteigening van voormelde rundereu dringend noodzakelijk is ten einde die ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte met d huid te kunnen begraven Gezien de artt 69 tot en met 72 ier wet van den 2S Augustus 1851 sta itsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven runderen dadelijk toespeüngen heeft hier groot oprieu verwelct Daarin wordt uiteengezet dat een lorst die een gchourzamen senaat eene volgzame kamer eeu trouw iezer eene dienstvaardige pers een onderworpen telegraaf en tot zijne beschikking had in een nacht door een handgreep van den troon m den kerker werd geworpen Het Journal des Pébals spoort alie monarchen aan om o er dit voorval na te denken en over de beste grondslagen tot vorming eener duurzame regering N aar men verzekert waren de Enmeniërs vooraf zekervan de neisering van lien graaf van Vlaanderen en hebbcizij diens naiim alleen op den voorgrond geplaatst om schijnbaar ongezocht den troon aau den hertog van Leuchtenbergte kunnen aanbieden Is dit zoo dan is het riet te ontkenriCii it it bij de weigering van den belgischen prins de zaakvoor Europa veie moeijeliji heJen kan veroorzaken De eandiJa uur van deu graaf zou hoogst waarschijnlijk alleziris degoedkeuring van riigpland Fr aukrijk en C tenrijk hebbenwe2gedraj n en ict zou aan deze mogendheiien niet raoeijclijkgevallen zijn om Je toestemming van l irkije te verk ijgen maar met de eventuele candidatuur van den hertog van Leuchtenberg zal het stellig zoo gemakkelijk niei gaan Weenen 2S Febr Het rremüenblatt deelt heden een telegram mede uit Konstantiuopel waaruit blijkt dat de fransohe gezant d heer de Moustier het protest der turksche regering tegen de gebcunenissen te Bucharest dezer dagen voorgevallen volkomen billijkt De noou stappen tot het bijeenroepen eeiier confer u ie lot regeling dier kwestie zijn reeds gedaan Verscheidene hejen ochtend verschenen dagbladen deeleü het bengt mede dat de regering zich betreffende het vraagstuk der doiKiu jrsteudomraen heeft verstaan De nn este ilagoladen dezer hoofdstad beschuldigen deri s3i=che ri r ug dat zij in het geheim pogingen heeft aange eï l om deu hertog van Leuchteiiberg de opengevallen naiaten tr iap in de vorstendommen te doen verkrijgen at hieivau rn mc ge zoo veel is zeker dat zijne candidatuur evenveeltegenstand btj de europesche mogenducdtn zou vinden als dievan prins X ipoleon 1 Maart VcJgens de Presse zal de opheffing van hetbesluit waar i indertijd de cons ituiie in Oostenrijk geschorst V crd en stig ui overuegiug uordtni genomen lic Ne e Fremdeiiblatt bei at een telegram uit Konsiantinoptl V aarin v urdt gemelvl Ltat iu een door den sultan gepresuleer len miui ierraad besloten werd om het verlangen eku iiei 10 geven dat wanneer de groote mogendheden eene eouiV U ê irnden beleggen de benouers der vorstendommeneen ir g orene tot vorst zouden verkiezen erdtr werd besloten om een observatiecorps aan den Donau te organiseren terwijl den gouverneurs van Silistria en Widdin bevel weid gegeven om de iu Bulgarije garnizoen houdende troepen ten spoedigste zamen te trekken I a ii3 werd gekozen als de plaats waar de mogendheden bijeeu jr ileii komen ulgens de Wanderer zijn weidra gewigtige gebeurtenissen te wachten in ile bondsvergadering te Frankfort in verband staande niet de precaire verhouding lusschen de duitschegroote mogendheden Berlijn l Maart De ochtendbladen melden eenstemmig dat vv r men beweert gisteren in den minisierrand beraadslaagd is over definitieve regeling der kwestie van de elvehertogdommen en dat een besluit is genomen Hamburg l Maan De Correspondent n ankt den tekstbekend van het rescript van den stedehouder aan de reïerin van Ilolstein Behalve de goedkeuring voor het bijeenroepeneener buitengewoue budget commissie bevat het rescript de volgende zinsnede betreffende de erkenning der grondwet van 1S54 Ik aarzel niet mij te verklaren voor de constitutie van 1854 als wettelijke grondslag en de hieruit voor de keizerlijke rejenng voortspruitende verpligtingen in haren geheelen omvun te erkennen ömnenlanö GOrDA 3 Maart Bij de verkiezing voor een lid der tweede kamer in het district Groningen zijn uitgebragt 753 stemmen ivaarvan 520 op den heer mr J E ïhorbecke en bij de verkiezing in het district Züiphen zijn uitgebragt 1621 stemmen waarvan 90 = op den heer mr J B Thorbecke zoodat de afgetreden minister in beide districten gekozen is Donderdag hield de tweede kamer eene korte zitting waann 15 bepaald dat de nominatie van kandidaten voor hei lidmaatschap der algemeene rekenkamer zal worden opgemaakt op aanstaanden dingsdeg Z Ef l i 11 bevat een besluit van 16 febr 1S65 betreffende de hgting der nationale militie van het jaar 1866 welke zal bedragen 10 600 man waarran 500 Tocr de dienst ter zee De manschappen bij het wapen der iiifanterie de regimenten vesting artillerie het corps pontonniers en het bataillon mineurs en sapeurs in te lijven worden tot eerele oefening vijf maanden onder de wapenen gehouden terwijl de tijd van eer= te oefening van de manschap 3n bij de regimenten cavaleri veld en rijdende artillerie in te deelen zich tot het einde van het eerste jaar van hunnen d nsttijd zal uitstrekken Xa eenige beschouwingen omtrent het ledigliggend kapitaal der gemeentekas zegt de Gemeentestem in haar nummervan 2ü februarij Wij zijl van oordeel dat geene gelden uit de gemeentekas kunnen worden geligt dan krachtens de begrooting en buiten de begrooting krachtens art 213 der gemeentewet dat bij elk besluit het belang der gemeente moet betrokken zijn en waarborgen tegen misbruiken of verliezen worden vereischt Strijd met de wet zien wij in de voordeelige geldbelegging niet veelmin strijd m t het algemeen belang want bij den omloop van kapitalen heeft de handel gelijk de nijverheid belang en het productief maken der tijdelijk buiten gebruik liggende gelden van de gemeentekas geeft aan die kas buitengewone voordeden die voor de belastingschuldige ingezetenen ten goede komen Gorinchem I Maart Gelijk in de laatste Jaren onder planten en boomen onder menschen en dieren ja zelfs onder het wild en gevogelte velerlei epidemische ziekten opgemerkt zijn zoo sjhijnt ook thans onder velerlei vischsoorten eene sterk heerschende ziekts te zijn uitgebroken Althans onder de snoek en baars maar vooral onder de aal en paling moet deze ziekte groots verwoestingen aanrigten Bij menigte worden deze vischsoorten dood gevonden op deu boilera der slooten en vaarten Hoogstverinoedelijk vindt deze ziekte zijticn oorsprong in eene desorganisatie der zwemwerktuigen vooral van de zwembl zen Daardoor zijn de aungetasie soorten buiten staat zich in hun element op te heffeu tengevolge waarvan zij op den bodem der wateren sterven en vergaan zonder gpüjk anders het geval is aan de oppervlakte des waters drijvende gevonden te worden Ammerstol 2 Maan De zalmvisscherij welke door den hoogen wateistaud in deu iaatsten tijd nog al etuige verhindering ondervond gaat op dit oogeublik weder vrij goed De prijzen bleven zeer geanimeerd Bij ruimer vangst ziju deze echter thans iets mindei In de laatste dagen werden hier verkocht ruim lüO stuk wegende g ni deld van 15 tot 30 halve l p Op het ih is de prijs ƒ 1 40 per half n p Gemengde Berktcn De koning van Griekenland gaat op reis om Wclligt niet terug te keeren Men ki1 te MidJclburg de opriguug leproevea etner meden broodfabriek Men verwacht dat Antwerpen tot vrijhaven zal verklaard worden In 1 S70 al te Weenen eene groote internationale tentoonstelling gehouden woideu De door hanoversche dragonders om de veepest te weren der Jan heeft in de zeven jaren Zijner roemrijke regering gespaard en m Iranknjk aanzienlijke goederen gekocht Üp den St Eliasberg het hoogste punt van het vrucütbaie eiland Santorino in den giiekschen archipel 13 een vulkaan nitgt barsten De weeuer Freie Presse is m iruisen verboden De vestmgwerken te Kiel zijn gevapend De cholera vertoont zich te Pamiers Pa de Calais en necuit af te Lorient er heidene pctroleumbrounen zijn in de Abruzzen ontdekt Drie prüis sehe leg rcürpsen worden laar men beweert mobie gemaakt en de overigen op voet an oorlog geuiagt De uitvotr audel van Engeland Heelt m 186a net cijfer van n geuoeg twee duizend millioen guldta bereikt De oosteunjksche regering zal een buitengewoon gemagtiEde naar Berlijn zenden In geheel Friesland circuleert een adres aan den Koning tegen het afmaken van vee onder de ortuc nien n afgescheidenen die dit beschouwen als een ingrijpen in de daden des viiiuaetigen r nof J S = Glasgow bij opbod verhüura oor Adel p t T Hij tractecrde de gegadigden op champagne Adelme Patti zal te Petersburg aehtmaal a de maand zingen en voor eU e representatie 10 000 fr genieten V r de maand maart zijn in ingeland aangekondigd twaa p ijsgevechten tussehen geoefende boksers Ita k mnr 7 fP i s hebben iet slechts de dienst gestaakt maar plegen ook gewelddadigheid teger de andersgezinde makkers De nieuwe transatlantische kabel zal iu innii gdcrf worden et Tntt r d T T B allen sS ffmSmenten her ou i u l if te gondmynen bedelt thans bij worden I teVel f hool amendement In België sS tTmJL7 t Z r V mnstreren D van von Bismarck = In Pruisïn s hoop op de aftreding Kunstnieuws Het 4 lamei concert van het muziekgezelschap Euphonia belooft een keurig kunstgenot twee nederlandsche artisten wiernamen in de kunstwereld een goeden klank hebben zullen ditconcert door hunne voordragt opluisteren Mevrouw Offermansvan Hove de zangeres bij uitnemendheid die door haar sympathiek geluid hare innige hoogst sesthetische voordragt steedsieders gemoed voor fijnere indrukken vatbaar weel in te nemen zal dien avond optreden en waarschijnlijk voor het laatst Hettot ons gekomen berigt dat zij vervolgens niet meer als con certzangeres zich zal laten hooren maakte op ons en zekerop alle beminnaars der kunst een pijnlijken indruk wij kondenhet naauwelijks gelooven dat dit sieraad der kunst zich zookort na het verscheiden van haren onvergetelijken leermeesterLiibeck zou terugtrekken terwijl zij nog zoo veel voor dekunst kon z jn in elk geval mag zij op een schoon verledenterugzien en terwijl zij daarop roemen mag zij het haar danook gegund nog in de kracht van het leven de rust te genieter als zoete belooning voor haar edel en lofwaardig streven En dan de broeder van onzen directeur de heer Bekker die door zijn mannelijk stout en toch zoo geacheveerd spel hier steeds een onvergetelijken indruk achterliet waarlijk decommissarissen van Euphonia verdienen onzen dank voorhunnen vcr en hun stre eii om het der honoraire leden methunne clames aangenaam te maken D dur Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag 2 Maart Tegenwoordig de bh mr A A van Hergen IJzendoorn voorziLter de Grave Viruly Prince braggaar Westerbaan Buehuer Droogleever van Gennep van fcitraaten en Peeters De notulen der vorige De hh lïemy en lïeutinger hebben schriftelijk kennis gegeven dat zij verhinderd zijn de vcriiederiug bij te wonen Is iimeküinen een adres iu J de Ruiter houdende verzoek om het grasgewas PTn den Iiooiren scl elandscben zeedijk voor jaren in pacht te mogen hebben tegen f 14fl sjaars wordt gesteld iu handen van B en W ten fine van raad en berigt Aan de oide ia de verordening op de invordering der plaatselijke directe belasting Ctlc l eineei e bedenkingen zijn in het midden gebragt op de artt 1 G en 13 ijn inliehtiniien gevraagd en gegeven tef en art 6 is eene stem uitgebragt ovtri cns zijn al de artt de overgaogs bepahng en het geheel der verurdeninr niet algemeene steinn en aangenomen Wordt gelezen ctn beslu t tot heffing van 25 opcenten op de hoofdsom van iiet personeel met de memorie van toelichting en wordt die benevens de verordening op de iinord ring met algemeene stemmen aangenomen Wordt nogmaal gcleztu het adris van de hh v Helden en v Zcijlen tot wijj iging der verordening op deu invoer van vee en De voorzitter geeft kennis dat B en W na onderzoek tot hun leedwezen moeten adviseren tegen het verieenen van grootere vrijheid uithoofde van het gevaar van besmetting De heer Peeters adviseert gunstig op bet verzoek daarin ondersteund door den heer v Gennep De heer Buchner adviseert integendeel tot de handbavint der bepaling Daarna is met 6 tegen 5 stemmen besloteu tot de afvMjziog van het verzoek Voor het afwijzen stemden de Grave Viruly Buchner Westerbaan Droogleever en de voorzitter lets meer aan de orde zijnde eindigt de vergadering Voorspoed bevallen an een welgeschapen zoon C H M PAPING geliefde echtgenoote van J B C WIERDEES Gouda 3 Maart 1866 Bekendmaking ingevolge ar tiksi 38 van het Wetboek van Koophandel Blijkens akte op den 28 December 1865 voor den te Rotterdam residerenden notaris JAN Tan dee HOOP Jacz en getuigen verleden is het maatschappelijk kapitaal van de naamlooze vennootschap DE STS iElNE KAARSENFABRIEK GOUDA tfl Gouda vergroot en zijn de statuten dier Maatschappij gewijzigd welk een en ander is goedgekeurd bij koninklijk besluit van deu 19 Januarij 1866 De akte is in haar gehe4 geplaatst in de Staats Courant van den 25 en 26 Febrnarij 1866 n 48 Marktberigten Gouda 1 Maart Tarwe Poolsche p last ƒ 300 Zeeuws per mud ƒ 9 a ƒ 10 00 Rogge Inl ƒ 6 a ƒ 6 50 buitenl ƒ 6 50 a ƒ 7 00 Gerst 4 00 i ƒ 6 00 Haver ƒ 2 a ƒ 4 50 Erwten ƒ 8 50 a ƒ 11 Bruine boonen 8 a ƒ 15 Paardeb ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Duivebooneu ƒ 8 a ƒ 9 00 Hennipz ƒ S Boekw Fr per 2100 ned S 170 Magere varkens waren weinig gevraagd doch vette schapen werden vlug verkocht Boter ƒ 1 24 a 1 30 per ned pond Delft 1 Maart Heden ter graanmarkt ruimen aanvoer en vluggen handel haver niet gezocht door geringe kwaliteit jarige tarwe ƒ 10 50 Tanve ƒ 8 40 a ƒ 9 50 Rogge ƒ 6 a ƒ 6 60 Zomergerst ƒ 5 a ƒ 5 60 Korte haver ƒ 4 50 a ƒ 5 30 i ange do ƒ 2 60 a ƒ 3 B0 Duiveb ƒ 8 a ƒ 9 Paardeb ƒ 7 20 a ƒ 7 80 Gr erwten ƒ 9 a ƒ 11 Aan stads waag gewogen van 22 februarij tot 1 maart 185 8 en 95 16 boter te zamen 4110 ned È Boter ƒ 59 a ƒ 72 het vierde ƒ 1 47 a l SO per n B Kantongeregt Bij vonnis van het kantongeregt alhier van deu 21 februarij jl zijn veroordeeld Een persoon iu een geldboete van 1 of eeu dag gevangenisstraf ter zake van het schrobben der straat te Gouda op een verboden plaats Twee personen ieder in eene geldboete van ƒ 40 of zeven dagen gevangenisstraf wegens poging tot het bemagtigen van wild met vvildstrikken des nachts Een in eene geldboete van ƒ 10 en een gevangenisstraf van een dag benevens verbeurdverklaring van den wagen eu bet stroo ter zake van het invoeren van een wagen beladen met stroo binnen de gemeente Moordrecht zonder vergunning van burgemeester en wethouders dier gemeente Een in eene geldboete van ƒ 10 of een dag gevangenisstraf en verbeurdverklaring van acht stuks rundvee wegens het iavoeren en vervoeren van rundvee binnen de gemeente Gouda tussehen zonsonder en zous opgang zonder vergunning van den burgemeester dier gemeente Een in eene geldboete van ƒ 1 of een dag gevangenisstraf ter zake van buiten een openbaren waterbak te Gouda datgene verrigten waartoe die inrigtingen bestemd zij En al de veroordeelden solidair in de kosten Burgerlijke Stand GOUDA Gebopen 28 Febr Jan ouders G van AVingerdea eu G Slappendel 1 Maart Magdalena Cornelia ouders A Reparoo en J M Nis Petronella Maria oudere A de Jong en M P erblaauw 2 Pieter Anthünie ouders W Verbrugge en IJ van der Dungen ifaria Catharina ouders X Faaij en B B van den Ilocd Karel Karolus onders A X Tholens en A Dongelraans Agues Maria ouders L Verhotk en C Klaverveld OviRLLDKN 27 Fcbr L van der Muelen 11 m te onteigenen en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ougebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven en 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHoUand af te kondigen binnen de gemeente en te plaatsen iu de Goudsehe Courant den 2 Maart 1S06 Bnrgemeestei en Wethouders oornoemd Le Wethouder 1 Secr De Biiftj iSieeiter J JONKHEID Vas dort KROON let wel = Een nieuw HUIS te Koop of u Huur met Mei aanst laude te betrekken voorzien van K iMEES KEUKEN KELDER en verdere Gemakken met een Tuln op eene der voornaamste Singels Te bevragen bij A M SCHOUTE V op den Fluwelen Singel te Goitja